תכניות לימודים .9

מקצועות הלימוד

9.7

 תכניות לימודים חדשות במתמטיקה

9.7-10


1. תכנית לימודים חדשה במתמטיקה לכיתות ז', ח' ו-ט' בכל
המגזרים


באתר האינטרנט של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים הועלתה טיוטת הצעה לתכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות ז', ח' ו-ט'. ועדת התכנית מבקשת להביא אותה לידיעת המורים, המדריכים, המנחים, מרכזי המקצוע, כותבי חומרי הלימוד והמתמטיקאים לקבלת משוב.

נוסף למשוב מהמערכת יתקיים ניסוי של חלקים מהתכנית, ולאור המשוב והממצאים מהניסוי תושלם כתיבת התכנית.

הארות והערות על התכנית אפשר להפנות בכתב אל ד"ר מלכה מאונטוויטן,
מרכזת ועדת התכנית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך,
ירושלים 91911, טל' 02-5601003, פקס' 02-5601043, דוא"ל
orady@int.gov.il.
כתובת האתר של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים:
https://cms.education.gov.il/education_cms/units/tochniyot_limudim.


2. תכנית לימודים חדשה במתמטיקה לבית הספר היסודי בכל המגזרים

באתר האינטרנט של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים פורסמה מהדורה סופית לפני עריכת הלשון של מפרט התכנים מתוך תכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי. המפרט כולל את התכנים הנדרשים בכל כיתה, הבהרות ודוגמאות וכן רשימה של נושאים שבהם על התלמידים לגלות שליטה ויכולת ביצוע. התכנית אושרה על ידי ועדת המקצוע.

מהדורה זו מובאת באתר לידיעת המורים, המדריכים, המנחים, מרכזי המקצוע, כותבי חומרי הלימוד, מתמטיקאים וכל המתעניינים בתחום. במקביל לפרסום התכנית באתר תושלם עריכתה הלשונית והגרפית, והיא תפורסם בשלמותה כמסמך מחייב לכל המערכת ותישלח לכל בתי הספר היסודיים, למרכזי הפסג"ה, למכללות ולבתי הספר לחינוך.

בשאלות על התכנית אפשר לפנות אל ד"ר מלכה מאונטוויטן, מרכזת ועדת
התכנית, לפי הכתובת ב-1 לעיל.


בשנת הלימודים התשס"ו תחייב התכנית את כיתות א'-ד', בשנת התשס"ז את כיתות א'-ה', ומשנת התשס"ח את כל הכיתות.

כתובת האתר של התכנית:
/https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units
Tochniyot_Limudium/Portal/TochniyotLimudim/Yesodi/Math.htm


הודעות


חוזר מנכ"ל סה/7, כ"א באדר התשס"ה, 1 מרס 2005