ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

 הנוהל להפעלת גני-ילדים בעת שביתת הסייעות לגננות

3.7-52

1. מבוא
1.1 תמצית

בעת שביתה ברשויות המקומיות מושבתות גם הסייעות לגננות שהן עובדות הרשות המקומית. מאחר שהגננת אינה יכולה ואינה רשאית להפעיל את הגן ללא סיוע של מבוגר, מוצע שההורים יקיימו תורנות ביניהם להחלפת הסייעות.

נוהל זה מפרט את הכללים להפעלת ההורים כחלופה לסייעות, את שעות הפעלת הגנים בזמן שביתת הסייעות ואת מספר ימי ההפעלה.
1.2 מטרת הפרסום
א. התוקף: החל מ-1.5.05.
ב. התחולה: גני הילדים והחטיבות הצעירות.
ג. הסטטוס: חדש.
ד. חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 132 בחוזר לד/7 - בתוקף.
1.3 התפוצה: לגננות, למפקחים בחינוך הקדם-יסודי ולמנהלי מחלקות החינוך ברשויות.
1.4 הגורם האחראי

א. שם היחידה: האגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה.
ב. בעל התפקיד: מנהל האגף.
ג. מספר הטלפון: 02-5604750.
ד. כתובת הדוא"ל: meitalch@education.gov.il.
1.5 נספח: הפעלת גני ילדים בעת שביתת סייעות - דף הסבר והנחיות להורה.


2. הוראות החוזר
2.1 גננת אינה יכולה ליטול על עצמה את האחריות להישאר כמבוגר יחיד עם הילדים בגן הילדים בעת שביתה של הסייעות, ולכן, כדי להפעיל את הגן בעת שביתה, על ההורים להתנדב למלא את מקום הסייעות השובתות.
2.2 באספת ההורים הראשונה בגן הילדים על הגננת להבהיר להורים את הבעיה של בטיחות הילדים וביטחונם בעת היעדרות הסייעת. על הגננת להעביר לכל הורה דף הסבר והנחיות כבר באספה זו ובו פירוט הנדרש במהלך יום העבודה מההורה המתנדב (כולל הוראות בטיחות). דף ההנחיות מובא בנספח להלן.

"הורה מתנדב" לעניין נוהל זה הוא הורה לילד בגן הפועל בהתנדבות (ללא תשלום). יודגש כי ההורים אינם רשאים לשלוח במקומם ממלאי מקום שאינם הורים בגן.

בתחילת השנה יכין ועד ההורים, בשיתוף עם הגננת, רשימת הורים המתאימים לשיבוץ כהורים מתנדבים בעת הצורך (להלן: "הרשימה").
2.3 נודע על תחילתה של שביתת סייעות צפויה, תשלח הגננת במידת האפשר הודעה מוקדמת בכתב להורים, שתגיע לידיהם לפחות יום אחד לפני השביתה. בהודעה להורים תודיע הגננת, כי על ההורים ללוות בכל בוקר את ילדם לגן כדי לוודא שהגיע ההורה המתנדב, אחרת לא יתקיימו לימודים, והם ייאלצו לקחת את ילדם עמם. כמו-כן תודיע הגננת מתי יסתיימו הלימודים במקרה של שביתה, גם אם יהיה הורה מתנדב.
2.4 ועד ההורים יהיה רשאי לשבץ הורים מתנדבים בגן מתוך הרשימה. נמצא הורה מתנדב, תימסר הודעה טלפונית על כך לגננת.

2.5 הלימודים יוכלו להתקיים אך ורק אם הורה מתנדב יימצא בגן לאורך כל יום הלימודים ויעסוק בכל פעולה שתטיל עליו הגננת כדי להבטיח את ביטחונם ואת בטיחותם של הילדים וכן בכל הפעולות הדרושות לפעילות תקינה של הגן, כמפורט ב"הנחיות" (ראה בנספח).

במקרים חריגים, ועל-פי הסכמה מראש של הגננת, אפשר יהיה לשבץ במהלך יום הלימודים שני הורים, ברוטציה. במקרה כזה לא יעזוב ההורה המתנדב הראשון את הגן עד להגעתו של ההורה המתנדב המחליף לגן.
2.6 ועד ההורים יהיה רשאי לשבץ הורים מתנדבים בגן מתוך הרשימה. נמצא הורה מתנדב, תימסר הודעה טלפונית על כך לגננת.

2.7 הלימודים בגני-ילדים, כולל גנים שיש בהם יום חינוך ארוך, יתקיימו בימי שביתה החל מהשעה 8 ועד השעה 13.20. הגננת אחראית על פתיחת הגן בשעה 8 בבוקר, אולם היא לא תאפשר כניסת ילדים לגן עד להגעת ההורה המתנדב והשלמה של סריקת הגן.

במקרה שתימשך שביתת הסייעות (ברציפות או לסירוגין) מעל לשישה ימי עבודה בחודש קלנדרי כלשהו או מעל שישה ימי עבודה רצופים לא באותו חודש ייסגר הגן עד תום השביתה.
2.8 במקרה של היעדרות הורה מתנדב במהלך יום הלימודים בפתאומיות, בלי שהייתה על כך ידיעה מראש או תיאום מוקדם עם ההורים, אסור לשלוח את הילדים הביתה לבד לפני תום הלימודים, כי הסכנה הכרוכה בכך גדולה יותר. אפשר להתקשר לוועד ההורים וכן להורים ולבקשם להקדים לקחת את הילדים.
2.9 ההורה המתנדב יפעל בהתאם להנחיות הגננת ויבצע, בין היתר, את הפעולות האלה:
א. בתחילת יום הלימודים בגן
- הגעה לגן קצת לפני השעה 8 וסריקת סביבת הגן והחצר מחפצים חשודים / מסוכנים
- סיוע לגננת בקבלת הילדים לגן והשגחה ליד שער הגן בעת כניסת הילדים
ב. בארוחת הבוקר ובפעילות בגן
- רכישת מוצרים הדרושים לארוחת הבוקר, על-פי הנחיית הגננת
- הכנת ארוחת בוקר הבוקר בהתאם למקובל בגן: מזנון או ארוחה משותפת
- עריכת השולחנות לארוחה וארגון הגן לאחר הארוחה 1
- ארגון הגן וסידור לפני הפעילות ואחריה
- סיוע בארגון הגן לקראת המעברים בין הפעילויות במהלך היום
- טיפול פיזי והיגייני בילדים (כגון עזרה בהפשטה ובהלבשה, ברחיצת ידיים וכו')
- סיוע לגננת בביצוע פעולות עם הילדים בעבודות שונות ובפעילויות שונות בהתאם לצורך ועל-פי הנחייתה והדרכתה של הגננת.
ג. בהכנה לקראת יציאת הילדים לפעילות בחצר
- השקיית הגינה
- הרטבת ארגז החול
- הוצאת משחקי החצר
- עזרה בהשגחה על הילדים במשך יום העבודה בגן ובחצר.
ד. בסיום יום הלימודים בגן
- סיוע לגננת בשליחת הילדים הביתה או לצהרונים/למועדוניות
- השגחה על יציאה בטוחה משערי הגן, בליווי מבוגר או באופן עצמאי, כנהוג באותו גן, בהסכמת ההורים ובחתימתם
- ארגון הגן וניקויו בסיום פעילות הילדים, ובמידת הצורך אף במהלך הפעילות
- סריקת מרחב הגן, חדרי השירותים, המחסן והחצר כדי לוודא שלא נשכחו ילדים.


3. נספח
הפעלת גני-ילדים בעת שביתת סייעות -
דף הסבר והנחיות להורה

א. גני ילדים יפעלו, בעת היעדרות סייעת עקב שביתה, רק אם יימצא הורה מתנדב (הורה מתנדב הוא הורה לילד בגן הפועל ללא תמורה).

הלימודים בימי שביתה יתקיימו בגני-ילדים החל מהשעה 8 ועד השעה 13.20. גם בגני-ילדים שיש בהם יום חינוך ארוך יתקיימו הלימודים בימי שביתה בין השעות 8-13.20, ואולם במקרים שבהם סייעת הצהריים אינה שובתת יתקיימו בהם הלימודים כסדרם.
ב. בעת שביתת הסייעות אין לשלוח את הילדים לגן ללא ליווי. הגננת אחראית על פתיחת הגן בשעה 8 בבוקר, ואולם לא תתאפשר כניסת ילדים לגן עד להגעת ההורה המתנדב והשלמת סריקתו של הגן.
ג. ועד ההורים בגן יהיה רשאי לשבץ הורים מתנדבים בגן מתוך רשימת ההורים של ילדי הגן. נמצא הורה מתנדב, תימסר הודעה טלפונית על כך לגננת.

הלימודים יוכלו להתקיים אך ורק אם יימצא הורה מתנדב בגן לאורך כל יום הלימודים ויעסוק בכל פעולה שתטיל עליו הגננת כדי להבטיח את ביטחונם ואת בטיחותם של הילדים וכן בכל הפעולות הדרושות לפעילות תקינה של הגן, כמפורט להלן.
ד. במקרה שבו תימשך שביתת הסייעות (ברציפות או לסירוגין) מעל לשישה ימי עבודה בחודש קלנדרי כלשהו או מעל שישה ימי עבודה רצופים לא באותו חודש, ייסגר הגן עד תום השביתה.
ה. בגנים משולבים, שפועלות בהם שתי סייעות, יידרשו שני הורים מתנדבים במקרה של שביתת הסייעות.
ו. לתשומת-לבכם: הורים מתנדבים אינם מבוטחים במקרה של תאונה או פגיעה במהלך הפעילות ההתנדבותית בגן הילדים, למעט באותן רשויות מקומיות שקיימים בהן ביטוחים מיוחדים לעניין זה או ברשויות שקיים בהן כיסוי במסגרת ביטוח צד ג', והכול בהתאם לתנאי הפוליסות ולכיסויים הקבועים בהן.
ז. ההורה המתנדב יפעל בהתאם להנחיות הגננת ויבצע, בין היתר, את התפקידים האלה:
1) בתחילת יום הלימודים בגן
- הגעה לגן קצת לפני השעה 8 וסריקת סביבת הגן והחצר מחפצים חשודים/מסוכנים
- סיוע לגננת בקבלת הילדים לגן והשגחה ליד שער הגן בעת כניסת הילדים.
2) בארוחות הבוקר ובפעילות בגן
- רכישת מוצרים הדרושים לארוחת הבוקר, על-פי הנחיית הגננת
- הכנת ארוחת הבוקר בהתאם למקובל בגן: מזנון או ארוחה משותפת
- עריכת השולחנות לארוחה וארגון הגן לאחר הארוחה
- ארגון הגן וסידורו לפני הפעילות ואחריה
- סיוע בארגון הגן לקראת המעברים בין הפעילויות במהלך היום
- טיפול פיזי והיגייני בילדים (כגון עזרה בהפשטה ובהלבשה, ברחיצת ידיים וכו')
- סיוע לגננת בביצוע פעולות עם הילדים בעבודות שונות ובפעילויות שונות בהתאם לצורך ועל-פי הנחייתה והדרכתה של הגננת.
3) בהכנה לקראת יציאת הילדים לפעילות בחצר
- השקיית הגינה
- הרטבת ארגז החול
- הוצאת משחקי החצר
- עזרה בהשגחה על הילדים במשך יום העבודה בגן ובחצר.
4) סיום יום הלימודים בגן
- סיוע לגננת בשליחת הילדים הביתה, או לצהרונים/למועדוניות
- השגחה על יציאה בטוחה משערי הגן, בליווי מבוגר או באופן עצמאי, כנהוג באותו גן, בהסכמת ההורים וחתימתם
- ארגון הגן וניקויו בסיום פעילות הילדים, ובמידת הצורך אף במהלך הפעילות
- סריקת מרחב הגן, חדרי השירותים, המחסן והחצר כדי לוודא שלא נשכחו ילדים.
ח. דף הסבר והנחיות זה הוא חלק מהנוהל להפעלת גני ילדים בעת שביתה המפורסם בחוזר הוראות הקבע סה/9(א), סעיף 3.7-52.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סה/9(א), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005