בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

 בחינת הבגרות בכימייה

4.3-5

1.  שינוי בדרישות בבחינת הבגרות בכימייה

החל משנת התשס"ז יחול שינוי בבחינה בכימייה בהיקף של 3 י"ל לתלמידים הניגשים לבחינה בכיתות י"א או י"ב. בבחינה תהיינה 5 שאלות, ומשקלה של כל שאלה יהיה 20 נקודות.

הבחינה תכלול שני חלקים:
- בחלק הראשון תהיינה שתי שאלות חובה: שאלה 1 תכלול 8 שאלות רבות-בררה. שאלה 2 תהיה שאלת מאמר, ובה תהיה בחירה בין הסעיפים. השאלה תעסוק באוריינות כימית ותהיה ברוח המשימות של התכנית הלאומית לקידום אוריינות מדעית/מתמטית/לשונית.
- בחלק השני תהיינה 6 שאלות, והתלמיד יענה על 3 מהן.


2.  חובת היבחנות במעבדה לתלמידי 5 י"ל כימייה האינטרנים

החל משנת הלימודים התשס"ו יחויבו תלמידי כיתות י' הבוחרים בכימייה כמקצוע מוגבר ב-1/2-1 יחידת מעבדה לפחות כחלק מהמחויבות לבגרות ב-5 י"ל, והם ייבחנו על כך בסוף כיתה י"ב.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לכימייה, ד"ר ניצה ברנע,
טל' 050-6282059.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005