אורחות חיים במוסדות חינוך .2

בריאות

2.2

 תיעוד וצילום של מודלים ייחודיים להזנה

2.2-4

משרד החינוך, בשיתוף עם משרד הבריאות, פועל להסדרת ההזנה במוסדות החינוך. הסדרת הנושא תתייחס לנושאים אלו:
פיקוח על הרישוי, הייצור, ההובלה והחלוקה של המזון
הקפדה על כללי תברואה נאותים ועל פינוי הפסולת
ארגון האכילה והתהליך החינוכי בנושא ההזנה
הגדרת הסמכויות ותחומי האחריות בנושא.בתי ספר שפיתחו מודלים ייחודיים בנושא ההזנה והמעוניינים שמשרד החינוך
יצלם ויתעד את דרכי התארגנותם ויפיצן לכלל המערכת במסגרת ההנחיות והנהלים
להסדרת הנושא יפנו אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד,
טל' 02-5603451/3220, פקס' 02-5603469, דוא"ל iritli@education.gov.il.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005