חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי .7

קייטנות ומחנות קיץ

7.11

  קייטנות ומחנות קיץ - עדכונים לחוזר הוראות הקבע סד/10(ב)

7.11-1

הוראות הקבע הנוגעות לקייטנות פורסמו בחוזר הוראות הקבע סד/10(ב), סעיפים 7.11-12 - 7.11-14. בעקבות אירועים שונים אנו נאלצים להוסיף שני עדכונים בנושא המד"צים ושני עדכונים בנושא קייטנה המתקיימת בתחום בית ספר שמתקיים בו חודש לימודים נוסף.

הוראות הקבע המלאות והמעודכנות תצאנה בחוזר הוראות קבע חדש בשנת הלימודים התשס"ז.

להלן העדכונים:

1.  עדכון בנושא המד"צים

להלן הערות לסעיף 7.11-12, סעיף 1.6, "כוח אדם בקייטנות", תת-סעיף ג' (עמ' 8), "מועמדים לעבודה קייטנות":
א. חניכים בקורס מד"צים שטרם סיימו את הקורס לא יועסקו כמדריכים מן המניין בשכר או בהתנדבות.
ב. אין להבטיח למתכשרים בקורס מד"צים העסקה בשכר או בהתנדבות.

2.  עדכון בנושא קייטנה המתקיימת בתחום בית ספר שמתקיים בו חודש לימודים נוסף
א. להלן תוספת לסעיף 7.11-12, סעיף קטן 1.3, "מפעלי הקיץ לסוגיהם - מסגרות" (עמ' 5):

סוג נוסף של קייטנה הוא קייטנה המתקיימת בתחום בית ספר שמתנהל בו חודש לימודים נוסף. דינה של קייטנה כזאת כדין כל קייטנה במסגרת חוק הפיקוח על קייטנות - התש"ן-1990. עליה לקיים פעילות נפרדת מלימודי "חודש לימודים נוסף". כמו כן, מספר התלמידים המשתתפים בקייטנה זו חייב להיכלל בסך כל מספר התלמידים שיש אישור לגביו ללימודים בבית הספר במשך שנת הלימודים.
ב. להלן תוספת לסעיף 7.11-12, סעיף קטן 1.6, תת-סעיף א', "הגדרת תפקידים" (עמ' 6):

תוספת להגדרת תפקידו של מדריך ראשי: במקרה של פיצול הפעילות של הקייטנה לשניים, המדריך הראשי משמש גם כמנהל הקייטנה לאותו חלק שהוא שובץ לנהלו על ידי מנהל הקייטנה, על כל המשתמע מתפקיד זה.


בשאלות אפשר לפנות אל מר שלמה דהאן, המפקח הארצי על הקייטנות,
טל' 050-6283178.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/10, ה' בסיוון התשס"ו, 1 ביוני 2006