חינוך חברתי וחינוך בלתי-פורמאלי .7

פעילות חברתית וקהילתית

7.9

 פעילות תלמידי בתיה"ס היסודיים בימי ו' שתוכר כמחויבות אישית

7.9-1

ברשויות העוברות למתכונת של 5 ימי לימוד בבתי-הספר היסודיים והעל-יסודיים יוכלו תלמידים מבתי-הספר העל-יסודיים להשתתף בהפעלת תכניות לתלמידי בתי-הספר היסודיים ביום ו' (חונכות אישית, פעילות העשרה ופנאי וכדומה). פעילות זו תוכר כמחויבות אישית לצורך קבלת תעודת בגרות. הוראות הקבע בנושא המחויבות האישית מובאות בחוזר הוראות הקבע סג/1(א), סעיף 7.9-5.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מינהל החברה והנוער במחוז.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005