חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
דרכי הוראה .6

טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית

6.2

  הביטחון בפעילות חוץ-בית-ספרית

6.2-27

1. מבוא
1.1 תמצית חוזר זה מרכז את כל ההוראות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי-פורמאלי, למעט הוראות הבטיחות בפעילויות חוץ-בית-ספריות, שתעודכנה בהמשך. חוזר הטיולים מדגיש את הקשר בין הטיול השנתי לתכניות הלימוד הבית-ספריות ולהיכרות עם ארץ ישראל ועם מורשתה תוך הקפדה על שלום התלמידים, על ביטחונם ועל בטיחותם.

החוזר מאגד בתוכו את ההנחיות הפדגוגיות, הארגוניות, הבטיחותיות והביטחוניות ביחס לטיולים ואת הוראות הביטחון ביחס לפעילות חוץ-בית- ספרית. החוזר אינו כולל את הוראות הבטיחות בפעילות חוץ-בית-ספרית המופיעות בסעיף 5.1-26 של חוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ושטח".

חוזר זה בנוי מארבעה סעיפים:

א. טיולים - היבטים פדגוגיים-ארגוניים

ב. טיולים - היבטים בטיחותיים

ג. טיולים - היבטים ביטחוניים

ד. הביטחון בפעילות חוץ-בית-ספרית.

הערה חשובה: כל גורם המעוניין לשלב בטיול פעילויות מיוחדות (אטרקציות) חייב לבדוק את הנחיות הבטיחות המיוחדות החלות עליהן. לשם כך יש לפנות אל חוזרי הבטיחות בפעילות חוץ-בית-ספרית ובפעילויות מים שיהיו בתוקף ואל כל חוזר נוסף בנושאים אלו שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי.

בסעיף הביטחון בפעילות חוץ-בית-ספרית מפורטות הוראות ביטחון בתהלוכות ובצעדות, באירועי ספורט, בכנסים, בעצרות ובאירועי במה, בהפלגות של חניכי בתי-ספר ומועדונים ימיים ובניווטים.
1.2 מטרת הפרסום
  1.2.1 התוקף: 1 בספטמבר 2005.
  1.2.2 התחולה: כל מוסד חינוכי הנושא סמל מוסד או מתוכנן לקבלו, ובכלל זה גני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, בתי ספר של החינוך המיוחד עד גיל 21, בתי ספר של משרד העבודה והרווחה, אולפני עולים המופעלים על ידי האגף להכשרת מורים, מרכזים קהילתיים לבני נוער עד גיל 18, מחלקות נוער ברשויות המקומיות, תנועות נוער וכל מוסד או ארגון חינוכי הנמצא בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט.
  1.2.3 הסטטוס: החלפה.
  1.2.4 חוזרים קודמים באותם נושאים
א. סעיף 5.3-25 בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב), "נוהלי ביטחון בבתי-הספר - הביטחון בטיולים ובפעילות חוץ-בית-ספרית" - מבוטל
ב. סעיף 5.3-28 בחוזר הוראות הקבע סג/1(א), "תיקון סעיף 5.3-25 בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב) העוסק בנוהלי ביטחון בטיולים ובפעילות חוץ-בית-ספרית" - מבוטל.
  1.2.5 חוזרים קודמים בנושאים קשורים
א. חוזר מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך" - מבוטל
ב. סעיף 6.2-20 בחוזר הוראות הקבע סא/10(א), "הקשר עם ההורים - עדכון סעיף ב' בפרק 3 של החוזר המיוחד ו', התשנ"ז, 'טיולים במערכת החינוך' " - מבוטל
ג. סעיף 6.2-23 בחוזר הוראות הקבע סד/9(א), "היתר להדרכת טיולים - שינוי סעיף 6.2-22 בחוזר הוראות הקבע סג/10(א)" - בתוקף
ד. סעיף 6.2-22 בחוזר הוראות הקבע סג/10(א), "היתר להדרכת טיולים במערכת החינוך - עדכון" - בתוקף
ה. סעיף קטן 1, "טיולים וסיורים בבתי-ספר", בסעיף 5.1-26 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ושטח" - מבוטל

יתר הסעיפים הקטנים בסעיף 5.1-26 המפורטים להלן בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ושטח" - בתוקף:
  - הנחיות בטיחות ליציאת משלחות לחו"ל - בתוקף
  - בטיחות בטיפוס על מצוקים וגלישה מהם - בתוקף
  - בטיחות בניווט - בתוקף
  - בטיחות בטיולים רכובים על אופניים - בתוקף
  - בטיחות ברכיבה על בעלי-חיים - בתוקף
  - בטיחות בפעילויות נוספות (סיורי ג'יפים, טיסות תלמידים בשמי הארץ, החלקה על הקרח, נהיגה במכוניות קרטינג, קליעה בחץ וקשת, טיולי שלג, נסיעה ברכבת שעשועים) - בתוקף
ו. סעיף 5.1-27 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בפעילויות מים" - בתוקף
ז. סעיף 7.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב), "קייטנות ומחנות קיץ - כללי" - בתוקף
ח. סעיף 7.11-13 בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב), "קייטנות ומחנות קיץ - ביטחון" - בתוקף
ט. סעיף 7.11-14 בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב), "קייטנות ומחנות קיץ - בטיחות ותברואה" - בתוקף
י. סעיף 5.3-33 בחוזר הוראות הקבע סה/1 (ב), "נוהלי ביטחון - נוהל אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל" - בתוקף.
1.3 המשנה החינוכית

הטיול השנתי הוא אחת מגולות הכותרת של מערכת החינוך ומרכיב מרכזי בתהליך של עיצוב הנוער והקניית ערכים הקשורים ביחסים שבין הנוער לארצו. חוזר זה בא להקל על מתכנן הטיול ועל מבצעו ולוודא שמקומו החשוב של הטיול במערכת החינוך הישראלית יישמר.

משרד החינוך רואה חשיבות רבה ביציאה לטיולים המשתלבים בתכנית הלימודים, כמו גם ביציאה לפעילויות חוץ-בית-ספריות בעלות ערך לימודי, חינוכי או חברתי. הדברים נכונים גם בתקופות שבהן המצב הביטחוני מחייב היערכות מיוחדת. בשלב תכנון הטיול והפעילויות החוץ בית-ספריות יש לתת את הדעת לשיקולים ולמגבלות ביטחוניים ולפעול על פי הוראות חוזר זה.

הטיול השנתי, כמו גם פעילויות חוץ-בית-ספריות אחרות, מזמן יציאה מהשגרה. לצד הרווח והגיוון שיש בכך, פעילויות אלו טומנות בחובן סיכונים שונים. הדבר מחייב היערכות הולמת ובראש ובראשונה תכנון אחראי ושקול, תוך התאמה של הפעילות לגיל הילדים ולמטרות החינוכיות. לפני בחירה בפעילות בעלת דרגת סיכון גבוהה יש לשקול אם היא מתאימה ונחוצה. מודעות לאופי הפעילות המתוכננת ולסיכונים הגלומים בה והקפדה על כל הוראות הבטיחות תקטנה את הסיכון ותבטחנה התנהלות תקינה של הטיול והפעילות החוץ-בית-ספרית וחזרה בשלום של כל התלמידים והמלווים.
1.4 התפוצה

החוזר יופץ לכל העוסקים בטיולים: לגננות, למנהלים, לבעלי התפקידים הרלוונטיים במוסדות החינוך, לרבות רכזי הטיולים, למורים לשל"ח, לרכזי השכבות ולכל אחראי לטיול, לבעלי התפקידים הרלוונטיים בתנועות הנוער ובמתנ"סים ולכל גוף אחר המארגן טיולי תלמידים.
1.5 יישום ומעקב

להלן פירוט הגופים האחראים על יישום הוראות החוזר:
  1.5.1 ועדת הטיולים המחוזית, שתנחה, תבדוק ותוודא את ביצוע ההנחיות הפדגוגיות במלואן
  1.5.2 המפקח הכולל, שיבדוק את תכנית הטיולים הבית-ספרית כחלק מאישורי תכנית העבודה הבית ספרית בתחילת כל שנה
  1.5.3 מערכת תיאום הטיולים, המבקרת את ההיגיון ואת הסבירות של הטיול המתוכנן ומנחה אותו בהנחיות הפדגוגיות והארגוניות
  1.5.4 הפיקוח על הטיולים, המבקר בשטח בעת התרחשות הטיול, ובודק אם פעילות המטיילים נעשית על-פי ההנחיות.
1.6 הגורמים האחראים לחוזר
  1.6.1 מינהלת הטיולים והלמידה מחוץ לבית הספר, הפועלת במסגרת מינהל החברה והנוער, טל' 02-5603005/6, פקס' 02-5602882, דוא"ל tiyulim@education.gov.il.
  1.6.2 ביטחון: טל' 02-5603002, דוא"ל shaulya@education.gov.il
בטיחות: טל' 02-5603001, דוא"ל rotemza@education.gov.il
1.7 נספחים

1.7.1 נספח 1: רשימת תיוג - אבטחת אירועים - נתונים
1.7.2 נספח 2: הודעה על פעילות בלתי שגרתית.2. נוהלי הביטחון בתהלוכות ובצעדות

2.1 הגדרת תהלוכות וצעדות

הליכה רגלית מאורגנת בציר מאושר לצעידה/לתהלוכה על ידי משטרת ישראל/צה"ל בשטח פתוח ובשטח עירוני.
2.2 אישור ביטחוני
  2.2.1 מוסד חינוכי המבקש להשתתף בצעדה / בתהלוכה יחויב בנוהל תיאום טיולים מלא בלשכה לתיאום טיולים בציון ובהדגשה של סוג הפעילות (צעדה), נקודת הכינוס לצעדה, ציר הנסיעה לנקודת הכינוס והגורם המארגן של הצעדה.
  2.2.2 כמות המלווים החמושים לצעדה ולתהלוכה תהיה בהתאם לאזור ההליכה ועל פי המפתח בטיול רגלי, כמפורט באישור הביטחוני.
  2.2.3 כמות המלווים הרפואיים בצעדה תהיה בהתאם למפתח בטבלת המלווים הרפואיים של טיולים.
2.3 הוראות והנחיות למארגני הצעדה/התהלוכה
  2.3.1 המארגנים ידאגו לקבלת האישורים המתאימים ממשטרת ישראל/מצה"ל, מהמחוז הרלוונטי וממשטרת התנועה.
  2.3.2 ביצוע תהלוכה / צעדה לתלמידים מתוך היישוב וביישוב עצמו אינה מחייבת תיאום, אולם היא מחייבת ליווי חמוש על פי החלטת הקב"ט המחוזי / הרשותי.
  2.3.3 המארגנים ידאגו לקיום הנחיות הביטחון והבטיחות אשר תינתנה על ידי משטרת ישראל ואגף התנועה במשטרת ישראל.
  2.3.4 מארגני הצעדה יקפידו על קיום מערך אבטחה ועל השלטת סדר ציבורי באתרי הכינוס והפיזור בדגש על צירי הגישה ועל החניונים.
  2.3.5 מארגני הצעדה יקפידו על קיום מערך רפואי מתאים, קרי רופא, חובשים ורכבי פינוי בכל צעדה שבה מעל 400 משתתפים.
  2.3.6 מארגני הצעדה יעבירו ללשכה לתיאום טיולים לפחות 14 יום מראש את מסלול הצעדה המפורט ואת סדרי הביטחון והבטיחות בה, לרבות בנקודות הכינוס והפיזור ולאורך המסלול.
  2.3.7 המארגנים יעדכנו את קב"ט המחוז, או את מי שמונה על ידו, ויתאמו עמו את הנקודות האלה:
א. הצוות הרפואי בנקודת הכינוס
ב. הצוות הרפואי בנקודת הסיום
ג. רכב הפינוי והסיור על ציר הצעדה.
2.4 הוראות והנחיות בתחום התנועה
  2.4.1 הצועדים יקפידו על ההוראות ועל תקנות התעבורה המתייחסות לתנועה בכבישים.
  2.4.2 חציית כבישים במסלול הצעידה תיעשה בצורה מסודרת, תוך נקיטת כל כללי הזהירות המתבקשים, בלי לעכב את התנועה הסדירה.
  2.4.3 הצועדים לא יצעדו על הכביש או בשוליו.
  2.4.4 נקודות הכינוס והסיום תהיינה מרוחקות מכבישים ומצומתי תנועה ראשיים.
2.5 בצעדות המאורגנות על ידי הרשות המקומית יהיה קב"ט הרשות מעורב בארגון ובביצוע של הנחיות הביטחון והבטיחות כפי שתינתנה על ידי משטרת ישראל.
2.6 מוסד חינוכי המבקש להשתתף בצעדה/בתהלוכה מחויב לבדוק ולוודא עם המארגנים את קיומן של ההנחיות ב-2.3.4-2.3.1 לעיל.3. נוהלי הביטחון באירועי ספורט

3.1 כללי

אירועי ספורט מאורגנים על ידי המפקחים על החינוך הגופני במחוזות של משרד החינוך, המשמשים חוליה מקשרת בין הפיקוח על החינוך הגופני, הרשות המקומית והתאחדות הספורט בבתי ספר.
3.2 האחריות לביצוע התחרות, ובכלל זה קיום הנחיות הביטחון והבטיחות, היא על המפקחים, כדלקמן:
באירוע אזורי האחריות היא על המפקח האזורי.
באירוע מחוזי - על המפקח מרכז הצוות המחוזי.
באירוע ארצי - על המפקח האחראי על האירוע.
3.3 סוגי התחרויות

אירועי הספורט רבים ומגוונים - שחייה, משחקי כדור, אתלטיקה קלה ועוד. מבחינה אבטחתית אפשר להבחין בשני סוגים של אירועים:
  3.3.1 אירוע מרכזי: אירוע רב-משתתפים במקום אחד (במגרש, באולם וכו'), ברשות מארחת אחת
  3.3.2 אירוע מפוזר: אירוע שמתקיימות בו כמה תחרויות במגרשים שונים/באולמות שונים, לעתים בכמה רשויות מארחות.
3.4 טיולי אופניים
  3.4.1 ההנחיות הביטחוניות לטיולי אופניים זהות להנחיות לטיולים, ויש לפעול על פיהן.
  3.4.2 חובה לתאם את הטיול עם משטרת ישראל מההיבט של התנועה על כביש.
3.5 המפקח על החינוך הגופני המחוזי יעביר את תכנית המפעלים/התחרויות המחוזיות לקב"ט המחוז לצורך קבלת הנחיות הביטחון המתאימות.
3.6 קב"ט המחוז, באמצעות קב"ט הרשות המארחת, ינחה בכתב את המפקח על החינוך הגופני בכל הקשור להנחיות הביטחון הקשורות לאירוע.
3.7 מנהל מחלקת הספורט ברשות המקומית ישתף את קב"ט הרשות בכל הנתונים של האירוע המתקיים.
3.8 קב"ט הרשות, בשיתוף רכז המפעלים של הרשות, יכין את תכנית האבטחה לאירוע הספורט בתיאום עם משטרת ישראל ובהנחייתה.
3.9 קב"ט הרשות, על פי הנחיות משטרת ישראל, ינחה את מנהל מחלקת הספורט ברשות ואת המפקח על החינוך הגופני (מארגני האירוע) בכל הקשור לתכנית האבטחה לאירוע.
3.10 הקב"ט ומנהל מחלקת הספורט ברשות ימנו אחראי ביטחון לאירוע, ויציידו אותו בהנחיות כתובות (תכנית האבטחה) כפי שסוכמו כשאושרה התכנית עם משטרת ישראל.
3.11 אחראי הביטחון יפעיל את תכנית האבטחה במהלך האירוע / התחרות.
3.12 קב"ט הרשות יפקח על עבודתו ועל פעולותיו של אחראי הביטחון.4. סדרי הביטחון בכנסים, בעצרות, באירועי במה ובנטיעות

4.1 כללי
  4.1.1 נוהל זה עוסק בסדרי האבטחה שיש לנקוט במסגרת פעילויות ואירועים מחוץ למוסד החינוך הכוללים טקסים, כנסים, עצרות ואירועי במה.
  4.1.2 מטרת הנוהל היא לפרט את פעולות הביטחון שיש לבצע לקראת, בעת ולאחר האירוע.
4.2 הגדרות
  4.2.1 אבטחה: מכלול התנאים הנדרשים והפעולות שיש לקיים כדי לאבטח פעילות או אירוע שמוסד חינוכי מקיים, כפי שיפורט להלן.
  4.2.2 מאשר פעילות/אירוע: הגורם המאשר את הפעילות/את האירוע כפי שיפורט להלן.
  4.2.3 האחראי לביטחון: מי שמונה על ידי מנהל האירוע או על ידי הגורם המאשר לשמש אחראי לשמירה על הסדר, על הביטחון ועל שלום המשתתפים, והוא בעל הכישורים האלה: בוגר קורס פיקודי בצה"ל או במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי, או בעל ניסיון של 3 שנים רצופות לפחות במהלך 5 השנים האחרונות בעיסוק - בישראל או בגוף ישראלי - בתחום הביטחון או האבטחה, המכשיר אותו לשמש אחראי לביטחון.
4.3 מימון הוצאות האבטחה

מימון הוצאות האבטחה של האירוע, שתיקבענה על ידי הגורם המוסמך, יכלול את מימון השומרים, המאבטחים, הסדרנים, הצוותים הרפואיים וכו', ויחול על הגורם המארגן.
4.4 סוגי האירועים
  4.4.1 אירוע בית ספרי המתקיים מחוץ לכותלי מוסד החינוך
  4.4.2 אירוע בהשתתפות בני נוער המתקיים בתחום הרשות המקומית (מטעמה או במסגרתה)
  4.4.3 אירוע מחוזי המאורגן על ידי אחת מהמחלקות במחוז, ומשתתפים בו כמה בתי ספר / חטיבות / שכבות
  4.4.4 אירוע ארצי המאורגן על ידי אחת המחלקות/התחומים/המינהלים במשרד הראשי
  4.4.5 נטיעות (חייבות קבלת אישור ביטחון).
4.5 אבטחת פעילות/אירוע
  4.5.1 פעילות בית ספרית המתקיימת מחוץ לשטח המוסד החינוכי (הגורם המאשר - קב"ט מוסדות החינוך ברשות)
א. מנהל המוסד החינוכי חייב לדווח על קיום הפעילות/ האירוע של התלמידים לקב"ט מוסדות החינוך ברשות על גבי טופס שנקבע לכך.
ב. הטופס יועבר לקב"ט הרשות לא יאוחר מ-14 יום לפני קיום הפעילות או האירוע. יש לבצע תיאום מוקדם, וזאת כדי לאפשר ניהול מסודר של ההכנות הנדרשות.
ג. קב"ט מוסדות החינוך יכין תכנית אבטחה, ויקבע את סידורי הביטחון הנדרשים באירוע על פי הנחיות משטרת ישראל (הקב"ט יתייעץ במידת הצורך עם קב"ט המחוז ועם גורמי הביטחון המקומיים: המשטרה, גורמי חילוץ והצלה, מד"א, מכבי אש וכו').
ד. קב"ט מוסדות החינוך יעביר למוסד החינוכי את השגותיו לגבי סדרי הביטחון הנדרשים באירוע על גבי טופס שנקבע לכך. אם האירוע מתקיים מחוץ לשטח מיושב, חובה להגיש בקשה לאישור ביטחוני באמצעות הלשכה לתיאום טיולים.
ה. מנהל בית הספר וקב"ט מוסדות החינוך ימנו אחראי ביטחון לאירוע.
ו. האחראי לביטחון של האירוע יתודרך על ידי מנהל המוסד, ובמידת הצורך על ידי קב"ט הרשות.
ז. הפעולות שעל האחראי לביטחון לבצע
  1) עליו לתדרך את כוחות האבטחה ואת כוחות העזר הנוטלים חלק באירוע.
  2) עליו לדאוג לשילוב אמצעי אבטחה קיימים במקום ולתיאום בין הגורמים המקומיים האחראים למערך האבטחה המתוכנן לאירוע
  3) עליו לדאוג לתיאום האירוע עם גורמי חוץ: גורמים המגישים שירות רפואי ופינוי, וכן מכבי אש ומשטרת ישראל.
  4) עליו לדאוג לביצוע סריקות באתר לפני כניסת הקהל, כדי לאתר מפגעים וחפצים חשודים.
  5) עליו לדאוג להצבת אבטחה חמושה בעמדות שנקבעו להפעלת תכנית האבטחה בכל שלבי האירוע.
  6) עליו לדאוג להכנת רשימות משתתפים באירוע, תלמידים ומלווים, בחתך כיתה.
  7) עליו לדאוג לבקרה על כניסת המשתתפים לאירוע.
  8) עליו לתכנן את המילוט ואת שטחי הפינוי.
  4.5.2 אירועים וכנסים ברשות המקומית (הגורם המאשר - קב"ט הרשות)
א. תכנון האבטחה לאירוע והתיאומים עם כוחות הביטחון וההצלה הם באחריות קב"ט הרשות.
ב. תיאום התנועה של המשתתפים אל מקום האירוע/הכנס וחזרה יבוצע על פי הנחיות הביטחון והבטיחות המפורטים לעיל.
ג. בשלב של איסוף הנתונים והתכנון יעדכן קב"ט מוסדות החינוך בעיר את קב"ט המחוז ואת משטרת ישראל לצורך קבלת הנחיות.
ד. קב"ט מוסדות החינוך יכין תכנית אבטחה, ויקבע את סידורי הביטחון הנדרשים באירוע בתיאום עם משטרת ישראל ובהנחייתה. התכנית תוצג לאישור משטרת ישראל.
ה. בהתאם לתנאים, וכאשר ימצא קב"ט מוסדות החינוך לנכון, יהיה הקב"ט עצמו, או כל אדם שמונה על ידו, אחראי לביטחון האירוע.
  4.5.3 אירוע מחוזי
א. הגורם המארגן מהמשרד במחוז יעביר לקב"ט המחוזי תכנית ולוח זמנים ראשוני לאירוע 30 יום מראש, לצורך קבלת הנחיות ביטחון.
ב. קב"ט המחוז יזמן את מארגני האירוע לפגישת תיאום ולקבלת הנחיות ביטחון לתכנון.
ג. קב"ט המחוז ימנה אחראי לביטחון לאירוע (בד"כ יהיה זה קב"ט הרשות / המוסד שהאירוע מתקיים בתחומו).
ד. האחראי לביטחון יקבל מקב"ט המחוז תדריך ודגשים והנחיות ביטחון לצורך התכנון והתיאום של האירוע עם כוחות הביטחון.
ה. קב"ט המחוז ישתתף במידת הצורך בפגישות התיאום השונות ובסיורי השטח של האחראי לביטחון עם גורמי הביטחון המתאימים.
  4.5.4 אירוע ארצי המאורגן על ידי אחת מיחידות המשרד
א. הגורם המארגן במשרד יעביר לקב"ט הארצי תכנית ולוח זמנים ראשוני לאירוע 30 יום מראש, לצורך קבלת הנחיות הביטחון.
ב. הממונה הארצי לביטחון מוסדות חינוך יזמן את מארגני האירוע לפגישת תיאום ולקבלת הנחיות ביטחון.
ג. הממונה הארצי לביטחון מוסדות חינוך ימנה אחראי לביטחון לאירוע המתוכנן.
ד. האחראי לביטחון יקבל מהממונה הארצי דגשים והנחיות ביטחון לצורך תכנון ותיאום עם כוחות הביטחון.
ה. האחראי לביטחון יכין תכנית אבטחה לאירוע, ויקבע את סידורי האבטחה הנדרשים לאור הנחיותיהם של הממונה הארצי לביטחון מוסדות חינוך ומשטרת ישראל.

הערה: קב"ט המחוז וקב"ט הרשות אשר בתחומם מתקיים האירוע יהיו שותפים מלאים ופעילים בגיבוש תכניות האבטחה ובמתן הנחיות הביטחון לאחראי הביטחון.
  4.5.5 דגשים לתכנון הפעילות
א. ביצוע סיור מקדים באתר/במסלול לאיתור מפגעים ביטחוניים ובטיחותיים לצורך תכנון (בשיתוף איש בטיחות)
ב. ביצוע הערכת מצב לגבי איומים אפשריים
ג. איסוף נתונים לתכנון האבטחה:
  1) הכרת קהל היעד (גילאים, גודל)
  2) הכרת מקום האירוע (מבנה, שטח פתוח, אזור מיושב, שטח מגודר וכו')
  3) פרסום פומבי מקדים של האירוע
ד. סיור שטח בשיתוף כוחות הביטחון, הצבא, המשטרה וכיבוי האש לצורך בחינת מפגעים ביטחוניים ובטיחותיים ולקבלת הנחיות אבטחה לתכנון
ה. הכנת תכנית אבטחה תוך התייחסות לשלב של איסוף הנתונים, להערכת המצב ולהנחיות של כוחות הביטחון
ו. אישור תכנית האבטחה על ידי משטרת ישראל.
  4.5.6 דגשים להכנת תכנית אבטחה
א. הכרת ההרכב של הקהל המאובטח
ב. ניתוח מקום ההתרחשות של האירוע (מבנה, שטח פתוח) תוך התייחסות לנתוני השטח: כניסות, יציאות, פתחי מילוט, דרכי גישה, חניות וכו'
ג. הפעלת פתחי כניסות בכמות מספקת, כדי לא ליצור צוואר בקבוק
ד. סינון הנכנסים בשערים על ידי אנשי אבטחה בעזרת הזמנות לאירוע
ה. בידוד הבמה המרכזית
ו. הכנת פתחי מילוט לאפשרות פינוי
ז. הכנת מגרשי חנייה למבקרים (יש לאסור חנייה בצמוד למקום האירוע)
ח. תכנון צירי ההגעה והפינוי של כוחות הביטחון והסיוע (משטרה, מכבי אש) במידת הצורך
ט. קביעת בעלי התפקידים באירוע וחלוקת תחומי האחריות
י. הכנת אמצעי שליטה וקשר (פנימי וחיצוני)
יא. הכוונת התנועה לאירוע והכוונת הסדר בו
יב. בדיקת הקהל בכניסה לאירוע (התיקים וציוד האירוע)
יג. הכנת תכנית חירום לפינוי רפואי ולפינוי המשתתפים לשטחי פינוי מוגדרים במרשם
יד. קביעת כמות המאבטחים/השומרים והסדרנים לאור ריכוז הנתונים והתכנון המפורט של סדרי האבטחה, וכן מיקום המאבטחים, כוחות העתודה והכוננות, כוחות הפינוי הרפואי, הסדרנים, עמדות התצפית, החפ"ק וכו'
טו. הכנת תיאור מקרים ותגובות לתרחישים שאירעו במציאות.
  4.5.7 דגשים לדיווח
א. קב"ט המחוז יעודכן בנוגע לאירוע ולהנחיות האבטחה שתתקבלנה על ידי גורמי הביטחון (אם הוא לא היה מעורב), וייתן הנחיות נוספות, אם יידרש.
ב. קב"ט המחוז יעדכן את הממונה הארצי על הביטחון של מוסדות החינוך בדבר קיום האירוע והוראות הביטחון שננקטו והועברו הן על ידי משטרת ישראל והן על ידי הקב"ט.
ג. יעודכנו לשכות תיאום הטיולים וחדר המצב לגבי הנחיות ספציפיות שיחויבו בהם המבקשים להשתתף באירוע.
ד. הלשכה לתיאום טיולים תגביל את הפונים לקבלת היתר השתתפות באירוע/בכנס/בצעדה על פי הקריטריונים שנקבעו והועברו למחוז.
ה. הפיקוח על קיום הנחיות הביטחון/הבטיחות באירועים/ בכנסים / בצעדות יבוצע על ידי פקחי הטיולים.
  4.5.8 שליטה וקשר
א. בידי האחראי לביטחון יימצאו מגפון או מערכת כריזה לצורך שליטה ומתן הנחיות בעת קיום הפעילות או האירוע.
ב. בכל פעילות או אירוע המתקיימים מחוץ לשטח המוסד החינוכי יימצא בידי האחראי לביטחון טלפון נייד לצורך תקשורת לגורמי חוץ ומכשיר קשר לקשר פנים עם כוח האבטחה. כמו כן תימצא בידיו רשימת טלפונים של גורמי ביטחון והצלה חיצוניים.
ג. באירוע המתקיים מחוץ לשטח המוסד החינוכי, שנוטלים בו חלק למעלה מ-1,000 תלמידים, יוקם מוקד שליטה שיאויש על ידי תורן, ויופעל על ידי האחראי לביטחון. במוקד יימצאו אמצעי קשר קווי ואלחוטי בהתאם להנחיות הגורם הביטחוני שיאפשרו הזעקת ניידות של גורמי חילוץ והצלה (מד"א, מכבי אש) ושל גורמי הביטחון (משטרה וצבא).
  4.5.9 ציוד ביטחון ובטיחות הכרחי
א. תיק עזרה ראשונה למגיש עזרה ראשונה לכל 100 משתתפים, תיק עזרה ראשונה לחובש לכל 200 משתתפים, ואם יש מעל 1,000 משתתפים - אמבולנס עם צוות רפואי
ב. אמצעי כריזה נייד (מגאפון)
ג. ציוד כיבוי אש בעמדות באתר לפי קביעת נציג הבטיחות.
  4.5.10 מענה רפואי
א. באירועים המתקיימים בתחומי הרשות אין חובה בליווי רפואי צמוד.
ב. באירועים המתקיימים מחוץ ליישוב, בשטח פתוח, יש לפעול על פי נוהל המלווים הרפואיים בטיולים.5. נוהלי הביטחון בהפלגות של חניכי בתי ספר ומועדונים ימיים

5.1 במסגרת המינהל לחינוך התיישבותי וגופים אחרים יש בתי-ספר ימיים הממוקמים לאורך חופי המדינה ומבצעים פעילות ימית בתחום המים הריבוניים של מדינת ישראל.
  5.1.1 במסגרת המינהל לחינוך התיישבותי וגופים אחרים יש בתי-ספר ימיים הממוקמים לאורך חופי המדינה ומבצעים פעילות ימית בתחום המים הריבוניים של מדינת ישראל.
  5.1.2 הפעילות הימית מההיבט המקצועי מתבצעת על פי הנחיות משרד התחבורה, ומההיבט הפדגוגי על פי הנחיית המפקח הימי של משרד החינוך.
  5.1.3 הפעילות מתבצעת באופן שוטף בצמוד לבית-הספר בטווח של עד 3 מייל מהחוף.
  5.1.4 במהלך השנה מתבצעות הפלגות לאורך חופי המדינה בתחום המים הריבוניים בהיקפים שונים ועם סוגים שונים של כלי שיט.
5.2 על פי החלטת צה"ל, בתיאום עם משטרת ישראל, האחריות הביטחונית בתחום המים הריבוניים של מדינת ישראל (עד 12 מייל מהחוף) היא על חיל-הים.
5.3 השיטור הימי במשטרת ישראל נושא באחריות למניעת פעילות פלילית, לחילוץ טובעים ולסיוע לחיל-הים עד 12 מייל מערבית מהחוף.
5.4 על פי הנחיות מפקדת חיל הים בשלב זה לא נראה כי נדרשים אמצעי אבטחה וביטחון חריגים בפעילות זו.
5.5 הפעילות בתחום הבית ולאורך חופי המדינה בתחום המים הריבוניים של מדינת ישראל תתבצע ללא ליווי חמוש. תחום הבית הוא רצועת חוף הצמודה לבית הספר הימי, שאורכה לאורך החוף עד 3 מייל לכל כיוון מבית הספר הימי או מהמועדון הימי, ורוחבה בים התיכון מקו החוף מערבה הוא בהתאם לרישיון השיט של מינהל הספנות והנמלים. באשר למפרץ אילת האזור המותר הוא 3 מייל דרומה מאילת ומזרחה, עד גבול המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל.
5.6 מומלץ שבהפלגה של כמה סירות/כלי שיט בתחום הבית יימצא מדריך נושא נשק ארוך בסירה המובילה את המשט.
5.7 בטיולים של מערכת החינוך הכוללים בתוכם הפלגה על גבי ספינה (במפרץ אילת) המלווים החמושים רשאים לעלות על הספינה עם נשקם.
5.8 הוראות הפתיחה באש לנושאי נשק על גבי סירה/ספינה בים הן להגנה עצמית בלבד.
5.9 בכל אירוע ביטחוני בים יש לפעול על פי ההנחיות האלה:
  5.9.1 יש לדווח מייד לחיל הים בתל אביב או בחיפה בערוץ 16 V.H.F .
  5.9.2 יש לדווח ל"מבצעים - חיל הים" (תא שיט אזרחי), טל'
03-6064232.
  5.9.3 יש להגדיר את אזור האירוע, לתאר את מהותו ולפרט את סוג כלי השיט המעורבים בו ואת מרחקם מהחוף.
  5.9.4 יש לפרט אם קיים חימוש בכלי השיט, וכן את מספר כלי הנשק ואת סוגיהם.
  5.9.5 יש לפרט אם יש נפגעים ולתאר את מצבם.
5.10 כל יציאה של כלי שיט מחוץ לתחום הבית מחייבת דיווח לבסיסים הימיים של חיל הים, כמפורט במסמך שיופץ בנפרד, ולחדר המצב במשרד החינוך שיעדכן את מרכז הדיווח המשטרתי במטה הארצי של משטרת ישראל.6. נוהל הביטחון בניווטים

6.1 אסור בהחלט לבצע ניווט באזור 1.
6.2 מלווה חמוש
  6.2.1 בפעילות ניווט בשטח בנוי אין חובה במלווה חמוש.
  6.2.2 בפעילות ניווט בשטח פתוח ביום יתלווה מלווה חמוש לכל קבוצה ( 3 חוליות - 10 אנשים) על פי הרשום באישור הביטחוני.
  6.2.3 בפעילות ניווט בשטח פתוח בלילה יתלווה מלווה חמוש לכל חוליה בת 3 איש על פי הרשום באישור הביטחוני.
  6.2.4 בפעילות ניווט בשטח פתוח של 3 קבוצות ומעלה יופעל חפ"ק נייד על גבי רכב, ובו מלווה חמוש נוסף עם נשק ארוך.
6.3 מלווה רפואי
  6.3.1 בפעילות ניווט ביום ובלילה בשטח בנוי ובשטח פתוח יתלווה מגיש עזרה ראשונה לכל קבוצה (3 חוליות - 10 אנשים).
  6.3.2 בפעילות ניווט של 3 קבוצות ומעלה יופעל חפ"ק נייד ע"ג רכב, ויימצא בו חובש.7. נספחים

נספח 1 רשימת תיוג - אבטחת אירועים - נתונים

.1 תאריך ולו"ז האירוע
.2 מיקום האירוע ואופיו
.3 אישים נוספים באירוע
.4 המוזמנים, אופן הזמנתם ומספרם
.5 פרסום: תוכן הפרסום ומועדו
.6 תכנית מפורטת לאירוע
.7 בעלי תפקידים באירוע והקשר עמם
.8 טלפונים הקשורים לאירוע
.9 חלוקת תחומי האחריות בין הנוטלים חלק באירוע
.10 פעילות נוספת בשטח האירוע

סיור שטח - תכנית חירום
.11 מיקום טופוגרפי ונקודות שולטות
.12 דרכי גישה
.13 תכנית השטח/האולם והכרתה
.14 תכנון שהות אישיות/מנהלים בכירים:
  א. כניסה
  ב. מיקום באירוע לשלביו
  ג. ציר יציאה
.15 תיאום יציאת חירום
.16 אמצעי תאורה באירוע: תאורת חירום
.17 אמצעי כיבוי אש
.18 חניית כלי רכב ורכב האישיות
.19 נקודות זיהוי קהל ופיקוח עליו


אנשים ותפקידים
.20 צוותי עובדים באירוע
.21 עובדים מבחוץ
.22 אמנים
.23 מפעילי ציוד
.24 סדרנים


תכנית אבטחה
.25 ידיעות והערכת מצב
.26 קביעת עמדות מאבטחים:
  א. בקהל המשתתפים
  ב. עמדות שליטה ותצפית
.27 תיאום כוחות מסייעים:
  א. אבטחה מקומית
  ב. בדיקות קהל
  ג. הכוונת סדר/תנועה
.28 עיבוי מערך
.29 זיהוי כוחות הדדי
.30 רכב פינוי
.31 תכנית פינוי מהשטח
.32 פינוי רפואי
.33 קביעת בית החולים לפינוי


ציוד
.34 רכב
.35 ציוד קשר
.36 נשק
.37 עזרה ראשונה
.38 אמצעי זיהוי כוחות
.39 אמצעי עזר אחרים כנדרש


קשר
.40 אותות קריאה למאבטחים
.41 אותות קריאה לכוחות מסייעים
.42 טלפונים
.43 מרשם קשר.


נספח 2 הודעה על פעילות בלתי שגרתית

  מדינת ישראל
משרד החינוך התרבות והספורט
האגף הבכיר לביטחון, שע"ח ובטיחות סביבתית

אל: ______________ קב"ט מוסדות חינוך ברשות ______________________

מאת:_____________ מנהל / עב"ט__________ סמל המוסד _____________

שם בית הספר:__________________


הנדון: הודעה על קיום אירוע בלתי שגרתי/טקס, עצרת, כנס

.1 בית הספר יקיים בתאריך __________, בין השעות ____________ במקום
_______________שכתובתו ______________________________
אירוע כמפורט להלן ____________________________________________
_______________________________________________________
.2 באירוע ישתתפו
  א. הכיתות: _____________________________
  ב. מספר התלמידים: ________________________
  ג. מספר ההורים/האורחים: ________________________
.3 אמצעי הקשר במקום: _____________________________________
.4 הערות נוספות: _______________________________________
____________________________________________________
.5 אבקש את הנחיותיך לאבטחת האירוע.

השם: _________________________________

התפקיד: _________________________________

חתימה: _______________________________
הוראות קבע