בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

 (בחינת הבגרות באנגלית בשאלון א' (י"ל אחת

4.3-7

1. החל ממועד קיץ התשס"ו יהיה בשאלון א' (401,016102) בפרק הבנת הנשמע קטע שמיעה אחד בלבד, במקום שני קטעים היום. אורך הקטע יהיה כ-3 דקות. ערך הפרק של הבנת הנשמע יהיה 30 נקודות, במקום 40 היום, ויהיו בו שש שאלות, במקום 10 היום.

2. ערך הפרק של הבנת הנקרא יהיה 70 נקודות, במקום 60 היום. לא יהיה שינוי באורך הקטעים של הבנת הנקרא. מספר השאלות הכולל על שני הקטעים יחד יהיה 15-13 במקום 15 היום, והניקוד עבור השאלות יהיה 6-4 נקודות לשאלה, במקום 4 נקודות היום.בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לאנגלית, הגב' ג'ודי שטיינר,
טל' 02-5603587.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005