חינוך חברתי וחינוך בלתי-פורמאלי .7

התנדבות

7.2

 ימי התרמה ארציים בהשתתפות תלמידים לשנת התשס"ו

7.2-1

1.  כללי

1.1 משרד החינוך התרבות והספורט רואה בפעילות ההתנדבותית למען הזולת ערך חינוכי רב. חינוך הנוער לאזרחות טובה ולרגישות לצורכיהם של חולים, נכים, פגועים ונזקקים בחברה הוא אחד מיעדיה של מערכת החינוך. נושא ההתרמות הוא חלק מתכנית חינוכית שמשרד החינוך מנהיג במטרה לחנך את התלמידים ליטול חלק בעשייה למען הציבור ללא תמורה ולפתח מודעות אנושית וחברתית.
1.2 הפעילות ההתנדבותית במשך כל שנת הלימודים באופן מעשי תהיה בתחום ובדרך שתבחר הנהלת בית הספר, בהתייעצות עם מועצת התלמידים ועם ועד ההורים המוסדי. הפעילות ההתנדבותית יכולה להיות בקשר עם תכנית "המחויבות האישית" או במסגרתה.
1.3 ימי התרמה ארציים בהשתתפותם של תלמידים בבתי-הספר וחניכים בתנועות הנוער הם חלק מפעילות התנדבותית זו. משרד החינוך מבקש לקיים את מבצע ההתרמה בכל מוסדות החינוך בארץ.2.  מועדי ההתרמה ושמות העמותות המתרימות

2.1 יום התרמה ארצי עבור האגודה למלחמה בסרטן יתקיים יום שני, כ"ב באלול התשס"ה, 26.9.05. על יתר מועדי ההתרמות תפורסם הודעה נפרדת.
2.2 המנהלת הכללית של משרד החינוך התרבות והספורט מבקשת מהרשויות המקומיות לפרסם על גבי לוחות המודעות של הרשות ובאמצעים אחרים העומדים לרשותן את מועדי ההתרמה ואת שמות העמותות המתרימות, תוך ציון העובדה שההתרמה תתנהל מדלת לדלת על ידי תלמידי בתי הספר וחניכי תנועות הנוער. הרשויות תפרסמנה פנייה לאזרחים לקבל את המתרימים בסבר פנים יפות, כמתחייב מהתרמה הנעשית בהתנדבות, כעזרה לזולת ושלא על מנת לקבל פרס.
2.3 על פי הוראות הקבע המובאות בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), סעיף 7.2-5, מחלקת החינוך ברשות המקומית תקבע את שיבוץ בתי הספר לימי ההתרמה השונים, ולכן רק לאחר שמחלקת החינוך תעשה זאת, רשאים נציגי הארגונים לפנות אל בתי ספר לתיאום יום ההתרמה. יש להדגיש כי משרד החינוך או מי מטעמו אינו מעורב בהחלטה אילו בתי ספר יצאו לכל מבצע התרמה.
2.4 על פי הוראות הקבע בחוזר הנ"ל רשות מקומית רשאית לאשר את קיומם של שני ימי התרמה מקומיים נוספים, לעמותות מקומיות אשר אינן יכולות להיכלל בימי ההתרמה הארציים.

יום התרמה מקומי יתבצע רק לאחר ימי ההתרמה הארציים בשנת הלימודים (אחרי חג הפסח). אישור יום התרמה מקומי כרוך בבדיקת מטרות העמותה ודרכי פעולתה על ידי הרשות המקומית.

האחריות על יום התרמה מקומי, על ביטחון התלמידים ועל כל הנוגע ליום זה היא של הרשות המקומית, לפי ההנחיות המפורטות בחוזר הנ"ל.
2.5 לאור המצב הביטחוני יש להקפיד על מילוי הוראות הבטיחות והביטחון כמפורט בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), סעיף 7.2-5. מומלץ להימנע מהצבת זוג תלמידות להתרמה באזורים מבודדים.בשאלות אפשר לפנות אל הגב' חיה הורוביץ, ועדת המעקב הציבורית,
טל' 02-5604718.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005