תכניות לימודים .9

מקצועות הלימוד

9.7

 פרס המורים לאנגלית: מורים יוזמים הזדמנויות למידה

9.7-1

1.  רקע

משרד החינוך התרבות והספורט, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת האנגלית, החליט להעניק בשנת הלימודים התשס"ו פרס למורים מצטיינים לאנגלית על ייזום הזדמנויות למידה. הפרס הוא ארצי, והוא יינתן עבור יזמה חינוכית שהמורה פיתח ויישם בבית הספר במהלך שנות הלימודים התשס"ה ו/או התשס"ו.

כל המעוניין להגיש המלצה יוכל לעשות זאת בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן. יש לצרף להמלצה גם שתי חוות דעת, שאחת מהן חייבת להיות של המפקח על הוראת האנגלית של בית הספר.


2.  הקריטריונים להמלצה

2.1 יש למורה קביעות, והוא מועסק במערכת החינוך כמורה לאנגלית בהיקף של חצי משרה לפחות ובעל הסמכה או רישיון להוראה ממשרד החינוך.
2.2 היזמה יוצרת הזדמנויות לימודיות מרביות וייחודיות בשימוש בשפה האנגלית.
2.3 היזמה נערכת לאורך זמן.
2.4 היזמה מובילה לשיפור בלימודי האנגלית.
2.5 היזמה יוצרת הזדמנויות למידה המאפשרות לתלמידים להתקדם לפי יכולתם.


3.  הליך בחירת המועמדים

3.1 ההמלצות תישלחנה למפמ"רית לאנגלית, אך ורק על גבי טופס ההמלצה שבנספח שלהלן.
3.2 ועדת משנה, המורכבת ממפקחים לאנגלית וממפקחים כוללים, תבחר חמישה מועמדים מבתי הספר היסודיים, חמישה מועמדים מחטיבות הביניים וחמישה מועמדים מבתי הספר התיכוניים.
3.3 ועדת שיפוט ארצית, המורכבת מאנשי חינוך ומאנשי ציבור, אשר תמונה על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, תבחר את שלושת הזוכים מקבלי הפרס: מורה אחד מבית הספר היסודי, מורה מחטיבת הביניים ומורה מבית הספר התיכון.


4.  הפרס

4.1 שלושת המורים הזוכים יקבלו תעודת הוקרה והערכה אישית ממשרד החינוך התרבות והספורט ופרס מטעם המועצה הבריטית British) (Council שיכלול חוויה לימודית מקצועית באנגליה (היציאה כפופה באישור ועדת הנסיעות של משרד החינוך). המועצה הבריטית תממן את כל ההוצאות (טיסה, שהייה וכו').
4.2 המורים שייבחרו בוועדת המשנה יקבלו תעודות הוקרה והערכה אישיות ממשרד החינוך.
4.3 חמש עשרה היזמות של המורים הנבחרים תפורסמנה בחוברת מיוחדת מטעם הפיקוח על הוראת האנגלית.


5.  לוח זמנים

5.1 המעוניינים להמליץ על מורים ימלאו את טופס ההמלצה וישלחו אותו יחד עם טופס חוות הדעת המובא בנספח להלן לד"ר ג'ודי שטיינר, המפמ"רית לאנגלית, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים 91911, לא יאוחר מהתאריך כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005).
5.2 במהלך החודשים נובמבר-פברואר תבחרנה הוועדות את הזוכים בפרסים.
5.3 הודעות לזוכים תישלחנה במהלך חודש מרס 2006.
5.4 על מועד הטקס להענקת הפרסים לזוכים תבוא הודעה בנפרד.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר ג'ודי שטיינר, המפמ"רית לאנגלית,
טל' 02-5603587, פקס' 02-5603596.
6.   נספח טופסי המלצה וחוות דעת

1. פרס המורים לאנגלית: מורים יוזמים הזדמנויות למידה - טופס המלצה
2. פרס המורים לאנגלית: מורים יוזמים הזדמנויות למידה - טופס חוות דעת
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005