חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
דרכי הוראה .6

טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית

6.2

  טיולים - היבטים ביטחוניים

6.2-26

1. מבוא
1.1 חוזר זה מרכז את כל ההוראות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי-פורמאלי, למעט הוראות הבטיחות בפעילויות חוץ בית-ספריות, שתעודכנה בהמשך. חוזר הטיולים מדגיש את הקשר בין הטיול השנתי לתכניות הלימוד הבית-ספריות ולהיכרות עם ארץ ישראל ועם מורשתה תוך הקפדה על שלום התלמידים, על ביטחונם ועל בטיחותם.

החוזר מאגד בתוכו את ההנחיות הפדגוגיות, הארגוניות, הבטיחותיות והביטחוניות ביחס לטיולים ואת הוראות הביטחון ביחס לפעילות חוץ-בית- ספרית. החוזר אינו כולל את הוראות הבטיחות בפעילות חוץ-בית-ספרית המופיעות בסעיף 5.1-26 של חוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ושטח".

החוזר בנוי מארבעה סעיפים:

א. טיולים - היבטים פדגוגיים-ארגוניים
ב. טיולים - היבטים בטיחותיים
ג. טיולים - היבטים ביטחוניים
ד. הביטחון בפעילות חוץ-בית-ספרית.

הערה חשובה: כל גורם המעוניין לשלב בטיול פעילויות מיוחדות (אטרקציות) חייב לבדוק את הנחיות הבטיחות המיוחדות החלות עליהן. לשם כך יש לפנות אל חוזרי הבטיחות בפעילות חוץ-בית-ספרית ובפעילויות מים שיהיו בתוקף ואל כל חוזר נוסף בנושאים אלו שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי.

בסעיף טיולים - היבטים ביטחוניים מפורטות הוראות בדבר הוצאת אישור ביטחוני, מלווים חמושים ומלווים רפואיים (לפי חלוקה לאזורים הגיאוגרפיים שבהם הטיול מתבצע), ניפוק נשק לטיולים, הוראות לנושאי נשק, כולל הוראות פתיחה באש, נוהלי ביטחון בחניונים ארעיים, נוהל הטיפול באירוע חריג בטיול ונוהלי ההתנהגות במצבי חירום.
1.2 מטרת הפרסום
  1.2.1 התוקף: 1 בספטמבר 2005.
  1.2.2 התחולה: כל מוסד חינוכי הנושא סמל מוסד או מתוכנן לקבלו, ובכלל זה גני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל יסודיים, בתי ספר של החינוך המיוחד עד גיל 21, בתי ספר של משרד העבודה והרווחה, אולפני עולים המופעלים על ידי האגף להכשרת מורים, מרכזים קהילתיים לבני נוער עד גיל 18, מחלקות נוער ברשויות המקומיות, תנועות נוער וכל מוסד או ארגון חינוכי הנמצא בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט.
  1.2.3 הסטטוס: החלפה.
  1.2.4 חוזרים קודמים באותם נושאים
א. סעיף 5.3-25 בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב), "נוהלי ביטחון בבתי-הספר - הביטחון בטיולים ובפעילות חוץ-בית-ספרית" - מבוטל
ב. סעיף 5.3-28 בחוזר הוראות הקבע סג/1(א), "תיקון סעיף 5.3-25 בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב) העוסק בנוהלי ביטחון בטיולים ובפעילות חוץ-בית-ספרית" - מבוטל.
  1.2.5 חוזרים קודמים בנושאים קשורים
א. חוזר מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך" - מבוטל
ב. סעיף 6.2-20 בחוזר הוראות הקבע סא/10(א), "הקשר עם ההורים - עדכון סעיף ב' בפרק 3 של החוזר המיוחד ו', התשנ"ז, 'טיולים במערכת החינוך' " - מבוטל
ג. סעיף 6.2-23 בחוזר הוראות הקבע סד/9(א), "היתר להדרכת טיולים - שינוי סעיף 6.2-22 בחוזר הוראות הקבע סג/10(א)" - בתוקף
ד. סעיף 6.2-22 בחוזר הוראות הקבע סג/10(א), "היתר להדרכת טיולים במערכת החינוך - עדכון" - בתוקף
ה. סעיף קטן 1, "טיולים וסיורים בבתי-ספר", בסעיף 5.1-26 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ושטח" - מבוטל

יתר הסעיפים הקטנים בסעיף 5.1-26 המפורטים להלן בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב) - בתוקף:
  - הנחיות בטיחות ליציאת משלחות לחו"ל - בתוקף
  - בטיחות בטיפוס על מצוקים וגלישה מהם - בתוקף
  - בטיחות בניווט - בתוקף
  - בטיחות בטיולים רכובים על אופניים - בתוקף
  - בטיחות ברכיבה על בעלי-חיים - בתוקף
  - בטיחות בפעילויות נוספות (סיורי ג'יפים, טיסות תלמידים בשמי הארץ, החלקה על הקרח, נהיגה במכוניות קרטינג, קליעה בחץ וקשת, טיולי שלג, נסיעה ברכבת שעשועים) - בתוקף
ו. סעיף 5.1-27 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בפעילויות מים" - בתוקף
ז. סעיף 7.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב), "קייטנות ומחנות קיץ - כללי" - בתוקף
ח. סעיף 7.11-13 בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב), "קייטנות ומחנות קיץ - ביטחון" - בתוקף
ט. סעיף 7.11-14 בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב), "קייטנות ומחנות קיץ - בטיחות ותברואה" - בתוקף
י. סעיף 5.3-33 בחוזר הוראות הקבע סה/1 (ב), "נוהלי ביטחון - נוהל אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל" - בתוקף.
1.3 המשנה החינוכית

הטיול השנתי הוא אחת מגולות הכותרת של מערכת החינוך ומרכיב מרכזי בתהליך של עיצוב הנוער והקניית ערכים הקשורים ביחסים שבין הנוער לארצו. חוזר זה בא להקל על מתכנן הטיול ועל מבצעו ולוודא שמקומו החשוב של הטיול במערכת החינוך הישראלית יישמר.

משרד החינוך רואה חשיבות רבה ביציאה לטיולים המשתלבים בתכנית הלימודים, כמו גם ביציאה לפעילויות חוץ-בית-ספריות בעלות ערך לימודי, חינוכי או חברתי. הדברים נכונים גם בתקופות שבהן המצב הביטחוני מחייב היערכות מיוחדת. בשלב תכנון הטיול והפעילויות החוץ-בית-ספריות יש לתת את הדעת לשיקולים ולמגבלות ביטחוניים ולפעול על פי הוראות חוזר זה.

הטיול השנתי, כמו גם פעילויות חוץ-בית-ספריות אחרות, מזמן יציאה מהשגרה. לצד הרווח והגיוון שיש בכך, פעילויות אלו טומנות בחובן סיכונים שונים. הדבר מחייב היערכות הולמת ובראש ובראשונה תכנון אחראי ושקול, תוך התאמה של הפעילות לגיל הילדים ולמטרות החינוכיות. לפני בחירה בפעילות בעלת דרגת סיכון גבוהה יש לשקול אם היא מתאימה ונחוצה. מודעות לאופי הפעילות המתוכננת ולסיכונים הגלומים בה והקפדה על כל הוראות הבטיחות תקטנה את הסיכון ותבטחנה התנהלות תקינה של הטיול והפעילות החוץ-בית-ספרית וחזרה בשלום של כל התלמידים והמלווים.
1.4 התפוצה

החוזר יופץ לכל העוסקים בטיולים: לגננות, למנהלים, לבעלי התפקידים הרלוונטיים במוסדות החינוך, לרבות רכזי הטיולים, למורים לשל"ח, לרכזי השכבות ולכל אחראי לטיול, לבעלי התפקידים הרלוונטיים בתנועות הנוער ובמתנ"סים ולכל גוף אחר המארגן טיולי תלמידים.
1.5 יישום ומעקב

להלן פירוט הגופים האחראים על יישום הוראות החוזר:
  1.5.1 ועדת הטיולים המחוזית, שתנחה, תבדוק ותוודא את ביצוע ההנחיות הפדגוגיות במלואן
  1.5.2 המפקח הכולל, שיבדוק את תכנית הטיולים הבית-ספרית כחלק מאישורי תכנית העבודה הבית ספרית בתחילת כל שנה
  1.5.3 מערכת תיאום הטיולים, המבקרת את ההיגיון ואת הסבירות של הטיול המתוכנן ומנחה אותו בהנחיות הפדגוגיות והארגוניות
  1.5.4 הפיקוח על הטיולים, המבקר בשטח בעת התרחשות הטיול ובודק אם פעילות המטיילים נעשית על-פי ההנחיות.
1.6 הגורמים האחראים לחוזר
  1.6.1 מינהלת הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר, הפועלת במסגרת מינהל החברה והנוער, טל' 02-5603005/6, פקס' 02-5602882, דוא"ל tiyulim@education.gov.il.
  1.6.2 ביטחון: טל' 02-5603002, דוא"ל shaulya@education.gov.il
בטיחות: טל' 02-5603001, דוא"ל rotemza@education.gov.il
1.7 נספחים
  1.7.1 נספח 1: בקשת אישור ביטחוני לעריכת טיול
  1.7.2 נספח 2: דרישות כוחות הביטחון לליווי חמוש בחלוקה לפיקודים ולאזורים
  1.7.3 נספח 3: תכולת התרמיל של מע"ר
  1.7.4 נספח 4: תכולת התרמיל של חובש
  1.7.5 נספח 5: תכולת התרמיל של רופא
  1.7.6 נספח 6: הוראות ביטחון לנשיאת נשק מסוג קרבין
  1.7.7 נספח 7: הוראות השימוש בכלי ירייה - הוראות פתיחה באש
  1.7.8 נספח 8: המוסמכים למלא תפקיד חובש מלווה.2. אישור ביטחוני לטיול
2.1 הבקשה לאישור ביטחוני לטיול תמולא על ידי מנהל המוסד / הגוף המטייל, או על ידי מי שמונה מטעמו.
2.2 הבקשה המאושרת תכלול את עיקרי ההנחיות הביטחוניות לקיום הטיול.
2.3 האזורים המטוילים הפטורים מתיאום ומליווי חמוש יפורטו בנספח 2 להלן.
2.4 טופס הבקשה לקבלת אישור ביטחוני ימולא ב-2 עותקים. עותק אחד יוגש ללשכת התיאום, בכתב יד קריא, ועותק שני יישאר ברשות מגיש הבקשה.
2.5 טופס הבקשה לטיול הנערך באזורים 2 ו-3 יועבר ללשכה לתיאום טיולים לא יאוחר מ- 14 יום לפני מועד הטיול, ולטיול הנערך באזור 1 לא יאוחר מ- 21 יום לפני מועד הטיול.
2.6 הטיול נחשב מאושר רק לאחר החתמת טופס הבקשה על ידי גורמי הביטחון או על ידי הלשכה לתיאום טיולים של משרדנו. תצלום של האישור הביטחוני יילקח לשטח על ידי אחראי הטיול.
2.7 אם יש צורך לבצע שינוי במסלול הטיול בזמן התרחשותו, חובה לפנות לחדר המצב לטיולים ולקבל את אישורו לכך.
2.8 אם ידוע מראש על ביטול טיול, יש להודיע על כך ללשכה לתיאום טיולים. אם הוחלט על ביטול הטיול ביום הביצוע, יש להודיע על כך לחדר המצב לטיולים. בכל מקרה של שינוי בעיתוי הטיול יש ליידע על כך את הלשכה לתיאום טיולים ולקבל אישור על עדכון תאריך הטיול.
2.9 אפשר לפצל טיול לכמה קבוצות על בסיס של אישור ביטחוני אחד, בתנאי שהטיול עומד בדרישות האלה:
  2.9.1 כל הקבוצות מטיילות באותו מסלול.
  2.9.2 לכל קבוצה ימונה אחראי.
  2.9.3 לכל קבוצה יהיה מוביל המכיר את המסלול.
  2.9.4 האחראי לטיול יוודא שמספר המלווים החמושים והרפואיים בכל קבוצה מתאים למספר התלמידים ולסוג הפעילות.
  2.9.5 לכל קבוצה יהיה העתק של האישור הביטחוני.
  2.9.6 יהיה קשר טלפוני בין אחראי הטיול ובין כל אחת מהקבוצות.
2.10 איחוד

אפשר לאחד כמה קבוצות מטיילות כדי להקטין את מספר המלווים, בתנאי שמדובר בקבוצות מאותו מוסד חינוכי.3. מלווה חמוש בטיול
3.1 כמלווה חמוש בטיול יכול לשמש מי שעונה על אחד מהקריטריונים האלה:
  3.1.1 מתנדב של המשמר האזרחי שביצע הכשרה במסגרת משטרת ישראל וירה ברובה "קרבין" ב-24 החודשים האחרונים, והוא מורשה לשאת כלי ירייה על פי חוק כלי ירייה
  3.1.2 מורה לשל"ח שקיבל נשק ממשרד החינוך או מ"המפעל הראוי" ברשות, והוא נושא תעודה המאשרת לו לשאת נשק בתפקיד
  3.1.3 כל מורה הנושא נשק של משרד החינוך מ"המפעלים הראויים" ברשות ושיש לו תעודה המאשרת לו לשאת נשק בתפקיד
  3.1.4 מורה של"ח בעל נשק פרטי שברישיון הנשק שלו כתוב שהוא רשאי לשאת נשק בתפקיד
  3.1.5 קצין/שוטר קבע במשטרת ישראל המלווה בני-משפחה מדרגה ראשונה עם נשקו המשטרתי ושיש לו תעודת קצין / שוטר
  3.1.6 איש צבא קבע המלווה בני-משפחה מדרגה ראשונה עם נשקו הצבאי ושיש לו תעודת קצין / נגד
  3.1.7 תושב יש"ע, קו העימות ומרחב התפר הנושא נשק שנופק על ידי צה"ל, בעל הרשאה אישית מהרבש"ץ/הרב"ש ומקצין ההגנה המרחבי והרשאי ללוות טיולים שלא בשכר
  3.1.8 מלווה חמוש שנשכר מחברת אבטחה/טיולים, בתנאי שעבר הכשרה (בהתאם לרמת כשירותו הצבאית) באחת מחברות ההכשרה והוא נושא תעודת "מאבטח טיולים" בתוקף, חתומה על ידי אגף הביטחון במשרד החינוך
  3.1.9 מאבטח מוסדות חינוך הנושא פנקס מאבטח מוסדות חינוך בתוקף והרשאי ללוות טיול עם סוג הנשק שבו הוא הוכשר - אקדח / קרבין.
3.2 אזרח / הורה הנושא נשק פרטי אינו רשאי לשמש מלווה חמוש בטיול.
3.3 חייל / קצין בשירות חובה אינו יכול לשמש מלווה חמוש בטיול, אלא אם כן יש בידו אישור מהרמטכ"ל.
3.4 כפל תפקידים
  3.4.1 בטיול היוצא ליום אחד בשעות היום המלווה יכול לשמש בכפל תפקידים של מלווה חמוש ומלווה רפואי גם אם הוא המלווה היחיד.
  3.4.2 בטיול שיש בו יותר ממלווה חמוש אחד או יותר ממלווה רפואי אחד יתר המלווים יכולים לשמש בכפל תפקידים.
3.5 טיול שיש בו רק מלווה אחד, ונפגע בו תלמיד, יופסק מייד.4. ניפוק נשק לאבטחת טיולים
4.1 יחידות החימוש במשטרת ישראל ובתחנות ההפעלה של המשמר האזרחי תנפקנה נשק לליווי חמוש בטיולים בהתאם לכמות שצוינה בטופס אישור הבקשה לעריכת טיול על ידי הגוף המאשר, על פי האפשרויות והקריטריונים שנקבעו על ידי משטרת ישראל (כמפורט להלן).
4.2 נשק לליווי טיולים יונפק גם אם הטיול הוא באזור שבאחריות צה"ל בלבד (באזור 1).
4.3 הנשק שיונפק על ידי המשטרה למלווים החמושים בטיולים יהיה מסוג "קרבין".
4.4 3 ימים לפני מועד היציאה לטיול יפנו כל המיועדים לשמש מלווי הטיול לפקיד הרישוי ביחידת החימוש שבתחנת המשטרה כשהם מצוידים בפריטים אלו:
  4.4.1 טופס מקורי מאושר של הבקשה לעריכת טיול
  4.4.2 רשימת המלווים החמושים שתכלול פרטים אלו: מספר תעודת הזיהוי, השם המלא, שנת הלידה, המספר האישי הצבאי/תעודת מתנדב במשמר האזרחי והכתובת המדויקת
  4.4.3 אישור על ביצוע מטווח בנשק מסוג "קרבין" ב-24 החודשים האחרונים
  4.4.4 טופס מקורי של הבקשה לאישור ביטחוני לטיול שאושר על ידי לשכות התיאום
  4.4.5 מכתב מאת המוסד יוזם הטיול (בית ספר, תנועת נוער וכו'), ובו אישור שמבקש הנשק נקבע להיות מלווה חמוש בטיול.
4.5 פקיד הרישוי יבדוק במסוף המשטרתי, באמצעות שאילתת "נשק טיולים", אם קיים רישום פלילי מודיעיני נגד המלווים. לאחר הבדיקה ובהתאם לתוצאותיה יורשו או לא יורשו הנבדקים לשמש מלווים חמושים.
4.6 פקיד הרישוי יאשר וינפק את הנשק למלווה (העונה על הקריטריונים), ויחתים אותו על טופס רישיון לנשיאה ולהחזקה של כלי הירייה במקום המיועד לכך ותוך מתן דגש ואזהרה בחתימה כי רישיון זה הוא אישי וישמש אותו כמלווה של הטיול.
4.7 הנשק ינופק באופן אישי למי שאושר לשמש מלווה לטיול.
4.8 לרישיון יצורף דף הוראות שימוש בנשק ופתיחה באש כנספח.
4.9 האחראי למחסן הנשק יחתים את האחראי לטיול על טופס קבלה והתחייבות הכולל פרטים על מספר כלי הירייה, הסוג והכמות של התחמושת, האבזרים הנלווים ותאריך החזרת הנשק.
4.10 על איחור בהחזרת הנשק יחויב האחראי בתשלום פיצוי. האחראי למחסן יציין את סכום הפיצוי, שיהיה 10% מסכום החימוש הנלקח.
4.11 על כל נשק יסופקו 30 כדורים (2 מחסניות).
4.12 הנשק יוחזק עד למועד הטיול בארון נעול המבטיח מניעת גישה אליו מצד כל גורם שהוא. במשך הטיול יוחזק הנשק בצמוד למלווים החמושים המורשים בלבד.
4.13 הנשק יימסר למלווה חמוש 24 שעות לפני מועד הטיול. רק במקרה שאין אפשרות לאחסן את הנשק בארון נעול על ידי המלווים החמושים הוא יימסר למלווה סמוך ליציאת הטיול.
4.14 המלווה החמוש יתחייב להחזיר למחסן הנשק המשטרתי או ליומנאי היחידה את הנשק כשהוא נקי.
4.15 טופס ההתחייבות יבוטל כאשר יוחזר הנשק.
4.16 הנשק יימסר לאחר בדיקת קיומם של התנאים האלה:
  4.16.1 מקבלי הנשק עומדים בתנאי היסוד שפורטו ב-3 לעיל, "מלווה חמוש בטיול".
  4.16.2 המוסד המבקש יציין במכתבו מיהו המבוגר האחראי לטיול ומה הם כישוריו הצבאיים, וכן את מספר המבוגרים ובני הנוער שהם מלווים חמושים בטיול.
  4.16.3 במקרה שמבקשי הנשק הם בני נוער, יש לוודא את קיום התנאים הנוספים האלה:
א. לכל תלמיד מתנדב יוצמד מתנדב משמר אזרחי בוגר.
ב. לפחות 50% מכלל המלווים החמושים בטיול יהיו מבוגרים.
ג. לא יותר מ-2 בני נוער משמשים מלווים חמושים בטיול.
4.17 מסירת נשק למתנדבי המשמר האזרחי
  4.17.1 מתנדבים מבוגרים ותיקים יפעלו בנושא של ליווי טיולים על פי נוהל המשמר האזרחי, ויעמדו בתנאי היסוד האלה:
א. מקבל הנשק הוא מתנדב פעיל - חבר ארגון לפחות שנה. חריג מתנאי זה יאושר על ידי מפקד המשמר האזרחי בעיר בלבד.
ב. המתנדב עבר מטווח בהתאם לנוהל המשמר האזרחי.
ג. למתנדב יש המלצה ממפעיל הבסיס שהוא פעיל בו.
  4.17.2 מתנדבים מבוגרים חדשים, שהתגייסו למשמר האזרחי לצורך ליווי טיולים בלבד, יעמדו בתנאי היסוד האלה:
א. הם עברו אימון ירי בנשק מסוג "קרבין" (במסגרת המשמר האזרחי) אחר גיוסם ולפני היציאה לטיול.
ב. הם עברו אימון ירי באותה שנה במשמר האזרחי.
  4.17.3 העונים על דרישות אלו יוכלו ללוות טיולים עם גיוסם למשמר האזרחי, ללא צורך בוותק של פעילות במשמר האזרחי.
  4.17.4 מכסת הפעילות של מלווים מבוגרים במשמר האזרחי צריכה להיות 5-4 טיולים בשנה לפחות. מעבר לכך אין חבר המשמר האזרחי חייב לעשות פעילות אחרת במשמר האזרחי.
  4.17.5 איש המשמר האזרחי, חבר יחידת כוננות, המחזיק נשק של המשמר האזרחי בביתו, יוכל לקחת את נשקו האישי לאבטחת טיולים, אולם הוא אינו פטור מכל ההליכים המתחייבים מנוהל זה.
  4.17.6 חבר המשמר האזרחי השומר מתוקף חוק השמירה, ושאינו מתנדב, אינו זכאי לקבל נשק לטיולים לפי נוהל זה.
4.18 הוראות לנושאי נשק
  4.18.1 בהמשך הטיול יהיו נושאי הנשק פרוסים בין המטיילים: בעת הליכה רגלית, אם יש שני מלווים חמושים, יהיה לפחות נושא נשק אחד בראש הטור ואחד במאסף.
  4.18.2 האחראי לטיול יקפיד על ביצוע נהלים המחייבים את כל נושאי הנשק שבאחריותו בשעת הטיול, בחניית ביניים ובחניית לילה, כמפורט להלן:
א. כלי הנשק והתחמושת יהיו בידי המלווים שהוסמכו לשאתם במשך הטיול, בעת נסיעה, הליכה או חנייה.
ב. נושא הנשק אחראי לכך שלא תהיה לתלמידים כל גישה לנשק או לתחמושת.
ג. יש להקפיד שהנשק לא יהיה טעון, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת על ידי האחראי לטיול.
ד. במשך כל הטיול יקפידו האחראי לטיול ונושאי הנשק על מילוי התנאים המפורטים ברישיון מטעם הביטחון.
ה. במתן הוראה לטעון את הנשק נושאיו חייבים לנקוט את אמצעי הזהירות האלה:
  1) לנצור את הנשק
  2) לא לדרוך את הנשק אלא לפי הוראה של האחראי לטיול
  3) לפתוח באש רק לפי הוראה של האחראי לטיול.
ו. במתן הוראה לפרוק את הנשק האחראי לטיול חייב לוודא את פריקת התחמושת.5. מלווים רפואיים בטיול

5.1 כל טיול ופעילות חוץ-בית-ספרית בשטחים הפתוחים מחוץ ליישוב מחייב מלווה רפואי.
5.2 מלווה רפואי יכול לשמש בכפל תפקידים - גם כמלווה חמוש - החל מהמלווה הרפואי השני ומעלה.
5.3 בטיול שמשכו יום אחד, לא כולל לילה, ויש בו רק מלווה חמוש אחד ומלווה רפואי אחד, יכולים המלווה וגם האחראי לטיול לשמש בכפל תפקידים.
5.4 מנהל המוסד החינוכי / האחראי לטיול מחויבים לוודא שכל מלווה רפואי יציג אישור מהמשטרה שאין לו רישום על עברות מין (לא כולל נשים).
5.5 מנהל בית-הספר או האחראי לטיול יוודא כי הגורם הרפואי המלווה את הטיול נושא תעודה בתוקף המעידה על הסמכתו ונושא עמו תרמיל ציוד המתאים לתפקידו.

להלן סוגי המלווים הרפואיים בטיול:
  5.5.1 מגיש עזרה ראשונה (מע"ר): בוגר קורס שמשכו 44 שעות, בעזרה ראשונה / בהחייאה; עבר רענון 20 שעות בתום כל שנתיים, ומציג תעודה על כך.
  5.5.2 חובש: חובש בצה"ל בוגר קורס חובשים (שלב 6 ומעלה) או פרמדיק או חובש-נהג במד"א שעבר קורס נהגי אמבולנס והוא פעיל במד"א.
  5.5.3 רופא: בוגר בית ספר לרפואה ובעל רישיון עיסוק ברפואה מטעם משרד הבריאות (יכול לשמש בכל התפקידים של מלווה רפואי; וטרינר אינו יכול לשמש בתפקיד זה).
  5.5.4 אחות: בעלת תעודת הכשרה המסמיכה אותה כאחות מוסמכת או תעודה המסמיכה אותה כמע"ר (בכל מקרה היא אינה תחליף לחובש).
5.6 כללים להשתתפות מלווה רפואי בזמן טיול
  5.6.1 בטיול באזור מיושב רצוף שמוסד החינוך נמצא בו אין חובה לצרף מלווה רפואי.
  5.6.2 בטיול בשטח עירוני, הכולל מסלול שיש בו קושי בהגעתו המיידית של כוח חילוץ (עד 30 דקות) בשל בעיות גישה ועבירות, ידאג האחראי לטיול לליווי רפואי.
  5.6.3 בנסיעה של תלמידי מוסד חינוכי/תנועות נוער לאתר הנמצא בתוך תחומי יישוב אחר (נסיעה מיישוב ליישוב) או לאתר שאופי הטיול בו וסוגו אינם מחייבים השתתפות מלווה רפואי - במקרים אלה אין חובה לצרף מלווה רפואי, להוציא את האזורים האלה:
א. שטחים פתוחים באזורים 2, 3 ו-1א'
ב. אזור 1.
  5.6.4 בטיולים שנדרש בהם מלווה רפואי בשלב ההסעה יכול נהג האוטובוס לשמש מע"ר אם הוסמך לכך על פי תקנון התעבורה. באוטובוס יהיה תיק עזרה ראשונה תקני.
  5.6.5 מספר המלווים הרפואיים וסוגיהם ייקבעו סופית באישור הביטחוני ועל פי הטבלה והעקרונות המנחים המפורטים להלן:
א. לכל 50 ילדים יהיה מלווה רפואי אחד.
ב. בטיול של עד 100 תלמידים יוכלו המלווים הרפואיים להיות מע"רים בלבד.
ג. טיול שבו למעלה מ-101 תלמידים מחייב חובש.
ד. טיול שבו למעלה מ-400 תלמידים מחייב השתתפות רופא.
ה. יש לצרף חובש (במקום מגיש עזרה ראשונה), גם לטיול המונה פחות ממאה תלמידים, במקרים אלו:
  1) בטיול הכרוך בהליכה רגילה רצופה מעל 15 ק"מ ליום או ב"מסע נודד"
  2) בטיול שמתוכננות במהלכו אטרקציות המחייבות הימצאות חובש כדוגמת טיפוס על מצוקים (סנפלינג) וגלישה מהם או גלישה זוויתית או מעבר/חצייה של גבים ומקווי מים
  3) בטיול שלפי הערכתו ושיפוטו של מתכננו צפוי לאורך המסלול קושי בטיחותי או קושי ביצירת קשר בשל מרחק או מיסוך, או קושי בהגעת פינוי רפואי רכוב בשל חוסר דרכי גישה, או שסביר כי עזרה תגיע תוך לא פחות מ-60 דקות ממועד האירוע.
ו. בטיול שנדרש בו אישור של גורמי הביטחון רשאים גורמים אלו לדרוש מלווים רפואיים מעל לקבוע בחוזרי המנכ"ל.
ז. במקרה של קבוצה גדולה המתפצלת לכמה קבוצות -
  1) לכל קבוצה בת עד 50 תלמיד יהיה מע"ר;
  2) לכל קבוצה בת 101 תלמיד יהיה חובש.
ח. טבלת המלווים הרפואיים בטיולים

מספר המטיילים מע"ר חובש רופא
50-1 1    
100-51 2    
200-101 2 1  
300-201 3 1  
400-301 3 2  
500-401 3 2 1
600-501 4 2 1
601 ואילך תוספת מע"ר או חובש לסירוגין לכל 100 תלמידים
ט. הציוד הרפואי
  1) תכולתו של תיק מע"ר מפורטת בנספח 3.
  2) תכולתו של תיק חובש מפורטת בנספח 4.
  3) תכולתו של תיק רופא מפורטת בנספח 5.6. נוהלי הביטחון בחניון לילה/יום ארעי

6.1 הגדרת חניון לילה/יום ארעי

חניון לילה/יום ארעי (חניון לא מוסדר) הוא מקום המשמש לחנייה ללינת לילה, בדרך כלל במחנה נודד, או לחנייה במהלך היום, לפעילות המטיילים, כדוגמת שטח מיושב, פארק, שטח הררי, גדות נחל / אגם או שפת ים.
6.2 אישור ביטחוני
  6.2.1 מוסד חינוכי המבקש לחנות בחניון לילה/יום ארעי יחויב לקבל אישור על גבי טופס האישור הביטחוני לאחר שיציין בבקשתו את מיקומו המדויק (נ"צ בת 10 ספרות וציון טופוגרפי תואם).
  6.2.2 הלשכה לתיאום טיולים היא הגורם המאשר את החנייה בחניון לאחר בדיקת הנושאים שבאחריותה.
  6.2.3 חניכי המוסד החינוכי ילונו/ישהו אך ורק במקום שאושר. שינוי המקום יחייב בקשה מחודשת.
  6.2.4 הלינה בשמורות טבע, במקום שאינו חניון מוסדר, אסורה.
  6.2.5 לפני הכניסה לחניון הלילה וההתארגנות בו יבוצע תיאום נוסף בתחנת המשטרה הקרובה ועם הקב"ט הרשותי שבמרחבו חונים.
6.3 אבטחה
  6.3.1 בלילה תבוצע אבטחה חמושה, והמלווים החמושים יהיו בקיאים ומתודרכים בהוראות הפתיחה באש ונשיאת הנשק.
  6.3.2 המלווים החמושים ילונו במרוכז, וישמשו כיתת כוננות.
  6.3.3 השומרים ימוקמו באופן שהם יוכלו לשלוט על כל שטח החניון.
  6.3.4 אחראי הטיול יכין תכנית אבטחה לחניון, ויתדרך את המאבטחים בהתאם.
  6.3.5 האבטחה תתבצע בצמדים שאחד מהם יהיה חמוש ואחד לא (אפשר לשלב תלמיד מכיתה י"א ומעלה).
  6.3.6 מפתחות האבטחה
א. עד 100 תלמידים - 2 מאבטחים (אחד חמוש)
ב. מ-100 ועד 300 תלמידים - 4 מאבטחים (2 חמושים)
ג. מ-300 תלמידים ומעלה - 6 מאבטחים (3 חמושים).
  6.3.7 לינה במבנה: יש להעדיף לינה במקומות שבהם האחריות על האבטחה היא של מנהל המתקן וקיים בהם מאבטח. במבנה שאין בו אבטחה יש להציב מלווה חמוש לכל 100 ילד.
6.4 קשר
  6.4.1 ברשות אחראי הטיול יימצא מגפון, ואם יש מעל 500 מטיילים, יש להתקין גם מערכת כריזה.
  6.4.2 בחניון יצוידו המלווים החמושים במכשיר קשר.
6.5 מענה רפואי
  6.5.1 הצוות הרפואי/המלווים הרפואיים ימוקמו במרוכז (כולל לינה), והציוד הרפואי יהיה בהישג ידם.
  6.5.2 מיקום המרפאה יצוין בעת ההסברה, ויסומן באופן שאפשר יהיה למצאו אף בחשכה (בלינת לילה).7. נוהל הטיפול באירוע חריג בטיול

7.1 אירוע חריג בטיול הוא כל אירוע הקורה במהלך טיול שאינו בהתאם לנוהלי חוזר זה:
  7.1.1 יציאה לטיול ללא אישור ביטחוני
  7.1.2 יציאה לטיול ללא מלווים חמושים על פי האישור הביטחוני
  7.1.3 יציאה לטיול ללא מלווים רפואיים על פי האישור הביטחוני
  7.1.4 יציאה לטיול באוטובוס משנתון שמעל 10 שנים ובאוטובוס של המועצות האזוריות משנתון שמעל 14 שנה.
  7.1.5 חריגה משמעותית מהמסלול שאושר
  7.1.6 לינה בחניון לא מאושר
  7.1.7 נתק בטיול
  7.1.8 יציאה בחשכה ממסלול בניגוד להנחיות
  7.1.9 נסיעה באוטובוס ללא אישור של קצין בטיחות בתעבורה
  7.1.10 פעילות אסורה מההיבט הבטיחותי ובניגוד למפורט בחוזר זה
  7.1.11 פעילות בתנאי מזג אוויר קשים: שרב, סופות שלגים, שיטפונות
  7.1.12 אלימות חריגה בטיול
  7.1.13 חריגה מגיל המטיילים המאושר
  7.1.14 פציעה קשה, שחייבה אשפוז בבית חולים, או מוות.
7.2 על כל אירוע חריג יש לדווח בכתב לממונה הארצי על ביטחון מוסדות החינוך באגף הביטחון של משרד החינוך ולקב"ט המחוזי הרלוונטי.
7.3 עצירת טיול והחזרתו לבית הספר היא בסמכותם של מנהל המחוז ומנהל אגף הביטחון במשרד החינוך.
7.4 הטיפול באירוע החריג יהיה באחריות יו"ר ועדת הטיולים המחוזית, ותוצאות הטיפול תועברנה בכתב לממונה הארצי על ביטחון מוסדות החינוך לא יאוחר מ-30 יום ממועד האירוע.8. התנהגות במצבי חירום

8.1 מצבי חירום בטיול עלולים להיווצר עקב גורמים שונים, כגון תאונה קשה עם נפגעים (תאונת דרכים או תאונה סביבתית), אירועים ביטחוניים שונים ואירועים בריאותיים-רפואיים (טביעה, מכת חום, מקרי הרעלה, נפילה לתהום, לבור או למערה וכו').
8.2 האחראי לטיול יקבע את המהות ואת הסדר של הפעולות שתינקטנה בכל אירוע תוך הסתייעות, במידת הצורך, באחראי לביטחון, במלווים הרפואיים, במלווים האחרים ובתלמידים הבוגרים.
8.3 אלה עיקרי הפעולות שתינקטנה במצב חירום עם נפגעים:
  8.3.1 איתור הנפגעים והגשת עזרה ראשונה להם, לפי קדימות שתיקבע על ידי המלווים הרפואיים
  8.3.2 פנייה לחדר המצב לטיולים לשם הזעקת שירותי הצלה כגון מד"א, מכבי אש, יחידת חילוץ, יחידת צה"ל וכו', לסיוע בחילוץ הנפגעים ובפינוים ולטיפול בהם
  8.3.3 במידת האפשר והצורך - פינוי נפגעים על ידי רכב אחר, אולם תוך הימנעות מפינוי בלתי מקצועי ומהזזה של פצוע שיש חשש שהוא נפגע בעמוד השדרה או באגן
  8.3.4 במידת הצורך - הזעקת מסוק לפינוי נפגעים באמצעות חדר המצב, יחידת צה"ל קרובה או תחנת משטרה קרובה
  8.3.5 בעת הזעקת עזרה לסיוע, לחילוץ ולפינוי - ציון פרטי הגוף המזעיק, מקום האירוע המדויק, סוג האירוע, מספר הנפגעים ומצבם, סוג הסיוע הנדרש (רפואי, חילוץ, פינוי וכו') ונקודת החבירה עם הכוח המסייע
  8.3.6 פנייה לפקח הטיולים האזורי של המשרד.
8.4 בכל מקרה חירום חובה לדווח לחדר המצב לטיולים.
8.5 אלה עיקרי הפעולות שתינקטנה במצב חירום ביטחוני:
  8.5.1 אפשר להגדיר שלושה מצבי חירום ביטחוניים עיקריים:
א. היקלעות לאזור מופגז / מופצץ
ב. היקלעות לאזור שיש בו אש מנשק קל או ירי ישיר על הטיול
ג. ניסיון לפיגוע מיקוח בעת השהייה במבנה.
  8.5.2 אלה הפעולות העיקריות שתינקטנה בכל אחד מהמצבים, נוסף לפעולות שהובאו בהוראות הקודמות:
א. הפגזה / הפצצה
  בעת שהייה במבנים יש להיכנס למקלט/לחדרי ביטחון, ובהעדרם - לחדרים פנימיים בקומת קרקע.
  בשטח פתוח יש להיצמד לקרקע ולתפוס מחסה מאחורי תלולית עפר, סלעים, תעלות וחפירות.
  יש להתרחק מהר ככל האפשר מהאזור המוכה כאשר הנסיבות מאפשרות זאת.
  יש להישמע להנחיות קב"ט הרשות המקומית וקב"ט המחוז.
ב. ירי מנשק קל
  יש להיצמד לקרקע ולתפוס מחסה.
  יש להשיב אש במידת האפשר.
  יש לנתק מגע ולהתרחק מהאזור כאשר הנסיבות מאפשרות זאת.
ג. פיגוע מיקוח (ניסיון לתפיסת בני ערובה או תפיסת בני ערובה)
  יש לנתק מגע ולהתרחק מהאזור כאשר הנסיבות מאפשרות זאת.
  יש להזעיק את כוחות הביטחון.
  יש לנקוט כל אמצעי סביר שיגביל את תנועת המחבלים וימנע תפיסת בני ערובה, כגון הפעלת כלי נשק וחסימת מעברים ודלתות.
  כאשר יש בני ערובה בידי המחבלים, יש להימנע מפתיחה באש ולהישמע להוראות המחבלים עד לנקודה שבה מתחילה פגיעה בבני הערובה.
  יש להימנע מעמידה חשופה מול חלונות, מחשש לפגיעה מירי כוחותינו.9. נספחים

נספח 1 בקשת אישור ביטחוני לעריכת טיול

נספח 2 דרישות כוחות הביטחון לליווי חמוש בחלוקה לפיקודים ולאזורים

א. פיקוד צפון

(1 אזור 1
  א) אזור 1 הוא השטח שבין כביש ראש-הנקרה - מנרה - צומת מצדות-צומת שיאון וצפונה עד לקו הגבול ומהיישוב מסעדה ברמת הגולן לאורך כביש 98 עד חמת גדר ומזרחה עד לקו הגבול - כמפורט במפת הטיולים.
  ב) כל נסיעה של תלמידים שאינם תושבי אזור זה מיישוב ליישוב באזור זה וממנו ליתר האזורים מחייבת תיאום, ואינה מחייבת ליווי חמוש.
  ג) כל נסיעה של תלמידים תושבי היישובים שבאזור 1 מיישוב ליישוב באזור זה וממנו ליתר האזורים אינה מחייבת תיאום ואינה מחייבת ליווי חמוש.
  ד) פעילות של תלמידים בתוך היישוב באזור 1 מחייבת אישור של קב"ט רשותי בלבד.
  ה) בטיול ביישובים מטולה, אתר החרמון וראש-הנקרה המלווה יכול להיות חמוש באקדח בלבד.
  ו) לינת שטח באזור זה אסורה, למעט באתרים ספציפיים שיאושרו באישור הביטחוני.
  ז) לינה בתוך מבנה מאובטח פיזית באזור זה פטורה מליווי חמוש נוסף.
  ח) כל טיול בשטחים הפתוחים באזור זה מחייב תיאום וליווי חמוש כמפורט בטבלה שבהמשך.
(2 אזור 1א'
  א) אזור 1א' הוא השטח שבין כביש ראש-הנקרה - מנרה - צומת מצדות - צומת שיאון ודרומה עד לאזור 2, וכן ברמת הגולן מהיישוב מסעדה דרך כביש 98 עד חמת גדר ומערבה עד אזור 2 - כמפורט במפת הטיולים.
  ב) הנסיעה באזור זה מיישוב ליישוב פטורה מתיאום ומליווי חמוש.
  ג) הטיול בתחום היישוב באזור זה פטור מתיאום ומליווי חמוש.
  ד) טיול בשטח פתוח באזור זה מחייב תיאום וליווי חמוש על פי המפורט בטבלה שבהמשך.
  ה) לינת שטח באזור זה מחייבת תיאום וליווי חמוש כמפורט בטבלה שבהמשך.
  ו) לינה בתוך מבנה/מתקן שיש בו אבטחה פיזית קבועה פטורה מליווי חמוש נוסף, אך מחייבת תיאום.
  ג) הליווי החמוש באזור רכס רמים, ממנרה וצפונה, יהיה עם נשק ארוך על פי הטבלה של אזור 1 שלהלן.
  ח) לינה בתוך מבנה נעול, בתוך היישוב, שיש בו עד 100 ילדים, פטורה ממאבטח חמוש.
(3 טבלת המלווים החמושים במרחב פיקוד צפון


מס'
המטיילים
מספר מלווים חמושים
אזור 1 אזור 1א'
נשק ארוך אקדח
25-1 1 1
50-26 2 2
75-51 3 3
100-76 4 4
150-101 5 5
200-151 6 6
250-201 7 7
300-251 8 8


ב. פיקוד מרכז
(1 אזור 1 - יו"ש
  א) זהו האזור הכולל בתוכו את כל מרחב יהודה ושומרון, מנחל בזק בצפון ועד סוסיא בדרום, כמפורט במפת הטיולים.
  ב) אזור זה מחייב תנועה ברכב ממוגן ירי, למעט הצירים שהוגדרו בטבלה בהמשך.
  ג) בנסיעה יהיה לכל 25 איש מלווה אחד עם נשק ארוך.
  ד) בתנועה רגלית יהיה לכל 15 איש מלווה אחד עם נשק ארוך.
  ה) צירים שאושרו להקלה

הציר סוג המיגון
של הרכב
מספר המלווים החמושים בנשק
כביש 90, ממחסום נחל בזק ועד מחולה אבנים 2 לאוטובוס, נשק ארוך
כביש 90, מצומת אלמוג לעין גדי רגיל 2 לאוטובוס, נשק ארוך
מירושלים, דרך מנהרת הר הצופים, לצומת אלמוג רגיל 2 לאוטובוס, נשק ארוך
מתל-ערד לסוסיא רגיל 2 לאוטובוס, נשק ארוך
מאלקנה מערבה, לראש-העין, ומזרחה, עד אלקנה רגיל 1 לאוטובוס, אקדח
כביש 443 בין גבעת זאב לרמות אבנים 2 לאוטובוס, נשק ארוך
כביש 443 מצומת מכבים מערבה, לתל-אביב רגיל ללא ליווי חמוש
מירושלים דרך המנהרה ומעלה אדומים או מים המלח לעין פרת אבנים 2 לאוטובוס, נשק ארוך
מביתר עלית לירושלים, דרך צור הדסה אבנים 2 לאוטובוס, נשק ארוך
כביש 5, מאריאל מערבה מוגן ירי 1 לאוטובוס, נשק ארוך
כביש 3, מפארק קנדה למבוא חורון רגיל 1 לאוטובוס, אקדח
מאלפי מנשה מערבה מוגן ירי 1 לאוטובוס, אקדח
  ו) שהייה בתוך יישוב יהודי בגזרת יו"ש מחייבת ליווי חמוש עם נשק ארוך - 1 לכל 25 תלמידים.
  ז) לינה בתוך מבנה מאובטח ביו"ש אינה מחייבת ליווי חמוש נוסף.
  ח) לינה בתוך מבנה לא מאובטח ביו"ש מחייבת ליווי חמוש על פי המפורט בטבלה שלהלן.
  ט) טיולי לילה במרחב יו"ש אסורים, למעט במקומות האלה:
(1) מערת המכפלה
(2) נבי סמואל
(3) קבר רחל.
  י) אתרים המאושרים לטיול בגזרת איו"ש ביום
(1) פארק קנדה - כניסה מכביש 1
(2) ארץ בראשית - על פי מפתח של נשק ארוך אחד ל-15 איש (ההגעה מציר אלון ברכב מוגן אבנים וההגעה מירושלים דרך כביש המנהרות או מעין-גדי דרך צומת אלמוג ברכב רגיל, לא ממוגן)
(3) נבי סמואל - על פי מפתח של נשק ארוך אחד ל-15 איש וברכב ממוגן אבנים
(4) מנזר מרטיריוס בתוך מעלה אדומים
(5) עין פשחה ואתר קומארן - על פי מפתח של נשק ארוך אחד ל-25 איש וברכב המותאם לצירי ההגעה
(6) אתר הטבילה בבקעת הירדן - על פי מפתח של נשק ארוך אחד ל-15 איש
(7) קבר רחל - על פי מפתח של נשק ארוך אחד ל-15 איש וברכב מוגן ירי
(8) אזור התעשייה מישור אדומים - על פי מפתח של נשק ארוך אחד ל-25 איש וברכב המותאם לציר ההגעה
(9) חברון (מערת המכפלה, בית-הדסה, בית רומנו, שכונת אברהם ותל-רומיידה) - בכל האתרים האלה רק בתחום היישוב היהודי (אין אישור הליכה רגלית בין האתרים), באוטובוס מוגן ירי ועל פי מפתח של נשק ארוך אחד ל-15 איש
(10) מסלולים מאושרים בצפון מדבר יהודה לטיול ביום בלבד ובליווי חמוש, כמפורט בטבלה שבהמשך
  (א) נחל אוג תחתון
  (ב) נחל קומראן
  (ג) מעלה פשחה
  (ד) מעלה מזין + נחל מזין
  (ה) נחל משש תחתון
  (ו) נחל דרג'ה תחתון
  (ז) נחל סלבדורה
  (ח) מצפה מכוור
  (ט) מצוק העתקים
  (י) נחל טור
  (יא) צירים ראשיים בנבי-מוסא ומזרחה בלבד
(11) עין פרת (פארה) - על פי מפתח של נשק ארוך אחד ל-15 איש וברכב המותאם לציר ההגעה (אין אישור להליכה בוואדי לכיוון יריחו)
(12) אתרים בגוש-עציון - על פי מפתח של נשק ארוך אחד ל-15 איש וברכב מוגן ירי
  (א) גבעת הדגן - נחל פירים - עין ביאר
  (ב) נווה דניאל - דרך האבות - אלעזר - האלון הבודד
  (ג) אלון שבות - האלון הבודד - כפר עציון
  (ד) חטמ"ר עציון - כפר עציון - בת עין
  (ה) בת עין - משואות יצחק - עין סג'מה - כפר עציון
  (ו) מצפה עוז
  (ז) עין חובילה
  (ח) המוזיאון והחיזיון האור-קולי בכפר-עציון
(13) אתרים המאושרים לטיול בגזרת הבקעה
  (א) אתר הטבילה בירדן
  (ב) בית הערבה הישן
  (ג) גשר עבדאללה
(14) אתר סוסיא העתיקה
(15) פינת החי במבוא חורון.
  יא) מפתח נשקים לאיו"ש  יב) הלינה בשטחים פתוחים באיו"ש אסורה, פרט לאתרים חוף ים המלח, חוף מינראל, חוף נווה מדבר וחוף אטרקציה, בתנאי שיהיה ליווי חמוש על פי המפורט בטבלה שלעיל.

(2 אזור 1א' - בקעת בית-שאן
  א) זהו האזור שבין צומת צמח בצפון לצומת מחולה בדרום, כמפורט במפת הטיולים.
  ב) הנסיעה באזור זה מיישוב ליישוב פטורה מתיאום ומליווי חמוש.
  ג) הטיול בתחום היישוב באזור זה פטור מתיאום ומליווי חמוש.
  ד) טיול באזור זה בשטח הפתוח מחייב תיאום וליווי חמוש על פי המפורט בטבלה שבהמשך.
  ה) לינת לילה בשטח זה מחייבת תיאום וליווי חמוש.
  ו) לינה באזור זה, בתוך מבנה/מתקן שיש בו אבטחה פיזית קבועה, פטורה מליווי חמוש, אך מחייבת תיאום.
  ז) לינה בתוך מבנה נעול, בתוך היישוב, שבו עד 100 ילדים, פטורה ממאבטח חמוש.
  ח) טבלת המלווים החמושים

מס' המטיילים מס' המלווים החמושים
נשק ארוך נשק קצר
25-1 1  
50-26 1 1
75-51 2 1
100-76 2 1
150-101 2 2
200-151 3 2ג. פיקוד דרום

(1 אזור 1
  א) זהו האזור שממזרח לכביש הערבה ועד אילת, לאורך הגבול עם מצרים, מכרם שלום ועד צומת סיירים, רצועה לאורך 3 ק"מ ממזרח לקו הגבול, ולאורך קו הגבול עם רצועת עזה ועד לצירים יד-מרדכי, צומת ניר-עם, צומת סעד, צומת מגן וכרם שלום, כמפורט במפת הטיולים.
  ב) הטיול באזור זה בשטח הפתוח מחייב תיאום וליווי חמוש על פי הטבלה שבהמשך.
  ג) לאורך קו הגבול המצרי במובלעות של עזוז ניצנה - קדש ברנע, ומצומת סיירים דרומה עד אילת, אפשר ללוות טיולים עם נשק מסוג אקדח בלבד.
  ד) בלינה בתוך מבנה שבו עד 100 ילדים בשטח מיושב שיש בו נעילה / אבטחה אין חובה במלווים חמושים.
  ה) הנסיעה באזור זה מיישוב ליישוב מחייבת תיאום וליווי חמוש של אקדח אחד לכל אוטובוס / מיניבוס (נהג האוטובוס יכול לשמש מלווה חמוש).
  ו) טבלת המלווים החמושים

מספר המטיילים מס' המלווים החמושים באקדח
25-1 1
50-26 2
75-51 3
100-76 4
150-101 5
200-151 6


(2 אזור 1א'
  א) זהו האזור הדרומי שבפיקוד דרום, כמפורט במפת הטיולים.
  ב) הנסיעה באזור זה מיישוב ליישוב מחייבת תיאום וליווי חמוש של אקדח אחד לכל אוטובוס / מיניבוס (נהג האוטובוס יכול לשמש מלווה חמוש).
  ג) תנועה רגלית בתחום היישוב אינה מחייבת תיאום וליווי חמוש.
  ד) טיול באזור הפתוח במרחב זה מחייב תיאום וליווי חמוש כמפורט בטבלה להלן.
  ה) לינה בתוך מבנה נעול, בתוך היישוב, שבו עד 100 ילדים, פטורה ממאבטח חמוש.
  ו) טבלת המלווים החמושים

מספר המטיילים מס' המלווים החמושים באקדח
25-1 1
50-26 2
75-51 3
100-76 4
150-101 5
200-151 6


(3 חבל עזה
  א) אלה האתרים המאושרים לטיול במרחב חבל עזה:
(1) האגם - אזור האירועים הפתוח - תל קטיפה
(2) מדרשת הדרום וברכת השחייה
(3) הפגודה - מרכז המבקרים בחוף הדקלים, ליד מלון נווה דקלים
(4) חוף התמרים - חוף רחצה משותף, חוף רחצה לנשים וחוף רחצה לגברים
(5) מרחב כפר-ים.
  ב) הביקור באתרים האלה כפוף לאישור ביטחוני ולאישור הקב"ט של המועצה האזורית חבל עזה.
  ג) התנועה באזור זה ברכב מוגן ירי ובנשק ארוך תהיה על פי המפורט בטבלה שלהלן.
  ד) מפתח הנשקים לחבל עזה(4 אזור 2
  א) זהו האזור באחריות משטרת ישראל, והוא כולל את לב המדינה, הגובל ממערב עם אזור 3, מצפון עם אזור 1א' וממזרח עם אזור 2א', כמפורט במפת הטיולים.
  ב) הנסיעה באזור זה מיישוב ליישוב פטורה מתיאום ומליווי חמוש.
  ג) הטיול באזור זה בשטח הפתוח מחייב תיאום וליווי חמוש, כמפורט בטבלה שבהמשך.
  ד) הטיול בתחום היישוב באזור זה פטור מתיאום ומליווי חמוש.
  ה) לינה באזור זה של עד 100 ילדים בתוך היישוב במבנה נעול פטורה מתיאום ומליווי חמוש, אך מחייבת קבלת אישור מהקב"ט הרשותי.
  ו) לינה בשטח הפתוח באזור זה מחייבת תיאום וליווי חמוש על פי הטבלה בהמשך.
  ז) נסיעה מאזור 2 לאזור 3, מיישוב ליישוב, פטורה מתיאום ומליווי חמוש.
  ח) טבלת המלווים החמושים(5 אזור 2א'
  א) זהו האזור של מרחב התפר מהגלבוע דרך ואדי ערה - כפר-יונה - ראש העין - מכבים - בית ג'וברין - סנסנה - ערד, רצועה שרוחבה בין מאות מטרים ל- 4 ק"מ, כמפורט במפת הטיולים.
  ב) נסיעה באזור זה מיישוב ליישוב מחייבת תיאום וליווי חמוש על פי המפורט בטבלה שבהמשך.
  ג) טיול בתחום יישוב באזור זה פטור מתיאום אך מחייב ליווי חמוש לפי מפתח של נשק אחד קצר ל-50 איש ואישור מהקב"ט הרשותי.
  ד) תושבי יישוב במרחב זה פטורים מליווי חמוש בהליכה רגלית בתוך היישוב, אך הדבר מחייב תיאום עם הקב"ט הרשותי.
  ה) הנסיעה מהיישובים המפורטים להלן ואליהם פטורה מתיאום, אך מחייבת ליווי חמוש על פי מפתח של נשק קצר אחד ל-50 איש: קריית ספר, חשמונאים, מתתיהו, לפיד, מנורה, מי עמי, קציר, ברטעה, חריש, ג'ת, סנסנה, בחן, כפר רות, שילת, איל, זמר, מגל ובקה-אל-ערביה.
  ו) הלינה באזור זה מחייבת תיאום וליווי חמוש כמפורט בטבלה שבהמשך.
  ז) הלינה באזור זה של עד 100 ילדים בתוך יישוב במתקן / במבנה נעול פטורה מליווי חמוש.
  ח) הטיול במרחב זה בשטח הפתוח מחייב תיאום וליווי חמוש כמפורט בטבלה שבהמשך.
  ט) ציר כביש 6 מצומת ברקאי ועד מחלף בן-שמן מחייב תיאום וליווי חמוש על פי מפתח של אקדח אחד ל-50 איש.
  י) טבלת המלווים החמושים
ו. אזור 3

א) אזור זה הוא באחריות ביטחונית של משטרת ישראל. האזור כולל בתוכו את כל רצועת החוף מעכו בצפון ועד אשקלון בדרום, כמפורט במפת הטיולים.
ב) נסיעה באזור זה מיישוב ליישוב פטורה מתיאום ומליווי חמוש.
ג) טיול באזור זה בתחום היישוב פטור מתיאום ומליווי חמוש.
ד) טיול באזור זה בשטח הפתוח מחייב תיאום וליווי חמוש כמפורט בטבלה שבהמשך.
ה) לינת שטח מחייבת תיאום וליווי חמוש כמפורט בטבלה שבהמשך.
ו) לינה בתוך יישוב באזור זה של עד 100 ילדים בתוך מבנה/מתקן נעול פטורה מתיאום ומליווי חמוש, אולם מחייבת עדכון של הקב"ט הרשותי.
ז) טבלת המלווים החמושים
ד. העיר ירושלים

להלן פירוט האתרים והמסלולים המותרים לטיול בירושלים וסוג הליווי:
(1 עין יעל - מאושר לטיול ללא תיאום וליווי חמוש, בתנאי שמוצב מאבטח חמוש בכניסה לאתר.
(2 שער ציון: הליכה רגלית מותרת על פי מפתח של נשק קצר אחד ל- 50 איש במסלולים הבאים בלבד:
  (1 מעלה בני (במדרגות מהגשר של גיא בן הינום)
  (2 משער יפו מחוץ לחומות עד שער ציון.
  (3 מתחם הר-הצופים
א) מתחם האוניברסיטה: אין חובת תיאום וליווי חמוש, אך חובה לתאם עם קב"ט האוניברסיטה.
ב) בית החולים והתצפית: מחייבים תיאום וליווי חמוש על פי המפתח של אקדח אחד ל-50 איש.
ג) בית הקברות הבריטי: על פי הנוהל באזור 2 בשטח פתוח.
  (4 מלונות נובוטל ועץ הזית: תנועה רגלית למלונות מותרת על כביש 1, בשוליו המערביים בלבד.
  (5 מסלול הכותל, הכותל המערבי והרובע היהודי
א) מחייבים תיאום וליווי חמוש על פי מפתח של אקדח אחד ל-50 איש.
ב) הכניסה דרך שער ציון, בתוך החומות, עד לכותל, וחזרה דרך החומות לשער ציון.
  (6 הרובע ההרודיאני: מחייב תיאום וליווי חמוש על פי מפתח של אקדח אחד ל-50 איש.
  (7 הגעה לכותל דרך שער האשפות: אפשר להגיע דרך ואדי ג'וז ושער האשפות, אך הדבר מחייב תיאום וליווי חמוש.
  (8 מגדל דוד: מחייב תיאום וליווי חמוש על פי המפתח של אקדח אחד ל-50 איש. ההגעה הרגלית אליו תהיה דרך שער יפו בלבד.
  (9 טיילת החומות: מחייבת תיאום וליווי חמוש על פי המפתח של אקדח אחד ל-50 איש והליכה רגלית על החומות ממגדל דוד לשער ציון.
  (10 מנהרת הכותל: הכניסה למנהרה והיציאה ממנה מותרות אך ורק דרך הכותל.
  (11 עיר דוד: מותרת היציאה משער האשפות וההליכה דרך חניון גבעתי אל מרכז המבקרים בעיר דוד. כל זה מחייב תיאום וליווי חמוש על פי המפתח של אקדח אחד ל-50 איש.
  (12 ביקור בעיר דוד - מרכז המבקרים, שטח G, פיר-וורן - מעבר תת קרקעי עד ל"בית המעיין", כניסה ל"נקבת השילוח" ויציאה מהנקבה במוצא העליון, חזרה למרכז המבקרים דרך ציר הזכוכית - בית האלמנה - בית מיוחס - בית רמון - בית התמר ובית הטירה: עולים לאוטובוסים בחניון גבעתי או חוזרים לשער ציון דרך החומות.
  (13 מצפה אבשלום: מאושר לביקור בתנאי שמסלול ההליכה יהיה מכיוון חניון גבעתי בלבד.
  (14 הר הבית: אפשר לבקר בהר הבית ללא נשק, והמלווים החמושים ימתינו מחוץ להר הבית.
  (15 הטיול בשכונות המפורטות מטה אינו מחייב תיאום וליווי חמוש:
א) ארמון הנציב - כולל הטיילת
ב) תלפיות מזרח
ג) הגבעה הצרפתית
ד) נווה יעקב
ה) פסגת זאב
ו) הר חומה
ז) גילה.
  (16 הר הזיתים: ההגעה לבית הקברות בהר הזיתים מותרת רק אם יש אישור ביטחוני ועל פי המפתח של נשק ארוך אחד לכל 25 איש. כמו כן יש לבדוק אם אפשר הגיע להר בערב שלפני היציאה לטיול עם משטרת ישראל - תחנת שלם בירושלים.
  (17 האתרים המפורטים מטה מאושרים לטיול לאחר ביצוע תיאום וליווי חמוש על פי מפתח של אקדח אחד ל-25 איש:
א) טיילת גולדמן
ב) גיא בן הינום
ג) גיא בן הינום - מצבת הקבורה
ד) קבר שמעון הצדיק
ה) עמק צורים
ו) אנדרטת שיירת הצופים
ז) מוזיאון רוקפלר
ח) אנדרטת חטיבה 35
ט) יד-אבשלום
י) קבר זכריה
יא) החומה השלישית
יב) מלון אמבסדור
יג) נחל צופים.נספח 3 תכולת התרמיל של מע"ר

הפריט הכמות
תרמיל גב (הגודל בהתאם לתכולה) 1
אגד גלילי (גדלים שונים) "3 10
גליל איספלנית "1 1
מסכת כיס (מנשים מציל) 2
חוסם עורקים (סיליקון) 2 מ' 2 יח'
מספריים לעזרה ראשונה לחיתוך חומר ממתכת 1
אגד אלסטי 2
משולש בד 10
סד פלסטי ליד 1
פד גזה "3 X "3, סטרילי 20
פד לחיטוי העור, אלכוהול 70% 10
תחבושות אישיות 8
תחבושות בטן 2
אגד מידבק 50 יח'
מנתב אוויר מס' 2, 3, 4 1+1+1
כפפות חד-פעמיות 5 זוגות


הערה: על כל בקבוק ועל כל קופסה יצוינו בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה התאריך האחרון לשימוש.


נספח 4 תכולת התרמיל של חובש

הפריט הכמות
תרמיל גב (בגודל בהתאם לתכולה) 1
משולשים 10
אגדים (גליליים) 10
פד גזה "3 X "3, סטרילי 20
חוסם עורקים סיליקון 2 מ' 3
חוסם ורידים 2
תחבושת מטלין לכוויות 2
תחבושות אלסטיות 2
תחבושות אישיות 10
תחבושות בטן 2
טבליות אקמול 50
אגד מידבק 20
שפורפרת זוהרת (STICK LIGHT) 2
כלורהקסידין נוזלי / פולידין 50 CC
פלסטר, "1 - "2 (איספלנית) 2 גלילים (1 + 1)
מספריים מאלומיניום לתחבושות 1
מסכת כיס תקנית להנשמה (אמבו) 1
צווארון פילדלפיה לקיבוע עמוד שדרה צווארי 2
מנתב אוויר מס' 2, 3, 4 1+1+1
פד-אלכוהול לחיטוי העור, 70% 20
פנס עם סוללות רזרביות ונורה רזרבית 1
מימיית מים מפלסטיק ליטר אחד
ערכות עירוי הרטמן עם ציוד לעירוי 2 (כל ערכה מכילה ליטר אחד)
מחט מסוג וונפלון 18 למבוגרים 2
מחט מסוג וונפלון 21 למבוגרים 2
מחט מסוג וונפלון 18 G לילדים 2
מחט מסוג וונפלון 21 G לילדים 2
מערכות למתן עירוי 4 (2 לכל ערכה)
חומר לחיטוי העור 4
איספלנית נייר, "1 גליל אחד
כפפות חד פעמיות 5 זוגות


נוסף לתרמיל יצויד כל חובש באלונקה מתקפלת שתהיה ברכב הטיול.


נספח 5 תכולת התרמיל של רופא

הפריט הכמות
אמפ' אדרנלין, מ"ג אחד 10
אמפ' טרופין 6
אמפ' פוסיד, 20 מ"ג 5
אמפ' נאטריום בי קרבונט 2
אמפ' נאטריום פיזיולוגי, 10 מ"ג 5
טבל' אקמול, 500 מ"ג 20
אמפ' פראמין 10 מ"ג ו-2 מ"ל 5
אמפ' אולטראקורטן, 10 מ"ג 1
אמפ' ואליום 1 מ"ג ו-2 מ"ל 5
אמפ' לידוקאין 2%, 10 מ"ג 5
כפפות לא סטר' גדולות (לטקס) 10
צווארון חילוץ בינוני 1
אגד 3 10
אגד מתמתח, 4X5 2
אספלנית 1 1
גזה וזלין, סטרילית 2
חוסם ורידים, 70 ס"מ 1
חוסם עורקים, 2 מ' 2
מדחום 1
מזרק לואר, 2 סמ"ק, עם מחט 1.5 X 21 10
מזרק לואר, 10 סמ"ק , עם מחט 1.5 X 21 10
מזרק לואר, 50 סמ"ק, ללא מחט 1
מחט לואר, 1.5 X 18, ח"פ 10
מחט לואר, 1.5 X 21 ח"פ 10
מחט מסוג וונפלון G 14 10
מחט מסוג וונפלון G 18 10
מחט מסוג וונפלון G 22 10
מנתב אוויר מס' 1 1
מנתב אוויר מס' 2 1
מנתב אוויר מס' 3 1
משולש בד 10
מסורית לאמפולות 10
מד-לחץ דם עם שעון 1
סטטוסקופ 1
מכשיר לעירוי בלחץ 2
מספריים לחבישה 1
סיכות ביטחון 12
סרט שרוול מד"א 1
ערכת מחדר תריסריון + שקית 1
ערכת מכשירים כללית לרופא 2
ערכת לרינגוסקופ 1
ערכה נלווית לניתוח זעיר 2
ערכת עירוי 1
ערכת פנימוטורקס 1
ערכת קריקוטומיה 1
פד גזה 3"X3", סטרילי 10
פד יוד 40
פד לחיטוי העור 30
מנורת מצח 1
צינור הרדמה מג'יל 7 מ"מ עם מחבר 1
צינור הרדמה מג'יל 8 מ"מ עם מחבר 1
תחבושת שדה אישית 2
תחבושת שדה בינונית 2
תחבושת שדה גדולה 2
תחבושת לכוויות 2
תרמיל רופא ריק 1
מקל תאורה 1
מסכת כיס להנשמה 1
מפוח אמבו למבוגר + מסכות 5 - 2 1
סקשן 1נספח 6 הוראות ביטחון לנשיאת נשק מסוג קרבין

.1 כאשר מקבלים כלי נשק או מוסרים אותו, יש לבדקו ולוודא שהוא ריק מתחמושת. המוסר יבדוק את הנשק לפני המסירה, והמקבל יבדוק אותו עם הקבלה, אף שראה את המוסר בודק את הנשק.
.2 אין להישען על הרובה בכלל, ועל הקנה ועל קצה הקנה בפרט.
.3 אין לטעון את הנשק ללא פקודה.
.4 הרובה יהיה נצור תמיד, אלא אם כן ניתנה הוראה אחרת.
.5 בבדיקת הנשק יהיה הקנה מופנה -
  א. במטווח - לכיוון חומת הירי;
  ב. מחוץ למטווח, בשגרה ובמבצעים - 60 מעלות כלפי מעלה.
.6 אין לכוון את הנשק לאדם, בין אם הוא טעון ובין אם הוא ריק.
.7 אין להשתמש בתרמיל/בכדור כדי לנקות את הקנה משמן.
.8 יש לשמור על ניקיון הרובה ולוודא שיהיה תמיד תקין לירייה.
.9 על כל תקלה, ואפילו הקטנה ביותר, יש לדווח מיד. כל תיקון ייעשה על ידי נשק מוסמך.
.10 יש לבצע פירוק נשק רק בהתאם לנלמד בשיעור פירוק והרכבה, וגם את זה יעשה רק מי שקיבל רשות מיוחדת לכך.
.11 המחזיק בביתו נשק ותחמושת ינעל אותם או יניחם בצורה שבשום אופן לא תהיה לילדים גישה אליהם.נספח 7 הוראות השימוש בכלי ירייה - הוראות פתיחה באש

א. כללי

כלי ירייה הוא אמצעי קטלני שהשימוש בו עלול לסכן את חייו או את שלמות גופו של אדם, הן מי שכוון אליו הירי והן של אחרים. השימוש בנשק ייעשה אך ורק בהתאם לחוק.
ב. הגדרות
  1) סכנת חיים: סכנה לאבדן חייו של אדם או לחבלה מסוכנת בגופו.
  2) נשק חם: לרבות כלי ירייה, רימון יד, בקבוק תבערה, מטען נפץ וכו'.
  3) נשק קר: לרבות סכין, פגיון, גרזן, אלות ומוטות מתכת.
  4) אזהרה מוקדמת: הודעה על כוונה לפתוח באש אם לא תיפסק התקיפה.
ג. הוראות הפתיחה באש במקרה של סכנת חיים
  1) השימוש בכלי ירייה מותר אם הוא נדרש באופן מיידי, כדי להדוף תקיפה שלא כדין שבוצעה באמצעות נשק חם או קר ושנשקפה ממנה סכנת חיים מוחשית ליורה או לזולתו.
  2) השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרון, במידת הזהירות הראויה, כאשר אין דרך אחרת בנסיבות העניין להתגבר על התוקף.
  3) פתיחה באש תיעשה רק כמוצא אחרון, לאחר שנשקלו ומוצו דרכי פעולה אחרות להפסקת התקיפה, לרבות מתן אזהרה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לסכן את חייו של היורה או של זולתו.
  4) לצורך הדיפת תקיפה המסכנת חיים מותר לפתוח באש לעבר גופו של התוקף במגמה לפגוע בו באופן שימנע ממנו להשלים את ביצוע מעשה התקיפה. אם אפשר לסכל את התקיפה באמצעות ירי לעבר רגלי התוקף, יש להעדיף ירי כזה. יש להפסיק את הירי מיד כשפסקה התקיפה ואין עוד סכנת חיים.
  5) פתיחה באש תבוצע כאמור לעיל לעבר התוקף בלבד, בירי בודד ומכוון, תוך כדי נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בחפים מפשע הנמצאים בטווח האש.
  6) נמלט התוקף עם כלי נשקו, והוא עדיין מסכן חיים, מותר לירות לעבר רגליו. אם אין בכך כדי לסכל את הסיכון, אפשר לירות לעבר גופו כדי למנוע את המשך התקיפה או כדי למנוע סיכון חיי אחרים במהלך בריחתו. נמלט התוקף בלא נשק, אין לירות בו.

אין לפתוח באש להגנה על רכוש כאשר אין מתלווה לעברת הרכוש סכנת חיים.
  7) יש לדווח בהקדם האפשרי על מקרה של שימוש בכלי ירייה לתחנת המשטרה הקרובה ולחדר המצב לטיולים.נספח 8 המוסמכים למלא תפקיד חובש מלווה

(1 מי שעבר קורס חובשים בצה"ל שלב 6 יהיה מורשה ללוות כחובש עד שנתיים מיום שחרורו מהשירות בצה"ל. שנתיים לאחר שחרורו יחויב החובש, אם אינו משמש כחובש במילואים, לעבור קורס השתלמות ורענון שיימשך שלושה ימים. הקורס יועבר על ידי מחלקת ההדרכה במד"א, ויכלול יום אחד של התנסות על אמבולנס (סה"כ 20 שעות).
(2 על החובש המלווה לעבור קורס רענון כל שנתיים במהלך תפקידו אם הפסיק למלא תפקיד של חובש במילואים.
(3 חובש צבאי המבקש ללוות טיולים, וזאת לאחר שלא עסק במקצועו כחובש מלווה 5 שנים מיום שחרורו מצה"ל, יחויב לעבור קורס של 10 ימים. הקורס יועבר על ידי מחלקת ההדרכה של מד"א, ויכלול שלושה ימי התנסות.
(4 חובש-נהג שעבר קורס נהגי אמבולנס במד"א (עובד או מתנדב), והוא פעיל במד"א, יכול לשמש חובש מלווה טיולים.
(5 כל בוגר קורס חובש-נהג אמבולנס של מד"א יכול לשמש חובש מלווה עד שנה מיום סיום הקורס. בוגר שאינו פעיל חייב בקורס רענון בדומה לחובש צבאי.
(6 פרמדיק פעיל (לפחות 6 משמרות בחודש בניידת טיפול נמרץ - נט"ן) יוכל לשמש חובש מלווה.
(7 פרמדיק שסיים קורס פרמדיקים בעבר, ואינו פעיל כפרמדיק, יעבור השתלמויות בדומה לחובש צבאי וחובש-נהג שאינם פעילים במקצועם.
(8 בסיום כל קורס ורענון במד"א תינתן למסיימים תעודת כיס המאשרת שהם השתתפו בקורס הרענון ועמדו בבחינות. תוקף התעודה לשנתיים.
(9 חובש שהוכשר בצה"ל יציג תעודת חובש ואישור המעיד על היותו עדיין בשירות מילואים בצה"ל.
הוראות קבע