עובדי הוראה .8

תנאי שירות

8.5

 נהלים בדבר פעילות של עובדי הוראה בהסתדרות המורים / בארגון המורים

8.5-35

1. מבוא
1.1 תמצית

חוזר זה מפרט ומבהיר את הנהלים בדבר פעילות ארגונית של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה בהסתדרות המורים / בארגון המורים. החוזר כולל הוראות לגבי ההיעדרות מהעבודה לצורך השתתפות בפעילות במסגרת של ארגוני המורים. החוזר מבטל את פרק 1, כללי, סעיף 1.38 בתקנון שירות עובדי ההוראה.
1.2 מטרת הפרסום
א. התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2004.
ב. התחולה: כלל עובדי ההוראה שהם עובדי מדינה החברים בארגוני המורים.
ג. הסטטוס: החלפה
ד. חוזרים קודמים באותו נושא:
1) סעיף 203 בחוזר מב/6, "פעילות ארגונית של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה" - מבוטל
2) סעיף 19 בחוזר מנכ"ל מג/1, "פעילות ארגונית של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה - תיקון" - מבוטל.
ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים

סעיף ד', ס"ק ז' בחוזר מיוחד ה', התשל"ט, "הסכם קיבוצי - השכר ותנאי העבודה של עובד ההוראה" - בתוקף.
1.3 התפוצה:

כל מוסדות החינוך.
1.4 הגורם האחראי
א. שם היחידה: האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.
ב. בעל התפקיד: מנהלי גפי כוח אדם במחוז הרלוונטי.

2. הנהלים

חוזר זה מתייחס לעובדי הוראה שהם עובדי מדינה (להלן "עובדי הוראה").
2.1 השתתפות באספות עובדים בשעות העבודה
  א. כינוסים או אספות של עובדי הוראה לא יקוימו בשעות העבודה, אלא באישור הממונה על תנאי השירות של עובדי הוראה.
  ב. סמנכ"ל כוח אדם, תיאום ובקרה רשאי להתיר כינוס או אספת חירום של עובדי ההוראה בשעות העבודה על-פי בקשת הסתדרות המורים או ארגון המורים העל-יסודיים, אם הוא משוכנע כי אין אפשרות מעשית לקיימם מחוץ לשעות העבודה ודחיפות העניין מחייבת כינוס מיידי של עובדי הוראה כדבר שבהכרח.
2.2 פעילות ועדי עובדים בשעות העבודה
  א. ועד מוסדי יקיים את ישיבותיו מחוץ לשעות העבודה של חברי הוועד.
  ב. מרכז ועד מוסדי אינו רשאי לעסוק בפעילות הוועד בשעות ההוראה אלא במקרים מיוחדים ובתנאי שלא יפגע במהלך העבודה התקין.
2.3 היעדרות של מזכ"ל הסתדרות המורים, יו"ר ארגון המורים ומזכיר סניף לצורך ישיבה או פגישה
  א. עובד הוראה המכהן כראש איגוד מקצועי או כמזכיר סניף רשאי להיעדר מעבודתו בבית הספר, אם הוזמן על-ידי הסתדרות / ארגון המורים לישיבה או לפגישה לא יותר משני ימים רצופים בכל פעם או ימים בודדים אך בסך הכול לא יותר מ-33 ימי עבודה בכל שנת לימודים. היעדרות זו תיזקף על חשבון העבודה. היעדרות נוספת, מעל מספר ימי העבודה המצוינים לעיל בכל שנת לימודים, תיחשב לחופשה ללא שכר (להלן "חל"ת").
  ב. היעדרות על חשבון חל"ת מחייבת הגשת בקשה מנומקת מראש כנדרש.
  ג. אם אחד מבעלי התפקידים הנ"ל יבחר לבקש חל"ת על כל היקף משרתו, יאושר לו חל"ת עד שתי קדנציות. בכל מקרה לא יינתן חל"ת מעבר לשתי קדנציות באיגוד העובדים. (קדנציה: מספר השנים שמזכ"ל הסתדרות המורים, יו"ר ארגון המורים או מזכיר הסניף נבחר לכהן בהן על פי תקנון האיגוד.)
  ד. המשרד אינו מתחייב להחזיר בעלי תפקידים אלה בתום החופשה ללא שכר לאותו מקום עבודה, כאמור לגבי כלל עובדי הוראה השבים מחל"ת.
  ה. זכות ההיעדרות המפורטת לעיל כפופה לתנאים (המצטברים) האלה:
  1) ההיעדרות אינה פוגעת במהלך העבודה התקין.
  2) יש להודיע למנהל המחוז על הכוונה להיעדר שבועיים מראש לפני מועד הישיבה או הפגישה.
  ו. מנהל המחוז יעשה כמיטב יכולתו לאפשר השתתפות של מזכ"ל הסתדרות המורים, יו"ר ארגון המורים או מזכיר סניף בישיבה או בפגישה.
2.4 היעדרות של חבר הנהלה או חבר מרכז של הסתדרות המורים או ארגון המורים או ארגון המורים לצורך ישיבה
  א. עובד הוראה שהוא חבר הנהלת הסתדרות המורים/ארגון המורים או חבר מרכז הסתדרות המורים/ארגון המורים, והוא עובד מדינה, רשאי להיעדר מעבודתו בבית הספר לא יותר משני ימי עבודה בכל שנת לימודים, אם הוזמן מטעם הסתדרות / ארגון המורים לישיבה של ההנהלה או המרכז. היעדרות זו תיזקף על חשבון העבודה. היעדרות נוספת, מעל מספר ימים זה, תיחשב כחל"ת.
  ב. זכות ההיעדרות המפורטת לעיל כפופה לתנאים (המצטברים) האלה:
  1) ההיעדרות אינה פוגעת במהלך העבודה התקין.
  2) יש להודיע למנהל המחוז שבוע מראש על כל פגישה המצריכה היעדרות.
  ג. מנהל המחוז יעשה כמיטב יכולתו לאפשר השתתפות של חבר הנהלה או חבר מרכז של הסתדרות המורים או ארגון המורים בישיבה או בפגישה.
2.5 היעדרות חבר ועד מוסדי לצורך השתתפות בכינוס ארצי או אזורי
  א. חבר אחד מכל ועד מוסדי רשאי להיעדר מהעבודה באישור מנהל המחוז שני חצאי ימים בכל שנת לימודים, אם הוזמן מטעם הסתדרות המורים או ארגון המורים בבתי-הספר העל-יסודיים לכינוס ארצי או אזורי שנערך על ידי הארגון האמור. ההיעדרות תהיה על חשבון ימי עבודה.
  ב. זכות ההיעדרות המפורטת לעיל כפופה לתנאים (המצטברים) האלה:
  1) ההיעדרות אינה פוגעת במהלך התקין של העבודה.
  2) יש להודיע למנהל המחוז שבועיים מראש על כל פגישה המצריכה היעדרות.
  ג. מנהל המחוז יעשה כמיטב יכולתו לאפשר השתתפות של חבר ועד מוסדי בישיבה או בפגישה.
2.6 דיון בענייני עבודה

עובד הוראה המוזמן על-ידי לשכת המחוז או על ידי הנהלת משרד החינוך התרבות והספורט לדיון בענייני עבודה בתור נציג של עובדי הוראה, תיחשב לו תקופת היעדרותו כתקופת היעדרות בתפקיד, והוא יהיה זכאי לקצובת אש"ל ולהחזרת הוצאות הנסיעה בקשר לכך.

הערות
א. אם הסתדרות המורים או ארגון המורים בבתי-הספר העל יסודיים מבקשים לזקוף על חשבון העבודה ימי השתתפות של חברי ועד בכינוס ארצי, מחוזי או אזורי הנערך על ידם, נוסף על המצוין לעיל, עליהם לפנות אל הממונה על תנאי השירות באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, והוא רשאי להתיר היעדרות על חשבון העבודה ליום נוסף.
ב. עובד הוראה שהיעדרותו מן העבודה נזקפת על חשבון העבודה בהתאם להוראות סעיף זה ייחשב כממלא תפקיד מטעם המדינה באותה תקופה של היעדרות, ועל כן לא יהיה זכאי להחזרת הוצאות אש"ל ונסיעות מחמת היעדרות זו.

תאונה שאירעה תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועד עובדים ועקב מילוי תפקידו ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנות תיחשב כ"תאונת עבודה".


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סה/9(א), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005