חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
עובדי הוראה .8

תנאי שירות

8.5

 היתר עבודה פרטית/נוספת לעובדי הוראה

8.5-36

1. מבוא
1.1 תמצית

חוזר זה מסביר את הנהלים לקבלת היתר לעבודה פרטית/נוספת של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה ויוצר אחידות בקריטריונים להענקת היתר לעבודה פרטית/נוספת. ההוראות במהותן נלקחו מהתקשי"ר והותאמו לאופייה הייחודי של עבודת ההוראה.
1.2 מטרת הפרסום
א. התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2004.
ב. התחולה: כלל עובדי ההוראה שהם עובדי מדינה.
ג. הסטטוס: חדש.
ד. חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 1-ד', "הגבלות הנובעות ממילוי התפקיד", בחוזר המיוחד ו', התשנ"ה, "נושאי התפקידים בבית הספר - רענון".
1.3 התפוצה: כל מוסדות החינוך.
1.4 הגורם האחראי
א. שם היחידה: האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה
ב. בעל התפקיד: מנהלי גפי כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי.
1.5 נספח: בקשה להיתר עבודה פרטית / נוספת והצהרה.

2. ההוראות

2.1 הגדרות
  א. עובד הוראה: בין היתר מנהל בית ספר בכל רובד חינוכי, סגן מנהל בית ספר בכל רובד חינוכי, מורה בכל רובד חינוכי, גננת, מדריך של"ח, מדריך מקצועי, מורה בתפקיד הדרכה, מנהל מוסד חינוכי אחר שלא במסגרת בית-ספרית (לדוגמה: מנהל מרכז פסג"ה).
  ב. עבודה פרטית/נוספת: כל עבודה נוספת על העבודה העיקרית במשרד החינוך (כמורה, כמנהל וכיוצ"ב, בהיקף של 1/3 משרה לפחות). העבודה הנוספת יכולה להיות במשרד החינוך, שבו נעשית העבודה העיקרית, או בכל מקום אחר, בין בהוראה ובין בתחום אחר, בשכר או שלא בשכר.
2.2 עובד הוראה רשאי לעבוד בעבודה פרטית/נוספת בהתקיים כל התנאים האלה:
  א. על עובד הוראה המגיש בקשה לאישור לעבודה פרטית/נוספת למלא טופס בקשה להיתר עבודה פרטית (ראה בנספח להלן).
  ב. העבודה הפרטית/הנוספת אינה עומדת בניגוד או בסתירה לחוק או להוראות בחוזרי המנכ"ל ובחוזרי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או בפרסום רשמי אחר של המשרד.
  ג. אין ניגוד עניינים בין העבודה הפרטית ובין עבודתו של עובד ההוראה. לדוגמה, עובד הוראה המלמד תלמידים בבית הספר אינו רשאי ללמדם באופן פרטי אחר הצהריים. מנהל בית ספר אינו יכול להיות חבר בגוף המחליט החלטות לגבי בתי ספר, ובכלל זה לגבי בית ספרו.

כמו כן, העבודה הפרטית/הנוספת לא תקשור את עובד ההוראה עם יחיד, עם תאגיד או עם מוסד העומדים במגע כספי, מסחרי או ענייני עם מוסד החינוך שבו הוא מועסק או עם כל מוסד חינוך אחר שאתו הוא נוהג לבוא במגע כספי או ענייני לרגל עבודתו.
  ד. העבודה הפרטית/הנוספת אינה עומדת במצב של ניגוד עניינים בכל מובן, ובכלל זה מבחינת שעות העבודה והיקפה ביחס לעבודה במשרד. כלומר, עובד הוראה אינו רשאי לעבוד בעבודה פרטית / נוספת העלולה לפגוע ביכולתו למלא באופן מלא את עבודתו במשרד הן מבחינת הפעילות אחר הצהריים (השתתפות בישיבות, באספות, במסיבות וכיוצ"ב) והן מבחינת מידת עירנותו ויכולתו להקדיש את מלוא מרצו לעבודתו בהוראה. כך, למשל, אם העבודה הנוספת היא בשעות הלילה, העובד אינו יכול לתפקד באופן מלא במהלך יום הלימודים.

הוראה זו אינה מתייחסת למי שקיבל חל"ת מלא מהמשרד.
  ה. עובדי הוראה המבקשים לעבוד עבודה פרטית / נוספת בכתיבת חומר למידה, תועבר בקשתם לאישור הלשכה המשפטית באמצעות גף כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי.
  ו. היקף עבודתו של עובד ההוראה במשרד והיקף העבודה הפרטית/ הנוספת אינם עולים בסך הכול על היקף של 140% משרה, ולפיכך אף השכר על שתי העסקות אלה לא יעלה על 140% מהמשכורת על עבודה בהיקף מלא (100%) במשרד בתפקיד של עובד ההוראה.
  ז. העבודה הפרטית/הנוספת לא תפגע במעמדו של עובד ההוראה כעובד מדינה.
  ח. העבודה הפרטית/הנוספת אינה בתחום הגדרת תפקידו של עובד ההוראה במסגרת עבודתו בהוראה במשרד החינוך. כלומר, עובד הוראה המחויב למטלות מסוימות אינו רשאי לקבל שכר במסגרת עבודה פרטית/נוספת עבור ביצוע מטלות אלו.
  ט. עובד הוראה לא יורשה להשתמש בציוד או ברכוש של המדינה, שהועמד לרשותו לביצוע עבודתו כעובד במדינה, לצורך ביצוע עבודה פרטית/נוספת.
  י. עובד ההוראה לא יתקשר עם מעסיק אחר מעבר לתקופה שלגביה ניתן ההיתר ולא יקבל קביעות אצלו.
2.3 הוראות נוספות
  א. עובד הוראה הנמצא בחל"ת או בהשעיה רשאי לעבוד בעבודה פרטית/נוספת, ובלבד שהתקיים סעיף קטן 2.2, למעט 2.2-ד שאינו רלוונטי לחל"ת מלא. עובד הוראה הנמצא בחל"ת חלקי יוכל לעבוד עד 140% משרה, הכוללים את שעות עבודתו בפועל במשרד החינוך; אם מדובר בהשעיה הוא יוכל לעבוד עד 140% משרה, אך השכר שיקבל לא יעלה על השכר בעבור 140% משרה כשהוא כולל בתוכו את השכר שהוא מקבל במסגרת ההשעיה.
  ב. עובד הוראה (למעט מנהל בית ספר), המבקש לעבוד בעבודה פרטית/נוספת יגיש בקשה מראש, על גבי הטופס המתאים המובא בנספח להלן. הבקשה תוגש כדלקמן:
  1) לעבודה פרטית/נוספת בהוראה - למנהל בית הספר שבו הוא עובד. אם הוא לא קיבל אישור מהמנהל, הוא יהיה רשאי לערער על כך בפני המפקח.
  2) לעבודה פרטית/נוספת שלא בהוראה - למנהל המחוז או למי שהוסמך על ידו לאחר קבלת חוות דעת המפקח על בית הספר.

במקרים חריגים, שבהם יש למנהל בית הספר או למנהל המחוז ספק אם יש לאשר את העבודה, הוא יתייעץ עם היועץ המשפטי הרפרנט למחוז הרלוונטי (ראה בנספח, ב"טופס בקשה להיתר עבודה פרטית / נוספת").
  ג. מנהל מוסד חינוך המבקש לעבוד בעבודה פרטית / נוספת יגיש בקשה -
  1) לעבודה בהוראה - למפקח הכולל על המוסד החינוכי;
  2) לעבודה שאינה בהוראה - למנהל המחוז או למי שהוסמך מטעמו.
הערות
א. עבודה במסגרת עבודה פרטית / נוספת אשר אינה עומדת בתנאים שפורטו לעיל תיחשב כהפרת משמעת.
ב. עובד הוראה בבעלות המבקש לעבוד במשרד החינוך בעבודה פרטית/נוספת - תחולנה עליו הוראות חוזר זה, בהתאמות הנדרשות.
ג. אנו ממליצים כי הוראות חוזר זה תאומצנה במלואן על ידי הבעלויות, אך יש להדגיש בפני הבעלויות כי ההוראה בדבר הגבלת משרתו של עובד הוראה עד
ל-140% משרה לכל היותר חייבת להיאכף על ידם ואינה בגדר המלצה.


נספח בקשה להיתר עבודה פרטית נוספת והצהרה

הצהרה

להלן עיקרי התנאים למתן היתר לעבודה פרטית (התנאים, הסייגים והמגבלות):

א. עבודה הפרטית/הנוספת אינה קשורה במישרין/בעקיפין לתפקידי המשרד.
ב. העבודה הפרטית/הנוספת אינה קשורה באופן כלשהו, כספית, מסחרית ו/או עניינית, לעבודתי בבי"ס________________
ג. העבודה הפרטית/הנוספת לא תפגע ביכולתי לבצע את תפקידי כעובד הוראה במשרד ולא תפגע בטיב עבודתי זו.
ד. העבודה הפרטית/הנוספת לא תפגע באינטרס של שירות המדינה או של הציבור הרחב.
ה. לא יהיה בעבודה הפרטית/הנוספת משום סתירה או ניגוד לחוק או להוראה כלשהם.
ו. העבודה הפרטית/הנוספת לא תפגע במעמדי כעובד/ת מדינה וכנושא/ת תפקיד מטעם המדינה.
ז. העבודה הפרטית/הנוספת כולה תתבצע לאחר שעות העבודה שלי כעובד/ת הוראה במשרד.
ח. ידוע לי כי חל איסור להשתמש, לשם ביצוע העבודה הפרטית/הנוספת, בציוד וברכוש שהועמדו לרשותי כעובד/ת המדינה לצורך מילוי תפקידי כעובד/ת הוראה במשרד.
ט. אני מתחייב/ת שלא להתקשר למעביד פרטי בתקופה ארוכה מתוקף ההיתר (עד שנה) ולא לקבל אצלו קביעות (מתייחס לעובד בשירות המדינה במשרה מלאה).
י. שעות העבודה הפרטית הנוספת, ובכלל זה העבודה בשעות הנוספות במסגרת תפקידי כעובד/ת הוראה במשרד, לא יעלו על האחוז ממכסת שעות העבודה השבועיות המתפרסם מעת לעת בתקשי"ר / בהוראות חוזר המנכ"ל.
יא. ההכנסה מהעבודה הפרטית / הנוספת לא תעלה על אחוז ממשכורתי החודשית הכוללת במשרד (במשרה מלאה); זאת בהתאם לאחוז המתפרסם מעת לעת בתקשי"ר / בהוראות חוזר המנכ"ל.
יב. אם אני מועסק/ת בעבודה חלקית, יחולו עליי הוראות פסקה 42.441 בתקשי"ר.
יג. ידוע לי כי ההיתר בתוקף רק בין התאריכים הנקובים באישור, כל עוד אני ממשיך/ה לכהן בתפקיד הנוכחי. שינוי בתפקידי כעובד הוראה במשרד או שינוי בחלקיות משרתי מחייב הגשת בקשה להיתר חדש.


הערה: אם ההצהרה מתייחסת לעובד הוראה שאינו עובד משרד החינוך התרבות והספורט, היא תשונה ותנקוב בשם המעסיק.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סה/9(א), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005