עובדי הוראה .8

הכשרת עובדי הוראה

8.2

 מענקי שעות והחזרי שכר לימוד בשנת הלימודים התשס"ו

8.2-2

1. כללי

1.1 על פי הסכמי העבודה יינתנו בשנת הלימודים התשס"ו מענקי שעות והחזרי שכר לימוד (להלן "מענקים") לעובדי הוראה הלומדים והמשתלמים במסגרות המתאימות כמפורט בהוראות המופיעות להלן. בהתאם לכך עובדי הוראה בפועל הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל יכולים לבקש מענקי שעות או השתתפות בהוצאות שכר לימוד עד גובה שכר הלימוד הנדרש באוניברסיטאות בארץ.
1.2 בכלל עובדי ההוראה בפועל הרשאים לבקש מענקים כלולים מדריכים מקצועיים מוסמכים ומורים למקצועות הטכנולוגיים הלומדים לתואר טכנאי והנדסאי או לתארים הנזכרים להלן.
1.3 בכלל המוסדות להשכלה גבוהה הכלולים בנוהל זה מצויים האוניברסיטה הפתוחה, המכללות להכשרת עובדי הוראה במסלולים האקדמיים ומוסדות חינוך אחרים שהוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה או מסגרות לימוד אחרות שהוכרו לצורכי מענקים אלה על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה.
1.4 לימודים לתארים אקוויוולנטיים אינם מוכרים לצורך קבלת המענקים, להוציא לימודים אקוויוולנטיים ל-B.Ed. ול-.M.Ed במכללות ובסמינרים במגזר החרדי שבפיקוח האגף להכשרת עובדי הוראה שאושרו פרטנית על-ידי האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה.
1.5 לימודים לתואר אקדמי בשלוחה בארץ של אוניברסיטה מחו"ל (אוניברסיטה זרה) אינם מוכרים לצורכי מענקים אלה, להוציא את מי שהחל את לימודיו לפני אפריל 2003 וקיבל בגין לימודיו אלה מענק ממשרד החינוך (החזר שכ"ל או מענק שעות) או מקרנות ההשתלמות בהיותו בשנת שבתון.
1.6 במסגרת הסכמי השכר עובד הוראה רשאי לקבל במהלך כל שנות עבודתו בהוראה עד 12 שעות מענק או החזר שכר לימוד של שלוש שנות לימוד מלאות לכל היותר (החזר של 3 פעמים 100% שכ"ל).
1.7 לעניין זה:  - שעת מענק אחת הוא שוות ערך ל-1/4 שכר לימוד.
  - 2 שעות מענק הן שוות ערך ל-1/2 שכר לימוד.
  - 3 שעות מענק שוות הן ערך ל-3/4 שכר לימוד.
  - 4 שעות מענק הן שוות ערך לשכר לימוד מלא.
1.8 במהלך שנת לימודים אחת עובד הוראה אינו יכול לקבל גם שעות מענק וגם החזר שכר לימוד.
1.9 מודגש בזאת כי גובה המענקים שיאושרו ויחולקו בפועל בהתשס"ו ייקבע על פי גבולות התקציב של משרד החינוך.
1.10 המענקים יינתנו לפי סדר העדיפויות המפורט ב-3 להלן וכאמור רק בגבולות התקציב המאושר לסעיף זה.


2. הזכאות להגשת בקשה למענק, היקפו, שעות הלימוד ומסלולי הלימודים

2.1 מענק שעות
2.1.1 רשאים להגיש בקשה עובדי הוראה אלה:
א. עובדי הוראה החברים בארגוני המורים והעובדים במוסדות חינוך רשמיים, במוסדות חינוך על-יסודיים, בבתי מדרש ובמכללות להכשרת עובדי הוראה ואשר יש להם קשרי התחשבנות עם המשרד
ב. עובדי הוראה קבועים במשרתם או עובדי הוראה שסיימו שתי שנות עבודה לפחות (שנת התשס"ו תהיה שנת עבודתם הרביעית) ושהיקף משרתם אינו פחות משליש משרה.
2.1.2 עובד הוראה הלומד ביותר מקורס אחד המזכה במענק שעות השתלמות יצרף את מספר השעות הנלמדות בכל הקורסים כמכלול אחד לעניין חישוב מספר השעות.
2.1.3 עובד הוראה המועסק בחלק ממשרתו ברובד חינוכי אחד ובחלק ממשרתו ברובד חינוכי אחר, יהיה מבחנו הקובע, הן לעניין חישוב היקף המשרה שהוא מועסק בה בפועל והן לעניין קביעת הבסיס לתשלום שעות המענק, המסגרת שהוא מועסק בה בהיקף משרה גדול יותר.
2.1.4 הקצאת שעות המענק תבוצע לפי סדר העדיפויות המפורט ב-3 להלן, בהתאם להיקף שעות הלימוד בשבוע, לפי פירוט זה:
א. עובד הוראה הלומד לפחות 6 ש"ש יהיה זכאי למענק של 2 ש"ש.
ב. לעובד הוראה הלומד 11-9 ש"ש אפשר לאשר מענק של 3 ש"ש בכפיפות למגבלות התקציב.
ג. לעובד הוראה הלומד 12 ש"ש ויותר אפשר לאשר מענק של 4 ש"ש בכפיפות למגבלות התקציב.
ד. תלמיד מחקר לדוקטורט יהיה זכאי לשעות מענק כדלקמן:
- בגין שעות לימוד בקורסים סימסטריאליים או שנתיים לפי הפירוט ב-א', ב' ו-ג' לעיל.
- בגין כתיבת עבודת הדוקטור אפשר יהיה לאשר, בכל שנות לימודיו לתואר דוקטור, עד 4 שעות מענק (בשנת לימודים אחת לא תעלה מכסת השעות המאושרות על שתי שעות מענק, וזאת בכפיפות למגבלות התקציב).

הערה: קורס אקדמי באוניברסיטה הפתוחה בישראל הוא שווה ערך ל-4 שעות לימוד.

2.2 החזר שכר לימוד

2.2.1 רשאים להגיש בקשה עובדי הוראה אלו:
א. עובדי הוראה החברים בארגוני המורים והעובדים במוסדות חינוך רשמיים, בבתי מדרש ובמכללות להכשרת עובדי הוראה ואשר יש להם קשרי התחשבנות עם המשרד
ב. עובדי הוראה קבועים במשרתם או עובדים שסיימו שלוש שנות עבודה לפחות והעובדים בהיקף של חצי משרה לפחות
ג. עובדי הוראה בפועל הנמצאים בחצי שנת שבתון (אם תאושר בקשתם של עובדים אלה, לא יעלה גובה ההחזר על 50% משכר הלימוד שחויבו בו).
2.2.2 כמו כן על מגישי הבקשה למלא אחר אחד מתנאי הלימוד האלה:
- לימודים לתואר ראשון או לתעודת הוראה בהיקף של 6 שעות שבועיות ומעלה
- לימודים בהיקף של 6 שעות שבועיות ומעלה בקורסים לעובדי הוראה כמפורט להלן, ב-3.1.3
- לימודים לתואר שני או שלישי בהיקף של 4 שעות שבועיות ומעלה
- כתיבת עבודה תזה לתואר שני או שלישי.


3. רקע

3.1 מענקי שעות
3.1.1 עדיפות ראשונה
א. לימודים של עובדי הוראה בפועל לקראת הסמכה להוראה במוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה, ובכלל זה לימודים של עובדי הוראה מוסמכים לקראת תואר מורה בכיר הלומדים במכללה או בסמינר להכשרת עובדי הוראה
ב. לימודים של מורים בחינוך הטכנולוגי לתואר B.Sc., B.Ed. Tec. והנדסאי, וכן לימודים לתעודת הוראה שייחשבו כלימודי הסמכה לחינוך הטכנולוגי.
3.1.2 עדיפות שנייה

לימודים של עובדי הוראה בכל שלבי החינוך הלומדים לתואר אקדמי כלשהו במוסדות להשכלה גבוהה בארץ שקיבלו היתר מהמועצה להשכלה גבוהה לקיים לימודים אקדמיים בארץ.
3.1.3 עדיפות שלישית
א. קורסים לבעלי תפקידים (מדריכים, מרכזי מקצועות, מרכזי מגמות, מרכזי שכבות, מרכזי פרויקטים), באישור האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה ובהתחשב בצרכים הייחודיים של המחוז
ב. קורסים להסבת מקצוע לתחום הוראה נוסף, וכן קורסים להסמכה לשכבת גיל נוספת או להעמקה בתחום ההוראה של מקבל המענק
ג. לימודים לתואר "רב" בישיבות הגבוהות המאושרות לכך ולימודי תורה שבעל פה במוסדות המתאימים באישור האגף להשתלמות עובדי הוראה ובהתחשב בצורכי המחוז
ד. לימודים לכפל תואר.
3.2 החזר שכר לימוד
3.2.1 עדיפות ראשונה
א. לימודים לתואר אקדמי, ובכלל זה לימודי השלמה לתואר שני או שלישי, לעובדים בכל רובדי החינוך (כגון לעובדים בחינוך היסודי), בתנאי שהלימודים אינם לתואר אקדמי מקביל
ב. לימודים לתעודת הוראה
ג. לימודים לתעודת הוראה נוספת.
3.2.2 עדיפות שנייה
לימודים בקורסים לעובדי הוראה בהיקף של 6 שעות שבועיות ומעלה המתקיימים במרכזי השתלמות שליד המוסדות להשכלה גבוהה והמוסדות להכשרת עובדי הוראה.

הערה כללית

מורים בעלי דרגת שכר אקוויוולנטית יכולים לבקש שעות מענק או השתתפות בהחזר שכר לימוד לתואר לימודים המקביל לדרגתם האקוויוולנטית, בתנאי שלימודיהם אלה אינם אקוויוולנטים (ראה 1.4 לעיל).


4. חובות המשתלמים וזכויותיהם (עבור עו"ה שבקשתם למענק אושרה)

4.1 כללי
4.1.1 עובד הוראה שאושרה בקשתו למענק חייב להודיע למפקח על ההשתלמויות באגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה על כל שינוי בתכנית הלימודים ובמוסד הלימודים שאושרו לצורך המענק.
4.1.2 שינוי כלשהו בתכנית הלימודים מחייב בדיקה מחודשת של הזכאות. ייתכן ביטול המענק עקב שינוי כזה והפסקת החזר הוצאות הנסיעה כמפורט ב-4.1.5 להלן.
4.1.3 עובד הוראה שזכותו למענק בוטלה מסיבה כלשהי לא יוכל להסתייע באותה שנה בטענה שצמצם את משרתו, להוציא ביטולים הנובעים מביטול קורסים שעובד ההוראה נשלח אליהם לפי דרישת המשרד.
4.1.4 מקבל המענק יתחייב לעבוד בהוראה כמה שנים נוספות, כמניין שנות המענק שקיבל.
4.1.5 מקבל המענק זכאי להחזר הוצאות נסיעה מבעלות המוסד שהוא מעוסק בו לפי תעריפי הרכב הציבורי, למעט נסיעות עירוניות. עובד הוראה המועסק על ידי בעלות פרטית יפנה בבקשה להחזר אל הבעלות.
4.1.6 ועדה משותפת למשרדנו ולארגוני המורים, שתפעל במסגרת האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה במשרד, תעקוב אחר מילוי חובותיהם של המשתלמים (ובכלל זה ביקורת לימודים), תשמור על זכויותיהם ותשמש ועדת עררים.
4.2 מענקי שעות
4.2.1 מענק השעות יהיה חלק ממשרתו של עובד ההוראה.
4.2.2 עובד ההוראה לא יידרש להפחית ממשרתו הקבועה מספר שעות זהה למספר שעות המענק, בתנאי שהיקף השעות הכולל את המענק לא יעלה על 140% משרה. שעות המענק שמעבר למשרתו הקבועה של עובד ההוראה אינן מקנות קביעות לשעות אלו לשנים הבאות.
4.2.3 עובד ההוראה שהפסיק את לימודיו במרוצת שנת הלימודים יודיע על כך לגזברות המחוז או לבעלות המשלמת את שכרו, והיא תפסיק את תשלום מענק השעות ואת החזר הוצאות הנסיעה החל באחד בחודש שלאחר הפסקת הלימודים.
4.3 ביצוע התשלום - דיווח והתחשבנות
4.3.1 מענק השתלמות לעובד הוראה שהוא עובד המדינה ישולם על ידי משרד החינוך.
4.3.2 מענק השתלמות לעובד הוראה שאינו עובד המדינה ישולם על ידי הבעלות על מוסד החינוך שהמבקש מועסק בו מיד עם אישור המענק על ידי מנהל האגף להשתלמות עובדי הוראה. משרדנו יחזיר לבעלות את מענק ההשתלמות. מוסדות שלמשרדנו אין קשרי התחשבנות כספית עמם אינם נכללים בהסדר זה.
4.3.3 הודעה על המענקים תינתן למוסדות החינוך עד סוף חודש יולי 2005.
4.3.4 התחשבנות עם הבעלויות: בהסכמת מרכז השלטון המקומי תהיה שיטת ההתחשבנות עם הבעלויות לצורך החזרת הסכומים ששולמו על ידן כמענקי השתלמות כדלקמן:
א. הבסיס להתחשבנות יהיה פרופיל בית הספר שנקבע לצורך תשלום שכר לימוד בחינוך העל יסודי.
ב. התשלום הראשון ישולם לא יאוחר מחודש אוקטובר, ולאחר מכן ישולמו התשלומים מדי חודש בחודשו.
ג. החזרים לבעלויות בחינוך העל יסודי יינתנו על פי הפרופיל של בית הספר, ויועברו באופן שוטף עם העברות שכר הלימוד.
ד. בחודש מאי 2006 יועבר על ידי הרשות דוח ביצוע שיכלול הצהרה על מספר המענקים ששולמו.
ה. ההתחשבנות הסופית תתבצע בחודש יולי 2006. תשלומים ינוכו מבעלויות שלא הצהירו כמבוקש.
4.4 החזרי שכ"ל: ביצוע ההחזר - דיווח והתחשבנות
4.4.1 החזר שכר הלימוד יתבצע תמורת קבלות מקוריות מטעם מוסד הלימודים כדלקמן:
א. החזר שכר הלימוד לעובד הוראה שהוא עובד מדינה ישולם על ידי גזברות משרדנו במחוז עבודתו של עובד ההוראה חודש לאחר הגשת הקבלות המקוריות.
ב. החזר שכר הלימוד לעובד הוראה שאינו עובד מדינה ישולם על ידי הבעלות על מוסד החינוך שהוא מועסק בו חודש לאחר הגשת הקבלות המקוריות.
ג. אגרת החינוך, דמי ההרשמה, תשלומים לשירותים שונים מטעם מוסדות הלימודים ותשלומי ריבית פיגורים - כל אלה לא ייכללו בהחזר שכר הלימוד. מהחזר שכר הלימוד ינוכה מס כחוק (מס הכנסה וכד').
4.4.2 משרדנו יחזיר לבעלות על המוסדות המוכרים, שיש להם קשרי התחשבנות עם המשרד, את סכומי ההחזרים שאושרו ושולמו למוריהם לאחר שידווחו על הביצוע לאגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה ברחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.


5. הגשת הבקשות ואישורן - נהלים ומועדים

5.1 כללי

הבקשה לשעות מענק ולהשתתפות בהחזר שכר לימוד, תוגש על טופס מיוחד. הטופס יימצא, כשישה שבועות לפני המועד האחרון להגשתו (ראה להלן), במזכירויות בתי הספר, בלשכות המחוזיות של משרד החינוך ובסניפים של הסתדרות המורים בישראל ושל ארגון מורי בתי הספר העל יסודיים. כמו כן אפשר למצאו באתר האינטרנט של המשרד, בכתובת זו: http://www.education.gov.il/hishtalmuyot. את הטופס המלא, על כל פרטיו, יש לשלוח למפקח על ההשתלמות במחוז עבודתו של הפונה, כמפורט בטופס הבקשה.
5.2 מענקי שעות

5.2.1 המועד האחרון להגשת הבקשה הוא יום ראשון, כ"ב באייר התשס"ה
(31.5.05). הטופס יוחתם כמפורט להלן:
א. עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים - מורים עובדי המשרד - יאשרו את הפרטים על ידי המנהל ובידיעת המפקח על המוסד. גננות עובדות המשרד תאשרנה את הפרטים בחתימת המפקחות.
ב. עובדי הוראה בבעלויות אחרות יחתימו את מנהל המוסד ואת הבעלות על המוסד.
ג. עובדי הוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה יחתימו את מנהל המוסד ויעבירו את הבקשה למר דוד אדרי, המפקח על השתלמות והסמכת עובדי הוראה, רחוב השלושה 2, תל אביב 61092.
ד. עובדי הוראה במינהל לחינוך התיישבותי יעבירו את בקשותיהם למר יוסי לוי, המפקח על ההשתלמויות במינהל לחינוך התיישבותי, רחוב השלושה 2, תל אביב 61092.
ה. עובדי הוראה בחינוך המוכר יעבירו את בקשותיהם לגב' עליזה סלמן, סגנית מנהלת ענף המענקים, האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה, משרד החינוך, רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.
ו. עובדי ההוראה יקפידו על מילוי מדויק ומלא של סמל המוסד.
5.2.2 האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה יוציא אישורים על תנאי לפונים הזכאים עד יום חמישי, כ"ג בסיוון התשס"ה (30.6.05).
5.2.3 עובד שאושר לו מענק על תנאי יידרש להמציא אישור לימודים רשמי לא יאוחר מיום ראשון, ד' במרחשוון התשס"ו (6.11.05). האישור יכלול את מספר שעות הלימודים בשעות שבועיות, את התואר שלקראתו העובד לומד ואת שנת לימודיו לתואר. עובד הוראה שלא ימציא אישור לימודים כזה, תבוטל זכותו למענק, והכספים ששולמו לו על חשבון המענק ינוכו משכרו (במקרה של לימודים למ"א די באישור המציין שהמורה לומד בתכנית ל-מ"א לצורך קבלת המענק).
5.3 החזר שכ"ל

5.3.1 לטופס הבקשה יש לצרף אישור מטעם מוסד הלימודים המפרט את היקף הלימודים בשעות שבועיות, את התואר שלקראתו מבקש המענק לומד ואת גובה שכר הלימודים הנדרש. כותבי תזה יצרפו לבקשה אישור על היקף שכר הלימוד הנדרש מהם להשלמת חובה זו לקבלת התואר האקדמי.
5.3.2 טופס הבקשה יוחתם כמפורט להלן
א. עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים - מורים עובדי משרד - יאשרו את נכונות הפרטים על ידי המנהל ובידיעת המפקח על המוסד. גננות עובדות המשרד תאשרנה את הפרטים בחתימת המפקחות.
ב. עובדי הוראה בבעלויות אחרות יחתימו את מנהל המוסד ואת הבעלות על המוסד.
ג. מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה יחתימו את מנהל המוסד ויעבירו את הבקשה למפקח להשתלמות ולהסמכת עובדי הוראה, רחוב השלושה 2, תל אביב 61092.
ד. עובדי הוראה במינהל לחינוך התיישבותי יעבירו את בקשותיהם למר יוסי לוי, המפקח על ההשתלמויות במינהל לחינוך התיישבותי, רחוב השלושה 2, תל אביב 61092.
ה. עובדי הוראה בחינוך המוכר יעבירו את בקשותיהם לגב' עליזה סלמן, סגנית מנהלת ענף מענקים, האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה, משרד החינוך, רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.
ו. עובד הוראה המועסק בכמה מקומות או מחוזות רשאי להגיש בקשה אחת בלבד, למחוז שבו הוא עובד במרבית השעות.
ז. עובדי ההוראה יקפידו על מילוי נכון של סמל המוסד.
5.3.3 המועד האחרון להגשת הבקשה הוא יום שלישי, י"ג במרחשוון התשס"ו (15.11.05).
5.3.4 האגף להשתלמות עובדי הוראה יוציא אישורים לזכאים במהלך חודש ינואר 2006.


6. אישורים מיוחדים וחריגים וועדת ערעורים

6.1 לקידום נושאים מיוחדים ולטיפול בערעורים של מורים שבקשותיהם למענקים נדחו תפעל ועדה משותפת לארגוני המורים ולמשרדנו. ועדה זו תבחן בקשות למענקים שאינם במסגרת הקדימויות והקריטריונים שנקבעו בחוזר זה, בתנאי שהלימודים שבגינם יאושרו המענקים יימצאו בזיקה ישירה לעבודתם של עובדי ההוראה במסגרות החינוך שהם עובדים בהן.
6.2 הוועדה תהיה בהרכב זה:
א. מנהל האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה או נציגו - יו"ר
ב. נציגי ארגוני המורים.
לפני הקצאת המענקים תתכנס הוועדה לדיון בבעיות שתועלינה על ידי ארגוני המורים.
6.3 המועד האחרון להגשת בקשות לוועדת החריגים הוא כדלקמן:
- עבור בקשות לשעות מענק: יום ראשון, ד' במרחשוון התשס"ו (6.11.05)
- עבור השתתפות בשכר לימוד: יום שלישי, ב' בשבט התשס"ו (31.1.06).
6.4 כתובת הוועדה: האגף להשתלמות ולהדרכה, רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.
א. בשאלות אפשר לפנות אל המפקחים על ההשתלמויות במחוזות.
ב. סעיף זה מפורסם באתר האינטרנט של האגף להשתלמות עו"ה שכתובתו
www.education.gov.il/hishtalmut_hadracha.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/9(א), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005