תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

 הקצאת שעות להפעלת השתלמויות בית ספריות במורשת ישראל

9.15-1

המטה המשולב ליישום דוחות שנהר וקרמניצר מבקש להעמיק את הלימוד ואת הבירור הערכי בנושאי מורשת ישראל ובשאלות העומדות בבסיס קיומנו כמדינה יהודית ודמוקרטית.

לצורך זה יקצה המטה שעות להפעלת השתלמויות בית ספריות. ההקצאה תינתן למוסדות בחינוך הקדם-יסודי והיסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות אשר יעמדו באמות המידה הנדרשות.

אלה אמות המידה לקבלת שעות להשתלמות מוסדית:
1. עקרונות דוח שנהר עומדים במרכז החזון והתפיסה החינוכית של בית הספר.
2. עקרונות הדוח משולבים/ישולבו בתכניות הלימודים בבית הספר, תוך הדגשת תכנים כגון זהות יהודית וישראלית, שאלות מוסר, דילמות אנושיות, ערכים חברתיים בתרבות היהודית, יהדות כתרבות, הציונות כיום, הלוח העברי ועוד.
3. תוכני ההשתלמות ישלבו מקורות מגוונים מארון הספרים היהודי.
4. יוקם צוות היגוי, בראשות המנהל, לקידום החזון והתפיסה החינוכית.
5. ימונה רכז לליווי השתלמות הבית-ספרית.
6. תוכני ההשתלמות ייושמו לתכנית פעולה בית-ספרית.
7. מספר המשתתפים בהשתלמות לא יפחת מ-15 מורים.
8. תינתן עדיפות לבתי ספר שיקיימו השתלמות בהיקף של 56 שעות.
9. בית הספר יגיש את תכנית ההשתלמות לאישור המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר.
הסתייעות בבניית ההשתלמות

לתכנון ההשתלמות אפשר להסתייע ברפרנטית המחוזית של מטה שנהר וקרמניצר ובמגוון רחב של גופים אזרחיים המתמחים בתחום זה. גופים אלה יכולים לספק מאגר של מנחים ומרצים וכן לסייע בביצוע ההשתלמות .

מועד ההשתלמות והיקף השעות
1. ההשתלמות תתקיים במהלך שנת הלימודים התשס"ו. היא תחל בשליש הראשון של השנה, בין החודשים תשרי-טבת התשס"ו (ספטמבר-דצמבר 2005).
2. ההשתלמות תהיה בהיקף של 56-28 שעות.
3. הטיפול בגמול ההשתלמות יהיה באחריות בית הספר.

אופן ההתקשרות
1. בתי הספר שהגישו את מועמדותם בחודש אב התשס"ה יגישו תכנית השתלמות מפורטת, כולל שמות המרצים, עד לתאריך י"א באלול התשס"ה, 15.9.05. התכנית תוגש למטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר ולרפרנטית המטה במחוז.
2. המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר, באמצעות נציגיו במחוזות, יאשר את תכנית ההשתלמות הבית-ספרית עד לתאריך כ"ה באלול התשס"ה, 29.9.05.כתובת המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר: משרד החינוך התרבות
והספורט, המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר, ירושלים 91911
בניין לב רם,
דוא"ל www.zipiko@education.gov.il,
פקס' 02-5602883, טל' 02-5603537.
רשימת הרפרנטיות המחוזיות

הרפרנטית המחוז מס' הטלפון מס' הפקס' כתובת הדוא"ל
צוקית שמידט צפון 04-9838886
04-9838887
04-6500281 tzukit@macam.ac.il
נאוה אדמון חיפה 04-8632515 04-8632575 navaad@education.gov.il
עדי מילשטיין מרכז 03-6897485 03-6896461 adimi@education.gov.il
תחיה סופר תל אביב 03-6896763 03-6896461 tchiaso@education.gov.il
יפה בן דוד ירושלים ומנח"י 057-4488701 02-5716626 Yaffab1@walla.co.il
אילנה דובדבני דרום 054-4903214 08-6490329 ilanaduvd@walla.co.il
איה שחם התיישבותי 04-9894919 04-9894933 maske@far-olami.org.ilהודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005