בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

 בחינת הבגרות בספרות בחינוך הכללי

4.3-2

1. שאלון 904441 בחורף ובקיץ התשס"ו

חובה לענות על שאלה בפרק "רומן". בפרק זה תהיה גם שאלה ספציפית על "סיפור פשוט" מאת עגנון. הוראת רומן זה, כהוראת הרומנים המסומנים בתכנית הלימודים בכוכבית, תפטור מהוראת רומן נוסף.

בפרק "סיפור קצר" תהיינה שלוש שאלות. בחורף התשס"ו תתייחס אחת משלוש השאלות בפרק ל"סיפור בלי כתובת" מאת יהודית הנדל, ובקיץ התשס"ו תתייחס אחת משלוש השאלות בפרק לסיפור "שפרה" מאת דבורה בארון. תלמיד שיבחר בפרק זה יענה על שתי שאלות מתוכו (בכל שאלה הוא יתייחס לסיפור אחר).
2. הפרק "שירה" בשאלונים 904441 ו-904041 החל מקיץ התשס"ו

השינויים בפרק "שירה" החל מקיץ התשס"ז פורסמו בחוזר "הודעות ומידע"
סה/1(א), סעיף 4.3-2, ובחוזרי המפמ"ר בהתשס"ה.בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לספרות בחינוך הכללי, מר שלמה הרציג,
טל' 02-5603604.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005