בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

 בחינת הבגרות בגיאוגרפיה, התשס"ה

4.3-14

ההנחיות לקראת בחינת הבגרות בגיאוגרפיה במועד קיץ התשס"ה מובאות בחוזר המפמ"רית לגיאוגרפיה תשס"ה/4 לחטיבות העליונות. החוזר מופיע באתר המפמ"ר לגיאוגרפיה, www.education.gov.il/mazkirut_pedagogit.בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לגיאוגרפיה, הגב' דליה פניג,
טל' 050-6282237.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/8(א), כ''א באדר ב' התשס"ה, 1 באפריל 2005