בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

 חומר הבחינה ליחידת הבחינה "דינים ומבוא" לבתי הספר הדתיים – קיץ התשס"ו

4.3-4

1. הפרק הראשון של השאלון יעסוק בנושאים האלה:
1.1 לנבחנים ב"דינים ומבוא" במסלול "תלמוד", בשאלון 006104, על-פי שולחן ערוך עם ביאור "המשנה הברורה":
- נושא א - "הכנה לתפילה": סימנים ד', ח', כ"ה, מ"ז
- נושא ה - "מועדים": סימנים תפ"ט, תצ"ה, תקפ"ט, תרל"ט, תרנ"ו.
1.2 לנבחנים ב"דינים ומבוא" במסלול "תושבע"פ", בשאלונים 005102 ו-005203 על פי קיצור שולחן ערוך "גאנצפריד":
- נושא א - "השכמה ותפילה": סימנים א'-כ"ג, כ"ה, כ"ז, כ"ח, ס"ח-ע"א, וכן הספר "דיני צבא ומלחמה", סעיפים 106-49, לבנים בלבד
- נושא ב - "סעודה וברכות": סימנים מ'-מ"ה, מ"ח-ס"א.
1.3 לנבחנים ב"דינים ומבוא" במסלול "תושבע"פ", בשאלונים 005102 ו-,005203 על פי קיצור שולחן ערוך "מקור חיים":
- נושא א - "סדר היום": פרקים א'-י', י"ג-כ"ג, כ"ה-כ"ו, וכן הספר "דיני צבא ומלחמה", סעיפים 106-49, לבנים בלבד
- נושא ב - "ברכות": פרקים כ"ז-מ"ח (א'-כ"ח), מ"ט-נ', נ"ב-נ"ג, ק"ל.
2. הפרק השני של כל השאלונים יעסוק בנושאים כלליים ובמושגי יסוד בהלכה.
3. הפרק השלישי של כל השאלונים יעסוק במבוא לתושבע"פ על פי תכנית הלימודים הרגילה.בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לתושבע"פ בחינוך הדתי, הרב שמעון לוי,
טל' 02-5604122.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005