עובדי הוראה .8

תנאי שירות

8.5

 תמריצים לעובדי הוראה וחינוך בהתשס"ו

8.5-1

1.  כללי

בהתאם להחלטות ממשלה שהתקבלו במהלך השנים 2003-1993, תופעל מערכת התמריצים למורים בשנת הלימודים התשס"ו (החל מיום כ"ז באב התשס"ה, 1.9.05) כדלקמן:
1.1 באזור עדיפות לאומית א' תינתנה הטבות לכל עובדי ההוראה והחינוך, כמפורט בנספח להלן.
1.2 באזור עדיפות לאומית ב' (שבוטל):
א. עובדי הוראה וחינוך ותיקים הגרים ועובדים ביישובים בית שמש, טבריה, כסרא סמיע, מגדל העמק, נצרת עלית, עכו, עפולה, קריית גת וקריית מלאכי ימשיכו לקבל את ההטבות שאושרו להם בעבר.
ב. עובדי הוראה וחינוך ותיקים הגרים ועובדים ביישובים כרמיאל, יקנעם עלית ויבניאל ימשיכו ליהנות רק מההטבה של תשלום חלק העובד בקרן ההשתלמות על ידי המשרד.2.  לוח הזמנים להגשת בקשות

מידע מפורט זה, על מערכת התמריצים המוענקים לעובדי-הוראה וחינוך באזורי עדיפות לאומית, מבטל את כל ההודעות הקודמות בנושא זה. עובדי הוראה וחינוך הזכאים לתמריצים בשנת הלימודים התשס"ו יגישו עם תחילת שנת הלימודים בקשות לקבל תמריצים מכל סוג ללשכות המחוזיות. הגף לדיור ולתמריצים לא יטפל בבקשות שתוגשנה אחרי י"ט בסיוון התשס"ו (15 ביוני 2006), למעט קרנות ההשתלמות (ראה 4.4 ד להלן) והחזר נסיעות בשבתון ראה (4.5 , הערה 4).

הערות
1. בקשות לכל סוגי התמריצים יש להגיש לגף לתמריצים במשרד החינוך במחוז המתאים, על גבי טפסים שאפשר לקבל בגף לתמריצים ובמחלקות החינוך באזורי העדיפות הלאומית. אישור הבקשה יישלח למעסיק לביצוע, והעתק האישור יישלח למורה.

ההתחשבנות עם הרשויות/הבעלויות בגין תמריצים ששולמו למורים המועסקים על-ידם תיעשה על פי אותם נוהלי התחשבנויות עם רשויות ובעלויות הקיימים במשרד החינוך.
2. התמריצים יאושרו מאותה שנת לימודים שבה הוגשו הבקשות לתמריצים.
3. עובדי הוראה וחינוך שקיבלו אישור לקידום בוותק וצורפו לקרנות ההשתלמות מתבקשים לא למלא שנית את טופסי הבקשות כל עוד לא חל שינוי במקום עבודתם או במקום מגוריהם.
4. בקשות להשתתפות בשכר דירה ובשכר לימוד יש להגיש כל שנת לימודים מחדש, בצירוף המסמכים הנדרשים.
5. עובד הוראה וחינוך החוזר משנת שבתון מתבקש למלא שנית את טופסי הבקשות לתמריצים (כולל קרנות ההשתלמות).3.  הזכאים לתמריצים

עובדי הוראה וחינוך המדורגים בדירוג עובדי הוראה (מפקחים, מנהלי בתי-ספר, מורים, גננות, מדריכים) ופסיכולוגים חינוכיים המדורגים בדירוג האקדמי - כל אלה זכאים לתמריצים בתנאים האלה:
3.1 אם הם מוסמכים, לשלב החינוך שבו הם מלמדים, בעלי תעודת הוראה או בעלי תואר אקדמי (מורה "מוסמך" הוא מי שיש בידו תעודת הוראה בחינוך היסודי או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל יסודי).
3.2 אם הם גרים ביישוב הנמצא באזורי עדיפות לאומית א' ועובדים בו.
3.3 אם הם מועסקים ישירות על ידי המשרד או על ידי הבעלויות בחינוך העל-יסודי במסגרת הפרופיל ו/או במוסדות המוכרים במסגרת החינוך המוכר.

הערות
1. עובד הוראה וחינוך הגר ביישוב באזור עדיפות לאומית א' ועובד ביישוב אחר באזור עדיפות לאומית א', וכן מורה המשנה את מקום עבודתו או את מקום מגוריו בין יישוב ליישוב באזור עדיפות לאומית א', זכאותו לתמריצים או להמשך קבלת תמריצים תיקבע על ידי מנהל הגף לדיור ולתמריצים.
2. עובד הוראה וחינוך המשנה את מקום עבודתו או את מקום מגוריו מתחייב להודיע על כך בכתב לגף התמריצים במחוז המתאים. קבלת התמריצים מוגבלת לתקופת העבודה והמגורים באחד היישובים שברשימה. עזב עובד ההוראה את היישוב ו/או הפסיק לעבוד - מכל סיבה שהיא - יבוטלו התמריצים.
3. עובדי הוראה וחינוך המועסקים על ידי בעלויות בחינוך העל-יסודי יאושרו בתנאי שהם מופיעים בפרופיל בית הספר.
4. מדריכים המועסקים בחינוך המשלים (נוער וקהילה) ימשיכו ליהנות ממערכת התמריצים, בתנאי שקיים מימון של המשרד להעסקת עובדים אלו במסגרת תמיכות המשרד.
5. עובד הוראה וחינוך העובד במשרה חלקית זכאי לתמריצים במידה יחסית להיקף משרתו, בתנאי שיעבוד במחצית המשרה לפחות במהלך כל שנת-הלימודים ( 50% של משרה שנתית).
6. מורים השוהים בשנת השבתון אינם זכאים לתמריצים.
7. התמריצים אינם חלק מן השכר לצורך פנסיה ופיצויי פיטורין.
8. הענקת התמריצים אינה נובעת מהסכמים קיבוציים החלים בדירוג עובדי הוראה אלא היא פרי החלטת ממשלה.
9. הודעה על ביטול תמריצים לעובד הוראה וחינוך תינתן רק באישור הגף לתמריצים.
10. מכל התמריצים ינוכו מסים כחוק.4.  פירוט התמריצים

4.1 קידום ותק (תמריץ שווה קידום בשווי כספי של שנות ותק)

הוותק המוכר לצורך תשלום השכר יקודם ביישובים שבאזור עדיפות לאומית א' ב-4 שנים. הוא ישולם במשכורת כתוספת נפרדת, והוותק הריאלי לא ישתנה.

קידום הוותק יחול לגבי עובדי ההוראה והחינוך הזכאים, בכל שלבי הוותק המקצועי. לעובדי הוראה וחינוך בשנות הוותק ה-36-33 יקודם הוותק המוכר בשיעור השווה להפרש בין השכר המשולב של שנת הוותק ה-35 לשכר בשנת הוותק ה-36, כפול מספר שנות הקידום. קידום הוותק מוגבל לתקופת העבודה והמגורים באחד היישובים ברשימה. עזב עובד ההוראה את היישוב, יבוטל קידום הוותק.

קבוצות שאינן מדורגות לפי ותק, אלא לפי דרגות, כמו פסיכולוגים חינוכיים המדורגים לפי הדירוג האקדמי, יש לקדמן ביישובים שבאזור עדיפות לאומית א' בהתאם לאישור הגף לדיור ולתמריצים בשווי-כספי של 2 דרגות. התוספת תשולם במשכורת כתוספת נפרדת, ללא שינוי בדרגתו הריאלית של העובד.

לפסיכולוגים הנמצאים בשיא דרגתם על פי מתח הדרגות בתקן המאושר תשולם התוספת בשיעור השווה להפרש בין השכר של הדרגה הגבוהה ביותר שלהם לבין השכר של קודמתה, כפול 2.
4.2 לימודים אקדמיים לקראת תארים בישראל

הגף לדיור ולתמריצים משתתף בשיעור של 75% בהוצאות שכר הלימוד במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה - של כל עובד הוראה וחינוך הזכאי לתמריצים - לאחר שהגף לדיור לתמריצים מאשר את תכנית הלימודים, ובתנאי שהוא לומד מערכת שעות של 6 שעות שבועיות לפחות. חוגי הלימוד שיאושרו חייבים להיות בתחום המקצועות הנלמדים בבית הספר או בנושאי חינוך כלליים, לקראת תואר.

הערות
1. עובדי הוראה וחינוך תושבי אזור עדיפות לאומית א' המקבלים מענקי שעות מטעם הגף להשתלמות זכאים אפוא לקבל גם החזר שכר לימוד מטעם הגף לדיור ולתמריצים, בהתאם להוראות הנזכרות לעיל (פרטים לגבי מענקי שעות אפשר לקבל בגף ההשתלמויות במשרדנו).
2. עובדי הוראה וחינוך המקבלים השתתפות בשכר-לימוד מגורם אחר אינם זכאים להשתתפות נוספת מטעם המשרד.
3. מורים הלומדים בארץ בשלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל אינם זכאים להחזר שכר לימוד (החל מיום 1.9.02).
4. מורים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה זכאים להחזר שכר לימוד בתנאי שילמדו שני קורסים אקדמיים לתואר במהלך שנת הלימודים.
5. ההשתתפות בשכר לימוד אינה חלה על לימודים בחו"ל.
6. ההשתתפות אינה חלה על אגרות לימודים, על דמי בחינות ועל פיגורים, וסכום ההשתתפות לא יעלה על גובה שכר הלימוד השנתי.
4.3 השתתפות בשכר דירה

סכום ההשתתפות של הגף לדיור ולתמריצים בשכר הדירה באזורי עדיפות לאומית בשנת הלימודים התשס"ו יעמוד על 80% מגובה שכר הדירה בדירות עמידר ועמיגור וכן בדירות השייכות לרשויות מקומיות ועוד.

התחשיב להשתתפות הגף יהיה על פי ההוצאה השנתית הכוללת בגין שכר-דירה ל-12 חודשים, והיא תבוצע ב-12 תשלומים חודשיים שווים.

הדירות השכורות בשוק החופשי אינן כלולות בהסדר זה, והשתתפות הגף תתבסס אפוא על מחירי שכר דירה של עמידר ביישוב, והיא לא תעלה על ההשתתפות המרבית בשכר דירה שנקבעה לאותה שנת לימודים, להוציא יישובים שקיימת בהם מצוקת דיור ושכר הדירה בהם הוא מן הגבוהים בארץ כמו אילת, ערד ועוד. במקומות אלה ייקבע שיעור ההשתתפות על ידי ועדה בראשות מנהל הגף לדיור ולתמריצים ובהשתתפות נציג המחוז, הממונה על נושא התמריצים במחוז, ונציג הרשות, מנהל מחלקת החינוך.

הערות
1. להשתתפות בשכר דירה זכאי עובד הוראה וחינוך מוסמך, הגר ועובד באותו יישוב, בתנאי שהוא אינו בעל דירה אחרת - על שמו או על שם אשתו - באותו יישוב או ביישוב אחר שבאזור עדיפות לאומית.
2. מורים המקבלים השתתפות בשכר-דירה מגורם אחר אינם זכאים להשתתפות נוספת מטעם המשרד.
3. ההשתתפות לא תינתן לעובדי הוראה וחינוך השוכרים דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה (אב/אם, בן/בת, אח/אחות, חתן/כלה, סב/סבתא, גם של בן/בת הזוג של עובד-ההוראה).
4. השתתפות בשכר-דירה תינתן לעובדי הוראה וחינוך השוכרים דירה לתקופה של 6 חודשים לפחות, במהלך שנת הלימודים.
5. מאז שנת הלימודים התשנ"ח מורה המוכר את דירתו בתוך אזור עדיפות לאומית אינו מקבל כל סיוע בשכר דירה.
4.4 הצטרפות לקרנות ההשתלמות של עובדי הוראה וחינוך

א. הגף לדיור ולתמריצים יישא בהפרשות לקרן - של העובד ושל המעסיק גם יחד - לגבי עובד הוראה וחינוך הזכאי לתמריצים, הגר ועובד באחד היישובים שבאזור עדיפות לאומית ואשר יצטרף לאחת מארבע קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה, בהתאם לתקנוני הקרנות (פרטים על הקרנות אפשר לקבל בבנק הבינלאומי ובבנק מסד, "מנהלי הקרנות").
ב. באזור עדיפות לאומית חלק המעסיק פטור מתשלום מס-הכנסה. חלק העובד המשולם על ידי המעסיק חייב ב"זקיפת הטבה" לצורך מס-הכנסה.
ג. כדי ליהנות מן ההסדר על עובד ההוראה להגיש להצטרפות בקשה אישית לגף לדיור ולתמריצים למורים במחוז המתאים.
ד. מורים המגיעים לגיל 53 מתבקשים למלא טפסים חדשים ולהצטרף לאחת מהקרנות המקוצרות על פי תקנון הקרנות (פרטים אפשר לקבל בקרנות ההשתלמות).
ה. תשלום חלקו של העובד בקרן ההשתלמות על ידי הגף לדיור ולתמריצים יהיה מוגבל לתקופת עבודתו ומגוריו באחד היישובים שברשימה. עזב העובד את מקום מגוריו או את מקום עבודתו ביישוב לפני תום 5 שנים מתחילת החיסכון הראשון במסגרת התמריצים מכל סיבה שהיא, יפסיק הגף לדיור ולתמריצים לגביו את ההסדר האמור, ויגבה מן הקרן את כל התשלומים ששולמו על ידו בגין חברותו של העובד בקרן ההשתלמות.
ו. על עובד ההוראה לחתום על ההצהרה בטופס הבקשה המובא להלן:

"אני הח"מ מצהיר בזה בי הנני עוסק/ת כעובד/ת הוראה/עובד/ת חינוך במוסד שפרטיו רשומים לעיל וכי הגשתי בקשה להתקבל/התקבלתי כחבר/ה בקרן השתלמות למורים ולגננות בע"מ למורים תיכוניים, למורי סמינרים ולמפקחים בע"מ. הצטרפותי במסגרת התמריצים כפופה להוראות שבחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך.

ידוע לי כי משרד החינוך או מעסיקי הישיר יישאו בהפרשות העובד והמעביד גם יחד בגין חברותי בקרן ההשתלמות למשך תקופת עבודתי במוסד הנ"ל ומגוריי ביישוב שפרטיו רשומים לעיל.

כן ידוע לי שאם אעזוב את מקום עבודתי או את מקום מגוריי לפני תום 5 שנות חיסכון, או שאעבוד פחות מ-50% משרה שנתית, יפסיק משרד החינוך להפריש כספים עבור חלקי בחיסכון ויגבה מן הקרן את התשלומים עבור כל התקופה.

אני מתחייב/ת להודיע בכתב לקרן ההשתלמות ולגף לדיור ולתמריצים על כל שינוי במקום מגוריי ובמקום עבודתי."
ז. ההצטרפות לקרן תאושר מראשית שנת הלימודים התשס"ו, בתנאי שתוגש לפני ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005). מורים שיגישו בקשות בין התאריכים א' בטבת - י"ט בסיוון התשס"ו (1.1-15.6.06) יצורפו לקרן מיום א' בטבת התשס"ו (1.1.06).
ח. עובדי חינוך המועסקים במערכות החינוך הבלתי פורמאליות, תושבי ועובדי אזור עדיפות לאומית, שיאושרו על ידי הגף, זכאים להצטרף לקרנות ההשתלמות המקוצרות "מקור" ו"מישור" במסגרת התמריצים, והמעסיק יישא בהפרשות לקרן של העובד והמעסיק גם יחד. הגף לדיור ולתמריצים יחזיר למעביד את חלקו של העובד בקרן.
ט. פסיכולוגים חינוכיים, תושבי ועובדי אזור עדיפות לאומית, שאושרו על ידי הגף לדיור ולתמריצים, זכאים להצטרף לקרן ההשתלמות לאקדמאים במסגרת התמריצים, והמעסיק יישא בהפרשות לקרן של העובד והמעסיק גם יחד. הגף לדיור ולתמריצים יחזיר למעבידים את חלקו של העובד בקרן.
4.5 החזר הוצאות נסיעה של מורים משתלמים בשנת שבתון

הגף לדיור ולתמריצים יישא בהוצאות הנסיעה למקום ההשתלמות ובחזרה של עובד הוראה הגר באחד היישובים שבאזור עדיפות לאומית. החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי התעריפים של התחבורה הציבורית ויבוצע על ידי קרנות ההשתלמות. עובד הנוסע להשתלמות ברכבו הפרטי יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי מספר הימים שבהם הוא נוסע להשתלמות ולפי תעריפי התחבורה הציבורית באותם קווי נסיעה בינעירוניים בלבד.

בקשה לקבלת ההחזר יש להגיש ישירות לקרן ההשתלמות המתאימה, על גבי טופס שאפשר לקבל בקרן.

הזכאים להחזר הוצאות נסיעה

עובדי הוראה המדורגים בדירוג עובדי הוראה (מפקחים, מנהלי בתי ספר, מורים, גננות ומדריכים) זכאים להחזר הוצאות נסיעה בתנאים האלה:
- אם הם אושרו לצאת לשנת שבתון במסגרת התמריצים על ידי הגף לדיור ולתמריצים למורים;
- אם הם ממשיכים לגור באזור עדיפות לאומית א';
- אם שיעור משרתם הממוצע במסגרת מענק ההשתלמות הוא 50% לפחות.

הערות
1. החזר הוצאות הנסיעה יאושר רק עד לאוניברסיטה הקרובה.
2. החזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי תחשיב של 6 שעות שבועיות של לימודים באותו יום ולא יותר מפעמיים בשבוע.
3. החזר הוצאות הנסיעה יבוצע במידה יחסית להיקף המשרה ולשעות ההשתלמות ולאחר אישור הגף לתמריצים.
4. דוחות נסיעה שיגיעו לקרנות ההשתלמות לאחר י"ט בתמוז התשס"ו (15.7.06) לא יכובדו.בשאלות אפשר לפנות אל מנהל הגף לתמריצים, מר יצחק ויצמן,
טל' 02-5604771.5.  נספח אזור עדיפות לאומית א' לעניין ההטבות הניתנות לעובדי הוראה וחינוך

פירוט היישובים הוא לפי סדר ה-א'-ב'הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005