ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

  התאריך האחרון להגשת בקשות לגני מועדון להתשס"ז

3.7-7

הקריטריונים להגשת בקשות לגני מועדון פורסמו באינטרנט באתר משרד החינוך, "אוח".

הרשויות/הבעלויות מתבקשות להגיש את הבקשות עד כ"ה בסיוון התשס"ו, 21.6.06, על פי הכללים שפורטו ופורסמו באתר.

רשויות/בעלויות שתגשנה בקשות לאחר המועד או ללא צירוף המסמכים - בקשותיהן לא תובאנה לדיון בוועדת ההקצבות.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דליה כהן, מנהל מדור תקן גנ"י,
טל' 02-5604001/2.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/10, ה' בסיוון התשס"ו, 1 ביוני 2006