תכניות לימודים .9

חינוך גופני

9.3

 מסגרות התחרות הספורטיבית, כללי ההתנהגות ותאריכי
האירועים הארציים והבינלאומיים - התשס"ו

9.3-1

1.  עדכון תאריכים קובע להשתתפות תלמידות ותלמידים בתחרויות הספורט של בתי הספר בהתשס"ו

בשנת הלימודים התשס"ו יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידות ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא כדלקמן (לפי סעיף 11 לחוק לימוד חובה):
- לכיתות ז'-ח': א' בטבת התשנ"ב (8.12.91). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"א (18.12.90) ואילך.
- לכיתות ט': א' בטבת התשנ"א (18.12.90). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התש"ן (29.12.89) ואילך.
- לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשמ"ח (22.12.87). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשמ"ז (2.1.87) ואילך.
- לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שיש בהם אליפות בינלאומית: מירוצי שדה, ניווט, טניס שולחן, כדורעף וכדוריד): כ"ד בטבת התשמ"ט (1.1.89).
- לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שתלמידינו אינם משתתפים באליפויות הבינלאומיות שלהם): א' בטבת התשמ"ט (2.12.88).
- לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: א' בטבת התשמ"ח
(22.12.87).


2.  מסגרות התחרות הספורטיבית

2.1 כללי
א) אירועי החינוך הגופני יפעלו על-פי "התקנון לאירועי החינוך הגופני", משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח הארצי על החינוך הגופני, תל-אביב, התשס"א, 2000-2001.
ב) מפעלי הספורט הארציים יאורגנו ויטופלו על-ידי התאחדות הספורט של בתי-הספר.

מסגרות התחרויות המחוזיות תתבצענה בשתי מתכונות: האחת לכל בתי הספר, לפי מסגרות התחרות כפי שהיו נהוגות עד כה, והשנייה - לבתי הספר שהקימו מועדון ספורט בית-ספרי בענפי הספורט הבאים, לתלמידות ולתלמידים: כדורעף, כדורעף חופים, אופני הרים, סקווש, שחמש, טניס-שולחן וניווט תחרותי; ולתלמידות בלבד: כדוריד, כדורגל וכדורסל.
ג) חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות בתלבושת ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבע ובדגם אחיד, מסומנת בהתאם לחוקה שבענף הספורט המסוים. העדר תלבושת אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת השתתפותה בתחרות.
ד) בשלב הארצי חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע עם שתי מערכות לבוש, כמפורט לעיל (אחת בהירה ואחת כהה). הופעה עם סמלי אגודות או עם פרסומות מסחריות על גבי תלבושות ספורט ועל בגדי האימון של התלמידים אסורה בהחלט.
ה) מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "רישום קבוצתי למשתתפים" שבו יש, בין השאר, התייחסות לבריאות התלמידים ולביטוח נגד תאונות אישיות (אפשר לקבל טפסים אלה אצל המפקח על החינוך הגופני במחוז).

כמו-כן המנהלים מתבקשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים על נבחרת בית הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות החינוכית שהתפרסמו בחוזר הוראות הקבע סד/10(א), סעיף 9.3-14.

למשתתפים במסגרות התחרויות של מועדוני הספורט הבית-ספריים ובמסגרות של תחרויות ליגת-העל בכדורסל, בכדורגל תלמידות ובכדורעף יונפקו כרטיסי משתתף נוסף לכרטיס הרישום הקבוצתי.
ו) מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים לתקנונים וללוח הזמנים של האירועים כדלהלן. מרכזי המקצוע אחראים לבדוק ולוודא לגבי כל אירוע, שבועיים לפני המועד המתוכנן, אפשרות שינויים בתקנון ובלוח הזמנים.
2.2 שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי-הספר העל יסודיים בתחרויות הספורט
א) הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף בתחרויות, בהתאם לאפשרויות דלהלן:
1) מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות המצויות בבית-הספר, כלומר בית ספר שיש בו חטיבה עליונה אחת ו-3 חטיבות ביניים יוכל להיות מיוצג על ידי 4 נבחרות נפרדות (אחת לכל חטיבה)

או:
2) תהיה נבחרת אחת לכל חטיבת גיל, כלומר בבית ספר כדוגמת זה שלעיל תהיה נבחרת אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת לשלוש חטיבות הביניים.
ב) להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרות:
1) כל נבחרת של חטיבה תירשם בנפרד (אם יש יותר מנבחרת אחת) על גבי טופס "רישום קבוצתי למשתתפים".
2) על טופס ההרשמה יצוין שם המוסד, ויודגש כינוי או סימול החטיבה באותו מוסד.
3) במקרה של בחירה באפשרות 1 אסור יהיה להעביר תלמיד מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים.
4) הרישום הוא קבוע וסופי לאותה שנת לימודים כולה, בכל ענפי הספורט.
5) השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל שתפורסמנה על ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני/התאחדות הספורט לבתי ספר.
6) כיתת ספורט רשאית לרשום קבוצה נוספת מתלמידי כיתה ז', שתתחרה בתחרויות אזוריות או מחוזיות בלבד, ללא אפשרות להעפיל לגמר הארצי (במשחקי הגמר הארצי תתמודדנה שתי קבוצות משני בתי ספר שונים). בשלב זה תהיה הקבוצה הרשמית זו המורכבת מתלמידי כיתות ז'-ח' בלבד, כמו בעבר.
7) בית-ספר המשתתף במסגרת תחרויות ליגת-על, בכדורסל או בכדורעף, יוכל לשתף, במסגרת מחוזית בלבד, נבחרת של כיתות י' לתלמידים אשר אינם נמנים על סגל שחקני ליגת-העל (ללא אפשרות להעפיל לאליפות הארצית).

בנבחרת זו אפשר לכלול עד 2 תלמידים מכיתות י"א, אשר אינם נמנים על סגל השחקנים של קבוצת ליגת-העל; כל זאת באישור המפקח על החינוך הגופני במחוז.
ג) תלבושת

תלבושתה של כל נבחרת בית-ספר תהיה שונה בצבע חולצתה ובסימולה (אם יש בתחרות יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד).


3.  אירועים ארציים ובינלאומיים

3.1 מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות בהתאם ללוח האירועים שבטבלה בהמשך.
3.2 בתי הספר שיזכו באליפויות דלהלן יהיו מועמדים לייצג את המדינה - את משרד החינוך - בתחרויות הבינלאומיות של בתי-הספר.

הוצאת המשלחות תיבדק עניינית לכל אירוע, גיל ומין בנפרד. ההחלטה הסופית לשיתופן תיפול בפיקוח הארצי על החינוך הגופני, ואין האמור בחוזר זה מחייב את הפיקוח הארצי על החינוך הגופני לשלוח את כל בתי הספר המנצחים לאליפויות הבינלאומיות (בכל מקרה תהיה תמיכת משרד החינוך התרבות והספורט עד לגובה של 50% ממחיר כרטיסי הטיסה והשהייה בימי התחרות הרשמיים).

אלה האליפויות הבינלאומיות בהתשס"ו:
- כדוריד (צרפת): כ"ד באדר-ב' בניסן התשס"ו (31-24 במרס 2006)
- טניס שולחן (סין): ז'-י"ד בניסן התשס"ו (12-5 באפריל 2006)
- מירוצי שדה (איטליה): י'-ט"ו בניסן התשס"ו (13-8 באפריל 2006)
- ניווט (סלובקיה): כ"ה בניסן-א' באייר התשס"ו (29-23 באפריל 2006)
- כדורעף (קרואטיה): ח'-ט"ו באייר התשס"ו (13-6 במאי 2006).
באליפויות הבינלאומיות בהתשס"ו רשאים להשתתף אך ורק תלמידי כיתות י'-י"א שנולדו אחרי התאריך 1.1.89.

הערה

כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימוד, האליפויות הארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל, בכדורגל ובקטרגל לבתי הספר העל יסודיים בשנת הלימודים התשס"ו מאורגנות בימים מרוכזים (2 משחקים ביום לנבחרת בית-הספר). מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את האחראים לנבחרות להכין את התלמידים בהתאם, ובמיוחד בנושא הכושר הגופני.


להלן מועדי האליפויות:

משחקי כדור

הענף מועד
הדיווח המחוזי
מועד
האליפות הארצית
מועד
הגמר הארצי
הערות
כדורגל י'-י"ב תלמידים יום שישי, כ' בטבת התשס"ו,
20.1.06
ימים שני-שלישי, כ"ב-כ"ג בשבט התשס"ו,
20-21.2.06
יום חמישי, כ"ג באדר התשס"ו,
23.3.06
 
מועד חלופי

ימים שני-שלישי, כ"ט-ל' בשבט התשס"ו,
27-28.2.06
ליגת כדורגל י'-י"ב תלמידות ההרשמה הסתיימה   יום חמישי, כ"ג באדר התשס"ו, 23.3.06  
ליגת כדורגל ט' תלמידות יום שישי, י"ד באייר התשס"ו, 12.5.06 ימים שלישי-רביעי, ג'-ד' בסיוון התשס"ו,
30-31.5.06
ימים שלישי-רביעי,
ג'-ד' בסיוון התשס"ו,
30-31.5.06
 
ליגת כדורגל ז'-ח' תלמידות יום שישי, י"ד באייר התשס"ו, 12.5.06 ימים שלישי-רביעי,
ג'-ד' בסיוון התשס"ו,
30-31.5.06
ימים שלישי-רביעי,
ג'-ד' בסיוון התשס"ו,
30-31.5.06
 
קט רגל י'-י"ב תלמידים/ות יום שישי, י"ג בטבת התשס"ו, 13.1.06 ימים שלישי-רביעי, ט'-י' בשבט התשס"ו, 7-8.2.06 יום חמישי, ט' באדר התשס"ו, 9.3.06  
מועד חלופי

ימים שלישי-רביעי,
ט"ז-י"ז בשבט התשס"ו,
14-15.2.06
 
כדורגל שישיות לכיתות
ה'-ו' תלמידים/ות
הרשמה פתוחה תתקיים במהלך השנה ימים שני-שלישי,
ט"ז-י"ז בסיוון התשס"ו,
12-13.6.06
יום שני, כ"ג בסיוון התשס"ו, 19.6.06  
כדורסל י'-י"ב תלמידים/ות יום שישי, ב' במרחשוון התשס"ו, 4.11.05 ימים רביעי-חמישי, כ"א-כ"ב במרחשוון התשס"ו,
23-24.11.05
השתלבות ב"ליגת העל" התשס"ו  
"ליגת-על" כדורסל י'-י"ב תלמידים/ות   משחקי חצי הגמר "פיינל פור", ימים רביעי-חמישי,
י"ב-י"ג בכסלו התשס"ו,
14-15.12.05
יום חמישי, ה' בטבת התשס"ו, 5.1.06  
כדורסל ט' תלמידים/ות יום שישי, ב' בניסן התשס"ו, 31.3.06 ימים שני-שלישי,
י'-י"א באייר
התשס"ו, 8-9.5.06
יום שלישי, כ"ה באייר התשס"ו, 23.5.06  
ליגת-על בכדורעף תלמידים/ות     יום חמישי,
א' בניסן התשס"ו, 30.3.06
 
ליגה ארצית בכדורעף
י'-י"ב תלמידים/ות
יום שישי, כ"ו בשבט התשס"ו, 24.2.06 ימים שני-שלישי,
ו'-ז' באדר התשס"ו,
6-7.3.06
יום שני, כ' באדר התשס"ו, 20.3.06  
כדורעף י'-י"א ISF ההרשמה הסתיימה יום ראשון,
ו' בתשרי התשס"ו,
9.10.05
יום שלישי,
ח' בתשרי התשס"ו,
11.10.05
אליפות בינלאומית (קרואטיה),
ח'-ט"ו באייר התשס"ו,
(13-6 במאי 2006)
כדורעף ט' מועדונים תלמידים/ות יום שישי,
ל' בניסן התשס"ו, 28.4.06
ימים רביעי-חמישי,
י"ב-י"ג באייר התשס"ו,
10-11.5.06
יום רביעי,
כ"ו באייר התשס"ו, 24.5.06
 
כדורעף ז'-ח' מועדונים תלמידים/ות יום שישי,
ז' באייר התשס"ו, 5.5.06
ימים רביעי-חמישי,
י"ט-כ' באייר התשס"ו,
17-18.5.06
יום שני,
ב' בסיוון התשס"ו, 29.5.06
 
אליפות ארצית בכדורעף
חופים ז', ח', ט',
י'-י"ב
    ימים רביעי-חמישי,
י"א-י"ב בסיוון התשס"ו,
7-8.6.06
 
כדוריד י'-י"ב
תלמידים/ות
יום שישי, כ"ז בטבת התשס"ו, 27.1.06 ימים רביעי-חמישי,
כ"ד-כ"ה בשבט התשס"ו,
22-23.2.06
יום חמישי, ט"ז באדר התשס"ו, 16.3.06  
כדוריד י'-י"א ISF ההרשמה הסתיימה יום שני,
ה' במרחשוון
התשס"ו, 7.11.05
יום שלישי,
ו' במרחשוון
התשס"ו, 8.11.05
אליפות בינלאומית (צרפת):
כ"ד באדר-ב' בניסן התשס"ו
(31-24 במרס 2006)
כדוריד ז'-ח',
ט' תלמידות (מועדונים)
יום שישי,
ל' בניסן
התשס"ו, 28.4.06
יום ראשון,B כ"ג באייר
התשס"ו, 21.5.06
יום ראשון,
א' בסיוון
התשס"ו, 28.5.06
 4.  כינוסי אתלטיקה קלה ומירוצי שדה

מועדי הכינוסים האזוריים והמחוזיים ייקבעו על ידי המפקחים במחוזות. תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם ללוח הזמנים שלהלן:

הענף מועד
הדיווח המחוזי
מועד
האליפות הארצית
מועד
הגמר הארצי
הערות
מירוץ שדה ז'-ח',
ט', י'-י"א, י"ב
יום שישי, כ"ב בכסלו התשס"ו, 23.12.05   יום שלישי,
י"ז בטבת התשס"ו, 17.1.06
אליפות בינלאומית
(איטליה):
י'-ט"ו בניסן התשס"ו
(13-8 באפריל 2006)
מועד חלופי:
יום חמישי,
י"ט בטבת התשס"ו, 19.1.06
א"ק ז'-ח',
ט'+ אישי
יום שישי,
ל' בניסן התשס"ו, 28.4.06
  יום שני,
כ"ד באייר התשס"ו, 22.5.06
 
א"ק, י'-י"ב +
א"ק אישי
יום שישי,
ה' בשבט התשס"ו,
3.2.06
  יום חמישי,
ב' באדר התשס"ו, 2.3.06
 
מועד חלופי
יום רביעי,
ח' באדר התשס"ו, 8.3.065.  ניווט, כושר גופני, טניס שולחן, שחייה ושחמט

בריצת ניווט ובכושר גופני תהיה ההרשמה הארצית לתחרות ישירות במחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר. פרטים יימסרו לבתי הספר המעוניינים שיפנו למחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.

להלן הטבלה המלאה של האירועים בענפים אלה:

הענף מועד
הדיווח המחוזי
מועד
הגמר הארצי
הערות
ניווט ספורטיבי ז'-י"ב ISF ההרשמה הסתיימה יום שני,
כ"ג בשבט התשס"ו, 23.1.06
אליפות בינלאומית
(סלובקיה)
כ"ה בניסן-א'
באייר התשס"ו
(29-23 באפריל 2006)
מועד חלופי
יום רביעי,
כ"ה בשבט התשס"ו,
25.1.06
מחזור מסכם
ליגת מועדונים ז'-ח', ט',
י'-י"א, י"ב
  יום שלישי,
כ"ח באדר התשס"ו, 28.3.06
 
מועד חליפי
יום שני,
ה' בניסן התשס"ו, 3.4.06
כושר גופני י"א-י"ב הרשמה פתוחה
תתקיים במהלך
השנה
יום רביעי,
ג' בשבט התשס"ו, 1.2.06
 
מועד חלופי
יום שני,
ח' בשבט התשס"ו,
6.2.06
טניס שולחן
י'-י"א תלמידים
יום שישי,
כ"ב בכסלו התשס"ו,
23.12.05
יום שני,
א' בשבט התשס"ו,
30.1.06
אליפות בינלאומית
(סין)
ז'-י"ד בניסן התשס"ו
(12-5 באפריל 2006)
טניס שולחן
י'-י"א תלמידות
ההרשמה הסתיימה יום שני,
א' בשבט התשס"ו,
30.1.06
אליפות בינלאומית
(סין)
ז'-י"ד בניסן התשס"ו
(12-5 באפריל 2006)
טניס שולחן
ז'-ח', ט' תלמידים/ות
מועדונים
יום שישי,
ב' בניסן התשס"ו,
31.3.06
ימים רביעי-חמישי,
כ"ח-כ"ט בניסן התשס"ו,
26-27.4.06
 
שחמט
ז'-ט' מועדונים
יום שישי,
ב' בניסן התשס"ו,
31.3.06
יום ראשון,
ב' באייר התשס"ו,
30.4.06
 6.  פעילויות לתלמידים/ות ספורטאים/ות צעירים/ות מצטיינים/ות

הענף מועד
הדיווח המחוזי
מועד
הגמר הארצי
הערות
מחנה אימונים
רב ענפי
ימים רביעי-שישי,
ט"ז-י"ח בתשרי
התשס"ו,
19-21.10.05
  פעילויות לתלמידים/ות
ספורטאים וספורטאיות
מצטיינים/ות
מחנה אימונים
רב ענפי
ימים שלישי-חמישי,
ו'-ח' בניסן התשס"ו,
4-6.4.06
  פעילויות לתלמידים/ות
ספורטאים וספורטאיות
מצטיינים/ות
ימים ראשון-שלישי,
י"א-י"ג בניסן
התשס"ו,
9-11.4.06
אליפות רב ענפית   יום חמישי,
כ"ב בניסן התשס"ו,
20.4.06
פעילויות לתלמידים/ות
ספורטאים וספורטאיות
מצטיינים/ות
מועד חלופי
יום חמישי,
ה' בסיוון התשס"ו,
1.6.06
מחנה אימונים
רב ענפי
ימים ראשון-חמישי,
ו'-י' בתמוז התשס"ו,
2-6.7.06
  פעילויות לתלמידים/ות
ספורטאים וספורטאיות
מצטיינים/ות7.  מועדי התחרויות המסכמות בחתירה ובשיט

הענף מועד
הגמר הארצי
האליפות הבינלאומית בגלשני רוח במסגרת
משחקי החורף של אס"א
ימים ראשון-רביעי,
ט"ו-י"ח בטבת התשס"ו
15-18.1.06
אליפות בתי-הספר הימיים בגלשני מפרש
ז'-ט' תלמידים/ות
ימים רביעי-חמישי,
י"ח-י"ט בסיוון התשס"ו,
14-15.6.06
חתירה יום רביעי,
כ"ט באדר התשס"ו,
29.3.06
מפרשים יום שלישי, י' בסיוון התשס"ו,
6.6.068.  כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס
הנוטלים חלק בתחרויות ספורט


כל בתי-הספר העל-יסודיים (חט"ב+חט"ע) שייטלו חלק בתחרויות הספורט של בתי הספר מחויבים ל"כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית", כפי שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סד/10(א), סעיף 9.3-14.

בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית הספר טופס אחד של כללי ההתנהגות, חתום אישית על-ידו (חתימה על טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה את כל הספורטאים והנבחרות של בית הספר לאותה שנת לימודים).

הטפסים יסופקו לבתי הספר על ידי המפקחים על החינוך הגופני במחוזות/התאחדות ספורט בתי הספר.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על חינוך גופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03-6896136.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005