עובדי הוראה .8

תנאי שירות

8.5

 ביטול התמריצים לעובדי המתנ"סים

8.5-4

בהמשך לסעיף 2-8.5 בחוזר "הודעות ומידע" סה/1(א), העוסק ב"תמריצים לעובדי הוראה וחינוך", אנו מבקשים להבהיר שהחל משנת הלימודים התשס"ה לא יאושרו תמריצים לעובדי המתנ"סים.בשאלות אפשר לפנות אל מר יצחק ויצמן, הממונה על דיור ותמריצים למורים,
טל' 02-5604771.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/8(א), כ''א באדר ב' התשס"ה, 1 באפריל 2005