עובדי הוראה .8

תנאי שירות

8.5

 גמול ריכוז בתי ספר קטנים/מקצוע הוראה קטן לשנת הלימודים התשס"ו

8.5-2

1.  רקע

על פי הסכמי השכר משנת 1993, שנחתמו בין ארגוני המורים לנציגי המעסיקים (ראה חוזר נד/3, נספח א), יש מכסה מוגבלת של גמולי ריכוז לעובדי הוראה במוסד שבו מספר כיתות קטן (בבתי ספר יסודיים) או במקצוע שסך כל שעות הוראתו הן בין 24
ל-48 ש"ש (בבתי ספר על-יסודיים). גובה הגמול הוא 4% מהרכיבים האלה: שכרו המשולב של המורה + תוספת "תגבור הוראה" + תוספת 2001 (3%).

לצורך יישום ההסכם וקביעת הקריטריונים הוקמה ועדה משותפת למשרד החינוך ולנציגים של ארגוני המורים.

אין להתחייב בפני עובד ההוראה על קבלת הגמול לפני שמנהל בית הספר יקבל אישור בכתב מהוועדה המשותפת למשרד החינוך ולארגוני המורים על הזכאות לגמול.


2.  הזכאים לגמול זה
2.1 עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים שמספר הכיתות בהם אינו עולה על 12 כיתות
2.2 עובדי הוראה בבתי ספר על-יסודיים המלמדים מקצוע שמספר שעות ההוראה שלו יהיה בין 24 ל-48 ש"ש.

הערות
1. עובד הוראה זכאי לגמול זה עד שנתיים ברצף בלבד. לא יהיה זכאי לגמול זה מי שקיבלו בשנתיים האחרונות (התשס"ד-התשס"ה).
2. אפשר להעביר בקשה לקבלת גמול של עובד הוראה אחד ולכל היותר של שני מורים למוסד.

3.  אופן הגשת הבקשה לקבלת הגמול

3.1 יש למלא טופס עבור עובד ההוראה ולשלחו לכתובת זו: המחלקה לתנאי שירות של עובדי הוראה, האגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים 91911.
3.2 יש להעביר את הבקשות עד כ"ו באלול התשס"ה, 30.9.05, לכל המאוחר.
3.3 העתק הבקשה יועבר למפקח על בית הספר ולארגוני המורים.בשאלות אפשר לפנות אל מר איתי הדר, הממונה על תנאי שירות של
עובדי הוראה, טל' 02-5604828 ו-02-5604757.
דוגמת טופס הבקשההודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005