הארוה יכרד .6

דומיל ירפס

6.3

 רשימת ספרי הלימוד המאושרים
ומחיריהם לבתיה"ס העבריים לשנת
הלימודים התשס"ו בפיקוח משרד
החינוך התרבות והספורט

6.3-2


מבוא
רשימה זו כוללת את ספרי הלימוד שאושרו לשימוש בתי הספר העבריים בשנת הלימודים התשס"ו. ברשימה צוינו גם מחירי הספרים.

מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על מילוי התקנות, כמובא בהוראות המנכ"ל בעניין ספרים לתלמידים (חוזר נג/4, סעיף 163; עיקרי ההוראות מובאים בנספח א לחוזר זה). כמו כן, המנהלים מתבקשים להקפיד על ביצוע הנחיות בדבר ההיערכות לשנת הלימודים התשס"ו, כמובא בנספח ב לחוזר זה

מנהלי בתי הספר יביאו את הרשימה בהקדם האפשרי לעיונם של כל המורים, ולאחר קביעת רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים התשס"ו תימסרנה הרשימות לתלמידים. בחירת ספרי לימוד בכל המקצועות היא בחירה בית ספרית בלבד. יש להקפיד שלא לשנות את רשימת הספרים אלא פעם ב-5 שנים.

בכל מקרה של סטייה מנוהל זה יש לפנות לקבלת אישור בכתב מהממונה על אישור ספרי לימוד.

בהתאם לסעיף 16ז' לחוק הפיקוח על המצרכים והשירותים, התשי"ח-1957, מפורטים כאן מחיריהם של ספרי הלימוד. המחירים המצוינים ברשימה שבחוזר זה כוללים מע"מ בשיעור 17%. זאת למעט הספרים בהוצאות שקיבלו פטור והמפורטות בנספח ג לחוזר זה.

המחירים המופיעים בחוזר זה הם מחירים מרביים. בעלי החנויות והמו"לים אינם רשאים, בשום מקרה, לדרוש סכום גבוה מזה הרשום במחירון. יחד עם זאת, הם רשאים לתת הנחות לרוכשי הספרים לפי ראות עיניהם.

מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג שברשימת הספרים הבית-ספרית המופצת לתלמידים בכל גיל יצוין ליד שם הספר המבוקש המחיר המרבי של הספר, כפי שהוא מופיע בחוזר זה. זאת כדי שהמורים, ההורים והתלמידים יוכלו לוודא שאין גובים מהם מחיר העולה על המחיר המרבי. רשימת הספרים והמחירים המרביים טעונה את אישורו של המפקח הכולל של בית הספר.

תלונות על הפקת מחירים ועל מחסור בספרים יש להפנות אל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02-5604037.


חלק מהמחירים של ספרי מט"ח בחוזר זה אינם מעודכנים. המחירים
המעודכנים יופיעו באתר משרד החינוך ובמחירון של מט"ח
תוך שלושה חודשים.




בשאלות אפשר לפנות אל מר בנימין לוי, מנהל הגף לאישור ספרי לימוד,
טל' 02-5603534.





תוכן העניינים

ביאורי הסימנים וראשי התיבות
מפתח למספרים הקטלוגיים ולסדר המדורים
1. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים וכד') לכיתות א'
2. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים וכד') לכיתות ב'-ו'
3. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים וכד') לכיתות ז'-ט'
4. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים וכד') לכיתות י'-י"ב
5. ספרי לימוד וספרי עזר לתלמידים עולים
6. ספרי קודש
7. אטלסים, מפות וגלובוסים
8. ספרי לימוד בחינוך הטכנולוגי העל-יסודי
9. נספחים


9. נספחים

נספח א ספרי לימוד לתלמידים ולעובדי הוראה - עיקרי הוראות הקבע*
1. הגדרות
  א. ספר לימוד מאושר

ספר לימוד מאושר הוא ספר לימוד שניתן בעבורו אישור על-ידי הממונה לפי הוראות הקבע ובכפיפות לתנאים ולתקופת התוקף שנקבעו לאישור.
  ב. ספרים כלליים

ספרים כלליים הם ספרי יען (אנציקלופדיות, לקסיקונים, מילונים), ספרי מדע וכתבי עת מדעיים, מקורות ויצירות מקור בשלמותן (בלי מנגנון דידקטי וכלולות בתכנית הלימודים), ספרי העשרה - כל אלה וכיוצא בהם. ספרים אלה אין צורך לאשר במשרד החינוך. אפשר להמליץ על השימוש בהם, אך אין לחייב את התלמידים לרכשם.
  ג. ספרי קודש

ספרי קודש הם תנ"ך ותושב"ע (מלווים בפירושים מקובלים). מותר לחייב את התלמידים לרכשם או להצטייד בהם.
  ד. הדפסה חוזרת

הדפסה חוזרת היא הוצאת הספר עצמו בלי שינוי, פרט לתיקוני שגיאות דפוס, טעויות לשון ושגיאות אחרות לא משמעותיות.
  ה. מהדורה מחודשת

מהדורה מחודשת היא הוצאת הספר בשינויים מהותיים, נוסף לתיקונן של שגיאות, כנאמר ב-ד לעיל.
2. אישור ספרים
  א. ספר לימוד יאושר בתנאים האלה:
(1) הוא תואם את מטרות החינוך בישראל, כפי שנוסחו בסעיף 2 של חוק החינוך הממלכתי התשי"ג, ואת התיקונים שהוכנסו בו במהלך השנים.
(2) תוכנו מתאים לתכנית הלימודים התקפה וכולל את כל תכנית החובה וכן לפחות מחצית מחומר הבחירה והרשות הכלולים בנושא.
(3) הספר מדויק, מעודכן וערוך בידי מדען או בר סמכא בנושא.
(4) יש בו ייצוג שוויוני ולא סטריאוטיפי של שני המינים, תוך הקפדה על שוויון בייחוס תכונות אופי, מקצועות ותפקידים המוערכים על ידי החברה לבני שני המינים - זאת הן בטקסט הכתוב והן בטקסט הגראפי.
(5) אין בו פגיעה במיעוטים או בקבוצה, בעדה או בתרבות כלשהי.
(6) הוא אינו כולל, בכל צורה שהיא, פרסומת מסחרית, מפלגתית או פוליטית.
(7) הוא מלווה במדריך נפרד למורה.
(8) צורתו נאה והולמת את דרכי החינוך וההוראה.
  ב. ספר לימוד המיועד לחינוך הדתי צריך, נוסף לנאמר לעיל, להיות תואם את דרישות מינהל החינוך הדתי.
  ג. ספר לימוד המיועד לחינוך הערבי והדרוזי צריך, נוסף לנאמר לעיל, להיות תואם גם את דרישות המגזרים הללו.
  ד. ספרי לימוד שנתחברו בידי מורים ובידי צוותי מורים עבור בית ספרם בלבד, על פי תכניות רשות או על פי תכניות ייחודיות, אינם טעונים אישור של הממונה על ספרי לימוד, אלא אישור של המועצה הפדגוגית של בית הספר.
  ה. נושא משרה במשרד החינוך, וכן נושא משרה במחלקת חינוך של רשות מקומית, המבקש לחבר ספר לימוד, חייב לפנות בבקשה מיוחדת לקבלת היתר אל הממונה על אישור ספרי לימוד.
  ו. תוקפו של אישור ספר יפוג לאחר חמש שנים, אלא אם כן חלו בינתיים תמורות מהותיות המחייבות שינוי הכרחי בספר, כגון הכנסת תכנית לימודים חדשה, המגבילה את האישור שניתן לספר לפי התכנית החדשה לשנה אחת מתאריך הפרסום של התכנית.
  ז. על כריכת הספר יש להדפיס את "לוגו" האישור בליווי מספרו והתאריך שבו הוא ניתן.


נספח ב היערכות בנושא ספרי לימוד לשנת הלימודים התשס"ו
א. חובתם של כל המורים לטפח אצל התלמידים את ההכרה, כי ספר לימוד הוא מקור חשוב להתפתחותם ולהרחבת ידיעותיהם, וכי עליהם לנהוג זהירות וכבוד בכל הספרים, ובמיוחד בספרי קודש. כמו כן על המורים ללמד את תלמידיהם, שמחירם הגבוה של הספרים מצדיק שימוש חוזר בהם והעברתם מתלמידים לתלמידים או מכירתם.

על המורים להקפיד שהתלמידים -
  1. ישמרו על שלמות הספר ועל ניקיונו;
  2. לא יקמטו ולא יקפלו את דפי הספר שלא לצורך, וישתמשו בסימנייה לשם ציון המקום.
ב. המועצה הפדגוגית או הוועדה המקצועית של בית הספר, הקובעת את רשימת ספרי הלימוד, תקפיד:
  1. על קביעת ספרי לימוד מאושרים על ידי משרד החינוך בלבד;
  2. על ארגון השאלת ספרים בבית הספר;
  3. על ארגון רכישת הספרים בשיטה מסודרת וחסכונית ככל האפשר.
ג. מטעמי חיסכון ומטעמי חינוך לחיסכון -
  1. לא ייכללו ברשימת ספרי הלימוד של בית הספר ספרים שקיים ספק אם ישתמשו בהם.
  2. לא יוחלף ספר לימוד ברשימת ספרי הלימוד של בית הספר, אלא לאחר חמש שנים מתאריך קביעתו כספר לימוד במקצוע מסוים, לכיתה מסוימת בבית הספר, או כעבור שנה אחת, בהתאם לאמור בתת-סעיף ו בנספח א.
  3. התלמידים לא יידרשו לרכוש ספר לימוד מן ההדפסה האחרונה, אלא אם כן נפסלה ההדפסה הקודמת של הספר, משום שאיננה קריאה. במקרים שקיים הבדל במספור העמודים בהדפסות השונות, או שחסר קטע מסוים בספר בהדפסה זו או אחרת, יסייעו המורים לתלמידים להתגבר על הקושי.
  4. ספרי לימוד מיועדים לשימוש חוזר, ולכן אסור בהחלט לכתוב בספרי לימוד או להשתמש בהם כחוברות עבודה שהתלמיד צריך לכתוב בהן. בנושאים לימודיים שבהם אישר המשרד להצמיד לספר הלימוד או לתחום חוברת עבודה מותר לכתוב בחוברת בלבד.
  5. ספרי לימוד שאין מתחילים ללמוד בהם בתחילת שנת הלימודים לא ייכללו ברשימת הספרים שהתלמידים יתבקשו לרכוש. על מנהלי בתי הספר להודיע מבעוד זמן, במהלך השנה, אילו ספרים נוספים יש לרכוש. כל זאת כדי למנוע מצב שבו הספרים נרכשים ואין משתמשים בהם במהלך השנה, וכן כדי לפזר את ההוצאה הכספית של ההורים על פני חודשים נוספים.
ד. אין לחייב לרכוש ספרי לימוד שאינם כלולים ברשימת ספרי הלימוד המאושרים.

רשימת ספרי הלימוד המאושרים לא תכלול ספרי עזר, ספרי עיון וספרי העשרה, ובכל מקרה אין לחייב לרכוש ספרים אלו.

אם אין ברשימת הספרים המאושרים ספרים בנושא הנלמד, יוכל הצוות המקצועי הבית-ספרי לפנות למפקח המרכז על המקצוע לקבלת אישור ללמוד בספר מתאים אחר. במקרה זה יודיע בית הספר להורים על אישור החריגה.
ה. רכישה מרוכזת של ספרים

מומלץ לבית הספר או לרשות המקומית להתקשר עם חנות ספרים או עם מפיץ או ישירות עם ההוצאה לאור ולרכוש את הספרים הנדרשים לבית הספר ברכישה מרוכזת, ובכך להוזיל את עלות הרכישה.
ו. אכיפה

משרד החינוך יגביר את האכיפה של ההוראות הנוגעות לספרי לימוד שהוציא עד כה, וזאת בעקבות המלצות הוועדה לבדיקת עלויות של ספרי לימוד.

האכיפה תופעל על כל הגורמים הנוטלים חלק בנושא ספרי הלימוד (מפקחים, מנהלי בתי ספר, הבעלויות ויחידות המשרד, מו"לים וכד'). כמו כן תיערך אכיפה מדגמית על ידי תחום הביקורת של משרד החינוך.

מורים, מנהלי בתי ספר ומפקחים שלא ימלאו את ההוראות ייקראו לבירור בפני מנהל המחוז ו/או המנהל הכללי.


  נספח ג