דרכי הוראה .6

טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית

6.2

 תרגיל מוסדות חינוך ארצי לשנת הלימודים התשס"ו

6.2-1

1. הכנס השנתי בנושא "למידה מחוץ לבית הספר", ייערך ביום ג', אסרו חג של שבועות, ז' בסיוון התשס"ה, 14 ביוני 2005, בין השעות 9-15.30, ב"מרכז דוידסון" שבמכון וייצמן ברחובות.
2. בתי ספר המעוניינים להציג את תחומי העשייה הבית-ספרית בנושא במסגרת המושבים (הפאנלים) המקצועיים יפנו לגב' עליזה דיין במכון דוידסון לחינוך מדעי שליד מכון וייצמן, ת"ד 21, רחובות 76100, דוא"ל ntdaliza@wisemail.weismann.ac.il.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/8(א), כ''א באדר ב' התשס"ה, 1 באפריל 2005