עובדי הוראה .8

תנאי שירות

8.5

 ביטול התמריצים לעובדי המתנ"סים

8.5-4

בהמשך לסעיף 2-8.5 בחוזר "הודעות ומידע" סה/1(א), העוסק ב"תמריצים לעובדי הוראה וחינוך", אנו מבקשים להבהיר שהחל משנת הלימודים התשס"ה לא יאושרו תמריצים לעובדי המתנ"סים.



בשאלות אפשר לפנות אל מר יצחק ויצמן, הממונה על דיור ותמריצים למורים,
טל' 02-5604771.








הודעות


חוזר מנכ"ל סה/8(א), כ''א באדר ב' התשס"ה, 1 באפריל 2005