תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 תחרות פרסים על עבודה הקשורה לחזונם ולפועלם הציוני של הרצל וז'בוטינסקי

9.4-3

בעקבות חקיקת חוק הרצל וחוק ז'בוטינסקי בכנסת תתקיים תחרות נושאת פרסים לתלמידי החטיבה העליונה שיכתבו עבודה הקשורה לחזונם ולפועלם הציוני של אחד משני המנהיגים.

העבודה תעסוק באידיאולוגיה של המנהיג, בתפיסת עולמו הציונית, ביצירתו ובפועלו למימוש רעיונותיו ובהשפעתו בדורו ובדורות הבאים.

העבודה תתבסס על ספר אחד ועל שני מאמרי מחקר לפחות ותיכתב בהיקף של 8-5 עמודים מודפסים, בציון ראשי פרקים וביבליוגרפיה.את העבודות יש לשלוח ליו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך,
רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, עד ט"ו בטבת התשס"ו, 15.1.06.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005