עובדי הוראה .8

יועצים ומורים בתפקידי הדרכה

8.3

 (עובדי הוראה בתפקידי הדרכה – תוספות לחוזר הוראות הקבע סד/2(ב

8.3-1

בחוזר הוראות הקבע סד/2(ב), סעיף 4-8.3, פרסמנו את הוראות הקבע בנושא עובדי הוראה בתפקידי הדרכה. להלן כמה תוספות. בקרוב נפרסם חוזר הוראות קבע חדש בנושא.
א. תוספת לסעיף קטן 1 - "הדרכת עובדי הוראה"
1.6 איסור קיום השתלמויות במסגרת העבודה
חל איסור מוחלט על המדריך לקיים השתלמויות לעובדי הוראה במסגרת יום עבודתו כמדריך. השתלמות לעניין זה משמעה תכנית מפגשים רציפה המתוכננת מראש ומאושרת להכרה לגמול על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה של עובדי הוראה.
ב. תוספת לסעיף קטן 4.4 - "יחידת העבודה השבועית של המדריך"
מדריך שישובץ בשישה ימי הדרכה - על ידי יותר מממונה אחד ובהעסקות שונות - יעבוד שישה ימים בשבוע; אין לאחד את משרתו ולרכזה בחמישה ימי עבודה.
ג. החלפת סעיף קטן 4.11 (יבוא במקום 4.11 הקודם)
4.11 חופשתו של מורה בתפקיד הדרכה בבית הספר תהיה אף היא כנהוג לגבי מפקחים. במהלך שנת הלימודים ידווח מנהל בית הספר, כמקובל, על נוכחות, לרבות דיווח על ניצול ימי החופשה של המדריך המשובץ בבית ספרו. במהלך חופשת הקיץ יתאם המורה בתפקיד הדרכה את עבודתו עם המפקח הממונה, וימלא דוח עבודה חודשי כנהוג לגבי כלל המדריכים. דוח זה טעון אישור של המפקח הממונה.
ד. הערה כללית הנוגעת לחוזר כולו
פעילות שלא בתפקיד תיחשב הפרת משמעת, ויהיה אפשר לנקוט הליכי ענישה בשל הפרת הוראות.בשאלות אפשר לפנות ללשכת ההדרכה הארצית, טל' 02-5603211.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005