תכניות לימודים .9

דמוקרטיה ודו-קיום

9.2

 שבוע לימוד האחר: הפסיפס הישראלי

9.2-2


"שבוע לימוד האחר: הפסיפס הישראלי" נקבע בהחלטת ממשלה כשבוע המוקדש לחינוך הנוער ללימוד המאפיינים של העדות והמגזרים השונים בחברה הישראלית, תוך הדגשת השוני במנהגים, בתרבות, בשפה וכד' מחד גיסא והשוויון כאזרחי ישראל מאידך גיסא. על משרד החינוך הוטל להכין תכנית לעריכת "שבוע לימוד האחר" שתביע את רעיון הקיום המשותף מתוך כבוד הדדי.

משרדנו קבע את "שבוע לימוד האחר, הפסיפס הישראלי" לשבוע שבין התאריכים ה'-י"א באדר ב' התשס"ה (22-16 במרס 2005).

ועדת היגוי שבראשה עומד פרופ' יעקב כץ, יושב ראש המזכירות הפדגוגית, וחברים בה נציגים מהאגף לחינוך הערבי, מהאגף לחינוך הדרוזי, ממטה שנהר וקרמניצר, מהמינהל הפדגוגי, ממינהל החברה והנוער, ממינהל החינוך הדתי וכן המפמ"רים לאזרחות, קבעה את שם התכנית החינוכית, "הפסיפס הישראלי", כדי לבטא את המיקוד בלימוד המורשות התרבותיות של אזרחי המדינה.

המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר מונה להוביל את הפעילות החינוכית, ובשיתוף עם חברי ועדת ההיגוי הפיק מארז חומרי למידה בעברית ובערבית שכלולים בו חומרים לכל חטיבות הגיל. במארז יחידות לימוד מגוונות, תקליטור, כרזה, הוצאה מיוחדת של הדו-ירחון "פנים לכאן ולכאן" ועוד. מינהל החברה והנוער יקיים מפגשי תלמידים במהלך השבוע.

מארז חומרי הלמידה יופץ בכל בתי הספר, ורוב תכניו יועלו על אתר האינטרנט
של המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר,
www.education.gov.il/mate.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/7, כ"א באדר התשס"ה, 1 מרס 2005