תכניות לימודים .9

תכניות ייחודיות

9.11

  הליך נוסף לאישור תכנית לימודים ייחודית

9.11-1

הליכי הטיפול באישורן של תכניות לימודים ייחודיות פורסמו בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), סעיף 9.11-1, "הפעלת תכניות לימודים ייחודיות". אנו מבקשים לפרסם הליך נוסף לאישור תכנית לימודים ייחודית, כמפורט להלן:
1. הנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים תעיין בהצעת התכנית הייחודית ותעביר אותה ליו"ר המזכירות הפדגוגית לקבלת אישור עקרוני להוראת התכנית. האישור העקרוני או ההתניות למתן אישור עקרוני יישלחו בכתב להנהלת האגף להמשך הטיפול.
2. בכפיפות לאישור העקרוני של יו"ר המזכירות הפדגוגית או לדרישותיו לתיקונים או להבהרות יודיע המפקח על תכניות לימודים ייחודיות להנהלת בית הספר את תשובתו המנומקת של יו"ר המזכירות הפדגוגית. העתק תשובתו יישלח למפקח על בית הספר ולמפמ"ר בתחום. משלב זה והלאה יתחיל תהליך הבדיקה היסודית של הצעת התכנית.

הוראות הקבע במלואן תפורסמנה בחוזר הוראות הקבע הבא.


בשאלות אפשר לפנות אל מר צבי שכנר, המפקח על תכניות לימודים ייחודיות
באגף לתכנון ולפיתוח ת"ל, טל' 02-5601146.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/10, ה' בסיוון התשס"ו, 1 ביוני 2006