חוזר זה מבוטל
תכניות לימודים .9

חינוך גופני

9.3

  כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לביה"ס
  העי"ס הנוטלים חלק בתחרויות ספורט - "האמנה החינוכית" -
  עדכון כללי המעבר של תלמידים בין בתי ספר

9.3-6

בשל שינויים בכללי המעבר בין בתי ספר של תלמידים האמורים להשתתף בתחרויות הספורט של בתי הספר אנו מפרסמים מחדש את ס"ק 5 של סעיף 9.3-14 שפורסם בחוזר הוראות הקבע סד/10(א). כמו כן אנו מפרסמים טופס חדש, "טופס בקשה מיוחד לאישור השתתפות תלמידים בנבחרת בית ספר בכיתה י"ב". חובה למלא טופס זה במעבר התלמיד לכיתה י'.

כמו כן חל שינוי משמעותי לגבי השתתפות תלמידים חריגי גיל מהחטיבה העליונה בתחרויות שאין בהן אליפות בין-לאומית: בטופס המשחק רשאית הקבוצה לרשום אך ורק 2 תלמידים חריגי גיל כהגדרתם בתקנון. במהלך כל המשחק יוכל להיות על המגרש תלמיד חריג גיל אחד בלבד.

שאר הכללים נשארים כשהיו. הוראות הקבע המעודכנות במלואן של כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית - האמנה החינוכית - תפורסמנה מחדש בחוזר הוראות הקבע הבא.

להלן הכללים:

מעבר תלמידים בין בתי ספר

1. כללי
1.1 לחץ על תלמיד, בכל דרך שהיא, לעבור מבית ספר לבית ספר, או לעבור מאגודה לאגודה, אסור לחלוטין.
1.2 בכל מעבר של תלמיד מבית ספר אחד לבית ספר אחר יוזמנו ההורים ומורה אחראי מבית הספר הקולט לשיחה עם המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני. רק לאחר פגישה זו יינתן האישור הסופי להשתתפותו של התלמיד בתחרויות בתי הספר.
1.3 שיתוף תלמיד שעבר בין בתי ספר המעורבים בליגת על ו/או במשחקי הגמר הארצי באותו ענף בנבחרת בית הספר שאליו עבר יאושר אך ורק לאחר מילוי טופס הבקשה לאישור השתתפותו של התלמיד החדש בנבחרת בית ספר, הכולל את המלצת מנהל בית-הספר המשחרר ואת הסכמת מנהל בית הספר הקולט. החלטה סופית לגבי השתתפותו של התלמיד תינתן על ידי המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני לאחר שקיבל את טופס הבקשה המלא על כל פרטיו.
1.4 א. תלמיד אינו רשאי לעבור מבית ספר אחד לבית ספר אחר המצוי מחוץ לתחום הרשות המקומית שבה הוא לומד כדי לשחק בנבחרתו, וזאת אם ברשות המקומית שבה הוא לומד קיים בית ספר שנבחרתו משתתפת באותה ליגה.
  ב. לא קיבל בית הספר שלו נבחרת המשתתפת באותה ליגה את התלמיד הנ"ל, יהיה התלמיד רשאי לעבור לבית ספר אחר על-פי כללי המעבר המפורטים בפרק זה.
1.5 תלמיד אינו רשאי לעבור מבית ספר אחד לבית ספר אחר המצוי באותה רשות מקומית שבה הוא לומד כדי לשחק בנבחרתו, אם שני בתי הספר משחקים במסגרת ליגת-העל של בתי הספר או היו שותפים בשנה האחרונה למסגרת ליגת-העל ו/או למסגרת האליפות הארצית באותו ענף.
1.6 בית ספר שישתף תלמיד/ים בניגוד להנחיות דלעיל יורחק אוטומטית מהמשך התחרויות ויועמד בפני ועדת המשמעת של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.
2. מעבר תלמידים על-פי שכבות גיל
2.1 בנבחרת בית ספר לכיתות ח', בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני 1 בספטמבר של כיתה ח') מבית ספר אחר, שמחוץ לאזור הרישום או מחוץ לאותה רשות מקומית או מבית ספר מחו"ל.
2.2 בנבחרת בית-ספר לכיתות ט', בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני 1 בספטמבר של כיתה ט') מבית-ספר אחר, שמחוץ לאזור הרישום או מחוץ לאותה רשות מקומית או מבית ספר מחו"ל.
2.3 בנבחרת בית ספר לכיתות י', בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני 1 בספטמבר של כיתה י') מבית ספר אחר, מחוץ לאותה רשות מקומית או מבית ספר מחו"ל. לעניין זה "בית ספר אחר" - למעט מוסד חינוך שנקבע על ידי המשרד או באישורו כמוסד שבו ימשיכו את לימודיהם בוגרי כיתה ט' של בית ספר פלוני.
2.4 בנבחרת בית ספר לכיתות י"א, בכל אחד משני המינים, מדי שנה, יכול להירשם בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני 1 בספטמבר של כיתה י"א) מבית ספר אחר, מאותה רשות מקומית או מרשות אחרת או מבית ספר מחו"ל.
2.5 לא יאושר מעבר של תלמידים מכיתה י"א לכיתה י"ב.
2.6 למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה ח' באותו ענף ובכל אחד משני המינים יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד.

למרות האמור לעיל:
- אחד מן התלמידים שלא אושרה השתתפותם במשך שנתיים באותו בית ספר יהיה רשאי להשתתף במשחקים באותו בית ספר החל ביום 1 בספטמבר של שנת הלימודים השלישית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור (לכיתה י').
- אחד מן התלמידים שלא אושרה השתתפותם במשך שלוש שנים באותו בית ספר יהיה רשאי להשתתף במשחקים באותו בית ספר החל ביום 1 בספטמבר של שנת הלימודים הרביעית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים הרביעית כאמור (לכיתה י"א).
- בכל מקרה לא תותר השתתפותו של תלמיד כאמור בכיתה י"ב.
2.7 למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה ט', באותו ענף ובכל אחד משני המינים, יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד.

למרות האמור לעיל:
- אחד מן התלמידים שלא אושרה השתתפותם במשך שנתיים באותו בית ספר יהיה רשאי להשתתף במשחקים באותו בית ספר החל ביום 1 בספטמבר של שנת הלימודים השלישית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור (לכיתה י"א).
- בכל מקרה לא תותר השתתפותו של תלמיד כאמור בכיתה י"ב.
2.8 למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה י', באותו ענף ובכל אחד משני המינים, יכול להצטרף תלמיד אחד העולה לכיתה י'. תלמידים נוספים שהצטרפו לבית הספר לכיתה י', ולא אושר להם לשחק בנבחרת בית הספר, לא יוכלו לייצג את אותו בית ספר גם בשנים שלאחר מכן, עד לסיום לימודיהם בבית הספר.

למרות האמור לעיל תותר השתתפותו של אחד מן התלמידים הנ"ל בכיתה י"ב, וזאת בתנאי שבית הספר הקולט יעביר למשרדנו עוד במעבר לכיתה י' "טופס מיוחד, בקשה לאישור השתתפות בכיתה י"ב" (ראה להלן), חתום על ידי התלמיד, הורי התלמיד ומנהלי בתי הספר, שבו הם מצהירים שידוע להם שהתלמיד הנ"ל יוכל להשתתף אך ורק בשנה השלישית (בכיתה י"ב). ללא חתימות אלה מראש לא יורשה התלמיד הנ"ל להשתתף בתחרויות אף בכיתה י"ב.
2.9 למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה י"א באותו ענף ובכל אחד משני המינים יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד. תלמיד נוסף שהצטרף לכיתה זו לא יוכל להשתתף בתחרויות גם בכיתה י"ב.
2.10 תלמיד ספורטאי שנרשם לפי אחד מהתת-סעיפים 2.4-2.1 לעיל לא יוכל להירשם שוב כתלמיד ספורטאי במוסד חינוך אחר כל עוד הוא לומד באותה חטיבת גיל (חטיבת ביניים או חטיבה עליונה).
3. מעבר תלמידים במהלך שנת הלימודים
3.1 תלמיד מכיתות ז' עד ט' (ועד בכלל), שעבר מבית ספר אחד למשנהו בארץ, או תלמיד שהגיע מחו"ל, בתקופה שמיום 1 בספטמבר ועד 20 ביוני בשנת לימודים מסוימת, לא ישותף במשחקים במסגרת אליפויות בתי הספר באותה שנת לימודים ובשנת הלימודים שאחריה. תלמיד כאמור רשאי יהיה להשתתף במשחקים החל ביום 1 בספטמבר של שנת הלימודים השלישית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור.

אם השנה השלישית כאמור היא כיתה י"ב שאליה אין העברות, לא יורשה התלמיד להשתתף בתחרויות (למעט האפשרות המופיעה ב-2.8).
3.2 תלמיד כיתה י' או י"א שעבר אחרי 31 באוגוסט לבית ספר אחר לא יוכל לשחק גם בכיתה י"ב.
להלן טופס בקשה מיוחד לאישור השתתפות תלמיד/ה בנבחרת בית הספר בכיתה י"ב (ימולא במעבר לכיתה י'):
טופס בקשה לאישור השתתפות תלמיד/ה בנבחרת ביה"ס בכיתה י"ב.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/10, ה' בסיוון התשס"ו, 1 ביוני 2006