אורחות חיים במוסדות החינוך .2

זכויות תלמידים

2.8

 כרזות בנושא זכויות ואחריות

2.8-2

1. במהלך החודש האחרון נשלחו לבתי הספר כרזות בנושא זכויות ואחריות. שתי כרזות מפרטות את זכויות התלמידים, ובשתי הכרזות הנוספות רשומים רק הכותרים: "זכויות מורים", "זכויות תלמידים", "זכויות הורים" ו"זכויות מועצת התלמידים".

הכרזות מזמנות עיסוק בנושא הזכויות באמצעות תהליך בניית הסכמות ועיצוב קודים התנהגותיים, ומשמשות כלי לטיפוח סביבה המאפשרת תרבות דיאלוגית בין מורים, הורים, תלמידים ומועצת התלמידים.
2. אנו ממליצים שהתלמידים, המורים וההורים יחברו ביחד תקנון בית ספרי ויכתבו אותו בכרזות שיש בהן רק כותרים. מפגש לחיבור התקנון מזמן שיח ערכי פתוח על גבולות המותר והאסור, על המקובל והראוי בין כותלי בית הספר, תוך בניית מנגנונים להסכמות בין התלמידים, המורים וההורים.

מטרת הפעילות היא לשנות את ההדגשים הבית ספריים מהטיפול במקרים של פגיעה בכבודם של כל באי בית הספר למניעה של מקרים כאלה תוך קביעת גבולות ברורים.
3. רעיונות לפעילות סביב הכרזות אפשר למצוא באתר זכויות התלמיד: http://www.education.gov.il/zchuyot/index.htm. המורים והמנהלים מתבקשים לפרסם באתר זה את התקנונים שחוברו בעקבות הפעילות וכן פעילויות אחרות שנעשו בבית ספרם.
4. החל מכ"ב בניסן התשס"ה, 1.5.05, תיפתח שוב ההרשמה לשנת הלימודים הבאה לפעילות מרוכזת של מנהלים וצוותי חינוך מובילים בנושאים "דרכי היישום של הזכויות של כל השותפים בבית הספר" ו"בונים הסכמות בחינוך". אפשר להירשם לפעילות אצל המדריכות בנושא זכויות התלמיד או באמצעות אתר האינטרנט.

לקבלת מידע וסיוע נוספים אפשר לפנות אל המדריכות המחוזיות:

המחוז שם המדריכה מס' הטלפון
מחוז ת"א רותי גבע 052-2629751
מחוז דרום קרן גולדשטיין 052-8363233
מחוז חיפה יפה הדר 050-5432198
מחוז מרכז לימור טל 050-6679503
מחוז ירושלים מיכל לב ארי 050-7948565


הודעות


חוזר מנכ"ל סה/9(א), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005