חוזר זה מבוטל


  שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון. לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

עובדי הוראה .8

מנהלים

8.4

 נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים

8.4-7


שימו לב: ב-20 ליולי 2005 התקבלה תוספת לנספח 3 (כישורי
סף הנדרשים למילוי משרת ניהול) בחוזר מנכ"ל תשס"ה/9 (א)
כ"ב בניסן תשס"ה "נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים".


1. מבוא
1.1 תמצית

מטרת סעיף זה לתת בידי ועדת היועצים את הכלים לבחור את המועמדים הראויים ביותר למלא משרת ניהול פנויה ולאפשר לכל בעלי הכישורים להגיש מועמדות למשרת ניהול פנויה.

הסעיף מחליף את הסעיף הקודם באותו נושא בעיקר בשל התוספות המפורטות להלן:
א. בסעיף זה יש מענה להערות הבג"ץ על ליקויים שנתגלו בנהלים למינוי מנהלים שפורסמו בחוזר הקודם.
ב. בסעיף זה מובא בהרחבה כל הקשור בוועדת יועצים עליונה.
ג. הסעיף מוסיף להרכב הוועדות נציג של המשרד לפי הנחיות הממונה על הביטחון.
ד. הסעיף קובע שבהרכבי הוועדה יהיו נציגי שני המינים, למעט מקרים חריגים שיש לקבל עליהם אישור מנומק בכתב ממנהל המחוז.
1.2 מטרת הפרסום
א. התוקף: החל מ-1.5.05.
ב. התחולה: עובדי הוראה בחינוך הרשמי.
ג. הסטטוס: החלפה.
ד. חוזרים קודמים באותו נושא:
- סעיף 8.4-1 בחוזר הוראות הקבע נח/9(א), "נוהל מינוי, הגדרת תפקידים ותנאי העסקה של מנהלי מתי"א":
- ס"ק 1 ו-2 - מבוטלים
- היתר - בתוקף
- סעיף 8.4-2 בחוזר הוראות הקבע סא/7(א), "נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים" - מבוטל
- סעיף 8.4-4 בחוזר הוראות הקבע סב/10(א), "הכישורים הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה - עדכון נספח 3 של סעיף8.4-2 בחוזר סא/7(א)" - מבוטל.
1.3 התפוצה: עובדי הוראה, מפקחים ומנהלים במוסדות חינוך רשמיים
1.4 הגורם האחראי
א. שם היחידה: האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה
ב. בעל התפקיד: מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה
ג. מספר הטלפון: 02-5604750
ד. כתובת הדוא"ל: meitalch@education.gov.il
1.5 נספחים

נספח 1: בקשה למשרת ניהול פנויה
נספח 2: הצגת מועמדות למשרת ניהול
נספח 3: הכישורים הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה
נספח 4: פרוטוקול ועדת יועצים למשרת ניהול בית ספר
נספח 5: הצעה למינוי בפועל למשרת ניהול פנויה.


2. פרסום הודעה על משרה פנויה

2.1 הדרך לפרסום הודעה
2.1.1 הייתה פנויה, או עמדה להתפנות, משרת מנהל שהוא עובד מדינה במוסד חינוך יסודי, על יסודי, או בכל מוסד חינוך אחר (להלן "מוסד חינוך רשמי אחר"), ורוצה מנהל הלשכה המחוזית במשרד החינוך, לרבות מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ומנהל המחלקה לחינוך מבוגרים (להלן "מנהל המחוז), למלאה דרך קבע או לתקופה שיקבע, יפנה מנהל המחוז אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך (להלן "מנהל האגף הבכיר") בבקשה לפרסם הודעה על משרה פנויה. הפנייה תיעשה בטופס "בקשה לפרסום הודעה על משרת ניהול פנויה" המתייחס לאותה משרה (ראה נספח 1 להלן).
2.1.2 הודעה על משרת ניהול פנויה (להלן "הודעה") תפורסם על ידי מנהל האגף הבכיר לפחות באחת מהדרכים האלה:
א. בלוח המודעות של משרד החינוך בירושלים ובלשכותיו המחוזיות, כפי שיורה מנהל האגף הבכיר
ב. בשלושה עיתונים יומיים לפחות
ג. באינטרנט.
פרסום נוסף, בנוסח מלא או מקוצר, ייעשה בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך ובכל מקום או דרך שמנהל האגף הבכיר יראה לנכון.
2.2 פרטי ההודעה
2.2.1 ההודעה תכלול פרטים אלו, לפחות:
א. תיאור המשרה הפנויה
ב. פירוט הכישורים הדרושים למילוי המשרה (נתונים אישיים ודרישות מיוחדות)
ג. המען שאליו יש להגיש מועמדות
ד. המועד האחרון להגשת מועמדות
ה. נוסחו של סעיף 4.1.3 ג שלהלן.
2.2.2 לא תתקבל בקשה של מועמד למשרה פנויה אשר למילויה דרושה כשירות מיוחדת (כגון תואר מיוחד, השלמת חוק לימודים מסוים, תעודה מסוימת), אם המועמד חסר אותה כשירות.
2.2.3 המועד האחרון להגשת בקשות למשרה פנויה שפורסמה לגביה הודעה הוא שבעה ימים לפחות אחרי התאריך הראשון של פרסום ההודעה. בקשות שתוגשנה אחרי המועד שנקבע בהודעה לא תתקבלנה. לעניין זה חותמת הדואר במועד שבו נשלחה הבקשה היא הקובעת ולא מועד הגעת הבקשה למשרד באמצעות הדואר.


3. הגשת בקשות למשרה פנויה

3.1 הגשת בקשות של מועמדים מחוץ לשירות המדינה
3.1.1 בקשה למועמדות למשרה פנויה תוגש בטופס בקשה למשרה פנויה (ראה בנספח 2 להלן).
3.1.2 מועמד למשרה פנויה יצרף לטופס הבקשה למשרה פנויה את תולדות חייו, בכתב ידו.
3.1.3 מגיש בקשה למועמדות למשרה פנויה ימציא לגף כוח אדם בהוראה במחוז, על פי דרישתו, העתקים מאושרים של תעודות ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס הבקשה, וכן לאימות כל עניין אחר הקשור בהתאמתו למשרה.
3.2 הגשת בקשות של עובדים בשירות המדינה
עובד הוראה שהוא עובד מדינה, המבקש להגיש את מועמדותו למשרה פנויה, יגיש את בקשתו בטופס בקשה למשרה פנויה (ראה בנספח 1), בשני עותקים, בהתאם להנחיות שבטופס.
3.3 הגשת רשימת המועמדים הכשירים
רשימת כל המועמדים למשרת ניהול פנויה, כמצוין ב-3.2-3.1 תועבר על ידי גף כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי לקב"ט המשרד.


4. ועדת היועצים

4.1 הזמנה לריאיון
4.1.1 לא יתקבל מועמד למשרה פנויה שפורסמה עליה הודעה, אלא אם הוא רואיין על ידי ועדת יועצים.
4.1.2 ההזמנה לריאיון תישלח למועמד על ידי מנהל גף כוח אדם במחוז לפחות שבעה ימים לפני מועד הריאיון. במקרים דחופים, שבהם נשלחה ההזמנה במברק או נמסרה ביד, תישלח ההזמנה לפחות יומיים לפני מועד הריאיון.
4.1.3
א. לא יוזמן מועמד לריאיון אם מנהל המחוז או נציגו סבורים, לאור הפרטים שצוינו על ידי המועמד בבקשתו, שהוא אינו עומד בתנאי ההודעה, כמפורט בנספח 3 להלן.
ב. לא יוזמן מועמד למשרת ניהול פנויה בחינוך הממלכתי דתי, אלא אם אושרה מועמדותו על ידי המועצה לחינוך ממלכתי דתי לפי תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי דתי), התשי"ג-1953.
ג. בהעדר מועמדים העונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו בהודעה רשאי המשרד לפרסם הודעות נוספות על אותה משרה ככל שיידרש ויתאפשר כמצוין לעיל. במקרה כזה ייחשבו כל המועמדים שאינם ממלאים אחר הדרישות שבנספח 3 לנוהל זה, למעט דרישות ההשכלה הפדגוגית והניסיון בהוראה, כמי שעונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו בהודעה, ויוזמנו לריאיון לפני ועדת היועצים. המלצה של ועדת היועצים על המועמד תותנה בקבלת התחייבות בכתב ממנו, שלפיה ישלים את החסר תוך שלוש שנים ממועד חתימתו על כתב ההתחייבות.
4.1.4 למועמד שלא הוזמן לריאיון כאמור ב-4.1.3 לעיל תישלח הודעה מנומקת בכתב.
4.1.5 הזמנה או הודעה שיש לשלוח תיראה כמבוצעת אם היא נמסרה לדואר, ואם הכתובת שעליה הייתה כשורה. היא תיראה כאילו הגיעה לתעודתה בשעה שבה היה מכתב שנשלח במועד שהיא נשלחה מגיע לתעודתו בדרך הרגילה, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
4.2 סדרי עבודתה של ועדת היועצים
4.2.1 בריאיון בוועדת היועצים תיבדק התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו והתכונות הדרושות למילוי המשרה. מועמד לא יימצא כשיר למשרה פנויה, אם אינו ממלא אחר כל התנאים שצוינו בהודעה כהכרחיים למילוי המשרה, בכפיפות לאמור ב-4.1.3 לעיל.
4.2.2 מועמדים ירואיינו בעל פה על ידי ועדות יועצים שחבריהן מתמנים על ידי מנהל גף כוח אדם במחוז הנוגע בדבר, אשר ישמש מרכז ועדת היועצים או נציגו, בהרכבים המפורטים להלן:

א. בחינוך היסודי
      1) מגמה ממלכתית
  א) מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש
  ב) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
  ג) ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך
  ד) נציג מטה משרד החינוך התרבות והספורט (להלן נציג המשרד)

      2) מגמה ממלכתית-דתית
  א) מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו - יושב ראש
  ב) מנהל המחוז או נציגו
  ג) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
  ד) ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך
ב. בחינוך העל יסודי (בחטיבות ביניים ובחטיבות עליונות שבבעלות המדינה):

1) מגמה ממלכתית
  א) מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש
  ב) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
  ג) נציג ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים
  ד) ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך
  ה) נציג המשרד

  2) מגמה ממלכתית-דתית
  א) מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו - יושב ראש
  ב) מנהל המחוז או נציגו
  ג) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
  ד) נציג ארגון המורים בבתי-הספר העל-יסודיים
  ה) ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך
ג. במכללות למורים ולגננות שבבעלות המדינה:
1) מגמה ממלכתית
  א) מנהל האגף להכשרה ולהשתלמות עובדי הוראה או נציגו - יושב ראש
  ב) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
  ג) נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים
  ד) נציג המשרד

2) מגמה ממלכתית-דתית
  א) מנהל המינהל לחינוך דתי או נציגו - יושב ראש
  ב) מנהל האגף להכשרה ולהשתלמות עובדי הוראה
  ג) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
  ד) נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים
ד. במרכזי הפסג"ה:
א) מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש
ב) מנהל אגף מרכזי פסג"ה
ג) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
ד) נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים
ה) ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך
ה. במתי"א:
א) מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש
ב) מנהל אגף החינוך המיוחד או נציגו
ג) נציג הסתדרות המורים בישראל
ד) נציג ארגון המורים העל-יסודיים
ה) ראש רשות החינוך המקומית שבשטחה נמצא המתי"א או מנהל מחלקת/אגף החינוך
ו. במרכזי יום העשרה שבועי לתלמידים מחוננים:
א) מנהל המחוז או נציגו - יושב ראש
ב) נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל
ג) נציג ארגון המורים העל-יסודיים
ד) ראש הרשות המקומית או מנהל מחלקת החינוך
ה) נציג המחלקה למחוננים.
4.2.3 כל חברי ועדת היועצים ימונו על ידי מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז מתוך מי שכלולים ברשימת היועצים שבידי מנהל המחוז, אולם נציגי משרד החינוך לא יהיו עובדים אשר חיוו את דעתם כממונים ישירים או עקיפים על אחד המועמדים למשרה הפנויה בטופס המועמדות לאותה משרה.

בכל ועדת יועצים יהיה ייצוג לבני שני המינים. המלצת ועדה שהתקיימה בהעדר ייצוג כאמור תיפסל, למעט מקרים חריגים שהנסיבות אינן מאפשרות זאת. במקרים אלה יידרש אישור מנומק ממנהל המחוז או ממי מטעמו שמונה על ידו לעניין זה להתיר מראש את קיום הוועדה. באין אפשרות כזו, במקרים נדירים, אפשר לאשר בדיעבד את ועדת היועצים שהתקיימה ללא ייצוג לבני שני המינים.
4.2.4 מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז יזמין לישיבות ועדת היועצים את המפקח הכולל על מוסד החינוך הנוגע בדבר ואת נציג האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, שישמשו משקיפים שהם בעלי זכות לדעה מייעצת, אך אינם חברי הוועדה.

כמו כן, מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז רשאי להזמין את מנהל בית הספר המקיף השש-שנתי כמשקיף בדעה מייעצת בלבד, וזאת אם המשרה הפנויה היא משרת מנהל חטיבת ביניים באותו בית ספר מקיף שש-שנתי. אין להתיר את השתתפותם של משקיפים נוספים מטעם הגופים החברים בוועדת היועצים. כל גוף יהיה מיוצג על ידי נציג אחד בלבד, למעט מקרים שבהם יחליט יו"ר הוועדה כי מן הראוי לאפשר נוכחות משקיף מטעם אחד הגופים המשתתפים, לפי שיקול דעתו.
4.2.5 מקום ומועד כינוסה של ועדת היועצים ייקבעו על ידי מנהל גף כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר.
4.2.6 המניין החוקי בישיבות ועדת יועצים הוא מחצית חבריה, ובהם היושב-ראש.
4.2.7 המועמדים הכשירים יוזמנו להתייצב בפני ועדת היועצים. הוועדה רשאית לדון במועמדותו של מועמד כאמור הנמצא מחוץ לישראל בהעדרו, אם הובאו לפניה מסמכים שלפיהם אפשר לעמוד על תכונותיו. הוא הדין לעניין מועמד שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי הופעה כאמור לא תהיה עילה לדחיית ישיבת הוועדה.
4.2.8 אין למסור את שמות המועמדים לפני כינוס הוועדה לאף גורם, גם לא לחברי ועדת היועצים, אלא בעת דיוני הוועדה בלבד, למעט נציגי המשרד הנוגעים לדבר, האמורים לבדוק את כשירות המועמדים ואת נתוניהם האישיים והמקצועיים ולחוות את דעתם עליהם.
4.2.9 לא יישאל מועמד שאלה בדבר השתייכותו המפלגתית או על דעותיו הפוליטיות.
4.2.10 גף כוח אדם במחוז יעמיד לרשות ועדת היועצים את התיקים האישיים של כל מועמד ואת טופס הבקשה ואת נספחיו אשר הומצאו לו על ידי המועמד, כאמור ב-3.1 וב-3.2 לעיל.
4.2.11 מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, או מי שהוסמך על ידו, רשאי, ביזמתו או על פי בקשת ועדת היועצים, לערוך בדיקה של הנתונים האישיים והמקצועיים של כל המועמדים, לרבות קבלת חוות דעת על מועמד מאת מוריו, מעבידו הנוכחי או מעבידים קודמים שלו, המשטרה, מוסדות הביטחון וממליצים שציין המועמד. את הבדיקה האמורה רשאי מנהל האגף הבכיר לערוך בעצמו, וכן הוא רשאי למסור למשרד או לגוף אחר את שמות המועמדים, כדי שהם יערכו את הבדיקה.
4.2.12 מנהל האגף הבכיר ימסור לוועדת היועצים דוח על חוות הדעת ועל ממצאי הבדיקה, אם לדעתו יש לאותם ממצאים וחוות דעת משמעות לעניין בחירתו של המועמד.
4.2.13 חבר ועדת היועצים שמועמד הוא קרוב משפחה שלו יודיע על כך ליושב ראש הוועדה, ולא ישתתף בוועדת היועצים המראיינת את אף אחד מהמועמדים. בפסקה זו "קרוב משפחה" כולל בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בן-אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה.
4.2.14 חבר ועדת היועצים שקיבל מידע על כישלונו בעבר של מועמד, על ניסיון לא מוצלח עמו, או הערכה שלילית אחרת כלשהי, יודיע על כך למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע. אם המידע הוא סודי, או שחברי הוועדה החליטו כדין שלא לגלותו - אין חובה להודיע על כך למועמד.
4.2.15 מזכיר ועדת היועצים ירשום פרוטוקול של הדיונים של ועדת היועצים, לפי נספח 4 שלהלן.
4.3 סיכומי ועדת היועצים
4.3.1 לאחר ראיון כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד מחבריה את המועמדים. בשיקוליו יתחשב חבר הוועדה בהשכלתו ובניסיונו של המועמד, בחוות דעתם של המשקיפים, במסמכים שהוגשו לפי 4.2.11 לעיל ובהתרשמותו מראיון המועמדים. ההערכה תתבטא בקביעתו של מועמד אחר על ידי כל חבר בוועדת היועצים הנראה לו ככשיר ביותר למשרה הפנויה.
4.3.2 חברי ועדת היועצים רשאים להמליץ על הגבלת מינוי מנהל לשנה אחת, לפי שיקול דעתם, או על הגדרתו כממלא מקום, גם אם המשרה פורסמה ברבים ללא הגבלה, ובלבד שההמלצה תהיה מנומקת בכתב.
4.3.3 סיכום הערכת המועמדים על ידי ועדת היועצים יהיה ריכוז של הערכותיהם של חבריה בטבלה שבה יירשם המועמד שכל חבר בוועדה המליץ עליו (ראה בנספח 4).
4.3.4 כל חברי הוועדה יחתמו על סיכום הערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למזכיר הוועדה .
4.3.5 בישיבת ועדת היועצים יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה, משקיף כאמור ב-4.2.4 לעיל, עובד המדינה שמנהל המחוז מינה אותו כמזכיר ועדת היועצים והמועמד.
4.3.6 דיוני ועדת היועצים, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים; אסור להביא אותם לידיעתם של אחרים, אלא באישור המנהל הכללי.
4.3.7 פרטיכול ישיבת ועדת היועצים יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש על ידי מזכיר הוועדה, באמצעות מנהל האגף הבכיר, למנהל הכללי.


5. מינוי בעקבות הודעה על משרה פנויה

5.1 המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרה פנויה לאחר שיעיין בפרטיכול ועדת היועצים ובמסמכים שהובאו לידיעתה ותוך התחשבות במסקנותיה של הוועדה.
5.2 א. החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרה פנויה, ישלח מנהל המחוז או נציגו הודעה למועמד שנבחר.
  ב. יתר המועמדים יקבלו הודעה בכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי-בחירתם.
5.3 פורסמה הודעה, אך לא מונה מועמד מאחת הסיבות האלה:
  א. לא הוגשה כל בקשה למשרה הפנויה עד המועד האחרון שנקבע להגשת הבקשות;
  ב. לא נמצאו מועמדים העונים על דרישות המשרה;
  ג. ועדת היועצים שבחנה את המועמדים למשרה הפנויה לא מצאה אף מועמד כשיר למשרה;
  ד. לא מונה אף מועמד אחר מבין המועמדים שוועדת היועצים מצאה אותם כשירים למשרה, מסיבה כלשהי -
יפעל גף כוח אדם בהוראה בלשכה המחוזית כדלהלן:
1. יודיע על כך בכתב למועמדים;
2. יחזיר את תיקיהם האישיים של המועמדים אל הארכיונים שמהם הם התקבלו;
3. יעביר את פרטיכול ישיבת ועדת היועצים אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה;
4. יציע למנהל הכללי, באמצעות הממונה על הטיפול בפרט שבאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, לפעול באחת הדרכים האלה:
א) לפרסם הודעה חדשה על המשרה הפנויה הנוגעת בדבר
ב) למנות בפועל מועמד המומלץ על ידי לשכת המחוז למשרה הפנויה.

6. מינוי בפועל ומילוי מקום

6.1 התפנתה משרה באורח זמני במהלך שנת הלימודים, ימנה המנהל הכללי ממלא מקום או ממונה בפועל למשרה למשך התקופה שבה המשרה פנויה, אך לא מעבר ל-31 באוגוסט שבאותה שנה.
6.2 על מינוי כאמור ב-6.1 לא תחול חובת פרסום הודעה, והמועמד לתפקיד יוצע על ידי מנהל המחוז לפי נספח 5 שלהלן.


7. ועדת יועצים עליונה (להלן: הוועדה העליונה)

7.1 הזמנה לריאיון
  7.1.1 ההזמנה לריאיון בוועדת היועצים העליונה תישלח למועמד על-ידי מנהל אגף כוח אדם בהוראה במטה לפחות 7 ימים לפני מועד הריאיון. במקרים דחופים, שבהם נשלחה ההזמנה במברק או נמסרה ביד, תישלח ההזמנה לפחות יומיים לפני מועד הריאיון.
  7.1.2 יו"ר הוועדה העליונה ימליץ בפני מנכ"ל המשרד בכתב ובאופן מנומק אם להזמין את כל המועמדים שהופיעו בפני ועדת היועצים או להזמין רק את המועמדים שהומלצו על ידי אחד או יותר מחברי ועדת היועצים.
  7.1.3 ההזמנה או ההודעה הנשלחת תיראה כמבוצעת בעת מסירתה לדואר, אם הכתובת שעליה הייתה נכונה. ההזמנה או ההודעה תיראה כאילו הגיעה לתעודתה בשעה שבה היה מכתב שנשלח במועד שהיא נשלחה מגיע לתעודתו בדרך הרגילה של הדואר, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
7.2 סדרי עבודתה של הוועדה העליונה
  7.2.1 המנהל הכללי רשאי למנות ועדה עליונה בכל מקרה שבו הוא סבור כי יש לשוב ולבחון את כל המועמדים שהופיעו בפני ועדת היועצים או רק אלה שהומלצו על ידה.
  7.2.2 המנהל הכללי יקבע וינמק אם יוזמנו לוועדה העליונה כל המועמדים שהופיעו בפני ועדת היועצים או רק אלה שהומלצו על ידה.
  7.2.3 המנהל הכללי ישקול ויחליט על כינוסה של ועדה עליונה באחד מהמצבים האלה:
א. חברי ועדת היועצים נחלקו ביניהם באשר למועמד הראוי, בין ברוב מול מיעוט ובין בהעדר רוב למועמד מומלץ אחד.
ב. מפרוטוקול ועדת היועצים ומהמלצתה, ולחלופין ממידע שהגיע אל המנהל הכללי ואשר לא עמד לנגד עיני הוועדה או שהוועדה לא נתנה לו את המשקל הראוי לדעת המנהל הכללי - מכל אלה עולה כי לא נשקלו כל השיקולים הרלוונטיים לבחירת המועמד הראוי.
  7.2.4 המנהל הכללי ינמק את החלטתו בדבר הצורך בכינוס הוועדה העליונה במיוחד אם מצא לנכון לכנס ועדה עליונה, אף אם המליצה ועדת היועצים פה אחד או ברוב דעות על מועמד אחד.
7.3 סדרי עבודתה של הוועדה העליונה
  7.3.1 בריאיון בוועדה העליונה תיבדק התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו והתכונות הדרושות למילוי משרה.
  7.3.2 חבר ועדת היועצים העליונה שקיבל מידע מעבר לזה שהיה בפני ועדת היועצים על כישלונו בעבר של מועמד או על ניסיון לא מוצלח עמו, או הערכה שלילית אחרת כלשהי בתחומי עבודה רלוונטים למשרת הניהול שהוא מתמודד עליה, יודיע על כך למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע. אם המידע הוא סודי או שחברי הוועדה העליונה החליטו כדין שלא לגלותו, אין חובה להודיע על כך למועמד.
  7.3.3 יו"ר הוועדה העליונה ימנה לוועדה העליונה מרכז אשר ירשום פרוטוקול של דיוניה.

חברי הוועדה יהיו:
-   מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה - יו"ר
-   מנהלי האגפים של הגיל המתאים במינהל הפדגוגי
-   נציג הלשכה המשפטית
-   הממונה על הטיפול בפרט - מרכז הוועדה.

המנכ"ל רשאי למנות אד הוק נציג/ים חלופי/ים בהעדר חבר אחד או יותר של הוועדה העליונה.
  7.3.4 מקום ומועד כינוסה של הוועדה העליונה ייקבעו על ידי מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.
  7.3.5 הוועדה העליונה רשאית לדון במועמדותו של מועמד הנמצא מחוץ לישראל, אם מצאו חברי הוועדה העליונה כי המסמכים שהובאו בפניהם מספקים כדי לעמוד על תכונותיו של המועמד. הוא הדין במועמד שנבצר ממנו להופיע בפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי הופעה כאמור לא תהיה עילה לדחייתה של ישיבת ועדת היועצים העליונה.
  7.3.6 מנהל גף כוח אדם במחוז הרלוונטי יעמיד לרשות הוועדה העליונה את תיקיו האישיים של כל מועמד ואת טופס הבקשה ונספחיו אשר הומצאו לו על ידי המועמד והונחו בפני ועדת היועצים.
  7.3.7 מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי, ביזמתו או על פי בקשת חברי ועדת היועצים העליונה, לדרוש עריכת בדיקה, בין בעצמו ובין באמצעות עובדי המשרד או גופים חיצוניים למשרד, של נתונים אישיים או מקצועיים של מועמד מעבר לאלה שנתבקשו והונחו בפני ועדת היועצים.

מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה ימציא את תוצאות הבדיקה לחברי ועדת היועצים העליונה, אם לדעתו יש בהן משמעות לעניין המלצה על המועמד.
  7.3.8 אם אחד או יותר מהמועמדים למשרת הניהול הוא קרוב משפחה של חבר בוועדת היועצים העליונה, יודיע על כך חבר הוועדה ליושב ראש הוועדה ולא ישתתף בוועדה העליונה המראיינת את המועמדים למשרה שעליה מתמודד גם קרוב המשפחה.

קרוב משפחה כולל: בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה.
  7.3.9 לאחר ראיון כל המועמדים שהתייצבו בפני הוועדה יעריך כל אחד מחברי הוועדה העליונה את המועמדים על פי נתוניו האישיים והתרשמותו מהמועמד בריאיון עמו. הערכות אלה תירשמנה באופן מפורט בפרוטוקול הוועדה.
  7.3.10 חברי הוועדה העליונה רשאים להמליץ על הגבלת מינוי של מועמד לשנה אחת, לפי שיקול דעתם, או על מינויו לממלא מקום, גם אם המשרה פורסמה ברבים ללא הגבלה, ובלבד שההמלצה תהיה מנומקת בכתב.
  7.3.11 סיכום הערכת המועמדים על-ידי ועדת היועצים יהיה ריכוז של הערכותיהם של חבריה בטבלה שבה יירשם המועמד שכל חבר בוועדה המליץ עליו.
  7.3.12 כל חברי הוועדה יחתמו על סיכום הערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.
  7.3.13 בישיבת הוועדה העליונה יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה המפורטים ב-7.3.3 לעיל.
  7.3.14 דיוני הוועדה העליונה, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים. אסור להביאם לידיעתם של אחרים אלא באישור המנהל הכללי.
  7.3.15 פרטיכול ישיבת הוועדה העליונה יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש למנהל הכללי על ידי מרכז הוועדה, באמצעות יו"ר הוועדה העליונה.
7.4 מינוי לאחר הגשת המלצה של הוועדה העליונה
  7.4.1 המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרת ניהול בית ספר לאחר שיעיין בפרטיכול של הוועדה העליונה ובמסמכים שהובאו לידיעתו ותוך התחשבות במסקנותיה של כל ועדה.
  7.4.2 המנהל הכללי ייתן החלטה מנומקת ומבוססת על עובדות, על ממצאים ועל שיקולים לגבי מינויו של המועמד שבחר בו למשרת הניהול. במקרה שהחלטת המנהל הכללי שונה מהמלצתה של ועדת היועצים או מזו של הוועדה העליונה, עליו לנמק מדוע בחר במועמד בניגוד להמלצה כאמור.
  7.4.3 החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרת ניהול, ישלח הממונה על הטיפול בפרט הודעה על כך למנהל המחוז הרלוונטי, והאחרון ישלח הודעה בהתאם למועמד שנבחר. יתר המועמדים יקבלו מכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי-בחירתם.


8. נספחים

נספח 3   הכישורים העיקריים הנדרשים ממועמדים למשרת ניהול פנויה

א. למשרת ניהול בבית ספר יסודי
  1. השכלה פדגוגית - תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ (תעודת בוגר בית ספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה)
  2. תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל
  3. תעודת סיום של קורס אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ להכשרת מנהלי בתי ספר או תואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (תוספת)
  4. ניסיון בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ו/או על-יסודיים בארץ בהיקף של שליש משרה לפחות שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה (לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב)
  5. כושר הדרכה בעבודה פדגוגית: כושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים בארגון חברתי או בחינוך המשלים
  6. כושר מינהלי, כושר בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך
  7. רצוי - ניסיון בהוראה עם תלמידים בעלי צרכים ייחודיים
  8. ידיעה של הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של בית ספר
  9. כושר הבעה בכתב ובעל-פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה
  10. כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם גורמים ממשלתיים, מקומיים ואחרים.
ב. למשרת ניהול בבית ספר על יסודי
  1. תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל, רצוי תואר שני (בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית מתאימה)
  2. רישיון הוראה או הדרכה קבוע בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך (אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שנעשתה הפרוצדורה לקבלת רישיון ההוראה מהמשרד הראשי או קבלת אישור על זכאות לרישיון; לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע)
  3. תעודת סיום של קורס אקדמי מוכר להכשרת מנהלים לבתי ספר או תואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (בשנות הלימודים התשס"ג והתשס"ד יוכל מועמד שאינו עונה על דרישה זו לגשת למכרז, בתנאי שיתחייב, אם ייבחר, לסיים את הקורס האקדמי להכשרת מנהלים לא יאוחר משלוש שנים לאחר שהחל בעבודתו כמנהל) (תוספת)
  4. ניסיון בהוראה בפועל בחינוך העל יסודי או בכיתות ז' ו-ח' של החינוך היסודי, של חמש שנים לפחות, בהיקף של שליש משרה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה (לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב)
  5. רצוי - ניסיון בהוראה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
  6. ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר
  7. כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה
  8. כושר לקיים משא ומתן עם מוסדות ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות, עם הורים ועם תלמידים.
ג. ממועמד/ת לניהול חטיבת ביניים יידרשו, נוסף לאמור לעיל, גם התנאים האלה:
  1. הכרה יסודית של מטרות הרפורמה ועקרונותיה כפי שנתקבלו על ידי הכנסת והממשלה
  2. הכרה יסודית של הקווים המנחים והוראות הביצוע של משרד החינוך הנוגעות לחטיבת הביניים
  3. רצוי - ניסיון קודם בחטיבת הביניים או בבית ספר הטרוגני ואינטגרטיבי אחר
  4. רצוי - ידע וניסיון ביישום דרכי הוראה אלטרנטיביות בכיתות הטרוגניות ובייזום פעילויות אינטרגטיביות בתחום החינוך החברתי הלא פורמאלי או במעורבות בהן.
ד. למשרת ניהול מכללה למורים ולגננות

הכישורים הנדרשים למשרת ניהול פנויה במכללה למורים ולגננות יפורסמו בהודעה על משרה פנויה, בהתאם לתנאים המיוחדים של כל מכללה למורים ולגננות.
ה. למשרת ניהול מרכז פדגוגי
  1. תואר אקדמי מוכר, ממוסד להשכלה גבוהה מארץ או מחו"ל
  2. השכלה פדגוגית - דרגת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של מוסד להכשרת עובדי הוראה, מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית (תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה)
  3. תעודת סיום של קורס אקדמי מוכר להכשרת מנהלים לבתי ספר או תואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ (תוספת)
  4. ותק בהוראה של חמש שנים לפחות, בהיקף של שליש משרה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של מורה
  5. רצוי - ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד ניהולי במוסד חינוכי (מנהל בי"ס, סגן מנהל, מרכז שכבה וכד')
  6. רצוי - ניסיון בטכנולוגיה חינוכית ובפיתוח אמצעי הוראה
  7. רצוי - ניסיון בניהול מרכז משאבים או מעבדה פדגוגית
  8. רצוי - ניסיון בהדרכת מורים
  9. כושר מינהל וכושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם גורמים ממשלתיים, מקומיים ואחרים.
ו. למשרת ניהול מפת"ן

דרישות המשרה תהיינה כנהוג לגבי משרות ניהול בית ספר על יסודי, כמפורט בסעיף ב' לעיל.
ז. למשרת ניהול בית ספר לחינוך מיוחד

נוסף לדרישות המשרה כמפורט בסעיפים א' ו-ב' (הכול לפי דרגת ביה"ס) דרושה גם הכשרה לחינוך מיוחד, כמפורט בתקנון שירות עובדי הוראה.
ח. למשרת ניהול חווה חקלאית
  1. דרישות המשרה תהיינה בהתאם לגיל התלמידים המאכלסים את החווה: בכיתות א'-ו' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר יסודי, ובכיתות ז'-ט' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר על-יסודי. במקרה של אוכלוסייה מעורבת יש לנהוג על פי מספר הכיתות הגבוה ביותר בשכבות הגיל שהוזכרו לעיל.
  2. בכל מקרה דרושה גם הכשרה מתאימה בתחום החקלאות ולימודי הסביבה: תואר אקדמי או הסמכה להוראה בתחום זה או רישיון הוראה קבוע למקצוע זה.
ט. למשרת ניהול פנויה במתי"א
  1. תואר אקדמי מוכר להשכלה גבוהה מהארץ ומחו"ל
  2. השכלה פדגוגית - דרגת מורה מוסמך ומוסמך בכיר ברמה של מוסד להכשרת עובדי הוראה, מכללה, בית ספר לחינוך, הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע במוסד חינוך על יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית (עדיפות תינתן לבעלי השכלה בתחום החינוך המיוחד. תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה).
  3. סיום בהצלחה של השתלמויות בתחומי החינוך בארבע השנים האחרונות המזכות ב-2 גמולי השתלמות לפחות, או, לחלופין, לימודים לקראת תואר אקדמי בהיקף של 224 שעות לפחות בארבע השנים האחרונות (על המועמד להמציא אישור על ההשתלמויות מהגף להשתלמות עובדי הוראה או אישור על לימודיו מהמוסד האקדמי שלמד בו; מועמד חסר השכלה בתחום החינוך המיוחד ימציא אישור על השתלמות המזכה ב-2 גמולי השתלמות לפחות, כאמור לעיל, בתחומי החינוך המיוחד).


תוםפת:

עפ"י הנהלים ניתן להגיש מועמדות לניהול ביה"ס בין היתר למי שסיים קורס אקדמי מוכר להכשרת מנהלים לבתי ספר או לחלופין למי שסיים תואר שני במינהל חינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ.

בדיקה שערכנו העלתה כי סיום לימודים לתואר שני במינהל ציבורי במערכות חינוך משלוחת אוניברסיטת קלרק בארה"ב, פטר את אותם בוגרים מלימודים בקורס מנהלים.

כמו כן בוגרי הקורס המתקדם למנהיגות חינוכית (תוכנית אלבמה) פטר את הבוגרים מלימודים בקורס מנהלים.

לפיכך עו"ה אשר עמדו בדרישות הנ"ל פטורים מדרישות הסף של סיום קורס מנהלים ולכן יוכלו להגיש מועמדותם לניהול בתי ספר אם עמדו בשאר תנאי הסף.

כל האמור לעיל מתייחס לבוגרים שסיימו לימודיהם במוסדות המצוינים לעיל עד סוף שנה"ל תשס"ב.


הוראות קבע


חוזר מנכ