עובדי הוראה .8

הכשרת עובדי הוראה

8.2

 החזרי שכר לימוד בשנת הלימודים התשס"ו

8.2-1

בסעיף 2-8.2 של חוזר "הודעות ומידע" סה/9(א) פורטו ההנחיות והכללים, ובכלל זה סדרי העדיפויות ולוח הזמנים להגשת בקשות לעניין השתתפות משרדנו בתשלום שכר הלימוד לעובדי הוראה הלומדים ומשתלמים בשנת הלימודים התשס"ו. עובדי הוראה המעוניינים לקבל מענקי השתתפות בתשלום שכר הלימוד מתבקשים לעיין בחוזר זה. את החוזר אפשר למצוא במזכירויות בתי הספר, וכן באתר האינטרנט שכתובתו www.education.gov.il/hishtalmut_hadracha ובאתר חוזרי המנכ"ל.

להלן כמה הדגשים לתזכורת:
1. כדי לקבל מענקי שכר לימוד יש להגיש בקשה על גבי הטופס "בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לשנה"ל התשס"ו".
2. את טופסי הבקשה אפשר למצוא, החל מפרסום חוזר זה, במזכירויות בתי הספר, במשרדי הפיקוח על השתלמויות עובדי ההוראה שבלשכות המחוזיות, וכן באתר האינטרנט הנ"ל.
3. המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום שלישי, י"ג במרחשוון התשס"ו, 15.11.05.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005