ארגון ומינהל .3

ארגון העבודה הפדגוגית

3.1

 'טיפוח האוריינות בקריאה, במתמטיקה ובמדעים - הרחבת התכנית לכיתות ט'-י

3.1-1

1.  מבוא

ישראל השתתפה במחקר 2000 PISA שהתמקד באוריינות בקריאה, במתמטיקה, ובמדעים ובדק כיצד התלמידים מיישמים את הידע ואת המיומנויות שלהם במשימות הרלוונטיות לתפקוד בחברה מודרנית. הישגי התלמידים היו נמוכים, והם מצביעים על הצורך לטפל בנושאים האמורים, הן בגלל חשיבותם לתלמידים וליכולת התפקוד שלהם בעולם גדוש המידע הסובב אותם והן כדי לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים.

לפיכך הוכנו במזכירות הפדגוגית תכניות התערבות בכל אחד מהמקצועות, שמטרתן לחזק את האוריינות בתחום הנלמד. תכניות התערבות אלה תסייענה להדגיש את הנושאים העוסקים בטיפוח האוריינות והמיומנויות הנדרשות להכנת אזרח העתיד בתכניות הלימוד לחינוך לשוני, למתמטיקה ולמדעים.

התכנית לטיפוח האוריינות יושמה החל משנת הלימודים התשס"ה בכל כיתות ט' בארץ, ובשנת הלימודים הנוכחית היא תורחב לכיתות י' תוך יצירת רצף לימודי בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה. בהתשס"ו גם ייבחנו התלמידים בכיתות י' במבחן בינלאומי (PISA) בתחומים אלה.

התכנית מותאמת הן לתכניות הלימודים בכל אחד מהתחומים והן לסטנדרטים הבינלאומיים כפי שהוגדרו על ידי ארגון ה-OECD, הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי.

התכנים והמיומנויות לפי התחומים שצוינו כלולים בתכניות הלימודים המחייבות בכיתות ט'-י', והם ייכללו החל משנת הלימודים התשס"ו בבחינות הבגרות ויפורטו בחוזרי המפמ"ר.
2.  נושאי הלימוד

אוריינות הקריאה: התכנית תתמקד בהקניית מיומנויות ואסטרטגיות להבנת טקסטים רציפים ובלתי רציפים. הטקסט הרציף מאורגן לפי פסקות. מבנה זה מתאים למאמרים, לפרקים ולספרים. בקטגוריה זו נכללים טקסטים כגון טקסט אינפורמטיבי, טקסט טיעוני וטקסט מפעיל. הטקסט הבלתי רציף כולל טפסים, הזמנות ומודעות פרסום, תרשימים, דיאגרמות, טבלאות ומפות. יש לציין כי הטקסטים מוצגים בצורתם המקורית, ללא עיבוד ובתוספת תמונות, טבלאות, מפות ודיאגרמות על פי הדגם המקורי. נושאי הטקסטים יילקחו מתחומי הלימוד השונים (כגון גיאוגרפיה, ביולוגיה, מדעי כדור הארץ, בריאות, איכות הסביבה, תיאטרון, היסטוריה, אמנות ואזרחות) תוך שימת דגש על טקסטים מתחום המדע היישומי.

אוריינות מתמטית: התכנית תתמקד במשימות אינטגרטיביות מציאותיות עתירות-מלל הדורשות יכולת יישום של ידע מתמטי הנלמד במסגרת תכנית הלימודים בנושאים האלה: גיאומטרייה של המישור, גיאומטרייה של המרחב, קשרים בין כמויות משתנות וייצוגם באופן גרפי, אלגברי ומילולי, מציאת חוקיות (Patterns), חשיבה כמותית, בעיות מילוליות כלליות הדורשות תובנה מספרית, סטטיסטיקה תיאורית והסתברות.

אוריינות מדעית: התכנית תתמקד בטיפוח אוריינות מדעית-טכנולוגית תוך הדגשת פיתוח המיומנויות הנדרשות להכנת אזרח העתיד. תחומי התוכן שהתכנית תתמקד בהם יהיו: מדעי החומר - מבנה החומר ותכונותיו, שינויים פיזיקליים וכימיים, תנועה וכוחות, אנרגיה וגלגוליה ואינטראקציה בין קריינה לחומר; עולם היצורים החיים - צמחים, בעלי חיים ומיקרואורגניזמים, תאים, מערכות בגוף האדם, תורשה, אוכלוסיות, מערכות אקולוגיות וביוספרה; גיאוגרפיה פיזית - המבנה של מערכת כדור הארץ, שינויים במערכות כדור הארץ והסביבה, תהליכי שינוי ארוכי טווח בכדור הארץ והיקום.


3.  מרכיבי התכנית

חומרי הלימוד: חומרי הלימוד משקפים את ההדגשים לעיל (משימות עתירות-מלל ואותנטיות, הלקוחות מהיום-יום והדורשות יכולת יישום של חומר הנלמד במסגרת תכנית הלימודים). החומרים הוכנו על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך התרבות והספורט, בשיתוף עם המרכז להוראת המדעים (מל"ם). חומרים אלו יחולקו לבתי הספר.

השתלמות והדרכה: למורים שישתתפו בתכנית תינתנה השתלמות והדרכה בית-ספרית. ההשתלמות תזכה את המורים בגמול השתלמות.

מבחנים: במהלך השנה יועברו מבחנים שישולבו בלמידה. המבחנים יוכנו על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, יישלחו לבתי הספר ויועברו וייבדקו על ידי מורי בתי הספר, והתוצאות תשמשנה בסיס למפגשי השתלמות שבהם ידונו באופן שבו אפשר לשפר את ההוראה על בסיס הממצאים. אנו ממליצים לבתי הספר לשבץ את הבחינות בלוח הבחינות הבית-ספרי ולשקלל את הציון המתקבל בהם כחלק מהציון הכולל של התלמיד.


4.  היערכות

בשנת הלימודים התשס"ה התקיימו כנסי מנהלים שבהם קיבלו המנהלים הרצאה וחוברת מפורטת על התכנית ועל מבנה ההשתלמויות. בהמשך לכנסים אלה נשלחו למנהלי בתי הספר ולרכזי המקצוע חוזרי מפמ"ר המפרטים את אופן שילובם של הנושאים בלמידה השוטפת ובבחינות הבגרות.


5.  לוח הזמנים למבחנים

בתי הספר יבחרו את תאריך המבחן בטווח המוצע להלן:


5.1 אוריינות לשונית - עברית
הדמיית מבחן: בין התאריכים ג'-י"ג בטבת התשס"ו, 3-13.1.06
מבחן: בשבוע של כ"א-כ"ו בשבט התשס"ו, 19-24.2.06
5.2 אוריינות לשונית - ערבית
מבחן: בשבוע של י'-ט"ו בכסלו התשס"ו, 11-16.12.05
מבחן: בשבוע של ט"ז-כ"א באייר התשס"ו, 14-19.5.06
5.3 אוריינות מתמטית
הדמיית מבחן: בשבוע של ח'-י"ג בטבת התשס"ו, 8-13.1.06
מבחן: בשבוע של כ"ח בשבט-ג' באדר התשס"ו, 26.2-3.3.06
5.4 אוריינות מדעית
מבחן: בשבוע של ט"ו-כ' בטבת התשס"ו, 15-20.1.06
מבחן: בשבוע של ט'-י"ד באייר התשס"ו, 7-12.5.06.שאלות ובירורים אפשר להפנות כדלקמן:
- בנושא ארגון הלמידה בבית הספר: לאגף לחינוך על-יסודי, טל' 02-5603529
- בנושא חומרי הלימוד: לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, טל'
   02-5601176
- בנושאי תוכן של אוריינות לשונית בעברית: לפיקוח על הוראת לשון והבעה,
   טל' 02-5603605/6
- בנושאי תוכן של אוריינות לשונית בערבית: לפיקוח על הוראת הערבית,
   טל' 04-6477444
- בנושאי תוכן של אוריינות מתמטית: לפיקוח על הוראת המתמטיקה,
   טל' 02-5603612
- בנושאי תוכן הקשורים לאוריינות מדעית טכנולוגית:
   - פיזיקה: לפיקוח על הוראת הפיזיקה, טל' 02-5603473/610
   - ביולוגיה: לפיקוח על הוראת הביולוגיה, טל' 02-5603594/88
   - כימייה: לפיקוח על הוראת הכימייה, טל' 02-5604190
   - מדעי כדור הארץ: לפיקוח על הוראת הגיאוגרפיה, טל' 02-5603598/88
   - מדעי החיים והחקלאות: לפיקוח על הוראת מדעי החיים והחקלאות,
      טל' 03-6898829
   - מדעי הסביבה: לפיקוח על מדעי הסביבה, טל' 03-6898829
   - מדעי הטכנולוגיה: לפיקוח על מדעי הטכנולוגיה, טל' 03-6896809
שאלות נוספות אפשר להפנות אל מר עופר רימון, מנהל התכנית,טל' 02-5603599.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005