חוזר זה בוטל


ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

 תכנית סחל"ב (סטודנטים חוברים לבית הספר)

3.7-51

1. מבוא
1.1 תמצית

סחל"ב (סטודנטים חוברים לבית הספר ולגן) היא תכנית הבאה ליישם את חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א-2000. לפי חוק זה, כל סטודנט שהוא אזרח ישראלי הלומד תכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (כמפורט בחוק) זכאי להשתתף בתכנית. סטודנט שישתתף בתכנית ישולב בפעילות חינוכית בהיקף של 4 שעות שבועיות במהלך שעות הלימודים, לאורך כל שנת הלימודים. בתמורה לפעילות זאת יהיה הסטודנט זכאי למלגה בגובה 60%  משכר הלימוד האוניברסיטאי באותה שנה.

לצורך מימוש התכנית הוקמה במשרד מינהלת. התכנית מופעלת על ידי קבלן שנבחר בתהליך של מכרז פומבי. תפקידו לפרסם את התכנית, למיין את הסטודנטים, להנחות אותם ולשלם את המלגות. כל זאת בהתאם להנחיות מינהלת התכנית וכפי שנכתב במכרז.
1.2 מטרת הפרסום
א. התוקף: החל מ-1.5.05
ב. התחולה: מוסדות החינוך שפועל בהם יום חינוך ארוך מתוקף חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997.
ג. הסטטוס: חדש.
1.3 התפוצה: מוסדות החינוך שפועל בהם יום חינוך ארוך מתוקף חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997.
1.4 יישום ומעקב

הפיקוח הכולל יעקוב אחר הביצוע וימסור דיווח תקופתי למפקח הרפרנט לנושא במחוז. מינהלת התכנית במטה תכנס את המפקחים הרפרנטים למפגשי עדכון ומעקב, לפי הצורך.

הגוף המפעיל את התכנית (הקבלן) עבור המשרד יעסיק מנחים פדגוגיים שיגיעו למוסדות החינוך לפחות ארבע פעמים בשנה, לצורך מעקב אחר יישום התכנית.
1.5 הגורם האחראי
א. שם היחידה: אגף א'-מוסדות חינוך במינהל הפדגוגי
ב. בעל התפקיד: מנהל התכנית סחל"ב
ג. מס' הטלפון: 02-5603800 050-ו-6282505
ד. כתובת הדוא"ל: bilar@int.gov.il
1.6 נספחים
א. נספח 1: טופס בקשה של מוסד חינוכי המפעיל יוח"א
ב. נספח 2: טופס סיכום של צורכי המחוז


2. הוראות החוזר
2.1 תהליך הגשת הבקשה של המוסד החינוכי
2.1.1 מנהל המוסד החינוכי ימלא את טופס הבקשה המיועד לו (ראה בנספח 1).
2.1.2 המנהל יעביר את טופס הבקשה ממולא וחתום אל המפקח הממונה עליו עד לתאריך 10 ביוני.
2.1.3 המפקח ירכז את כל טופסי הבקשה מהמוסדות שבפיקוחו, ויעביר אותם למפקח הרפרנט לנושא במחוזו (רשימת המפקחים הרפרנטים תימצא כל שנה בידי האחראי להפעלת התכנית במשרד).
2.1.4 המפקח הרפרנט במחוז ימלא את הטופס שבנספח 2 בשני העתקים: אחד יועבר לאחראי על הפעלת התכנית במשרד החינוך, והשני יועבר למנחה האזורי מטעם הקבלן. כל זה על סמך הנתונים שקיבל הרפרנט מהמפקחים על בתי הספר ועל גני הילדים שבמחוזו.
2.1.5 בקשת המחוז תגיע לקבלן לא יאוחר מהתאריך 10 ביולי.
2.1.6 כל שינוי (תוספת בקשות או שינוי בבקשות של מוסדות חינוך) יימסר לקבלן אך ורק על גבי מסמך חתום על ידי מנהל המוסד החינוכי.
2.2 שיבוץ הסטודנט וקבלתו במוסד החינוכי
2.2.1 המפקח הרפרנט ייפגש עם המנחים הפדגוגיים מטעם הגוף המפעיל לצורך ביצוע השיבוץ של הסטודנטים במוסדות החינוך.
2.2.2 בכל גן ישובצו 2 סטודנטים לכל היותר ובכל בית ספר 8 סטודנטים לכל היותר.
2.2.3 הקבלן ישבץ את הסטודנט בהלימה לרקע התרבותי-דתי של אוכלוסיית המוסד החינוכי.
2.2.4 מנהל המוסד החינוכי יקלוט את הסטודנט וידאג לשיבוצו בזמן קבוע, בהתאמה למערכת הלימודים של הסטודנט.
2.2.5 מנהל המוסד החינוכי יתאים את קבוצות התלמידים שיפגשו את הסטודנט בהלימה לנושא הפעילות שהסטודנט מציע ולאופייה.
2.2.6 שיבוץ הסטודנט ייעשה מיד עם הפנייתו על ידי המנחה האזורי. אין לעכב את תחילת הפעילות של הסטודנט עד להפנייתם של סטודנטים נוספים אל המוסד החינוכי.
2.2.7 בית הספר יצמיד לכל סטודנט מורה שילווה וינחה אותו ויתמוך בו לפי הצורך. בגני הילדים יהיה זה תפקידה של הגננת מנהלת הגן.
2.2.8 מנהל המוסד החינוכי יעקוב אחר נוכחות הסטודנט ואחר פעילותו, ויאשר אותה בסוף כל חודש באמצעות חתימה על טופס הנוכחות החודשי.
2.3 אופי הפעילות במוסד החינוכי
2.3.1 הסטודנט יפעל עם קבוצה קטנה וקבועה של תלמידים. גודל הקבוצה המזערי יהיה 4 תלמידים. בגן הילדים יהיה הגודל המרבי של קבוצת הפעילות 6 תלמידים.
2.3.2 קבוצת התלמידים תהיה קבועה למשך כל יחידת הפעילות. משך היחידה תלוי בגיל התלמידים, בנושא הפעילות ובטיבה.
2.3.3 רצוי לתכנן יחידות פעילות באורך של כ-6-10 שבועות, כדי שלמרבית התלמידים תהיה הזדמנות לזכות בפעילות עם הסטודנטים.
2.3.4 הסטודנט יעסוק בהדרכה/בהנחיה בנושאי העשרה והרחבה של תכניות הלימודים, כמו יהדות, מיתולוגיה, מוזיקה, שעשועי אתגר וחשיבה במתמטיקה, פילוסופיה, צילום, בולאות, בישול, טיסנאות, צילום וידיאו, רדיו, דרמה ועוד.
2.3.5 פעילות הסטודנט במוסד החינוכי תתנהל אך ורק עם התלמידים באופן ישיר. לא תותר פעילות הקשורה לשיפור חזות המוסד או עזרה מסוג זה למורה או לגננת.
2.3.6 במסגרת התכנית סחל"ב הסטודנט לא יחליף את המורה או את הגננת בכיתה, גם לא כממלא מקום.
2.3.7 פעילות הסטודנט עם קבוצת תלמידים תתנהל במקביל לפעילות לימודית אחרת בבית הספר ובגן הילדים. כך יתאפשרו הקטנת קבוצות הלמידה ודיפרנציאליות בהוראה.
2.3.8 יש לוודא שהשתתפות התלמידים בפעילות עם הסטודנטים לא תגרום לפיגור לימודי או לבעיות לימודיות אחרות. אפשר לממש זאת על ידי האפשרויות האלה:
כל תלמידי הכיתה/השכבה יחולקו לקבוצות פעילות עם סטודנטים באותה משבצת זמן, כלומר במקביל.
הכיתה תחולק לקבוצות בגודל שווה, ואחרי תקופה מוסכמת תתבצע רוטציה של התלמידים, והמורה ילמד את אותם הנושאים לתלמידים שהיו בפעילות עם הסטודנט.
התלמידים העומדים בדרישות המורה יופנו לפעילות עם הסטודנט, והמורה יתמוך בתלמידים הזקוקים לתגבור.
2.4 מחויבות הסטודנט
2.4.1 הסטודנט מחויב לסך של 4 שעות פעילות בשבוע. אפשר לממש זאת ביום אחד או לחלק את הפעילות לשני חלקים שווים.
2.4.2 פעילות הסטודנטים תחל מיד עם תחילת שנת הלימודים האקדמית (אחרי חגי תשרי), ותימשך עד 30 ביוני.
2.4.3 היקף הפעילות השנתית לא יפחת מ-100 שעות.
2.4.4 נוסף לפעילות החינוכית יקדיש הסטודנט כשעה בחודש למפגשי הכוונה ומשוב עם המורה המלווה, עם מנהל בית הספר, עם הגננת מנהלת הגן ועם המנחה האזורי.
2.4.5 יתקיימו גם כנסי הכוונה, ובסך הכול יהיה הסטודנט חייב ב-16 שעות הדרכה (מדווחות) בשנת פעילות.
2.4.6 היעדרות הסטודנט מפעילות במוסד החינוכי מחייבת הודעה מראש למורה המלווה או לגננת מנהלת הגן.


3. נספחים
נספח 1 - טופס בקשה של מוסד חינוכי המפעיל יוח"א -
מספר הסטודנטים ותחומי ההדרכה הנדרשים במסגרת תכנית סחל"ב1
(למסירה למפקח על המוסד החינוכי עד 10 ביוני)

   שנת הלימודים:
ביה"ס/גן הילדים
שם ביה"ס/ הגן היישוב סמל המוסד שם המנהל/ת שם המפקח/ת מס' הכיתות מס' הילדים וגילם
             

בית הספר יוכל לקבל שמונה סטודנטים לכל היותר.
גן הילדים יוכל לקבל שני סטודנטים לכל היותר.

התחום המבוקש מספר
הסטודנטים
טווח הגילאים
גן או א'-ג' או ד'-ו'
אמנויות פלסטיות ויצירה    
דרמה    
מוזיקה    
ספורט, תנועה    
בישול    
מחשבים    
עמים ותרבויות    
מדעי החיים, מדעי הסביבה    
תולדות המתמטיקה, חידות מתמטיות וכד'    
תופעות פיזיקליות, כימייה וחומרים, פלאי ההנדסה
בעולם
   
מועדון הספר (קריאה בצוותא, דיונים, חידונים וכו')    
יהדות    
אחר:    


יש למלא את הטבלה הבאה רק לגבי סטודנטים שפעלו במוסד החינוכי ושמנהלו מעוניין בפעילותם שוב. יש לוודא שהסטודנט יכול ורוצה לחזור למוסד החינוכי לפעילות סחל"ב.

  שם הסטודנט מספר תעודת הזהות
1.    
2.    
3.    
4.    

__________ __________ __________
התאריך שם המנהל חתימה


נספח 2 - טופס סיכום של צורכי המחוז

שנת הלימודים המחוז שם המפקח הרפרנט שם המפקחת
       התפלגות בקשות בתי הספר במחוז
היישוב מס' המוסדות הממ' במגזר היהודי מס' הסטודנטים מס' המוסדות הממ' במגזר הערבי מס' הסטודנטים מס' המוסדות הממ' במגזר הדרוזי מס' הסטודנטים מס' המוסדות הממ"ד מס' הסטודנטים
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 התפלגות הבקשות לתחומים השונים
התחום היישוב מס' הסטודנטים לגן מס' הסטודנטים לכיתות א'-ג' מס' הסטודנטים לכיתות ד'-ו'
אמנויות פלסטיות ויצירה        
דרמה        
מוזיקה        
ספורט, תנועה        
בישול        
מחשבים        
עמים ותרבויות        
מדעי החיים, מדעי הסביבה        
תולדות המתמטיקה, חידות
מתמטיות וכד'
       
תופעות פיזיקליות, כימיה
וחומרים וכד'
       
מועדון הספר (קריאה
בצוותא, חידונים וכו')
       
יהדות:        
אחר:        __________ __________ __________
התאריך שם המפקח הרפרנט חתימה__________________
1 לא מובטחת הלימה מלאה לבקשות.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סה/9(א), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005