אורחות חיים במוסדות חינוך .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

 חופשת פורים – תיקון ללוח החופשות שפורסם
בחוזר הודעות ומידע סה/8(א), סעיף 10–3.5

3.5-1

חופשת פורים תחול בימים שני, שלישי ורביעי, י"ג-ט"ו באדר התשס"ו, 15-13 במרס 2006.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התשס"ו, 16 במרס 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005