בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

שעת חירום

5.4

 תרגיל מוסדות חינוך ארצי לשנת הלימודים התשס"ו

5.4-1

1. תרגיל מוסדות החינוך הארצי לשנת הלימודים התשס"ו ייערך ביום רביעי, כ"א במרחשוון התשס"ו, 23 בנובמבר 2005.
2. בתרגיל ישתתפו כל מוסדות החינוך בארץ, ובכלל זה גני ילדים.
3. אין לקיים כל פעילות חוץ-בית-ספרית ביום זה.בשאלות אפשר לפנות אל מר שאול יגיל, הממונה הארצי על ביטחון מוסדות
החינוך, בטל' 02-5602234 ו-050-6282107.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005