אוכלוסיות מיוחדות .1

מחוננים

1.5

 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים

1.5-1

המחלקה למחוננים מבקשת להביא לידיעת ציבור המורים, היועצים והמנהלים של בתי הספר היסודיים, כי בקרוב יחל תהליך בחינות הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לשנת הלימודים התשס"ו. הבחינות תיערכנה למגזר היהודי על ידי הגוף שיזכה במכרז שפורסם מטעם משרד החינוך ולמגזר הערבי, הבדווי והדרוזי על ידי ד"ר מ' דווירי.

בימים אלה נשלח מכתב בדואר למנהלי בתי הספר היסודיים במגזר היהודי ולמנהלי מחלקות החינוך בעיריות ובמועצות המקומיות במגזר הערבי. המכתב כולל חוברת הסבר על התהליך, ובה עותק של מכתב הסבר להורים, שני עותקים של מבחן הסינון הראשוני (שלב א') ותדרוך להעברת המבחנים. מנהלי בתי הספר ומנהלי מחלקות החינוך שלא יקבלו את המכתב עד ח' במרחשוון התשס"ו, 10.11.05, ואשר בדקו בסניף הדואר הקרוב אם התקבל על שמם דואר רשום שטרם נאסף, יתקשרו למחלקה למחוננים, דוא"ל talina@education.gov.il. המנהלים מהמגזר הערבי, הבדווי והדרוזי יתקשרו לד"ר דווירי, טל' 04-6561541.

לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה
1. בחינות שלב א' (סינון ראשוני)

הבחינות בכל המגזרים תיערכנה ב-י"ב במרחשוון התשס"ה, 14 בנובמבר 2005. את הבחינה יבצע סגל בית הספר ויבדוק אותה על פי התדרוך קיבל במכתב.
2. בחינות שלב ב'
  א. המועד האחרון לקבלת רשימת התלמידים הרשאים לגשת לשלב ב' - כ"ח במרחשוון התשס"ו, 30 בנובמבר 2005: סגל בית הספר יערוך את הרשימה על סמך התוצאות של מבחני שלב א' ובהתאם להנחיות שבמכתב.
  ב. משלוח הזימונים על ידי הגופים הבוחנים לנבחני שלב ב' - ינואר/פברואר
- במגזר היהודי יישלחו הזימונים לבתי הספר והמורים ימסרו אותם לתלמידים.
- במגזר הערבי והדרוזי יישלחו הזימונים למנהלי מחלקות החינוך ויימסרו למנהלי בתי הספר, והם יידעו את התלמידים.
  ג. ביצוע בחינות שלב ב' - ינואר/אפריל: הגופים הבוחנים יבצעו את הבחינות.
  ד. משלוח הודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות - יוני

ההודעות תישלחנה בדואר ישירות להורי התלמידים שנבחנו בשלב ב'.

המנהלים נדרשים להקפיד (א) על הפצת מכתב ההסבר להורים (המצורף לחוברת ההסבר למנהלים); (ב) על ביצוע המבחנים; (ג) על יידוע ההורים שילדיהם הומלצו לשלב ב'; (ד) על משלוח הרשימות לגופים הבוחנים; (ה) על חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל. לא יהיה אפשר לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.

תלמידים לקויי למידה או עולים חדשים

אפשר להפנות למבחני שלב ב' תלמידים בעלי יכולת לימודית גבוהה שהם לקויי למידה או עולים חדשים גם אם הם לא הגיעו להישגים הגבוהים ביותר בשלב א', שכן המבחנים הרגילים אינם מתאימים לתלמידים אלה. התלמידים יופנו למבחנים בתנאים מיוחדים, המתאימים לצורכיהם.

דרך הטיפול בבקשות לבחון תלמידים בתנאים מותאמים מפורטת באתר האינטרנט של המחלקה למחוננים, ובכלל זה הטפסים הנדרשים. מורים או הורים יכולים לפנות לצורך בירורים בטל' 02-5602973 או בפקס' 02-5602974. תלמידים שבקשתם תאושר יוזמנו לבחינה אינדיווידואלית בתנאים מותאמים.

תלמידים שהגישו עבורם בקשה להיבחן בתנאים מותאמים, והמסמכים הדרושים לכך או חלקם יגיעו למחלקה למחוננים עד י"ד בכסלו התשס"ו, 15.12.05, יוזמנו לבחינה המותאמת בשנת הלימודים הנוכחית. תלמידים שהמסמכים הנוגעים לבקשתם יגיעו לאחר תאריך זה יוזמנו למבחן בשנת הלימודים התשס"ז.

ערעורים

המורים או ההורים רשאים לערער על התוצאות של מבחני שלב ב' ולבקש מבחן חוזר שיתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון. יש אפשרות לערער גם על ההחלטה לא להגיש תלמידים למבחן שלב ב'. את הערעורים יש לשלוח לנציג המחוזי של ועדת הערר.

המועד האחרון להגשת הערעורים לוועדות הערר על תוצאות המבחנים שנערכו בשנים קודמות הוא כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1.12.05. פניות שתגענה לוועדת הערר לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים התשס"ז.

להלן כתובות הנציגים המחוזיים של ועדת הערר:

- מחוז ירושלים: מר פנחס גרוס, כנפי נשרים 22, ירושלים
- מנח"י: הגב' מיכל זקסנברג, כנפי נשרים 22, ירושלים
- מחוז מרכז: הגב' אליזבת גלאון, רח' השלושה 2, ת"א
- מחוז תל-אביב: הגב' רבקה רינסקי, רח' השלושה 2, ת"א
- מחוז צפון: הגב' תמי עדן, ת"ד 597, נהריה 22385
- מחוז חיפה: הגב' כרמלה כ"ץ, רח' פל-ים 5, קריית הממשלה, חיפה
- מחוז דרום: הגב' רות אהרוני, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, באר-שבע 84893
- המגזר הדרוזי: מר סאלח אלשייך, רח' פל-ים 5, קריית הממשלה, חיפה
- המגזר הערבי - חיפה והמרכז: מר פאדל עראקי, ת"ד 522, טירה 44915
- המגזר הערבי - מחוז צפון: ד"ר יאסר עומר, ת"ד 530, נצרת עילית.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המחלקה למחוננים, טל' 02-5602973,
אינטרנט www.education.gov.il/gifted.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005