תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 "תהליך ההסמכה ל"בית ספר ירוק

9.4-2

משרד החינוך התרבות והספורט והמשרד לאיכות הסביבה מזמינים את בתי הספר המעוניינים להצטרף לתהליך ההסמכה ל"בית ספר ירוק" להגיש הצעות להצטרפות במסגרת קול קורא לרשויות המקומיות. המועד האחרון להגשת הבקשות דרך הקול הקורא הוא כ"ו באלול התשס"ה, 30 בספטמבר 2005.

תהליך ההסמכה מיועד לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים. פרטים על התהליך אפשר למצוא בחוזר הוראות הקבע סד/5(ב) סעיף 9.4-5, "יישום החינוך לפיתוח בר קיימא במערכת החינוך", ובאתר המשרד לאיכות הסביבה www.sviva.gov.il בפרק "החינוך הסביבתי".

המשרד לאיכות הסביבה מקצה סיוע כספי לבתי הספר המעוניינים להצטרף לתהליך ההסמכה. סכום הסיוע לבית ספר יהיה 5,000 ש"ח.

מדדים להערכת התכנית
1) על בית הספר להציג בתחום הלימוד העיוני -

א.   סילבוס של תכנית הלימודים;

ב.   מערכים של 3 שיעורים רצופים לדוגמה.

בית ספר שאין מתקיימים בו לימודים עיוניים בנושאי איכות הסביבה בשתי שכבות לפחות או ב-10 כיתות, בהיקף של 30 שעות שנתיות לתלמיד, לא יוכל להצטרף לתהליך.
2) על בית הספר להגיש תכנית לפעילות סביבתית קהילתית המבוצעת על ידי שכבה אחת לפחות (או 5 כיתות), ועל שכבה זו להיות שכבה נוספת לשכבות שהוזכרו בחוזר סד/5(ב).

במסגרת התכנית יש להציג את הנתונים האלה: מספר השכבות המשתתפות בפעילות, מספר המורים המעורבים בה, מועד קיומה של הפעילות, משך הזמן שבו היא תתקיים, השותפים לפעילות בקהילה, האופן שבו השותפות בין בית הספר לקהילה מתבטאת, הנושא הסביבתי שהפעילות מתייחסת אליו, השינוי שמצופה שיחול בסביבה ובקהילה בעקבות הפעילות הקהילתית-סביבתית ומשך הזמן שמצופה שהשינוי שחל ימשיך להתקיים.
3) על בית הספר להגיש את תיאור הפעילות שלו לצמצום ולהפחתה של השימוש במשאבים (כמו מים, אנרגיה וכדומה). תיאור הפעילות יכלול נתונים מספריים המשקפים את המצב לפני תחילת הפעילות, קביעת יעד מספרי לשיפור המצב, רשימת הפעילויות שבוצעו, המְבַצעים והתוצאות שהושגו.

בית ספר שקיבל אישור להצטרפות לתהליך ההסמכה ל"בית ספר ירוק" יוכל לקבל את הסיוע הכספי בפועל רק בסיום הביצוע של שלושת תנאי ההסמכה

במלואם ולאחר אישור של ועדת ההיגוי המשותפת למשרדי החינוך ואיכות הסביבה.את הטפסים להגשת הבקשה, את פירוט התנאים ואת המסמכים הנדרשים
אפשר למצוא באתר המשרד לאיכות הסביבה, www.sviva.gov.il.
אפשר גם לפנות אל האגף לחינוך ולהסברה של המשרד לאיכות הסביבה
בטל' 02-6495811 ובפקס' 02-6495891.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005