אורחות חיים במוסדות חינוך .2

בריאות

2.2

 היום הבינלאומי למניעת איידס

2.2-1

היום הבינלאומי לקידום המודעות בנושא האיידס יתקיים, כבכל שנה, ב-1.12.05 (כ"ט במרחשוון התשס"ו).

מערכת החינוך תקדיש את שבוע הלימודים שבו חל מועד זה, בין התאריכים כ"ה במרחשוון -א' בכסלו התשס"ו (27.11-2.12.05), לפעילות חינוכית בנושא.

מנהלי בתי הספר נקראים להקדיש בשבוע זה שיעורים מיוחדים לנושא. חשוב ששיעורים אלה יכללו התייחסות להסברה אודות המחלה, לדרכי ההדבקה, לדרכי המניעה, ליחס לנשאי איידס ולחוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים מתחת לגיל 18 (ראה בחוזר "הודעות ומידע" סה/7, סעיף 2.2-1).

ההיערכות לקראת יום זה היא באחריות השירות הפסיכולוגי-ייעוצי והפיקוח על הבריאות במשרדנו.

חומרי עזר לעבודה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה יוצגו באתר שפ"י, https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi, החל מהתאריך כ"ט בתשרי התשס"ו (1.11.05), וגם באתר הפיקוח על הבריאות, https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/briut.

בתי ספר בחינוך הדתי ייעזרו בחומרים של מינהל החינוך הדתי.

אפשר גם לפנות לקבלת הדרכה וחומרי עזר אל הגורמים האלה:

1. השירות הפסיכולוגי-ייעוצי, משרד החינוך, היחידה לחינוך למיניות, טל'
02-5603874 ו-02-5603234
2. הפיקוח על הבריאות, הגב' עירית לבנה, טל' 02-5603220
3. המינהל לחינוך דתי, הגב' רבקה צ'רקה יודקביץ, פקס' 02-5604105, או הגב' דבורה רוזנברג, טל' 03-9306603 ו-050-5664201
4. משרד הבריאות, המחלקה לשחפת ולאיידס, טל' 02-6729670; לשכת הבריאות הנפתית ברחובות, טל' 03-9306603
5. למלחמה באיידס טל' 03-5100520 (אפשר לפנות אל סימה - שלוחה 112)
6. פרויקט איידס, ירושלים, טל' 1-800-22-23-24
7. אתר סנונית, http://yachad.snunit.k12.il
8. המרכזים לגילוי נגיפי האיידס (רשימה מפורטת אפשר למצוא בחוזר "הודעות ומידע" שהוזכר לעיל)
9. דלת פתוחה, טל' 03-5101511, דוא"ל ipps@post.com, אינטרנט www.opendoor.org.il.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005