חוזר זה מבוטל
ארגון ומינהל .3

רישום והעברות תלמידים

3.10

 ההשארת ילד בגן חובה שנה נוספת

3.10-11

1. מבוא
1.1 תמצית

חוזר זה מונה את העקרונות המנחים בקבלת החלטה בדבר השארת ילד בגן חובה שנה נוספת, מציג המלצות ושיקולים חינוכיים, ומפרט את השלבים השונים בתהליך קבלת ההחלטה ואת תפקידם של הגורמים השונים המעורבים בתהליך.
1.2 מטרת הפרסום
א. התוקף: החל מ-1.5.05.
ב. התחולה: גני חובה.
ג. הסטטוס: החלפה.
ד. חוזרים קודמים באותו נושא: חוזר תשך/7, סעיף 133 ג' - מבוטל.
1.3 המשנה החינוכית
תפקידה של מערכת החינוך הוא לתת מענה הולם לילדי גן-חובה שיש ספקות לגבי יכולתם להסתגל למסגרת הבית-ספרית. דחיית הכניסה לבית הספר היא אפשרות אחת ממכלול של מענים חינוכיים-התפתחותיים אפשריים. בנסיבות מסוימות ההישארות בגן היא המהלך ההולם, ובאחרות ההישארות לא תגרום לשינוי המצופה ולא תתרום למעבר למסגרת הבית-ספרית.

בקבלת החלטה בדבר המעבר של כל ילד וילד מגן הילדים לבית-הספר יש להתייחס למכלול של גורמים: מאפייני הילד, המשפחה הגרעינית, הבית והקהילה, הגן שבו הוא לומד והמסגרת הבית-ספרית שהוא אמור לעבור אליה.

עמדת ההורים לגבי המעבר מהגן לבית-הספר היא בעלת השפעה מכרעת על הסתגלותו של הילד למסגרת החינוכית. הכרה בעובדה זו מחייבת את הגננת ואת פסיכולוג הגן לעבוד בשיתוף ובהדדיות עם ההורים, לקיים עמם פגישות שוטפות ולהכיר את עמדותיהם, וזאת כדי להגיע יחד אתם להחלטה המתאימה ביותר לילד.
1.4 התפוצה
חוזר זה מיועד לכל הגורמים המעורבים בחינוך הקדם-יסודי: גננות, מנהלות גנים, מורי החטיבה הצעירה, מפקחים והורים וכן הפסיכולוגים החינוכיים ברשויות המקומיות.
1.5 הגורם האחראי

א. שם היחידה: האגף לחינוך קדם יסודי.
ב. בעל התפקיד: המחלקה לטיפול בפרט.
ג. מס' הטלפון: 03-6896009
1.6 נספח: מקרים שבהם מומלץ לשקול השארת ילד לשנה נוספת בגן.


2. תהליך קבלת ההחלטה לגבי השארת ילד בגן שנה נוספת
2.1 קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך ולא אירוע חד-פעמי. בתהליך זה ההורים שותפים משמעותיים ביותר, יחד עם הגננת ועם פסיכולוג הגן ועם גורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד (כגון מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת), אם הם קיימים.
2.2 ההחלטה לגבי השארת ילד בגן שנה נוספת היא אישית, ותתקבל רק לאחר קבלת חוות-דעת של פסיכולוג חינוכי, שהוא פסיכולוג הגן, אשר יתייחס למכלול הגורמים המפורטים ב-1.3 לעיל, "המשנה החינוכית".
2.3 הגננת תתעד את כל שלבי קבלת ההחלטה, לרבות הגורמים להתלבטות, לגבי השארת הילד בגן, תוצאות התצפית של הגננת ושל פסיכולוג הגן והסיכומים של כל מה שנאמר והוחלט בכל ישיבה שנערכה בעניין הילד בכל מסגרת.
2.4 ההורים יהיו רשאים לקבל דיווח על מצבו של ילדם ולעיין בחוות דעתם של הגורמים השונים המעורבים בהחלטות.
2.5 לנגד עיני כל הצדדים תעמוד טובת הילד ותכובד עמדת ההורים.
2.6 להורי הילד זכות לפנות בכל שלב לאבחון אצל פסיכולוג חינוכי פרטי, בהתאם לתקנות הפסיכולוגים (ייחוד פעולות לפסיכולוגי חינוכי), התש"ם-1979. חוות דעתו חייבת לכלול התייחסות לדיווח הגננת על תפקודו השוטף של הילד בגן. המלצתו תועבר לשירות הפסיכולוגי-חינוכי ולפסיכולוג הגן, והם יהיו רשאים להיעזר בה אך לא יהיו מחויבים לפעול על-פיה.

הפסיכולוג הפרטי לא יהיה רשאי לצפות בילד במסגרת הגן, אך לבקשת ההורים תעביר הגננת להורים את תוצאות התצפית בילד לשם מסירתם לפסיכולוג הפרטי.
2.7 בנספח שלהלן, "מקרים שבהם מומלץ לשקול השארת ילד לשנה נוספת בגן", מפורטים המקרים שבהם מומלץ לשקול השארת ילד בגן שנה נוספת ואת הסיבות לשיתוף פעולה מלא עם ההורים.
2.8 בכל מקרה אין להשאיר ילד בגן חובה שנה שלישית.


3. שלבי קבלת ההחלטה להשארת ילד בגן שנה נוספת
3.1 בפגישה הראשונה עם ההורים של ילדי הגן

בתחילת שנת הלימודים, בפגישה הראשונה של הגננת עם כלל ההורים תביא הגננת לידיעתם את התהליך ואת הנוהל של קבלת החלטה בדבר הישארות ילד בגן שנה נוספת.
3.2 בחודשים ספטמבר-דצמבר
3.2.1 הגננת תתייחס לכל תלמידי החובה כאל עולים פוטנציאליים לכיתה א'.
3.2.2 הגננת תאתר ילדים העונים על הקריטריונים המפורטים ב-1 בנספח וכן ילדים שהוריהם מעלים שאלות לגבי תפקודם ותקיים לגביהם התייעצות עם פסיכולוג הגן.
3.2.3 לגבי כל ילד כאמור ייערך מעקב, והוא יתועד על ידי הגננת.
3.2.4 פסיכולוג הגן יערוך תצפיות בילדים בגן וישתף את הגננת בהתרשמויותיו.
3.2.5 לגבי ילדים שעניינם מצריך המשך התייחסות תיערך ישיבה של צוות הגן, פסיכולוג הגן והורי הילד שאותר. בישיבה ידווח על ההתלבטויות שהועלו, יוחלט על תכניות לקידום הילד במהלך שנת הלימודים, ותיקבענה פגישות מעקב נוספות.
3.3 בחודשים דצמבר-ינואר
3.3.1 הגננת ופסיכולוג הגן יקיימו ישיבת מעקב אחת לפחות ויחליטו לגבי ילדים שיש להפנותם לבירור נוסף: פסיכולוגי, פארא-רפואי או אחר.
3.3.2 לאחר ישיבת המעקב תזמן הגננת את הורי הילד שהומלץ להפנותו לשירות הפסיכולוגי-חינוכי, תשתף אותם בתיאור תפקודו הנוכחי של ילדם בגן, תקבל את התייחסויותיהם ואת עמדתם לגבי השארתו בגן שנה נוספת, ותתלבט עמם לגבי שאלת סיכויי הסתגלותו לבית הספר בשנת הלימודים הבאה. יובהר להורים כי ההחלטה לגבי הישארות שנה נוספת בגן תיעשה במשותף אתם, לאחר קבלת המלצתו של פסיכולוג הגן.
3.3.3 הגננת תעביר שאלון הפניה לשירות הפסיכולוגי, על פי המקובל ברשות, לגבי ילד שיש התלבטויות בקשר אליו.
3.3.4 הגננת תעביר לרשות את שמות הילדים שיש התלבטות ביחס לעלייתם לכיתה א' בשנת הלימודים הקרובה.
3.3.5 הרשות המקומית תשמור מקומות לילדים אלה בגן ובבית הספר עד לקבלת ההחלטה הסופית.
3.4 בחודשים פברואר-מאי
3.4.1 כל אחד מהילדים שאותרו יוזמן עם הוריו על ידי השירות הפסיכולוגי להערכה פסיכולוגית בהסכמת ההורים.
3.4.2 בעקבות ההערכה הפסיכולוגית תתקבל החלטה משותפת של ההורים, הגננת ופסיכולוג הגן לגבי השארת הילד שנה נוספת בגן, כמפורט ב-4 להלן.
3.4.3 הגננת תדווח לרשות המקומית על ההחלטה.
3.4.4 ההורים אחראים לרישום הילד למסגרת שהוחלט עליה (בי"ס או גן ילדים).


4. קבלת החלטה במקרים של חילוקי דעות
4.1 כאשר ממצאי ההערכה הפסיכולוגית תואמים את עמדת הגננת, יציגם פסיכולוג הגן להורים ויציג להם גם את ההמלצה המקצועית הנובעת מהם.
4.2 כאשר אין תמימות דעים בין הגננת לפסיכולוג הגן, ייערך דיון מקצועי ביניהם להבהרת המקור לחילוקי הדעות ולגיבוש המלצה משותפת. לא הושגה הסכמה מכל סיבה שהיא - תוצגנה הדעות השונות במלואן להורים.
4.3 כאשר ההורים מתנגדים להמלצה מוסכמת של הגננת ופסיכולוג הגן, יידע פסיכולוג הגן את הגננת, והיא תעדכן את המפקחת על הגן, ותיעשה חשיבה משותפת במטרה לנסות ולהבין את הגורמים לעמדת ההורים ולהגיע להחלטה מוסכמת על כל הצדדים.
4.4 לא הגיעו הצדדים להחלטה מוסכמת, יכריעו הורי הילד.
4.5 במקרים שקיים חשד שהילד הוא בסיכון, וטובתו עומדת, לדעת הגננת ופסיכולוג הגן, בסתירה לרצון הוריו, יכריע פסיכולוג הגן, בהתאם לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תקנה 28, לגבי השארתו בגן וידווח על כך לפקידת הסעד.

4. נספח מקרים שלגביהם מומלץ לשקול השארת ילד לשנה נוספת בגן
1. געל בסיס הידע העדכני של אנשי המקצוע, להלן מצבים אחדים שבהם שנה נוספת בגן יכולה להיות מענה הולם:
1.1 ילד שבאופן עקבי במהלך התפתחותו המוקדמת השיג את אבני הדרך ההתפתחותיות באיחור מה (לדוגמה: פג, ילד שעבר מחלה קשה וכו')
1.2 ילד החשוף ללחצים מרובים המשפיעים על תפקודו סמוך לזמן המעבר לבית הספר (בגלל מעבר דירה, מחלה קשה במשפחה, פרדה במשפחה, עלייה לארץ וכד')
1.3 ילד שקשייו אותרו או הובאו לידיעת ההורים רק סמוך לסיום לימודיו בגן חובה, ולכן לא היה להוריו זמן לעיבוד ולקבלה של ההמלצות ולהיערכות למתן סיוע מיוחד לילדם בבית הספר.
2. בקבלת ההחלטה יש להתייחס להיבטים האלה:
2.1 הסקרנות והעניין של הילד בסביבה ובלמידה
2.2 יכולתו לקבל סמכות
2.3 כישורי התקשורת והחיברות של הילד
2.4 יכולתו לווסת דחפים ורגשות בהתאם לנסיבות
2.5 יכולתו לעמוד בתסכול ובקושי ולהתמודד אתם
2.6 יכולתו להתמיד במשימות המוטלות עליו
2.7 מידת ההתאמה של תפקודו בתחומי ההתפתחות השונים למצופה מבני גילו ומינו
2.8 אם קיים פער בתפקודו בתחומי ההתפתחות השונים:
- עד כמה הוא משמעותי
- האם הוא זמני או מתמשך
- מה הם תחומי התפקוד הנפגעים מפער זה
- עד כמה הפער משבש את התנהלות הילד במסגרת החינוכית
- האם ועד כמה הפער מצטמצם כתוצאה מהתערבות מכוונת.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סה/9(א), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005