תכניות לימודים .9

מקצועות הלימוד

9.7

 תכנית לימודים חדשה במדעי הסביבה לביה"ס העל-יסודי

9.7-11

תכנית לימודים חדשה במדעי הסביבה לבית הספר העל-יסודי פורסמה באתר של האגף לתכניות לימודים ובאתר המפמ"ר למדעי הסביבה. התכנית מחייבת החל מכיתה י' בשנת הלימודים התשס"ו.פרטים נוספים אפשר לקבל מהמפמ"ר למדעי הסביבה, מר ישראל וייסנשטרן,
בטל' 03-6898829 או 050-6282087.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/8(א), כ''א באדר ב' התשס"ה, 1 באפריל 2005