חוזר זה בוטלאוכלוסיות מיוחדות .1

חינוך מיוחד

1.2

 תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל -
לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
הלומדים בכיתות רגילות

1.2-35

1. מבוא

1.1 תמצית

חוזר זה מפרט את ההנחיות ליישום תכנית השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל, בהתאם להוראות פרק ד1 בחוק החינוך המיוחד, התשס"ג-2002 (תיקון מספר 7 לחוק החינוך המיוחד 1988). החוק מעניק לוועדת השילוב במוסד החינוך הרגיל סמכות לקבוע את זכאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב. התמיכה תינתן על-ידי צוות החינוך המיוחד המתמחה בטיפול בתלמידים בעלי לקויות שונות, בהלימה לצורכי התלמיד ובהתחשב במשאבים הזמינים באותה מסגרת חינוכית (שעות ההוראה, כוח-האדם והתנאים הפיזיים). התמיכה כוללת הוראה מתקנת, טיפולים ביצירה ובהבעה, טיפולים פארא-רפואיים, סייעת ושירותים פסיכולוגיים - הכול על-פי תכנית חינוכית יחידנית שתוגדר לכל תלמיד ואשר מטרתה לאפשר לו להמשיך ללמוד במסגרת החינוך הרגיל ולהשתלב בו.

החוזר כולל הוראות בדבר קביעת הזכאות של תלמיד לשילוב, עקרונות לבניית תכנית השילוב המוסדית, עקרונות להגדרת תכנית שילוב יחידנית, הוראות בנוגע לתפקידי המתי"א, פירוט של סוגי התמיכה הקיימים והקצאתם והוראות בדבר שירותים הניתנים על-ידי מרכזים טיפוליים.

1.2 מטרת הפרסום

א. התוקף: החל ב-1 במאי 2005.

ב. התחולה: החוזר חל על כלל הצוותים החינוכיים והטיפוליים במוסדות החינוך המשלבים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

ג. הסטטוס: החלפה.

ד. חוזרים קודמים באותו נושא

חוזר הוראות הקבע סג/10(ב), סעיף 1.2-32, "תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות לחינוך מיוחד" - מבוטל.

ה.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

  - סעיף 1.2-3 בחוזר הוראןת הקבע נח/9(א), "מרכז תמיכה יישובי-אזורי ליישום חוק החינוך המיוחד" - בתוקף

סעיף 1.2-8 בחוזר הוראות הקבע נח/10(ג), "סייעות במסגרות החינוך המיוחד" - בתוקף

  - סעיף 1.2-12 בחוזר הוראות הקבע נט/6(ב), "יישום חוק החינוך המיוחד - ועדות השמה וערר, עקרונות כלליים" - בתוקף

  - סעיף 1.2-22 בחוזר הוראות הקבע נט/10(א), "קווים מנחים לעבודתם של מטפלים פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד" - בתוקף

  - סעיף 1.2-29 בחוזר הוראות הקבע סב/6(א), "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדות השמה וערר - תיקון לסעיף 1.2-13 בחוזר נט/6 (ב) " - בתוקף

  - סעיף 1.2-30 בחוזר הוראות הקבע סב/6(א), "תיקונים לסעיף 1.2-16 בחוזר הוראות הקבע נט/6(ב), "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדות השמה וערר - נספחים" - בתוקף

  - סעיף 3.7-30 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א), "השירות הפסיכולוגי-החינוכי - 'סל שירותים' - רשימת השירותים הפסיכולוגיים" - בתוקף

  - סעיף 3.7-32 בחוזר הוראות הקבע סג/9(א), "השירות הפסיכולוגי-החינוכי - 'סל שירותים' - רשימת השירותים הפסיכולוגיים - תיקון לסעיף 3.7-30 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א)" - בתוקף.


1.3 המשנה החינוכית

חלק ניכר מהתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים יכולים להשתלב במסגרת הכיתה הרגילה ולהפיק תועלת רבה מכך, הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית. הימצאותם של תלמידים בעלי מגוון צרכים מיוחדים בכיתה מזמנת אתגר חינוכי-חברתי הן לצוותי החינוך והן לתלמידים. מנקודת מוצא זו מורה חוק החינוך המיוחד להעניק זכות קדימה להשמתו של תלמידים בעל צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל על פני השמתו במסגרת החינוך המיוחד. בכך יש משום "הכרה ביכולתם של כל התלמידים ללמוד, וזכותם ללימודים, מתוך הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם כמרכיב בסיסי וטבעי" (מתוך דוח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד, תמוז התש"ס - יולי 2000).

מערכת החינוך המיוחד מאפשרת לתלמידים משולבים לקבל תמיכות במסגרת תכנית השילוב (שהיא תוספת לתכנית הלימודים הניתנת להם במסגרות החינוך הרגיל) כדי לאפשר את השתלבותם.

מטרות תכנית השילוב הן:

  1.1 לקיים אורח חיים סובלני בכל מערכת החינוך ולחנך לקבלת השונה על בסיס העיקרון של ההדדיות

  1.2 לעודד ראייה מערכתית יישובית (או אזורית) של דרכי הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

  1.3 לטפח את שיתוף הפעולה בין מערכת החינוך הרגיל לבין מערכת החינוך המיוחד לקידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

  1.4 להעניק תמיכה חינוכית-טיפולית לתלמיד הזכאי להיכלל בה, בנוסף לתמיכה הניתנת לו על-ידי הצוות החינוכי הרגיל של בית-הספר או של גן הילדים

  1.5 לאפשר למוסד החינוכי גמישות מרבית בבניית המענה לצרכים המשתנים של אוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים.

כדי להגשים את המטרות על המוסד החינוכי לקיים אורח חיים המחייב -
- שיתוף ידע בין מורי החינוך הרגיל למורי החינוך המיוחד;
- ארגון הסביבה הלימודית, הפיזית והטכנולוגית בהתאם לצורכי התלמידים;
- התאמות ושינויים של חומרי הלמידה, ההוראה וההיבחנות;
- פיתוח תכניות חדשות או שימוש בתכניות קיימות המעודדות את שילובם של תלמידים אלה;
- שיתוף ההורים (הן של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים והן של שאר תלמידי המסגרת החינוכית) למימוש אורח חיים זה;
- שיתוף הקהילה הרחבה (המתנ"ס, מוסדות הבריאות והרווחה, המשטרה ומוסדות תרבות) במימוש אורח החיים במסגרת החינוכית;
- יצירת תנאים לשותפויות חינוכיות וחברתיות שתאפשרנה את שילובם של תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד הנפרדות בתוך מסגרות חינוכיות רגילות ובקהילה.

1.4 התפוצה

מפקחים, מנהלי מוסדות חינוך, עובדי הוראה במוסדות החינוך, רשויות מקומיות, שפ"ח ויועצים, בכל שלבי הגיל ומכל המגזרים.

1.5 הגורם האחראי

א. שם היחידה: האגף לחינוך מיוחד

ב. בעל התפקיד: המפקח הארצי הממונה על השילוב

ג. מספר הטלפון: 02-5603280

ד. כתובת הדוא"ל: special@education.gov.il

1.6 נספחים

נספח 1: פרמטרים מנחים לקביעת מסגרת הלימודים לתלמיד בעל צרכים מיוחדים

נספח 2: הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות הסטטוטוריות (שילוב/השמה/ערר)

נספח 3: הנחיות לאפיון חריגויות

נספח 4: שאלון הפניה לוועדת שילוב לתלמיד הלומד בגן רגיל

נספח 5: שאלון הפניה לוועדת שילוב בית ספרית

נספח 6: פרטיכול ועדת שילוב

נספח 7: הודעות לתלמיד ולהוריו

נספח 8: שעות הכנה לגננות ולמורי השילוב ומספר התלמידים שייתמכו על ידם

נספח 9: פתיחת גן משולב

נספח 10: סייעות

נספח 11: אישור הורים להפניית ילדם לבדיקה פסיכולוגית

נספח 12: אישור הורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי

נספח 13: שאלון לרופא העיניים ולמרפאות לראייה ירודה.


2. הגדרת התלמיד המשולב

"תלמיד משולב" הוא ילד בעל צרכים מיוחדים הזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, אשר ועדת שילוב, כאמור בסעיף 20ד לחוק החינוך המיוחד, החליטה על זכאותו לתוספת של הוראה ולימוד ולשירותים מיוחדים במוסד לחינוך רגיל.

"ילד בעל צרכים מיוחדים" הוא "אדם ... עם לקות משמעותית שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד" (מתוך חוק החינוך המיוחד).

3. קביעת הזכאות לשילוב

זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים להיכלל בתכנית השילוב תיקבע על ידי ועדת השילוב במוסד החינוך הרגיל, כמוגדר בסעיף 20ד לחוק החינוך המיוחד. תלמיד משולב יקבל תוספת תמיכה של חינוך מיוחד במסגרת תכנית השילוב ובכפיפות למכסה התקציבית שהוקצתה למוסד החינוכי שבו התלמיד לומד.

4. מסגרות החינוך הנכללות בתכנית השילוב

4.1 תכנית השילוב חלה על תלמידים הלומדים במוסדות החינוך הרגיל בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי, כדלקמן:

- גני טרום חובה רגילים (ילדים בגיל 4-3 הלומדים בגני טרום חובה הכלולים בצו לימוד חובה)

- גני חובה רגילים, ובכלל זה גנים משולבים

- בתי-ספר יסודיים

- חטיבות ביניים רגילות

- חטיבות עליונות רגילות.

הערה: יישום החוק יתבצע בהדרגה והוא כפוף למגבלות התקציב.

4.2 משפחות שיש בהן שני תלמידים או יותר בעלי לקויות שאינן שכיחות באוכלוסייה - אוטיסטים, משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות, עיוורים ולקויי ראייה, חירשים ולקויי שמיעה, בעלי הפרעות נפשיות, בעלי פיגור (למעט פיגור קל) - אשר אינן נכללות ביישום באותה השנה, תוכלנה לפנות באמצעות האגף לחינוך מיוחד לוועדת חריגים שתוקם במינהל הפדגוגי. הוועדה תשקול כל מקרה לגופו ותחליט אם להפנות את העניין לדיון בוועדת השילוב המוסדית.

5. הרכב ועדת השילוב

5.1 ההחלטה על זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים תיקבע בבתי הספר באמצעות ועדת השילוב המוסדית בראשות מנהל בית הספר. בגני הילדים תיקבע הזכאות באמצעות ועדת שילוב מוסדית בראשות המפקח הכולל לגני ילדים שימונה על-ידי מנהל המחוז.

5.2        הרכב ועדת השילוב הבית-ספרית

  - מנהל בית-הספר הרגיל - יו"ר
- מחנך הכיתה של התלמיד
- עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, כגון מנהל המתי"א או נציגו או מורת השילוב, בתיאום עם מפקח על החינוך המיוחד
- פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי-החינוכי ביישוב או יועץ חינוכי (בבית ספר שיש בו פסיכולוג ויועץ יהיה הפסיכולוג חבר; בבית ספר שאין בו פסיכולוג ואין בו יועץ יפנה מנהל בית-הספר למנהל השירות הפסיכולוגי ברשות או ליועץ בכיר במחוז כדי שישלחו נציג מטעמם)
- בעל מקצוע נוסף שיקבע המנהל אם יידרש, לפי העניין (מומלץ להזמין גם מומחה בתחום הלקות או מומחה שאבחן את הילד, בעל מקצוע נוסף העובד עם הילד כגון עובד פרא-רפואי וכד').


5.3       הרכב ועדת השילוב בגני-הילדים

  - מפקח כולל על גני-ילדים ביישוב או נציגו - יו"ר (על פי מינוי של מנהל המחוז)
- גננת-האם של התלמיד
- עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, כגון מנהל המתי"א או נציגו או גננת השילוב, בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד
- פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ביישוב הפועל במערכת גני ילדים או יועץ חינוכי לגני ילדים (בגן ילדים שיש בו פסיכולוג ויועץ יהיה הפסיכולוג חבר; בגן ילדים שאין בו פסיכולוג ואין בו יועץ יפנה מנהל הגן למנהל השירות הפסיכולוגי ברשות או ליועץ בכיר במחוז כדי שישלחו נציג מטעמם)
- בעל מקצוע נוסף שיקבע יו"ר הוועדה אם יידרש, לפי העניין (מומלץ להזמין גם את נציג הרשות המקומית מהיחידה לגני ילדים, מומחה בתחום הלקות, מומחה שאבחן את הילד, עובד פרא-רפואי שעובד עם הילד וכד').


ביישובים גדולים אפשר למנות לגני הילדים יותר מוועדת שילוב מוסדית אחת.

6. הגורמים הרשאים להפנות את התלמיד לדיון בוועדת השילוב

6.1 ועדת השילוב תדון בעניינו של תלמיד במוסד החינוך הרגיל על פי בקשות של הגורמים האלה:
 
  - הורה (בכל מקום שכתוב "הורה" הכוונה גם לאפוטרופוס)
- עובד חינוך במוסד הרגיל
- ועדת ההשמה ביישוב
- ועדת החריגים של המנהל הפדגוגי.
6.2 הורה המבקש לדון בעניינו של ילדו יפנה בקשה כתובה ליו"ר ועדת השילוב. (בביה"ס - להנהלת בית הספר, ובגני הילדים - למפקח הכולל, ואפשר גם באמצעות המתי"א). עליו לצרף לבקשה את המסמכים הקובעים שהוא בעל לקות משמעותית (פירוט של אפיוני החריגויות ושל הגורמים הקובעים ראה בנספח 2).

6.3 ועדת ההשמה ביישוב, לאחר דיון בעניינו של התלמיד, רשאית להפנותו לדיון בוועדת שילוב מוסדית בצירוף טופס החלטתה (ראה את חוזר הוראות הקבע נט/6(ב), סעיף 1.2-12, בנושא "ועדות השמה וערר").


7. תלמידים שעניינם יידון בוועדת שילוב

הוועדה תדון בעניינם של תלמידים כמפורט להלן:

7.1 תלמיד שיש לגביו מסמך קביל שנקבע על-ידי גורמים מקצועיים בלבד, כמפורט בנספח 2, הקובע שהתלמיד הוא בעל לקות משמעותית מאחד האפיונים המפורטים בטבלה שבנספח 3 (תלמיד שיש חשד סביר שיש לו לקות משמעותית, ואין בנמצא מסמכים קבילים, והוא נמצא בהליכי אבחון/הערכה - ועדת השילוב רשאית לקבל החלטה לגביו ולהפנותו להמשך בירור אבחוני עד קבלת מסמכים קבילים בפרק זמן סביר)
7.2 תלמיד שבוועדת השמה או ערר הוחלט שילמד במסגרת חינוכית רגילה, עם הוראות בדבר שילובו
7.3 תלמיד שהועבר ממסגרת החינוך המיוחד ללמוד במסגרת חינוך רגילה
7.4 ילד בגן חובה שהוחלט להשאירו שנה נוספת בגן (ראה את חוזר המנכ"ל תש"ך/7, סעיף 133א, בנושא הישארות) ונמצא זקוק לסיוע נוסף
7.5 תלמיד שהופנה על ידי ועדת החריגים של המינהל הפדגוגי.


8. נוהלי ההפניה לוועדות השילוב המוסדיות

8.1       הוראות כלליות

  8.1.1 הפניית תלמיד לוועדת שילוב מוסדית היא חלק מתהליך מתמשך של טיפול בתלמיד ובקשייו במסגרת החינוכית. המסגרת החינוכית תמצה את אפשרויות ההתערבות החינוכית, ובכלל זה היוועצות עם גורמים מקצועיים נוספים הקשורים למסגרת - היועץ, הפסיכולוג, מדריכים מקצועיים - והתערבות באמצעות תכניות חינוכיות אחרות הקיימות, טרם ההפניה לוועדת שילוב.
8.1.2 מחנך הכיתה או גננת-האם ישתפו את הורי התלמיד בקשיים הלימודיים ובבעיות בתפקודו של ילדם במסגרת החינוכית תוך ניסיון למצוא דרכי פעולה מותאמות לקידומו. שיתוף ההורים והתלמידים ייעשה באופן רציף לאורך שנת הלימודים. יש להדגיש כי חשוב לשתף וליידע את התלמיד בהערכה ובזכויותיו, ובכלל זה לשמוע את רצונותיו, ויש לתעד את כל התהליכים.
במקרים שבהם ההפניה לוועדת השילוב המוסדית היא ביזמת ההורים ולא ביזמת המסגרת החינוכית על ההורים להמציא את המסמכים ואת האבחונים הנדרשים.
8.1.4 את הבקשות לדיון בעניינם של תלמידים יש הפנות ליו"ר ועדת השילוב המוסדית (בבתי הספר להנהלת בית הספר, ובגני הילדים ישירות למפקח הכולל או למתי"א).


8.2       המסמכים הנדרשים לוועדת השילוב

  הגורם המפנה לוועדת השילוב יצרף לבקשתו חוות דעת חינוכית ואבחונים החתומים על ידי הגורמים המקצועיים בהתאם לאפיון הלקות, כמפורט להלן (הגורמים המקצועיים שאבחנתם קבילה מפורטים בנספח 2):

  8.2.1 חוות דעת חינוכית

    א. בגני ילדים: גננת האם תמלא שאלון בעניינו של התלמיד (השאלון מובא בנספח 4 להלן). השאלונים החתומים יופנו על ידי הגננת עד 1 במרס בכל שנה לשירות הפסיכולוגי ולמתי"א. מנהל המתי"א ימסור את השאלונים לחתימתה של מפקחת הגן, ולאחר מכן, באמצעות הגננת, לחתימתם של ההורים. העתק של השאלון יימסר להורים טרם הדיון בוועדה ויישאר בידיהם.
    ב. בבתי הספר: המחנכת תמלא שאלון בעניינו של התלמיד (השאלון מובא בנספח 5 להלן). השאלון יובא לחתימתו של המפקח הכולל, ולאחר מכן יימסר להורים לחתימתם. העתק של השאלון יימסר להורים טרם הדיון בוועדה ויישאר בידיהם.
    ג. השאלונים שהגננת או המחנכת ממלאות, המעידים על רמת התפקוד של התלמיד, יתייחסו לתקופה של ששת החודשים האחרונים שלפני הדיון לפחות (מלבד תלמידים חדשים שאין לגביהם תיעוד ארוך טווח), ויכללו את ציוני התלמיד ואת תיאור רמת תפקודו בתחומים כגון הלימודי, החברתי וההתנהגותי-רגשי. כמו כן אפשר לצרף מסמכים רלוונטיים נוספים.
    ד. על ילדים עיוורים ולקויי ראייה ועל ילדים חירשים וכבדי שמיעה יש לקבל מידע נוסף מהפיקוח המקצועי על תחומים אלה. לתלמידים לקויי ראייה ועיוורים יש לצרף טופס חוות דעת רפואית המובא בנספח 13.


  8.2.2 אבחונים

    א. הגורם המפנה ירכז, בפרק זמן סביר, את המסמכים המתאימים המאפיינים את הלקות ואת רמת התפקוד של התלמיד המופנה על ידי המערכת החינוכית לדיון בוועדת שילוב. מסמכים אלה יהיו חתומים על ידי הגורמים המקצועיים, כמפורט בנספח 2. לשם כך יש לבצע תהליך של אבחון או הערכה בהסכמת ההורים, על פי נוהלי משרדנו בנושא אבחונים (ראה את הטופס של אישור ההורים לביצוע האבחון בנספחים 11 ו-12).
    ב. המנהל יתאם עם מנהל השירות הפסיכולוגי / פסיכולוג המסגרת החינוכית את סדרי העדיפויות לאבחון / להערכה פסיכולוגית כחלק מעבודת הפסיכולוג במסגרת החינוכית. ממצאי האבחון/ההערכה הפסיכולוגית יומצאו לוועדה על-ידי הורי התלמיד.
    ג. במקרים שנדרשים בהם אבחון/הערכה על-ידי גורם מקצועי אחר, כגון פסיכיאטר או השירות לאדם המפגר, יפנה הצוות החינוכי את ההורים לגורמים המקצועיים המוסמכים במקום מגוריהם.
    ד. המסגרת החינוכית תרכז את כל המסמכים הנוגעים לתלמיד. אפשר לבקש מההורים מסמכים המצויים ברשותם.
    ה. הורה המבקש לדון בעניינו של ילדו יפנה בקשה כתובה ליו"ר ועדת השילוב. ההורה יצרף לבקשה את המסמכים הקובעים שהוא בעל לקות משמעותית, כמפורט בנספח 2.
    ו. הורה לתלמיד הלומד במסגרת החינוך המיוחד, המבקש לשלבו במסגרת חינוכית רגילה בניגוד לחוות הדעת של הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית, יוכל לפנות לוועדת השמה ברשות המקומית בבקשה לדון בעניינו של ילדו. הפנייה תיעשה לא יאוחר מבחודש מאי בכל שנה כדי שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים ב-15 ביוני לכל המאוחר.
    ז. ועדת ההשמה ביישוב שהחליטה להפנות את עניינו של תלמיד לדיון בוועדת שילוב מוסדית תפנה בצירוף טופס ההחלטה (ראה את חוזר הוראות הקבע נט/6(ב), סעיף 1.2-12, בנושא "ועדות השמה וערר").


9. סדרי עבודתה של הוועדה

9.1 האחריות לארגון עבודתה של הוועדה, לזימון המשתתפים בה ולניהול ישיבותיה מוטלת על יו"ר ועדת השילוב המוסדית. מנהל המתי"א יסייע ליו"ר הוועדה בביצוע המהלכים של עבודת הוועדה.
9.2 היו"ר יזמין את ההורים ואת התלמיד שעניינו יידון בוועדה. ההזמנה תישלח בדואר רשום, לפחות עשרה ימים לפני מועד הדיון (טופס זימון ההורים והתלמיד מובא בנספח 7א).
9.3 הורה המבקש לדחות את הדיון מסיבות מוצדקות יפנה ליו"ר הוועדה, והוא יקבע מועד אחר לדיון.
9.4 מומלץ לא לקיים דיון בהעדר ההורים, אך אם ההורים בחרו לא להגיע, אפשר לקיים דיון ולקבל החלטה גם בהעדרם.


10. לוח הזמנים לעבודת הוועדה

10.1 הדיונים בוועדות השילוב המוסדיות בעניינו של תלמיד יחלו, בכל שנת לימודים, בחודש מרס, ויסתיימו לכל המאוחר ב-15 במאי. ההחלטה תיושם בשנת הלימודים שאחריה. את הבקשות לדיון יש להגיש לוועדת השילוב המוסדית לא יאוחר מסוף חודש אפריל.
10.2 במעברים מגן חובה לכיתה א', מכיתה ו' לכיתה ז' ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה אפשר לקיים את הדיון בוועדה בתחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מסוף חודש אוקטובר. המועד האחרון להגשת הבקשה במעברים לוועדה יהיה לא יאוחר מסוף חודש ספטמבר.
10.3 במקרים חריגים ביותר אפשר להפנות לוועדת השילוב תלמיד בעל צרכים מיוחדים בתחילת שנת הלימודים. ההפניה תיעשה לא יאוחר מסוף חודש ספטמבר, באישור המפקח על החינוך המיוחד.


11. סמכותה של ועדת השילוב המוסדית

הוועדה תדון ותקבל החלטה בעניינים האלה:

11.1 זכאות להיכלל בתכנית השילוב: הוועדה תדון בזכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחד במסגרת תכנית השילוב בשל לקות משמעותית. בהתאם לזכאות זו תיקבע תכנית חינוך יחידנית (תח"י) על ידי הצוות הבין- מקצועי.
11.2 זכאות לתמיכה מסוג סייעת לגבי תלמידים שעונים על הקריטריונים שיפורטו בהמשך, בפרק "שירותי התמיכה - תמיכה מסוג הסייעת": שילוב סיוע זה כחלק ממגוון השירותים של תכנית השילוב לתלמיד ייקבע על-ידי צוות בין- מקצועי, בהתאם לרמת התפקוד של התלמיד.
11.3 פתיחת גן משולב: ועדת השילוב המוסדית לגני הילדים תקבל החלטה בדבר פתיחת גן משולב על פי המפורט בנספח 9.


12. מהלך הדיון

12.1 יושב ראש ועדת השילוב אחראי על מהלך הדיון.
12.2 הדיון בוועדת השילוב יתקיים רק אם ישתתפו בו לפחות חברי הוועדה האלה:

בגני הילדים: יו"ר הוועדה - המפקח על גני הילדים הרגילים, המפקח על החינוך המיוחד או נציגו, גננת-האם של התלמיד, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד ופסיכולוג.

בבתי הספר: יו"ר הוועדה שהוא מנהל בית הספר הרגיל, מחנך הכיתה של התלמיד, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד ופסיכולוג או יועץ חינוכי, על פי ההנחיות שפורטו ב-5 לעיל.
12.3 יושב ראש הוועדה יציג להורים את הנוכחים בישיבה ואת תפקידיהם.
12.4 בתחילת הדיון יוצגו הרקע להפניית התלמיד לדיון בוועדת השילוב והמסמכים המובאים לפני הוועדה.
12.5 יו"ר הוועדה יזמין את ההורים ואת התלמיד להשמיע את דבריהם לפני הוועדה, ומומלץ שהם יהיו נוכחים במהלך כל הדיון. ההורים זכאים לבקש להשמיע את דבריהם בנוכחות חברי הוועדה בלבד. כמו כן ההורים יכולים למנות מישהו מטעמם שישמיע את דבריהם.
ההורים יוכלו להציג לוועדה מסמכים נוספים שהם רלוונטיים לדיון, והוועדה תתחשב במסגרת שיקוליה גם במסמכים אלה.
12.6 לפני דיון עם הורים חירשים או לקויי שמיעה או עם הורים שאינם דוברי עברית יש לדאוג למתרגם שיתרגם להם את מהלך הדיון לשפה המובנת להם. אפשר לבקש מהם להביא לדיון מישהו מטעמם.
12.7 בדיון עם הורים עיוורים או לקויי ראייה יש לקרוא לפניהם את המסמכים המוצגים בדיון.
12.8 מומלץ להזמין לדיון, במידת הצורך, מדריכים מומחים לליקויי חושים וללקויות ששכיחותן נדירה באוכלוסייה.
12.9 יושב ראש הוועדה יוודא שהמונחים המקצועיים השונים יוסברו להורים ולנוכחים האחרים בדיון, כדי שהכתוב במסמכים והנאמר במהלך הדיון יובנו להם.
12.10 מהלך הדיון יירשם בפרטיכול, כמפורט בנספח 6. העתק יימסר להורה על פי דרישתו.


13. שיקולי-דעת מקצועיים

13.1 הוועדה תבדוק אם לתלמיד בעל הצרכים המיוחדים שנראה שיש לו בעיות תפקודיות קשות ומורכבות, כמפורט בסעיף 1 שבפרק ד' לחוק החינוך המיוחד, יש קשיים היוצרים פערים משמעותיים בתחומי התפקוד השונים במסגרת החינוכית.
13.2 ועדת השילוב תבדוק אם מוצו כל התהליכים החינוכיים והדידקטיים לקידום הישגיו הלימודיים ותפקודו החברתי-ההתנהגותי של התלמיד במסגרת החינוכית הרגילה.


14. סיכום הדיון והחלטת הוועדה

14.1 לעניין ההחלטה המסכמת את הדיון בעניינו של התלמיד עומדות לפני הוועדה אחת משתי אפשרויות:
  - התלמיד זכאי להיכלל במסגרת תכנית השילוב. (בסמכות הוועדה להחליט על זכאות לתמיכה מסוג סייעת על פי הנהלים המפורטים בחוזר זה. את רמת התפקוד יקבע הצוות הבין-מקצועי במסגרת הכנת התח"י.)
  - התלמיד אינו זכאי להיכלל במסגרת תכנית השילוב.
14.2 הוועדה תפרט לגבי כל תלמיד את הנימוקים הרלוונטיים להחלטה. אם היא קבעה שהתלמיד אינו זכאי להיכלל במסגרת תכנית השילוב, עליה לנמק את קביעתה על פי האפשרויות שלהלן:
  - התלמיד ילמד במסגרת החינוך הרגיל, ללא תמיכה, שכן קשייו אינם מצריכים תוספת הוראה וטיפול של החינוך המיוחד.
  - התלמיד יופנה לדיון בוועדת ההשמה, שכן יש לו בעיות מורכבות וכוללניות משמעותיות בתחומי תפקוד שונים, ובעיותיו מצריכות טיפול כוללני, רב-מקצועי, בתחומי תפקוד שונים במשך מרבית שעות הלימודים, על פי הפירוט בנספח 1. ההפניה לוועדת ההשמה תיעשה לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת ההחלטה של ועדת השילוב. ההפניה תהיה על פי הנהלים שפורסמו בחוזר הוראות הקבע נט/6(ב), סעיף 1.2-12, בנושא "ועדות השמה וערר".
14.3 סיכום הדיון וההחלטה של ועדת השילוב יתקבלו בנוכחות חברי ועדת השילוב בלבד ועל ידם. החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב קולות. היו הקולות שקולים, יהיה ליו"ר קול נוסף. בתום הדיון ייכתבו על כל תלמיד פרוטוקול סיכום הדיון והנימוקים.
14.4 היו"ר ישלח את העתק ההחלטה המנומקת להורי התלמיד בדואר רשום לא יאוחר מ-10 ימים ממועד קבלת ההחלטה, על גבי הטופס בנספח 7ב. בגן הילדים יישלח העתק ההחלטה גם לגננת.


15. הגשת ערר

15.1 במקרים שבהם החליטה ועדת השילוב המוסדית שהתלמיד איננו זכאי לתמיכה מתכנית השילוב מהסיבה שצרכיו אינם מחייבים זאת, ההורה או התלמיד זכאים לפנות לוועדת ההשמה היושבת כוועדת ערר. החלטת ועדת ההשמה היושבת כוועדת כערר היא סופית.
15.2 במקרים שבהם ועדת השילוב המוסדית החליטה שהתלמיד איננו זכאי לתמיכה מתכנית השילוב, משום שצרכיו של התלמיד מחייבים טיפול כוללני ואינטנסיבי, והפנתה את עניינו לדיון בוועדת השמה, ההורה או התלמיד זכאים לערער על החלטתה של ועדת ההשמה בפני ועדת הערר המחוזית.
15.3 את הערר יש להגיש בכתב לוועדת ההשמה/לוועדת הערר תוך עשרים ואחד יום מהיום שקיבלו ההורים את החלטת ועדת השילוב/ועדת ההשמה ולא יאוחר מ-5 ביולי מדי שנה.


16. תוקף החלטתה של ועדת השילוב המוסדית

16.1 זכאותו של התלמיד להיכלל בתכנית השילוב תישמר לתקופה של עד 3 שנים באותה מסגרת חינוכית, בכפיפות לשיקול הדעת של הצוות הבין-מקצועי, כמפורט להלן. בתום 3 השנים יובא עניינו לדיון מחודש בוועדת השילוב המוסדית.
16.2 בסוף כל שנה יבצע הצוות הבין מקצועי הערכה מחודשת של צורכי התלמיד. אם יוחלט שבשנת הלימודים שלאחריה לא ייכלל התלמיד בתכנית השילוב, יביא מנהל המסגרת החינוכית את ההחלטה ואת נימוקיה לידיעת הורי התלמיד.
16.3 תלמיד שעבר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עבר להתגורר ברשות אחרת, תהיה זכאותו תקפה למשך אותה שנת לימודים.


17. עקרונות הפעלת תכנית השילוב

17.1       במסגרת החינוכית
17.1.1 לכל מסגרת חינוכית הנכללת בתכנית השילוב תוקצה מכסה של שעות שילוב: שעות השילוב לגני ילדים שבפיקוח המחוז תוקצינה לתקן המתי"א המשמש מסגרת חינוכית אחת לגני ילדים אלה. שעות השילוב לגני ילדים שבפיקוח האגף המוכר שאינו רשמי תוקצינה לבעלות שתשמש מסגרת חינוכית אחת לגנים אלה.
17.1.2 התמיכה בשעות השילוב מיועדת אך ורק לתלמיד שזכאותו נקבעה על ידי ועדת השילוב המוסדית. אין להקצות שעות שילוב לצרכים אחרים, כמו שעות עזר, מילוי מקום, תמיכה בתלמידים הלומדים בכיתת החינוך המיוחד וכדומה.
17.1.3 מכסת השעות המוקצית במסגרת החינוכית היא המכסה העומדת לרשות ועדת השילוב המוסדית, ועליה לבסס את החלטותיה על סמך מידע זה.
17.1.4 שעות השילוב המוקצות בעבור גני הילדים תשמשנה גם לפתיחת גנים משולבים, כמפורט בנספח 9.
17.1.5 המסגרת החינוכית תתמוך בתלמיד המשולב על ידי אחת או יותר מסוגי התמיכות המפורטים ב-22 להלן, "שירותי התמיכה במסגרת תכנית השילוב", בקבוצה או באופן פרטני, על פי החלטת הצוות הבין-מקצועי (ראה ב-21 להלן).
17.1.6 מנהל המתי"א יסייע למנהל המסגרת החינוכית בתחום המקצועי והארגוני.
17.1.7 התמיכה בתלמיד משולב משעות השילוב, ובכלל זה טיפולים פרא-רפואיים, תהיה בהיקף של עד שליש משעות הלימודים השבועיות באופן קבוצתי ו/או פרטני.
17.1.8 בשעות השילוב יועסקו אך ורק מורי החינוך המיוחד ששובצו במסגרת החינוכית על ידי המפקח על החינוך המיוחד. תנאי העסקתם מפורטים בנספח 8.
17.1.9 שיבוץ כוח האדם של החינוך המיוחד בשעות השילוב, במסגרת החינוכית, יאושר על ידי המפקח לחינוך מיוחד. עובדי הוראה פרא-רפואיים ישובצו במסגרות החינוכיות כל שנה מחדש.
17.1.10 מנהל המסגרת החינוכית יתכנן את מערך התמיכה הבית-ספרי באופן שיוכל לתת מענה לתלמידים המצטרפים בראשית השנה, כגון במעבר מהגן לכיתה א', מכיתה ו' לכיתה ז' ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה. ועדות השילוב לתלמידים אלה תסתיימנה בסוף חודש אוקטובר לכל המאוחר.
17.1.11 מנהל המסגרת החינוכית יפנה, במידת הצורך, למנהל המתי"א לצורך השאלת עזרים מסייעים מבין העזרים המצויים במתי"א, כחלק מהתכנית החינוכית היחידנית (רשימת העזרים פורסמה בתכנית האב להצטיידות של מכון ברוקדייל הנמצאת במתי"א).


17.2 במסגרת מרכזי תמיכה יישוביים / אזוריים (מתי"אות)

17.2.1 המתי"א היא מסגרת חינוכית, מקצועית-ארגונית האחראית לריכוז התמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות הרשמיים ובמוסדות המוכרים שאינם רשמיים.

השעות לריכוז ולתמיכה במסגרות הרשמיות תוקצינה לתקן המת"יא ותופעלנה בתיאום עם המפקח לחינוך מיוחד.

השעות לריכוז ולתמיכה במוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים תופעלנה בתיאום עם המפקח לחינוך מיוחד באגף לחינוך המוכר שאינו רשמי ועם המתי"א.
17.2.2 ניצול השעות יהיה כדקלמן:
  א. לקיום פעילויות ויזמות מיוחדות עבור תלמידים משולבים, בהתאם לשיקולי הדעת של מפקחי החינוך המיוחד, בתיאום עם גורמים מקצועיים אחרים
  ב. להעסקת עובדי הוראה מומחי תחום, אשר יסייעו לביצוע ההתאמות הנדרשות בחומרי הלמידה או בהתאמת הסביבה הלימודית, על פי החלטת המפקח על החינוך המיוחד ומנהל המתי"א, בתיאום עם המסגרת החינוכית
  ג. לשירות מערכתי עבור מסגרת חינוכית לאותם שירותים שלא יעיל לפתחם במסגרות חינוכיות נפרדות, בתיאום עם גורמים מקצועיים אחרים
  ד. לתגבור מסגרות חינוך רגילות, שבשנת לימודים נתונה יש בהן ריכוז גדול של תלמידים בעלי לקויות ששכיחותן באוכלוסייה נמוכה (התגבור יהיה דיפרנציאלי, בהתאם להיקף התמיכות וההתאמות המקצועיות הנדרשות לקבוצת התלמידים ולרמת תפקודם)
  ה. לתגבור מסגרת חינוך רגילה, המשלבת תלמיד בעל צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה, שעל אף החלטת ועדת ההשמה / הערר על השמתו בחינוך מיוחד הוא שולב, על פי החלטת הרשות, במסגרת רגילה בשל הקושי להסיעו למסגרת חינוך מיוחד מסיבות ביטחוניות או בשל העדר מסגרת חינוך מיוחד הולמת ברדיוס של 35 ק"מ
  ו. לתגבור בית ספר חדש בשנת הלימודים הראשונה.
  העברת שעות מהמתי"א למסגרת חינוכית איננה משנה את שעות הניהול לשילוב המוקצות למסגרת החינוכית.


17.2.3 תפקידי המתי"א כמרכז את תכנית השילוב


  א. הנחיית גני-הילדים ובתי-הספר במיפוי הצרכים של התלמידים בכיתות הרגילות הזכאים להיכלל בתכנית השילוב ושל תלמידים בכיתות חינוך מיוחד
  ב. הנחיה שוטפת של המורים והגננות של השילוב ושל מנהלי מסגרות החינוך בכל הקשור לעבודה בתכנית השילוב
  ג. הנחיית הגננות והמורים של השילוב בבניית תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית (תח"י) ומעקב שוטף אחר ביצועה
  ד. סיוע למנהל המסגרת החינוכית בבדיקת תכניות העבודה של כל מורי השילוב ומעקב אחר ביצוען
  ה. ריכוז נתונים אודות תלמידים שנמצאו זכאים להיכלל בתכנית השילוב, מעקב אחר הפניית מכסת שעות השילוב למתן מענה לתלמידים אלה, ובכלל זה ריכוז שעות הסיוע מסוג סייעת וטיפול בהן
  ו. ייזום קבלת משוב ממסגרות החינוך על תרומתם של הגננות והמורים של השילוב לשיפור ההישגים של התלמידים ויכולתם להשתלב בכיתה הרגילה
  ז. קיום קשר רצוף עם מנהלי מוסדות החינוך הרגיל לבדיקת צרכים, לתיאום של הפעלת תכנית השילוב ולקבלת משוב לגביה
  ח. גיוס ממלאי מקום לגננות שילוב הנעדרות מעבודתן
  ט. הפעלה וביצוע של יזמות על-פי הנחיות הביצוע של מפקח החינוך המיוחד על המתי"א
  י. הפעלה וביצוע של מכסת שעות השילוב לגני הילדים על-פי הייעודים שקבעה ועדת השילוב המוסדית לגני-ילדים ועל-פי הנחיות הביצוע של מפקח החינוך המיוחד על המתי"א
  יא. תיאום הקצאת השירותים של שעות השילוב עם המרכז הטיפולי, על-פי המדיניות
  יב. ייזום וביצוע של פעולות השתלמות לגננות ולמורים של השילוב במטרה להעמיק ולהעשיר את הידע המקצועי שלהם בכל הקשור לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל, על-פי הנחיות מפקח החינוך המיוחד על המתי"א
  יג. גיוון והעשרה של תחומי ההתמחות של צוות השילוב
  יד. ארגון פעולות עבור הצוותים החינוכיים במסגרות החינוך הרגיל, ככל שיידרשו על-ידי ועדת השילוב היישובית
  טו. ייזום תכניות חינוכיות-טיפוליות חדשות והכנסת שינויים בתכניות הקיימות המופעלות במסגרת תכנית השילוב, בהנחיית מפקח החינוך המיוחד על המתי"א ובהתייעצות עם מנהלי מוסדות החינוך ועם גורמים מקצועיים הנוגעים בדבר
  טז. ריכוז עבודתה של ועדת השילוב היישובית (ראה ב-18 להלן, "ועדת השילוב היישובית") על-פי הנחיות מפקח החינוך המיוחד על המתי"א, בתיאום עם יו"ר ועדת השילוב היישובית, והשתתפות בישיבותיה
  יז. ביצוע מדיניות ועדת השילוב היישובית בכל הקשור להפעלת תכנית השילוב ובכפיפות להוראות המשרד בנושא זה ולהנחיות המפקח על המתי"א
  יח. הכנת דוחות לוועדת השילוב היישובית בכל נושא שיידרש על-ידה הקשור להפעלת תכנית השילוב היישובית (הדוחות יאושרו על-ידי מפקח החינוך המיוחד על המתי"א)
  יט. ייזום וריכוז יזמות לשילוב חלקי או הדרגתי של תלמידים (יחידים וקבוצות) הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד - במסגרות החינוך הרגיל ובמסגרות החינוך הלא פורמאלי בקהילה, בתיאום עם מנהלי בתי-ספר והגנים הנוגעים בדבר ועם הרשות המקומית
  כ. מעקב אחר יזמות השילוב.
  הערה: הנהלים לאבטחת המידע ולשמירת הסודיות במוסדות החינוך יחולו גם במתי"א.


17.3 במרכזים הטיפוליים

17.3.1 שעות השילוב למרכזים טיפוליים קיימים, עם סמלי מוסד, שבפיקוח המחוז, תוקצינה משעות השילוב היישוביות ותחולקנה באופן יחסי בין מוסדות החינוך ביישוב. שעות אלה מיועדות אך ורק לתלמידים שנמצאו זכאים לתמיכה מתכנית השילוב.

מנהלי מסגרות חינוכיות שבפיקוח האגף המוכר שאינו רשמי יכולים לקנות שירותים ממרכזים טיפוליים.

השירות הניתן לתלמיד משולב באמצעות שעות השילוב יינתן ללא תשלום.

17.3.2 להלן עקרונות ההפעלה של שעות השילוב במרכזים הטיפוליים:


  א. הגורם המפנה תלמיד משולב למרכז טיפולי יהיה מנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה. המרכז הטיפולי לא יקבל תלמידים לטיפול במסגרת שעות השילוב ללא הפניה ממנהל המסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד.
  ב. מנהל המסגרת החינוכית יפנה תלמיד למרכז הטיפולי רק לאחר קבלת הסכמה בכתב מהורי התלמיד.
  ג. הטיפול במרכז הטיפולי הוא חלק מהתכנית החינוכית היחידנית שנקבעה על ידי הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד. על כן מנהל המרכז הטיפולי ומנהל המסגרת החינוכית יקיימו קשר שוטף כדי לעקוב אחר ביצועה של התכנית החינוכית היחידנית ואחר התקדמותו של התלמיד.
  ד. המרכז הטיפולי יקיים קשר עם ההורים, בידיעת מנהל המסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד ובתיאום מוקדם עמו. רצוי לקיים את הפגישות עם ההורים במסגרת החינוכית ובשיתוף המחנכת/הגננת.
  ה. מנהל המרכז הטיפולי יתאם את פעולות המרכז עם מנהל המתי"א, על-פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד. צוות המרכז הטיפולי, בהיותו חלק מכלל מורי השילוב ביישוב, ישתתף בכל פעילויות התמיכה המקצועית היזומות על-ידי המתי"א.
  ו. המרכז הטיפולי ירחיב את מגוון האסטרטגיות הזמינות לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים וייתן מענה הולם במקרים כדלקמן:

כאשר הטיפול בתלמיד מחייב סביבה טיפולית ייחודית, שאי-אפשר ליצור אותה במסגרת החינוכית שהוא לומד בה
כאשר הצוות הבין-מקצועי של בית הספר או של גן הילדים מחליט שיש לקיים את הטיפול בתלמיד בשעות שלאחר הלימודים, משום שאי אפשר לתת לו טיפול אפקטיבי בתוך הכיתה שהוא לומד בה ולא רצוי להוציאו לטיפול מחוץ לכיתה במהלך הלימודים
כאשר נדרש טיפול קבוצתי לתלמידים בודדים הלומדים במסגרות שונות והנזקקים לאותו סוג טיפול
כאשר נדרש טיפול פרטני מסוג מסוים לתלמידים בודדים הלומדים במסגרות רבות ושונות, וריכוז הטיפול בתלמידים אלה במקום אחד יביא לניצול יעיל יותר של שעות השילוב באופן משמעותי בהשוואה לנדידת המטפל בין מספר גדול מאוד של מסגרות.
  ז. לתלמידים לקויי שמיעה וראייה משולבים ניתנת תמיכה ייחודית במסגרת שעות שילוב הקיימת בכל מחוז, כדלקמן: לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה השעות מאוגמות במרכזי תמיכה (מתי"א) המתמחים בנושא זה. לתלמידים חירשים וכבדי שמיעה השעות מאוגמות במתי"א או במרכזי "שמע" ובמיח"א (מרכז טיפולי עם סמל של משרד החינוך).

הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית יכול להוסיף לתלמידים לקויי חושים שעות לטיפולים פרא-רפואיים ולטיפולים ביצירה ובהבעה על-פי הצרכים של התלמיד ובמסגרת התקציב העומד לרשות המסגרת החינוכית.


18. ועדת השילוב היישובית

18.1 ועדת השילוב היישובית תסייע בגיבוש מדיניות יישובית/אזורית לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל ובהתאמתה עם תכניות אחרות המופעלות על-ידי אגפים שונים של משרד החינוך התרבות והספורט, על-ידי הרשות המקומית ועל-ידי משרדי ממשלה אחרים. כמו כן היא תיזום, תבחן ותקדם דגמים שונים של טיפול ותכניות חדשות.
18.2 ועדת השילוב היישובית תהיה בראשות מפקח כולל, ויהיו חברים בה: מפקח על החינוך המיוחד, מנהל המחלקה לחינוך של הרשות המקומית ומנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית (או נציגיהם). מנהל המחוז ימנה מפקח כולל ליו"ר הוועדה ומפקח חינוך מיוחד לחבר בה.
18.3 בישיבות ועדת השילוב ישתתף מנהל המתי"א. בעלי תפקידים נוספים יוזמנו על-פי שיקול דעת הוועדה ועל פי העניין הנדון. ביישובים שקיימים בהם בתי ספר ממלכתיים-דתיים יוזמן לישיבות הוועדה גם מפקח מהחינוך הדתי. ביישובים שקיימות בהם מסגרות חינוכיות ממגזרים שונים יוזמנו המפקחים על פי המגזרים.
18.4 ברשויות מקומיות קטנות, שיש להן מתי"א משותף, תוקם ועדת שילוב בכל רשות מקומית בנפרד.


19. תכנית חינוכית יחידנית

19.1 לכל תלמיד משולב תיבנה תכנית יחידנית (תח"י) על ידי הצוות הבין-מקצועי של המסגרת החינוכית ועל סמך בדיקה מעמיקה של מצב תפקודו של התלמיד. תכנית זו תכלול את כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לתלמיד במסגרת שעות השילוב. יושם דגש על תיאום בין כל השירותים הנכללים בה. התכנית תהיה אינטגרטיבית, ותיבנה בהלימה, ככל האפשר, לתכנית הלימודים בכיתה הרגילה, בהתחשב ביכולות התלמיד. מומלץ לכלול בה גם שירותים הקיימים במסגרת החינוכית ובקהילה.
19.2 בתכנית החינוכית היחידנית יפורטו -

- רמות ותחומי התפקוד החזקים של התלמיד במסגרת החינוכית ונקודות החולשה שלו;
- מטרות התכנית לטווח של שנת לימודים אחת;
- היעדים הלימודיים לתקופת התמיכה המתבססים על תכנית הלימודים הרגילה הנהוגה בכיתה, תוך פירוט המטלות הנדרשות מהתלמיד המשולב;
- דרכי פעולה ותכנית עבודה המתייחסות לנושאים/להיבטים שיטופלו על-ידי המחנכת/הגננת והצוות הבין-מקצועי, ובכלל זה הגדרת תחומי האחריות של כל אחד מחברי הצוות (גם הגדרת תפקידי הסייעת אם נקבעה זכאות לסייעת);
- פרקי הזמן להשגת היעדים;
- האמצעים להשגת היעדים;
- אמות המידה להשגת היעדים (משוב והערכה).
19.3 לצורך הכנת התכנית הבסיסית יוכל הצוות הבין-מקצועי לקבל מהמתי"א ומהמרכז הטיפולי שירותי ייעוץ והדרכה באבחון דידקטי ובבניית תכנית חינוכית-יחידנית.
19.4 התכניות המיועדות לתלמידים לקויי ראייה ולקויי שמיעה תובאנה לאישור מוקדם של הפיקוח המקצועי או של המדריכים המקצועיים על לקויות אלה.
19.5 בשלב של תכנון התכנית החינוכית היחידנית יוזמנו התלמיד והוריו להשמיע את דבריהם, והם רשאים להביא מישהו מטעמם. העתק התכנית החינוכית היחידנית יועבר להורי התלמיד. בשלב זה תובא לידיעת ההורים ההחלטה בדבר זכאותו של ילדם לסיוע ובדבר רמת התפקוד שנקבעה.
19.6 בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי התלמיד המשולב מהגננת או ממחנך הכיתה הערכה בכתב על מידת התקדמותו של התלמיד בתחומים השונים שהוא טופל בהם בהתייחס לתכנית החינוכית היחידנית.

זכותו של הורה לערור בפני ועדת השמה אשר תשמש כערכאת ערר על החלטות ועדת השילוב המוסדית ועל החלטות הצוות הבין מקצועי.


20. הצוות הבין מקצועי

20.1 הרכב הצוות בגן הילדים
  מנהל המתי"א או נציג מטעמו העובד בגני הילדים ירכזו את עבודת הצוות של גני-הילדים לתלמידים המשולבים בהם. חברי הצוות יהיו גננת האם וגננת השילוב, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד ובעל מקצוע נוסף אם נדרש. מומלץ להזמין את מנהל המתי"א או את נציגו, פסיכולוג ואת המפקחת על גני-הילדים או את נציגתה. ברשות שיש בה מרכז טיפולי מומלץ להזמין גם את מנהלת המרכז או את נציגתה.

ביישובים גדולים אפשר להקים כמה צוותים, בהתאם למאפייני היישוב.

20.2 הרכב הצוות בבית הספר
  בכל בית ספר יפעל צוות בין-מקצועי אשר יארגן את תכנית השילוב במוסד החינוכי לתלמידים משולבים. המורה לחינוך מיוחד, שימונה על ידי מנהל בית הספר בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד, יארגן את עבודת הצוות הבין-מקצועי בבית הספר. חברי הצוות יהיו המחנך, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד ובעל מקצוע נוסף, אם נדרש. מומלץ להזמין גם פסיכולוג ויועץ, את מנהל המתי"א או את נציגו וכל גורם נוסף, על פי החלטת המנהל. ברשות שיש בה מרכז טיפולי מומלץ להזמין גם את מנהל המרכז או את נציגו.

20.3 תפקידי הצוות הבין מקצועי
20.3.1 קביעת התכנית החינוכית היחידנית
  הצוות הבין מקצועי במסגרת החינוכית, באחריות המחנכת, יקבע את התכנית החינוכית היחידנית של התלמיד המשולב, בהתאם למצב תפקודו של התלמיד, למהות התמיכה ולתועלת שהוא יכול להפיק ממנה. כחלק מהתכנית החינוכית היחידנית יקבע הצוות -
 
א. את סוגי התמיכה, האופן והשעות שיינתנו לתלמיד מתוך הטיפולים הזמינים במסגרת החינוכית;
ב. את דרגת התפקוד של התלמיד לתמיכה מסוג סייעת, אם ועדת השילוב קבעה שהתלמיד זכאי לתמיכה כזו, על פי ההנחיות המפורטות ב-22.5 להלן ובהתאם לנספח 10א ובהתייחס לתכנית החינוכית היחידנית (מנהל ביה"ס יידע את הורי התלמיד על דרגת התפקוד שנקבעה לילדם).

20.3.2 מעקב אחר הביצוע וההתקדמות של תכנית השילוב
  הצוות הבין-מקצועי יעקוב אחר ביצוע תכנית השילוב של כלל התלמידים הזכאים. לקראת סוף כל שנת לימודים יקיים הצוות הערכה על התכנית וימליץ על המשך/הפסקת זכאותם של התלמידים בשנת הלימודים הבאה, בהתאם להתקדמותם. תלמיד שאינו זקוק להמשך תמיכה מתכנית השילוב, יודיעו המנהל או הגננת על כך להורים בכתב.

20.3.3 המלצה על הפניה לשירות הפסיכולוגי-החינוכי
  הצוות הבין-מקצועי ימליץ על פנייה לשירות הפסיכולוגי-החינוכי ביישוב לצורך מתן שירותים פסיכולוגיים. שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים יינתנו באמצעות השירות הפסיכולוגי-החינוכי ביישוב על פי החלטת הפסיכולוג, בהתאם לסל השירותים ובהתחשב בהמלצת הצוות הבין-מקצועי.


21. שירותי התמיכה במסגרת תכנית השילוב

21.1 כללי
  חוק החינוך המיוחד הגדיר את תוספת ההוראה והלימוד את השירותים המיוחדים (עזרים מסייעים, שירותי סיוע, שירותים פסיכולוגיים ושירותים פרא-רפואיים) לתלמיד המשולב. תוספת זו תינתן בהלימה לצרכיו של התלמיד ובהתחשב במשאבים הזמינים (שעות ההוראה, כוח-האדם והתנאים הפיזיים) של המסגרת חינוכית.

השעות תיקבעה בתכנית חינוכית יחידנית, על-ידי הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית שבה התלמיד המשולב לומד. תלמיד משולב יהיה זכאי לתמיכה מסוג הוראה לכל היותר עד שליש משעות הלימודים בשבוע באופן קבוצתי ו/או פרטני, באחד או ביותר מסוגי התמיכות שתפורטנה בהמשך.

שירותי התמיכה מסוג הוראה יינתנו על ידי מורים מוסמכים לחינוך מיוחד. שירותים אלה יכולים להיות בתחומים אלו: הוראה מתקנת (חשבון, אנגלית, קריאה ואסטרטגיות למידה); מטפלים ביצירה ובהבעה; עובדים פרא-רפואיים - קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים; מורים מומחים לניתוח התנהגותי; מאבחנים דידקטיים; מורים מומחים לעיוורים ולכבדי ראייה ולחירשים וללקויי שמיעה.

עובדי הוראה המתמחים בטיפולים פרא-רפואיים ובטיפולים ביצירה ובהבעה יוכלו לעבוד בתחום התמחותם, על-פי הצרכים, רק אם יש להם אישור משרד הבריאות בר-תוקף.

אבחונים דידקטיים הם חלק בלתי נפרד מתהליך ההפניה של תלמיד משולב ומהתמיכה בו. מורה לחינוך מיוחד שהתמחה באבחון דידקטי יבצע אבחונים במסגרת החינוכית כחלק מעבודתו כמורה שילוב במסגרת החינוכית ולא יותר מאשר בשליש ממשרתו. במידת הצורך, אם אין במסגרת החינוכית מורה לחינוך מיוחד שהתמחה באבחון דידקטי, יפנה המנהל למתי"א. המנהל יקצה שעות מתקן המסגרת החינוכית עבור שירות זה. העסקתו של מורה לחינוך מיוחד שהתמחה באבחון דידקטי, ובכלל זה היקף העסקתו, יהיו באישור המפקח על החינוך המיוחד ובתיאום עם המתי"א.

במסגרת תכנית השילוב קיים ומתפתח מגוון רחב של אסטרטגיות תמיכה בתלמידים משולבים. שלב הגיל ורמת התפקוד משפיעים על השונות בסוגי התמיכה, באופן התמיכה, בהיקפם וכדומה. המטרות והיעדים של תכנית החינוכית היחידנית של התלמיד יפורטו בתכנית ויקבעו את הסוגים, את האופן, את המקום, את המועד, את המשך ואת האינטנסיביות של התמיכה.

מימוש המטרות והיעדים ייעשה במגוון האמצעים העומדים לרשותה של המסגרת. הצוות החינוכי יפעל למימוש המטרות באמצעים חלופיים העומדים לרשות המסגרת, אם אין בנמצא אחד או יותר מסוגי האמצעים או השירותים המיוחדים הנדרשים. הצוות הבין-מקצועי יקבע ויתאים את התמיכה בילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בכיתה הרגילה מאחד או יותר מסוגי התמיכה המפורטים להלן.


21.2 תמיכה מהסוג של הוראה ולימוד

תמיכה מהסוג של הוראה ולימוד עיקרה תמיכה של עובד הוראה מהחינוך המיוחד בתלמיד והבניה שיטתית של תכנית הלימודים יותר מהנדרש לבני גילו או כיתתו; לדוגמה:
21.2.1 הוראה קבועה: הוראה על ידי מורה לחינוך מיוחד על פי מערכת קבועה ובהתאמה לחומר הנלמד בכיתה, וכן תמיכה על ידי מטפלים פרא-רפואיים ומטפלים ביצירה ובהבעה על פי מערכת קבועה, בהתאמה לצרכיו של התלמיד וכתמיכה בפיתוח היכולת להשתלבותו הלימודית והחברתית (להבדיל מטיפול קליני).
21.2.2 אבחון, התאמה ומעקב: ביצוע אבחון דידקטי לתלמיד, התאמת תכנית חינוכית עבורו (בתיאום עם הגורמים המקצועיים האחרים התומכים בתלמיד), הדרכת הצוות המטפל בו ומעקב קבוע על פי לוח זמנים שייקבע על ידי הצוות הבין-מקצועי (הפניית התלמיד לאבחון תיעשה לאחר קבלת אישור מהורי התלמיד; ראה בנספח 12).
21.2.3 אבחון ומעקב על ידי צוות רב-מקצועי בין-תחומי: ביצוע אבחון רב-תחומי לתלמיד על ידי גורמי מקצוע בין-תחומיים (מספרם ותחומי מומחיותם ייקבעו על פי צרכיו של התלמיד), התאמת תכנית חינוכית עבורו, הדרכת הצוות המטפל בו ומעקב, על פי לוח זמנים שיקבע הצוות הבין-מקצועי.
21.2.4 הוראה משולבת על בסיס דו-שבועי/חודשי: ביצוע אבחון ותצפית תוך כדי הוראה, הוראת הדגמה (modeling) והנחיית המחנכת המשלבת בתדירות שתיקבע בצוות הבין-מקצועי.
21.2.5 תמיכה בתחום הרגשי/ההתנהגותי/הנפשי על ידי מומחים: ביצוע אבחון ותצפית תוך כדי הוראה בתחומים אלה על ידי מומחים בתחום בריאות הנפש - פסיכולוג המסגרת ו/או אנשי הצוות הטיפולי, הוראת הדגמה (modeling) והנחיית המחנכת המשלבת בתדירות שתיקבע בצוות הבין-מקצועי.


21.3 תמיכה מסוג התאמות

  עיקרה של תמיכת ההתאמה הוא בשינוי בסביבה, בציוד ובפעילויות; לדוגמה:
21.3.1 התאמת תכנית הלימודים: התאמה של תכנית הלימודים הכיתתית לתלמיד על ידי מורה לחינוך מיוחד, בשיתוף המחנך/מורה מקצועי והתלמיד.
21.3.2 סיוע ותמיכה בשימוש במכשירים מיוחדים: שימוש בטלוויזיה במעגל סגור, במכשירי שמיעה, בסדים וכדומה.
21.3.3 תמיכה במעברים: הוראה, ייעוץ והכוונה של המורה לחינוך מיוחד במעבר בין מסגרות, בין נושאי לימוד ובין פעילויות במסגרת החינוכית.

21.4 שילוב של תמיכה מסוג הוראה ולימוד ותמיכה מסוג התאמה
  הכוונה לתמיכה משולבת - תמיכה לימודית ותמיכת התאמה - שעיקרה שילוב של שתי התמיכות יחד; לדוגמה:

21.4.1 הוראה בסביבה מיוחדת: תמיכה בתלמיד בסביבה חינוכית המאורגנת ומותאמת לצרכיו: התאמה פיזית או התאמה טכנולוגית מיוחדת וכדו', כגון הוראה במרכזים טיפוליים או במרכזי למידה.
21.4.2 הוראה באמצעים מיוחדים: תמיכה על ידי הוראה המתקיימת באמצעים מיוחדים, כגון אמצעים מתוקשבים ושירותי תרגום ללקויי שמיעה.
21.4.3 מודל משולב: הוראה לתלמידים בסביבה ייחודית המתקיימת על ידי מורים עמיתים מתחומים שונים (מורה מיוחד עם מורה רגיל) ולמידה המתקיימת עם תלמידים עמיתים בעלי יכולת שונה ("רגילים" עם "מיוחדים"), כגון גן משולב או קבוצת תלמידים משולבים הלומדים בכיתה רגילה בחלק משעות הלימוד או בחלק מנושאי הלימוד.

21.5 תמיכה מסוג סיוע

21.5.1 שירותי הסיוע, והסייעת בכללם, הם חלק מהאמצעים להשגת המטרות והיעדים החינוכיים שייקבעו בתכנית החינוכית היחידנית של התלמיד, כדי לקדם את מידת עצמאותו, את מוגנותו ואת יכולתו לשמור על תקשורת ישירה עם הצוות החינוכי ועם חברת התלמידים.

סיוע זה הוא חלק ממערך התמיכה הכולל, והוא יינתן אך ורק אם יימצא כי רמת התפקוד של התלמיד מחייבת זאת. ההחלטה על מתן הסיוע צריכה להיות מנומקת, בדגש על תפקוד התלמיד ועל האופן שבו יתרום סיוע זה לקידומו.

עמדת גורמי המקצוע במשרד החינוך, המבוססת על מחקרים מהארץ ומחו"ל, היא כי תפקידה של הסייעת, באותם המקרים שבהם אכן הוחלט להקצות סייעת לתלמיד בעל צרכים מיוחדים, לסייע לתלמיד להשתתף בתכנית הלימודים ולהבין את חומרי הלמידה ואת המטלות הניתנות בשיעור. באופן זה יוכלו המחנך ומורי הכיתה לעבוד עם התלמידים כולם, גם התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים. עם זאת, יש להביא בחשבון, במכלול השיקולים, גם היבטים העלולים לגרום לתלות התלמיד במבוגר ולפגום במידת השתתפותו הלימודית והחברתית.


המורה, בעזרת הצוות הבין-מקצועי, יוביל את התהליך הלימודי- טיפולי ויכוון את הפעילות בכיתה, ובכלל זה את פעילות הסייעת, כדלקמן:

 
א. מחנך הכיתה, בעזרת הצוות הבין-מקצועי, ייקח אחריות על הלמידה ועל התכנון של מהות התמיכה ויישומה במסגרת תכנית לימודים יחידנית.
ב. הצוות החינוכי יעקוב אחר התקדמותו של התלמיד בהתאם לתח"י, שבו יפורטו תפקידי הסייעת, תוך שמירה על רציפות הקשר המקצועי מורה-סייעת-תלמיד.
ג. כל הפעילויות של התלמיד תהיינה חלק בלתי נפרד מהפעילויות המבוצעות במסגרת החינוכית בתחום הלימודי.
ד. המערך החברתי של התלמיד עם בני כיתתו יהיה חלק אינטגרלי מהמערך החברתי בכיתה.
ה. פעילות הסייעת תשאף לקדם את התלמיד מתלות לעצמאות. מחנך הכיתה יהיה אחראי למתן הדרכה מובנית והנחיות מפורטות למתן סיוע.
ו. חשוב שהגורמים החינוכיים, לרבות הסייעת, יאפשרו לתלמיד אוטונומיה.


21.5.2 התנאים לקבלת זכאות לתמיכה מסוג סייעת
 
א. לקבלת תמיכה מסוג סייעת זכאים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, בגיל 3-4, בגני-ילדים המוכרים והמפוקחים על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט, ותלמידים בגיל 5-18 (סוף כיתה י"ב) בכל מערכת החינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי.
ב. תמיכה מסוג סייעת תאושר לתלמיד אך ורק אם הוא עונה על כל התנאים שלהלן:

תלמיד משולב בעל לקות משמעותית אשר רמת תפקודו, כמפורט בנספח 10א, מחייבת סיוע מסוג זה ויש ברשותו מסמך קביל שנקבע על-ידי גורמים מקצועיים בלבד (כמפורט בנספח 2). להלן סוגי הלקויות:

 
 1. משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות (קוד חריגות 59)
 2. עיוורים ולקויי ראייה (קוד חריגות 61)
 3. אוטיסטים (קוד חריגות 56)
 4. בעלי פיגור בינוני (קוד חריגות 53)
 5. בעלי הפרעות נפשיות (קוד חריגות 57)
 6. תלמידים הזכאים ללמוד במסגרת חינוך מיוחד על פי החלטת ועדת השמה ובגין העדר מסגרת במרחק סביר ממקום מגוריהם (עד 35 ק"מ) הם לומדים בכיתה רגילה על פי החלטת הרשות המקומית ונזקקים לסיוע (קוד חריגות 99)
 7. תלמידים שיש להם מחלות נדירות (קוד חריגות 98).
ג. לאחר שקבעה ועדת השילוב את זכאותו של התלמיד לתמיכה מסוג סייעת, ידון הצוות הבין-מקצועי של המסגרת החינוכית בשילוב הסיוע כחלק אינטגרלי של התכנית החינוכית היחידנית ויקבע את דרגת התפקוד של התלמיד. מומלץ כי בדיון זה ישתתף מומחה בתחום הלקות.


21.5.3 עקרונות להפעלת תמיכה מסוג סייעת
 
א. מטרת התכנית החינוכית היחידנית היא לפתח את עצמאותו של התלמיד ולצמצם מדי שנה, ככל האפשר, את היקף הסיוע.
ב. מנהל המסגרת החינוכית יבדוק אם שירותי הסיוע המבוקשים הם חלק ממכלול התכנית החינוכית שנקבעה לתלמיד וידאג שהסייעת תונחה על ידי גורם מקצועי.
ג. מנהל המסגרת החינוכית יבדוק כיצד אפשר לשלב בסיוע לתלמיד אמצעים שונים הקיימים בבית הספר, כמו למידת עמיתים וסיוע של בנות השירות הלאומי, של חונכים, של סייעת הקיימת כבר בבית הספר וכיו"ב. כמו כן יבדוק המנהל אם אפשר ורצוי יותר, לטובתו של התלמיד, להיעזר בשירותי הסיוע האחרים, וייתן עדיפות (גם אם באופן חלקי) לשימוש בסוג זה של סיוע, עם אפשרות של השלמת שעות סייעת.
ד. שעות הסיוע על ידי סייעת הן השלמה לתמיכה הלימודית. אי לכך, הזכאות לשעות סיוע תהיה בראייה כוללנית, והיקף התמיכה כולה לא יעלה על מספר שעות הלימודים. במקרים כמו נכות פיזית ממשית קשה תאושר סייעת, במידת הצורך, לכל שעות הלימודים.
ה. בכיתה שיש בה יותר מתלמיד אחד הזקוק לסיוע תוקצה סייעת אחת לא יותר מאשר למלוא היקף שעות הלימודים, בכפיפות לחריגים שייקבעו על-פי שיקול הדעת במתי"א. אפשר גם להקצות סייעת משותפת לכמה תלמידים הלומדים בבית הספר אשר תפקודם מאפשר זאת.
ו. התמיכה מסוג סייעת תידון במסגרת החינוכית מדי שנה על-ידי הצוות הבין-מקצועי ובאופן שוטף במהלך שנת-הלימודים, כחלק מעבודת המעקב. ההיקף ייקבע במתי"א בהתאמה לקריטריונים ולהנחיות שצוינו לעיל ובמסגרת התקציבית שתועמד לנושא זה כל שנה.
ז. הסייעת היא עובדת הרשות המקומית, ושכרה ישולם על-פי ההסכמים הקיבוציים המחייבים בלבד. מתכונת ההעסקה של הסייעת מפורטת בחוזר המנכ"ל של מרכז השלטון המקומי 363, מחודש יולי 1999, ובהודעה בענייני עובדים 838/99.
ח. עבודת הסייעת תתבצע במסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה ובפעולותיה. לא תאושר העסקת סייעת לתמיכה בתלמיד מחוץ למסגרת זו.
ט. סייעת לתלמידים משולבים בגני ילדים תאושר אך ורק אם הגן נמצא בסטטוס "פעיל".
י. הסייעת לא תלווה תלמיד בהסעה על חשבון שעות הסיוע שאושרו לו במסגרת החינוכית.
21.5.4 נוהל האישור
 
א. בכל שנה תחולק מכסת שעות הסיוע שתעמוד לרשות המשרד קריטריונית בין כל המתי"אות בארץ, על-פי סך הכול היחסי של מספר התלמידים הלומדים במערכת החינוך הרגילה באזור השירות של המתי"א.
ב. שעות ועדת השילוב המוסדית תקבע את זכאות התלמיד לתמיכה מסוג סייעת, והצוות הבין-מקצועי יקבע את רמת התפקוד של התלמיד.
ג. יו"ר ועדת השילוב המוסדית ימלא טופס בקשה לסייעת לכל אחד מהתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים שנקבעה להם זכאות לתמיכה זו (ראה בנספח 10ב) ויצרף את הפרוטוקול מהדיון של הצוות הבין-מקצועי שבו יפורטו הנימוקים לקביעת רמת התפקוד. לבקשה יצורפו המסמכים הקבילים.
ד. יש להקפיד על מילוי מדויק של כל הפרטים ולהעביר את הטפסים למתי"א, בצירוף המסמכים הקבילים, לא יאוחר מ-15.6. לגבי תלמידים חדשים במסגרת, אפשר להעביר את הטפסים למתי"א עד 30.9.
ה. כל מתי"א יקבל זכאות למכסת שעות סיוע עבור מסגרות החינוך שבאזור השירות שלו. החלוקה בין המתי"אות תהיה קריטריונית. במתי"א תתקבלנה 2 מכסות:

1) לחינוך הרשמי ולחינוך המוכר שאינו רשמי שבפיקוח המחוז

2) לחינוך המוכר שאינו רשמי המפוקח על ידי האגף הבכיר המוכר שאינו רשמי בירושלים.

מכסה זו אינה כוללת מסגרות חינוך המשתייכות למינהל החינוך ההתיישבותי. מכסת השעות לסייעות תעמוד לרשות מינהל זה בנפרד. יו"ר ועדות השילוב במסגרות חינוך המשתייכות למינהל החינוך ההתיישבותי יפנו ישירות אל הפיקוח על החינוך המיוחד במינהל החינוך ההתיישבותי להקצאת שעות סייעת לאותם תלמידים שנמצאו זכאים.
ו. המפקח על המתי"א יקבע, בתיאום עם המפקחים על החינוך המיוחד באזור השירות של המתי"א ובהתאם למכסה של שעות הסיוע העומדת לרשות המתי"א, את חלוקת שעות הסיוע לתלמיד, על-פי רמת התפקוד שלו, כפי שהיא מתוארת בתכנית החינוכית היחידנית ובהתאם להחלטת ועדת השילוב המוסדית, כפי שמולא בטופס הבקשה. מומלץ להשאיר מכסת שעות עבור תלמידים חדשים.
ז. מנהלי המתי"א יקבלו בחודש אפריל טופס ממוחשב ובו רשימת כל התלמידים שקיבלו שעות סייעת באותה שנת-לימודים. הרשימות ממוינות על-פי רשויות מקומיות. מנהל המתי"א יעדכן טופס זה וידווח על התלמידים הזכאים לשנת הלימודים הבאה בהסתמך על טופסי הבקשה שימולאו עבורם במסגרות החינוכיות. אין צורך למלא עבור אותם תלמידים טפסים חדשים במתי"א.
ח. במתי"א תועלינה כל הבקשות המתייחסות לתלמידים חדשים שלא קיבלו בעבר סייעת על גבי טופס אחד, בהתאם למעמד המסגרות החינוכיות, במיון על פי רשויות מקומיות. לטפסים יצורפו הטפסים הממוחשבים המעודכנים, שבהם מרוכזים התלמידים שאושרה להם סייעת באותה שנה ונמצא כי הם זקוקים לסייעת גם בשנה שלאחר מכן, כמוזכר לעיל. יש למלא בקפידה את הטפסים ולהחתים את כל הגורמים הנזכרים בהם. יש להחתים את הרשויות המקומיות על הסכמתן להעסיק את הסייעות עבור התלמידים המתגוררים באותה רשות ולממן 30% מעלותן. יובהר כי יחסי העבודה הם בין הרשות המקומית ובין הסייעות. מומלץ כי נציג הרשות המקומית יהיה שותף לתהליך. ברשות מקומית שתעוכב בה החתימה על גבי הטפסים יינתן האישור להעסקת הסייעות מיום החתימה.
ט. הטפסים המלאים והחתומים יועברו מהמתי"א ליו"ר ועדת הסייעות במחוזות עד 5 ביולי באותה שנה. במסגרות חינוך מוכרות שאינן רשמיות, המפוקחות על-ידי האגף הבכיר המוכר שאינו רשמי בירושלים, יש להעביר את הטפסים למנהלת האגף.
י. יו"ר ועדת הסייעות במחוז (מפקח על החינוך המיוחד) יאשר את הטפסים לאחר בדיקה שהבקשות הוגשו כראוי ואין חריגה תקציבית ברמת כל מתי"א. הטופס המאושר יעבור לאחראי על הסייעות במחוז. האחראי על הסייעות יבדוק שאין חריגה תקציבית ברמה המחוזית, ימספר את טופס הבקשה ואת תעודת המשלוח בטופס ויעביר את הבקשה למנהל אגף אמח"י עד 20 ביולי. אגף אמח"י ינפיק אישורים, באמצעות המחוזות, לרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר, עם העתק למתי"א שבה התלמיד לומד, לבית הספר, למפקח על החינוך המיוחד ולאחראי על הסייעות במחוז עד 10.8.

הוועדה תהיה רשאית להוסיף שעות, מתוך מכסה מצומצמת שתעמוד לרשותה, למסגרות חינוכיות אשר יש בהן ריכוז גבוה במיוחד של תלמידים שנמצאו זכאים לסייעות ובמסגרת המתי"א לא נמצא התקציב לאשר אותן. במתי"אות שבהן ניצול שעות הסיוע בבתי הספר יהיה נמוך מהזכאות תועבר יתרת השעות לוועדת הסייעות במחוז.
יא. התאריכים הקובעים לתחילת העסקתה של הסייעת הם כדלקמן:

- טפסים מאושרים שיגיעו לאגף אמח"י על-ידי האחראים על הסייעות במחוזות עד סוף חודש אוקטובר ידווחו רטרואקטיבית מ-1.9.
- טפסים שיגיעו מ-1.11 ואילך, ההקצאה תהיה מתאריך הגעת הטופס לאגף אמח"י.
- טפסים שיגיעו לאחר 15.12 ועד 31.1 יאושרו מתחילת שנת התקציב החדשה - 1.1

יש להקפיד על העברת הטפסים מוקדם ככל האפשר. אין לאשר העסקת סייעת ללא מכתב אישור של אגף אמח"י.
יב. האישור לסייעת לתלמיד במסגרת הרגילה הוא לשנת לימודים אחת בלבד. בכל שנה יש לחדש את הבקשה אם קיים עדיין הצורך.

בית הספר רשאי להמליץ על שינוי ברמת התפקוד בהתאם למצבו ולרמת תפקודו של התלמיד באותה עת. האישור ייעשה על פי הנהלים שפורטו לעיל. תלמיד שמסיבות שונות הוחלט על ביטול זכאותו לסייעת ידווח מיידית למתי"א.


22. לוח זמנים להיערכות היישובית והבית ספרית

התחום/הפעולה

הגורם האחראי/המבצע

המועד

העברת שאלונים על ידי מחנך הכיתה למנהל ביה"ס

מחנך הכיתה

1 במרס

העברת שאלונים חתומים על ידי הגננת למתי"א ולשרות הפסיכולוגי

הגננת

1 במרס

דיונים בוועדות השילוב -
- בבתי"ס
- בגנים
 
- מנהל בית-הספר
- יו"ר הוועדה: מפקחת כוללת של גנ"י

מרס-15 במאי

קבלת החלטה סופית לזכאות לגנ"י / לבתי"ס

- מפקחת כוללת של גנ"י, יו"ר הוועדה
- מנהל ביה"ס, יו"ר הוועדה

עד 1 ביוני

הכנת מטרות התח"י (תחומי

מטרות התמיכה, קביעת רמת התפקוד, כולל הסייעת), ובכלל זה יידוע ההורים בכתב בדבר ההחלטה על זכאות ילדם לסייעת ועל דרגת התפקוד שלו

צוות בין-מקצועי, בתיאום עם מנהל המתי"א

עד 15 ביוני

שליחת הטופס לבקשת סייעת אל המתי"א

מנהל ביה"ס, לאחר חתימת הרשות

עד 15 ביוני

גמר היערכות המתי"א לביצוע תכנית השילוב והעברת טופסי הריכוז של הסייעות למחוזות

מפקח החינוך המיוחד ומנהל המתי"א

עד 5 ביולי

סיום קביעת דרכי היישום של התח"י והעברת התכנית הכתובה להורי התלמיד

הגננת, מחנך הכיתה

עד סוף אוקטובר

הגשת בקשה לסייעת לתלמידים חדשים שנקבעה זכאותם לתמיכה מסוג סייעת

מנהל המסגרת החינוכית/ מנהל המתי"א, על פי החלטת הצוות הבין-מקצועי

עד 30 בספטמבר23. נספחים

נספח 1 פרמטרים מנחים לקביעת מסגרת הלימודים לתלמיד בעל צרכים מיוחדים

הוועדות הסטטוטוריות השונות העוסקות בשאלת זכאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולשילוב צריכות להביא בחשבון, לצורך הכרעתן בשאלת המסגרת החינוכית שבה יושם התלמיד בעל הצרכים המיוחדים, את כל ארבעת תחומי התפקוד הכוללים של התלמיד: יכולתו הלימודית; יכולתו החברתית; היקף ההתאמות הדרושות בתכנית הלימודים; היקף ההתערבות החינוכית שחינוכו של התלמיד דורש. פרמטרים אלו מפורטים בטבלה שלהלן:


שיקולי הדעת של הוועדות הסטטוטוריות יתחשבו גם בעמדת המשפחה וביכולתה לשתף פעולה עם ההחלטות המתקבלות ולהסתגל אליהן כחלק מהשיקולים המקצועיים.נספח 2 הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות הסטטוטוריות


אפיון החריגות

הגורם המקצועי שאבחנתו קבילה לצורך אפיון חריגותו של התלמיד

משכל גבולי

פסיכולוג חינוכי/ פסיכולוג התפתחותי

פיגור קל עד בינוני

ועדת האבחון של השירות למפגר

- הפרעות התנהגותיות
- הפרעות רגשיות
- AD(H)D
- פסיכולוג חינוכי/ התפתחותי/קליני/פסיכיאטר לילד ולנוער
- פסיכולוג חינוכי/ התפתחותי/קליני/פסיכיאטר לילד ולנוער
- פסיכולוג חינוכי+ נוירולוג ילדים/פסיכולוג חינוכי+ רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד/ פסיכיאטר לילד ולנוער

אוטיזם/PDD

פסיכיאטר לילד ולנוער/פסיכולוג קליני/מנהל מכון להתפתחות הילד המוכר ע"י משרד הבריאות

הפרעות נפשיות

פסיכיאטר לילד ולנוער

- לקות למידה                                                    
- AD(H)D                                          
- פסיכולוג חינוכי/פסיכולוג מומחה שהוכשר בנושא לקויות למידה /פסיכולוג ומאבחן דידקטי במסמך אחד או במסמכים נפרדים
- פסיכולוג חינוכי+ נוירולוג ילדים/פסיכולוג חינוכי + רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד/ פסיכיאטר לילד ולנוער

שיתוק מוחין/נכות פיזית

נוירולוג ילדים/ רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד

חירשות/כבדות שמיעה

קלינאי תקשורת שהוסמך לאודיולוגיה

עיוורון/לקות ראייה

ועדת האבחון של השירות לעיוור במשרד העבודה והרווחה או רופא עיניים

עיכוב התפתחותי

פסיכולוג חינוכי/ פסיכולוג התפתחותי/נוירולוג ילדים/ רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד

עיכוב שפתי

פסיכולוג חינוכי + קלינאית תקשורת / פסיכולוג התפתחותי + קלינאית תקשורת / רופא ילדים עם נסיון בהתפתחות הילד + קלינאית תקשורתנספח 3 הנחיות לאפיון חריגויות


ועדת השילוב המוסדית תדון רק בתלמידים עם לקות משמעותית על פי אפיוני החריגות כמפורט להלן:

סוג החריגות

אפיון החריגות

משכל גבולי

 

פיגור קל עד בינוני

 

הפרעות התנהגותיות רגשיות

תלמיד בעל תפקוד שכלי תקין או גבולי

AD(H)D

 

אוטיזם/PDD

 

הפרעות נפשיות

תלמיד בעל תפקוד שכלי תקין עד פיגור קל

לקויות למידה רב-בעיתיות

תלמיד בעל תפקוד שכלי תקין או גבולי

שיתוק מוחין/ נכות פיזית

תלמיד בעל תפקוד שכלי תקין עד פיגור קל

חירשות/כבדות שמיעה

תלמיד בעל תפקוד שכלי תקין עד פיגור קל

עיוורון/לקות ראייה

תלמיד בעל תפקוד שכלי תקין עד פיגור קל

עיכוב התפתחותי

תלמיד בעל תפקוד שכלי תקין או גבולי (אפשר להגדיר חריגות זו עד כיתה ג')

עיכוב שפתי

תלמיד בעל תפקוד שכלי תקין או גבולי (אפשר להגדיר חריגות זו עד כיתה ג')נספח 4 שאלון הפניה לוועדת שילוב לתלמיד הלומד בגן רגיל*
נספח 5 שאלון הפניה לוועדת שילוב בית ספר


א. שם ביה"ס: __________________סמל המוסד: ______________
הכיתה: ______________________
המחנך/ת: _______________________ התאריך: _______________
ב. פרטים אישיים
שם התלמיד/ה: _____________ תאריך הלידה: ___________
מס' ת"ז: __________
ג. האם התקיים דיון השמה בעניין התלמיד/ה בעבר? כן / לא
תאריך הדיון בוועדת ההשמה: ___________________
ד. הגורמים המפנים
עובד חינוך (פרט): _______________________________
ועדת השמה או ערר
הורה
ה. הסיבה להפניית התלמיד/ה לדיון:_______________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________
ו. התהליכים החינוכיים והדידקטיים לקידום הישגיו הלימודיים ותפקודו
החברתי-התנהגותי: פירוט (תחום, ע"י מי ניתן, תיאור התהליך)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ז. שאלון לתיאור התפקוד של התלמיד/ה

השאלון כוללת הערכת תפקודו של התלמיד על-פי 33 פריטים בסולם של 1-9.
יש להקיף במעגל את המספר המתאים לפי הערכתך. בסס אותה על הערכתך ועל
ניסיונך עם תלמידים בני אותו גיל._________________
תאריך

  _________________
חתימת מחנך/ת הכיתה
_________________
תאריך

  _________________
חתימת מנהל/ת ביה"ס
_________________
תאריך

  _________________
חתימת מפקח/ת ביה"ס
העתק להורים נמסר בתאריך: _________________ ע"י: _________________


ח. עמדת ההורים לגבי ההפניה (ימולא ע"י ההורים)
  ٱ הסכמה
ٱ התנגדות
ٱ הימנעות מנקיטת עמדה
ٱ אחרת (ציין): ______________________________


חתימת ההורים: __________________ תאריך: ________________


נספח 6 הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות הסטטוטוריות

ישיבת ועדת השילוב לגן/לביה"ס ____________ סמל המוסד:______________
מתקיימת בתאריך: _________________________
הגורם המפנה: _________________ תאריך הגשת ההפניה: _______________


א. פרטי התלמיד/ה

השם הפרטי שם המשפחה מס' ת"ז תאריך הלידה המין
        זכר
נקבה


שם האם שם האב הכתובת הפרטית מס' הטלפון
         


שם המוסד שבו התלמיד לומד סמל המוסד דרגת הכיתה
     


ב. הנוכחים בדיון

חברי הוועדה
 
התפקיד השם
   
   
   
   
   

נוכחות הורים: כן/ לא


ג. המסמכים המובאים לוועדה

 
שם המסמך מתאריך חתום על-ידי חתום על-ידי
       
       
       
       


ד. מהלך הדיון

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________


ה. אפיון החריגות

הלקות העיקרית של התלמיד (יש לסמן את הלקות העיקרית בלבד)*

הקוד

סוג הלקות

הקוד

סוג הלקות

51

משכל גבולי

59

שיתוק מוחין / נכות פיזית

52

פיגור קל

60

חירשות / כבדות שמיעה

53

פיגור בינוני

61

עיוורון / לקות שמיעה

55

הפרעות התנהגות רגשיות / AD(H)D

62

עיכוב התפתחותי

56

אוטיזם/PDD

63

עיכוב שפתי

57

הפרעות נפשיות

98

מחלות נדירות

58

לקות למידה / AD(H)D

99

תלמיד ששובץ במסגרת חינוך רגילה בניגוד להחלטת ועדת השמה וזקוק לסיוע


______________

* יש לסמן את סוג הלקות גם במקרה של חשד סביר ולהפנות את המקרה להמשך בירור אבחוני תוך פרק זמן סביר.


ו. ההחלטה

 
 1. הילד ילמד בכיתה רגילה ויקבל תמיכה מתכנית השילוב (יש לציין אם הוחלט על זכאות לתמיכה מסוג סייעת; רמת התפקוד תיקבע בהחלטת הצוות הבין מקצועי במסגרת הכנת התח"י).
  הנימוק:_______________________________________________
  ____________________________________________________

 2. הילד ילמד בכיתה רגילה, ללא תמיכה מתכנית השילוב (הודעה על החלטה זו תישלח להורים ע"ג טופס ההודעה להורים תוך שבועיים מתום הדיון).
  הנימוק:_______________________________________________
  ____________________________________________________

 3. הילד יופנה לוועדת השמה (הודעה על החלטה זו תישלח להורים ע"ג טופס ההודעה להורים תוך שבועיים מתום הדיון).
  הנימוק:_______________________________________________
  ____________________________________________________
__________________
תאריך
  __________________
חתימת יו"ר הוועדהנספח 7 הודעות לתלמיד ולהוריו

א. הזמנת התלמיד והוריו לדיון בוועדת השילוב המוסדית


תאריך ____________לכבוד
ההורים: _______________________
התלמיד/ה: _____________________שלום רב,
    הנדון: הזמנה לדיון בוועדת השילוב לקביעת זכאות לתמיכה מתכנית השילוב
אתם מוזמנים לדיון בוועדת השילוב בעניין הזכאות של התלמיד/ה ____________
להיכלל בתכנית השילוב.
הדיון יתקיים בתאריך __________________ , בשעה __________________,
במקום_________________________________________________


הזמנה זו כוללת את התלמיד/ה. במקרים שבהם שמיעת התלמיד עולה בקנה אחד עם טובתו, תוך התיישבות בגילו, בבשלותו, ברצונו ובנסיבותיו האישיות - במקרים אלה השתתפותו חיונית.
אם אתם יודעים מראש שלא תוכלו להגיע לדיון במועד זה, עליכם לתאם מיד מועד חלופי עם הוועדה.
לתשומת לבכם: ועדת השילוב רשאית לקיים את הדיון בהיעדרות ההורים. אתם זכאים להביא לוועדה גורמים נוספים מטעמכם ולהציג מסמכים וחוות דעת. רצוי להעביר את המסמכים ימים אחדים לפני מועד הדיון.
אנא ודאו שהמסמכים חתומים על ידי כותביהם ומצוין בהם שם כותב המסמך, מקצועו ומספר הרישיון שלו.
אנו מתנצלים מראש אם תיאלצו להמתין עקב דיונים מתמשכים, ומקווים שתגלו הבנה לכך.


  בכבוד רב,
יושב ראש ועדת השילוב


__________________
חתימת היו"ר

הכתובת לפניות :________________________________טל'____________ב. הזמנת התלמיד והוריו לדיון בוועדת השילוב המוסדית


שם הגן / ביה"ס: ______________ התאריך: ____________

לכבוד
______________
______________
______________


שלום רב,

הנדון: החלטת ועדת שילוב
מתוקף חוק חינוך המיוחד התשמ"ח-1988, תיקון מס' 7, פרק ד' 1,
שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל


בדיון שנערך בוועדת השילוב בתאריך: ______________________
בעניין בנכם/בתכם: ____________________ מס' ת"ז: _________________
תאריך לידה: ____________________ הוחלט שבנכם/בתכם:
ٱ זכאי/ת להיכלל בתכנית השילוב. הנימוק:___________________________
___________________________________________________
(יש לציין בהודעה זו אם נקבעה זכאות לתמיכה מסוג סייעת. הודעה על רמת התפקודתישלח רק לאחר החלטת הצוות הבין מקצועי בעניין התח"י.)
ٱ אינו/ה זכאי/ת להיכלל בתכנית. הנימוק: ___________________________ ________________________________________________________
ٱ יופנה/תופנה לוועדת השמה. הנימוק: _____________________________ _______________________________________________________
בהתאם לסעיף 20 ה' של החוק אתם רשאים לערער על החלטה זו בפני ועדת ההשמה היישובית עשרים ואחד יום מתאריך קבלת הודעה זו על פי המען הזה:__________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
בפנייה יש לציין את שם המוסד החינוכי שבו בנכם/בתכם לומד/ת ולצרף אליה העתק של הודעתנו זו.

לתשומת לבכם:
 1. תחומי הסיוע לבנכם/לבתכם ייקבעו במסגרת תכנית חינוכית יחידנית, על ידי צוות בין-מקצועי של המסגרת החינוכית. אתם זכאים להשמיע את דבריכם לפני הצוות לפני קביעת התכנית.
 2. על החלטת ועדת השילוב רשאי תלמיד או הורה להגיש ערר לוועדת השמה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שקיבל את ההחלטה בכתב. ועדת ההשמה רשאית לקבל את הערר ולהחזיר את העניין לוועדת השילוב לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן, או לדחות את הערר.
 3. ועדת ההשמה תיתן את החלטתה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגש הערר, אלא אם כן האריכה את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 4. החלטת ועדת ההשמה תהיה סופית.  בכבוד רב,


__________________
יו"ר ועדת השילוב

הערה: אם הומלץ במסגרת זכאותו/ה להיכלל בתכנית השילוב להפנותו/ה לגן משולב, תועבר ההמלצה לוועדת שילוב יישובית שתודיעכם עד חודש מיום קבלת מכתב זה אם ייפתח גן משולב.נספח 8 שעות הכנה לגננות ולמורי השילוב ומספר התלמידים שייתמכו על ידם


א. שעות הכנה לגננות ולמורי השילוב

שעות ההכנה לגננות ולמורי השילוב מיועדות לפעולות ההכנה הנדרשות מהם, לייעוץ, להדרכה ולהשתתפות בישיבות צוות. שעות ההכנה הן חלק מהיקף משרתם של הגננת והמורה
לכל מורה שילוב שבסיס משרתו 30 ש"ש (העובד בגן ילדים ו/או בכיתות א'-ו') תוקצינה שעות הכנה נוספות על שעות ההוראה/הטיפול בפועל כדלקמן:

מספר שעות ההוראה/ הטיפול בפועל תוספת שעות הכנה
עד 10 ש"ש 0
19-11 ש"ש ש"ש אחת
20 ש"ש ומעלה 2 ש"ש


לכל מורה שילוב שבסיס משרתו 24 ש"ש (העובד בכיתות ז'-ט') תוקצינה שעות הכנה נוספות על שעות ההוראה/הטיפול בפועל כדלקמן:

מספר שעות ההוראה/ הטיפול בפועל תוספת שעות הכנה
עד 8 ש"ש 0
15-9 ש"ש ש"ש אחת
16 ש"ש ומעלה 2 ש"ש
 

במקרים שבהם היקף משרתו של מורה השילוב מזכה אותו בשעות הכנה, אולם משרתו מפוצלת בין כמה בתי-ספר באופן שאינו מזכה אותו בשעות הכנה בכל אחד מבתי-הספר בנפרד (כאמור בטבלאות לעיל), תוסיף ועדת השילוב היישובית את שעות ההכנה שהוא זכאי להן לאחד מבתי-הספר שהוא עובד בהם.
הדיווח החודשי לגזברות על עבודת המורה יכלול את שעות ההכנה שלו כחלק משעות ההוראה ובאותו פיצול.

ב. מספר התלמידים שייתמכו על-ידי מורי השילוב

מספר התלמידים הנתמכים על-ידי מורי השילוב במסגרת חינוכית מסוימת הוא פועל יוצא של גורמים אחדים:
א. מכסת שעות השילוב הנתונה לכל מסגרת חינוכית
ב. מספר שעות הטיפול שהוקצו לכל תלמיד על ידי הצוות הבין-מקצועי
ג. שיטת הטיפול המותאמת לכל תלמיד - פרטנית או קבוצתית (גודל הקבוצה מותאם לאופי הטיפול)
ד. היקף המשרה של כל אחד ממורי השילוב ומספר המוסדות שבהם משרתו מפוצלת, כדלקמן:


מספר ש"ש עבודה בפועל (לא כולל שעות הכנה) מספר המוסדות שבהם המשרה מפוצלת מספר התלמידים המרבי לטיפול
28-25 1
2
3
4
5
22
20
18
15
12
24-21 1
2
3
4
5
18
16
14
12
10
20-17 1
2
3
4
5
16
14
13
10
8
16-13 1
2
3
4
5
15
11
10
8
7
12-10 1
2
3
4
5
9
8
7
6
5

הערה: עבודה בתוך מרכז טיפולי נחשבת לעבודה במוסד אחד.נספח 9 הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות הסטטוטוריות


1. כללי
  1.1 ההחלטה על פתיחתו של גן משולב היא בסמכותה של ועדת השילוב המוסדית לגני הילדים, באישורו של המפקח על החינוך המיוחד. החלטה על פתיחתו של גן משולב לתלמידים לקויי חושים המופנים אל הגן תיעשה בתיאום עם הפיקוח המקצועי על ילדים אלה.
1.2 הגן המשולב הוא אחת מצורות התמיכה האפשריות בתלמידים מעוכבי התפתחות או מעוכבי שפה או לקויי שמיעה ולקויי ראייה המשולבים במסגרת הרגילה על-פי החלטת ועדת השילוב המוסדית.
1.3 גן משולב יוגדר ככזה רק אם שולבו בו 10-8 ילדים. אם המשולבים הם לקויי שמיעה או לקויי ראייה מספרם יהיה 8-6 תלמידים.
1.4 סך כל התלמידים בגן המשולב לא יפחת מ-22 תלמידים. אם התלמידים המשולבים הם לקויי שמיעה או לקויי ראייה, לא יפחת סך כל התלמידים בגן מ-18 תלמידים.
1.5 במסגרת הגן המשולב עובדות גננת-אם מנהלת הגן, גננת לחינוך מיוחד ושתי עוזרות גננות.
1.6 הגדרת גן משולב היא לשנה אחת בלבד; לפיכך תאשר ועדת השילוב המוסדית בכל שנה מחדש, באישורו של המפקח על החינוך המיוחד, את פתיחתו של הגן המשולב.
1.7 פתיחתו של גן משולב אינה מחייבת הפניית תלמידים לוועדת השמה, אולם היא מחייבת החלטה של ועדת השילוב המוסדית ואת אישורו של המפקח על החינוך המיוחד. שיבוץ תלמיד בגן משולב מותנה בהסכמת הורי התלמיד. ועדת השילוב המוסדית תיידע את ההורים שפתיחת הגן המשולב מותנית באישור סופי של הפיקוח.
2. נוהל פתיחת גן משולב
  2.1 מספר השעות שיש להקצות לגן משולב הוא 27 ש"ש להוראה ו-3 ש"ש להכנה עבור גננת החינוך המיוחד המשתלבת בגן הרגיל. שעות ההוראה לגננת-האם הרגילה, לשתי הגננות המשלימות ("גננות סבב") ולשתי העוזרות לגננות תוקצינה ממקורות אחרים במשרדנו.
2.2 השעות לפתיחת הגן המשולב תהיינה ממכסת שעות השילוב המוסדית.
2.3 השעות לפתיחת גן משולב לתלמידים לקויי ראייה תוקצינה משעות השילוב "ייעוד לקויי ראייה", ולגן משולב לתלמידים לקויי שמיעה משעות השילוב "ייעוד לקויי שמיעה".
2.4 משהחליטה ועדת השילוב המוסדית לגני הילדים על פתיחתו של גן משולב, ימלא יו"ר ועדת השילוב בקשה לפתיחת גן משולב המצורפת לנספח זה (לגני הילדים המדווחים באגף המוכרים שאינם רשמיים יש למלא את הטופס המיועד למסגרות אלה המצורף גם הוא בנספח זה)
2.5 הבקשה תאושר על-ידי המפקח על החינוך המיוחד ותישלח לממונה על השילוב באגף לחינוך מיוחד.
2.6 את הבקשה לפתיחת גן משולב יש להגיש כחודש לפני המועד המתוכנן לפתיחתו.
2.7 מפקח החינוך המיוחד (למעט גני ילדים המפוקחים באגף המוכרים שאינם רשמיים) ידווח למחלקת כוח אדם במחוז על פרטי הגן והגננת המשתלבת. גננת-האם בגן המשולב תדווח לגזברות המחוז מדי חודש על עבודתה היא, על עבודתה של הגננת לחינוך מיוחד ועל עבודתן של שתי הגננות המשלימות - זו המשלימה את גננת האם וזו המשלימה את הגננת לחינוך מיוחד.בקשה לפתיחת גני ילדים משולבים
בגני ילדים רשמיים

אל: הממונה על השילוב, האגף לחינוך מיוחד

מאת: מנהל/ת המתי"א: ____________ סמל המוסד: __________________

הנדון: גני ילדים משולבים בשנת הלימודים _________________


להלן רשימת גני הילדים המשולבים שנפתחו באזור השירות של המתי"א:

שם היישוב שם הגן סמל המוסד מספר התלמידים המשולבים סוג הכיתה
המשולבת *
מספר ה-ש"ש שיש לגרוע מהמתי"א ולהעביר לתקן הגן המשולב
           
           
           
           
           
           
           

__________________

* על פי הסיווג של כיתות חינוך מיוחד.

שם מנהל המתי"א: ___________חתימה: __________ תאריך: ___________
אישור המפקח על החינוך המיוחד
שם המפקח: ____________ חתימה: __________ תאריך: _____________בקשה לפתיחת גני ילדים משולבים
בגני ילדים המדווחים באגף המוכרים שאינם רשמיים

אל: הממונה על השילוב, האגף לחינוך מיוחד
מאת: יו"ר ועדת השילוב המוסדית: __________ סמל המוטב: _____________

הנדון: גני ילדים משולבים בשנת הלימודים _________________

להלן רשימת גני הילדים המשולבים שוועדת השילוב המוסדים החליטה על פתיחתם:

שם היישוב שם הגן סמל המוסד מספר התלמידים המשולבים סוג הכיתה
המשולבת *
מספר ה-ש"ש שיש לגרוע מההקצאה לבעלות לצורך פתיחת הגן המשולב
           
           
           
           
           
           
           

__________________

* על פי הסיווג של כיתות חינוך מיוחד.

שם יו"ר הוועדה: ___________חתימה: __________ תאריך: ___________
אישור המפקח על החינוך המיוחד
שם המפקח: ____________ חתימה: __________ תאריך: _____________


נספח 10 סייעות


א. תיאור רמת התפקוד לצורך קביעת זכאות לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים

הסייעת תעזור לתלמיד המשולב באופן מיטבי בסביבת הלימודים. בעזרת הסיוע יוכל התלמיד להתפנות ללמידה, להשתלב חברתית וליטול חלק בכלל הפעילויות במסגרת החינוכית, והמחנך יוביל תהליך של תכנון, יישום, הנחיה, בקרה ומעקב באמצעות הגורמים המקצועיים העומדים לרשותן.
בבואה להחליט על זכאות לתמיכה מסוג סייעת תיקח הוועדה בחשבון את יכולתו של התלמיד לתפקד באופן עצמאי גם באמצעות עזרים נלווים שיעודדו את עצמאותו.
הערה: תיאור תפקודו של התלמיד מרמה ב' ומעלה כולל את רמות התפקוד ברמות הקודמות.


חריגות רמה א' -
עד 7 שעות סיוע
לכל היותר
רמה ב' -
8-15
שעות סיוע
רמה ג' -
16-23
שעות סיוע
רמה ד' -
24-30
שעות סיוע
C.P. ונכויות פיזיות קשות, קוד 59 מתנייד ועצמאי, דואג לצרכיו בתפקודי היום-יום וזקוק לסיוע במצבים מיוחדים, כמו בפעילויות מחוץ למסגרת החינוכית, בשיעורי של"ח, בשיעורי ספורט וכדומה זקוק לעתים לסיוע במעברים ובמרחב הפיזי ובהתארגנות לקראת משימות. מוגבל במידה רבה בעצמאותו ובתפקודי היום יום. זקוק לסיוע במעברים, בהתארגנות ובכתיבה וזקוק לליווי מההסעות ואליהן, בהפסקות בחצר ולשירותים. מתנייד בעזרת כיסא גלגלים או קביים. אינו מתנייד באופן עצמאי ואינו מתמצא בסביבה של המרחב הבית-ספרי. זקוק לסיוע אינטנסיבי בתפקודי היום-יום ובהתארגנות לפעילות לימודית.
עיוורון קולט מידע חלקי מהסביבה. מפעיל את האמצעים המסייעים לו ללמידה אך זקוק להכוונה ולהנגשה. לרוב מפרש מצבים חברתיים בצורה נכונה אך זקוק לתרגול מיומנויות חברתיות. מתנייד אך אינו מתמצא באופן יעיל במרחב מחוץ לכיתתו. זקוק לתיאורים מילוליים על הסביבה. מפעיל באופן חלקי את האמצעים המסייעים לו ללמידה. זקוק להנגשה. מפרש באופן חלקי מצבים חברתיים ומתקשה ליזום קשרים חברתיים. מתנייד ומתמצא באופן חלקי בסביבתו. מתקשה לקלוט מידע באופן ישיר מהסביבה. מתקשה להפעיל באופן עצמאי את האמצעים המסייעים לו ללמידה. מתקשה לפרש מצבים חברתיים. מתקשה להתנייד ולהתמצא במסגרת החינוכית. זקוק לעזרה רבה ולהשגחה. מתקשה מאוד לקלוט מידע באופן ישיר מהסביבה. אינו מפעיל באופן עצמאי את האמצעים המסייעים לו ללמידה. מתקשה מאוד ליזום קשרים חברתיים. אינו מתנייד באופן עצמאי וזקוק לליווי ולסיוע אינטנסיבי.
PDD, אוטיזם יש לו קשיים בתקשורת הבין-אישית. יש לו יכולת לימודית טובה אך זקוק למעט עזרה בהתארגנות לקראת הפעילויות הלימודיות. מסוגל להתארגן לקראת שינויים בשגרת היום יום. זקוק לעזרה בחלק מן המעברים בתוך המרחב הפיזי של הכיתה ומחוץ לכיתה. עצמאי בתפקודי היום-יום, יוזם מעט אינטראקציות חברתיות ולרוב אינו זקוק לעזרת מבוגר. בעל יכולת לימודית טובה, אך נדרשת לו עזרה בהתארגנות לקראת הפעילויות הלימודיות. זקוק לעזרה בזמן מעברים במרחב הפיזי של הכיתה ומחוץ לכיתה.
עצמאי במרבית תפקודי היום-יום, מגיב לאינטראקציות חברתיות, אך זקוק לעזרה בחלק מן הסיטואציות החברתיות.
נדרשת לו עזרה בהתארגנות לקראת הפעילויות הלימודיות ובביצועים רבים של הפעולות הלימודיות. זקוק לעזרה רבה בזמן מעברים במרחב הפיזי של הכיתה ובכלל. עצמאי בחלק מתפקודי היום-יום, אינו יוזם ומגיב לחלק מהאינטראקציות החברתיות וזקוק לעזרה במרבית הסיטואציות החברתית. מפיק תועלת מחלק מתכנית הלימודים הכיתתית וזקוק לעזרת מבוגר בכל סוגי הפעילויות הלימודיות. נדרשת לו עזרת מבוגר בכל סוגי המעברים בכיתה ומחוצה לה ובכל סוגי האינטראקציה החברתית. אינו יוזם אינטראקציות חברתיות. אינו עצמאי בתפקודי היום-יום ומתקשה בהבנת מצבים חברתיים ובוויסות התנהגויות ועסוק בגרייה עצמית.
פיגור משתמש בתקשורת נורמטיבית. מבין ומבצע הוראות פשוטות, עצמאי במיומנויות יום-יומיות, מסוגל ללמוד כללי התנהגות נורמטיביים וליישמם בסיטואציות חברתיות ולימודיות. זקוק לתיווך בפעולות לימודיות מורכבות ולהתאמות בתכנית הלימודים. מבין ומבצע את מרבית ההוראות הפשוטות, עצמאי במרבית תפקודי היום-יום. יוזם מעט אינטראקציות חברתיות אך עדיין זקוק לתמיכת מבוגר. זקוק לתיווך בפעילות הלימודית עם הדגמות והמחשות רבות. יש לו קשיי קשב וריכוז בחלק מן הפעילויות הלימודיות, אף שהן מותאמות לרמתו. משתמש לרוב בתקשורת מילולית, ולעתים זקוק לתקשורת חלופית. זקוק לעידוד ולתמיכה רבה של מבוגר כדי לפעול בסביבה לימודית. יוזם פחות אינטראקציות חברתיות.לרוב בעל טווח קשב נמוך. עצמאי בחלק מתפקודי היום-יום. זקוק להתאמה ניכרת בתכנית הלימודים, להדגמות ולהמחשות רבות. פועל בסביבה לימודית בתמיכת מבוגר בלבד, אינו יוזם אינטראקציה חברתית וזקוק לליווי של מבוגר כדי להיות חלק מסיטואציה חברתית. אינו עצמאי בתפקודי היום-יום. לרוב נדרשת עזרה אינטנסיבית של מבוגר.
מחלות נדירות     בעל מגבלה תפקודית משמעותית, ספציפית בעקבות מחלה נדירה. יש לו קשיי ניידות ועצמאות כתוצאה מהמחלה הפוגעים בתפקודי היום-יום. מצבו הגופני גורם לסיכון, ונדרשים השגחה וליווי. בעל מצבי רוח משתנים וקיצוניים במיוחד. מצבי שינוי יוצרים אצלו בלבול, חרדה ואיש שקט. בעל קושי משמעותי בשליטה ובדחיית סיפוקים. זקוק לתיווך אינטנסיבי בסיטואציות חברתיות. קיימים אצלו פערים לימודיים וקשיי ריכוז המשפיעים על תהליך הלמידה.
הפרעות נפשיות     בעל מצבי רוח משתנים וקיצוניים במיוחד. מצבי שינוי יוצרים אצלו בלבול, חרדה ואיש שקט. בעל קושי משמעותי בשליטה ובדחיית סיפוקים. זקוק לתיווך אינטנסיבי בסיטואציות חברתיות. קיימים אצלו פערים לימודיים וקשיי ריכוז המשפיעים על תהליך הלמידה. פנוי חלקית ללמידה עם קשיי קשב וריכוז. חסר עצמאות בתהליך הלמידה, וזקוק למיקוד, להמחשה ולתיווך. בעל קושי בהבנת מצבים חברתיים ובעל קושי אישי. ובינאישי ביצירת קשרים חברתיים. יש לו סף תסכול נמוך. התנהגותו בלתי צפויה, כפייתית, חרדתית. בעל תלות בדמות משמעותית. מצבי שינוי יוצרים אצלו מתח, חרדה ואי שקט. קיים סיכון עצמי. לעתים הוא במצב של פוסט אשפוז.ב. טופס בקשה לתמיכה מסוג סייעת לתלמיד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל - התשס"ו (יש לשלוח עד 15 ביוני ולתלמידים חדשים עד 30.9)


מאת יו"ר ועדת השילוב המוסדית בביה"ס /בגן_________________________
אל מנהל/ת המתי"א _____________
סוג הבקשה: זכאות לתלמיד שלא קיבל זכאות לסייעת בעבר / המשך זכאות לתלמיד
סוג המסגרת החינוכית: גן-ילדים / בי"ס יסודי / חט"ב / חט"ע
מעמד המוסד: מוכר רשמי / מוכר שאינו רשמי המפוקח ע"י המחוז / מוכר שאינו רשמי המפוקח ע"י האגף הבכיר מוכר שאינו רשמי בירושלים
שם המסגרת החינוכית:__________________ סמל המוסד:_______________
כתובת ביה"ס:__________________ שם המנהל/ת הגננת:________________
בדיון שהתקיים בוועדת השילוב המוסדית (עבור תלמידים שלא הוקצתה להם סייעת בעבר) / בישיבה בין-מקצועית (לתלמיד שהוקצתה בעבר סייעת) ביום___________
נמצא כי התלמיד שלהלן זכאי לתמיכה מסוג סייעת במסגרת הזכאות לתכנית השילוב. שם התלמיד/ה:___________________
**מס' ת"ז כולל ספרת ביקורת

                 


(נא לצרף ספח של ת"ז של ההורה כדי למנוע טעויות)

תאריך הלידה:

           


דרגת הכיתה ומספרה: ____________________ הרשות המקומית שבה התלמיד
מתגורר:__________________
איפיון הלקות (נא סמן)
נכות פיזית קשה - P.D.D ,C.P - אוטיזם, פיגור, עיוורון, הפרעות נפשיות, מחלות נדירות, קשיים ביישום החלטה של ועדת השמה בגין מרחק
רמת התפקוד: א   ב   ג   ד (נא סמן עפ"י הטבלה בנספח 10א').

האם אושרה לתלמיד סייעת בתשס"ה: כן/לא. אם כן, כמה שעות?_____________
התקופה המבוקשת: מ____________ עד _____________________
הנימוקים להחלטה על זכאות / שינוי ברמת התפקוד:______________________
___________________________________________________________

נא לצרף:
 1. פרוטוקול מהדיון של הצוות הבין-מקצועי שקבע את רמת התפקוד של התלמיד
  ________________________________________________________

 2. מסמך קביל לתלמיד חדש / להמשך הקצאת סייעת לתלמיד / לצורך שינוי ברמת התפקוד שבגינו הוחלט על הזכאות לסיוע

 3. את התכנית החינוכית היחידנית.


שם יו"ר ועדת השילוב המוסדית:__________________ חתימה:____________
תאריך:____________

נא להקפיד על מילוי מדויק של כל הפרטים.


נספח 11 אישור ההורים להפניית ילדים לבדיקה פסיכולוגית


שם התלמיד/ה: __________________________ מס' ת"ז: ______________
הכיתה:________ שם בית הספר /גן הילדים שבו הוא /היא לומד/ת: __________
כתובתו: _____________________________________________________
שם המפנה לבדיקה: _____________________ תפקידו: _________________
הריני מאשר את הסכמתי לבדיקתו/ה של בני/בתי על-ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי של הרשות המקומית:
שם ההורה: _____________ חתימת ההורה:____________ תאריך: ________נספח 12 אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי


שם התלמיד/ה: ____________________ מס' ת"ז _____________________
הכיתה:____ שם בית הספר /גן הילדים שבו הוא /היא לומד/ת: ______________
כתובתו:_____________________________________________________
שם המפנה לבדיקה: _____________________ תפקידו: _________________
הריני מאשר את הסכמתי לבדיקתו/ה של בני/בתי על-ידי מורה לחינוך מיוחד שהתמחה באבחון דידקטי.
שם ההורה: _____________ חתימת ההורה:_____________ תאריך: _______נספח 13 שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה


פרטים אישיים
שם הילד:___________________ שם המשפחה:______________________
מס' ת"ז:_______________________ תאריך הלידה:___________________
הכתובת:__________________היישוב:_________מס' הטלפון: __________
לומד ב(סמן X): [ ] גן   [ ] בי"ס יסודי   [ ] חט"ב   [ ] תיכון   בכיתה: ________
שם וכתובת המוסד החינוכי: __________________________________
מטופל בקופ"ח/בבי"ח (שם, כתובת)_________________שם הרופא: ________

לרופא שלום. בבקשה לרשום בשפה פשוטה ובכתב ברור
חדות ראייה


מרחוק: ללא תיקון: ימין _______שמאל_______בשתי העיניים:__________
עם תיקון אופטימלי: ימין ______שמאל_____בשתי העיניים:________
מקרוב: ללא תיקון: ימין _______שמאל_______בשתי העיניים:__________
עם תיקון אופטימלי: ימין ______שמאל_____בשתי העיניים:________


השיטה שלפיה נמדדה הקריאה: יגר / פיינבלום
נא סמן בעיגול את הנתון המתאים. שדה הראייה: צמצום קונצנטרי 20-40 מעלות, מתחת ל-20 מעלות, ראיית "צינור", חסר מרכזי
תגובה חזותית: ימין ________ שמאל _______ בשתי העיניים: ___________
אם לא ניתן לבדוק חדות ראייה ושדה ראייה: נבדק באמצעות: אור/צבע/חפץ/תמונה חלק העין הפגוע: קרנית, קשתית, עדשה, זגוגית, רשתית, עצב ראייה, שרירי עיניים, עפעפיים קורטקס ויזואלי.
אבחנה, וכמה מילות הסבר בשפה ברורה: _____________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
בדיקות עזר: CT  MRI  ERG  EEG  VEP
ייעוץ גנטי מומלץ: כן / לא
תחזית: מצב יציב, החמרה, יש מקום להתערבות כירורגית מגבלות תפקוד: ראיית לילה, פוט ופוביה, קריאה, ספורט, העתקה מהלוח, נידות, אחר (פרט).
ליקויים נוספים: ______________________________________________
__________________________________________________________
הערות:_____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________
תאריך הבדיקה: ________________ חתימת וחותמת הרופא______________

למומחה לראייה ירודה
עזרי ראייה מיוחדים שניתנו לילד (נא לציין סוג ועוצמה) לרחוק:
משקפיים ___________________
משקפיים טלסקופיים___________________
טלסקופ על משקפיים ___________________ טלסקופ על הצוואר ___________________
עדשות מגע ___________________
עזרים אחרים___________________
חדות הראייה בעזרתם: ___________________
לקרוב:
משקפיים ____________________
משקפיים ביפוקליים ___________________
מגדלת מתהדקת למשקפים ___________________
משקף מיקרוסקופי ___________________
טלוויזיה במעגל סגור - טמ"ס ___________________
עזרים אחרים___________________
מסוגל לקרוא בעזרתם: ___________________
שם הרופא/האופטומטריסט___________________
שם היחידה: ___________________
חתימה: ___________________
תאריך הבדיקה הקודמת: ___________________
תאריך הבדיקה הנוכחית: ___________________
מועד הבדיקה הבאה: ___________________


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סה/9(ב), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005