בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

 הנושאים לבחינות הבגרות במקצועות תורה שבע"פ ומחשבת ישראל
בחינוך הכללי

4.3-1

1.  הנושאים לבחינה בתושב"ע
1.1 שאלון 007101 - יחידה אחת
אפשר לבחור באחד משני הנושאים האלה:
א. יחיד וחברה
ב. מן המקורות על א"י.
1.2 שאלון 007201 - 2 יחידות
אפשר להיבחן על 2 מבין שלושת הנושאים האלה:
א. דברים שבינו לבינה
ב. מן המקורות על גיור וגרות
ג. משפט ויושר.
1.3 שאלון 007202 - 2 יחידות
אפשר להיבחן בשניים מבין ששת הנושאים האלה:
א. רשות הרבים
ב. חקיקה
ג. המערכת המשפטית
ד. פרקי משנה
ה. משפט עברי
ו. מיזם.


2.  הנושאים לבחינה במחשבת ישראל
2.1 שאלון 039101 - יחידה ראשונה
אפשר לבחור או לשלב בין הנושאים האלה:
א. "ובחרת בחיים" - ערך חיי אדם בתרבות ישראל
ב. מעגלי שייכות - זהות יהודית בעולם משתנה.
2.2 שאלון 039201 - יחידות שנייה ושלישית
יחידה שנייה

אפשר לבחור או לשלב בין הנושאים האלה:

א.     צדק חברתי: אח-אחר-אחריות

ב.     "את שאהבה נפשי" - אהבת אישה ואהבת אלוהים

ג.     בעיית הרע בהגות היהודית.
יחידה שלישית: הגות ימי הביניים

אפשר לבחור או לשלב בין הנושאים האלה:

א.     האדם האידיאלי במשנתו של הרמב"ם

ב.     משנתו ההיסטורית של ר' יהודה הלוי

ג.     האדם במשנתו של ר' סעדיה גאון

ד.     האדם בסיפור גן העדן על פי פרשנות הרמב"ן.

2.3 שאלון 039202 או 039203 - יחידות רביעית וחמישית
מוצעות שתי אפשרויות שונות:
שאלון 039202 - הגות מודרנית

אפשר לבחור או לשלב בין הנושאים האלה:

א.     משבר האמונה בעת החדשה

ב.     תרבות ישראל ותרבות העמים במשנתו של מנדלסון

ג.     עבודות חקר
שאלון 039203 - מיזם בית ספרי.בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לתורה שבע"פ, הגב' חגית דינור,
טל' 050-6282074, ואל המפמ"רית למחשבת ישראל, הגב' צילה מירון-אילן,
טל' 050-6282177.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005