דרכי הוראה .8

תנאי שירות

8.5

 פרישה לקצבה

8.5-3

1. עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל פרישת חובה כמפורט להלן, על פי הרישום בתעודת הזהות, לפני ח' באלול התשס"ו (1.9.06), ואשר השלימו עשר שנות שירות ב-1/3 משרה לפחות, חייבים לפרוש לקצבה בסוף שנת הלימודים התשס"ו, ב-ז' באלול התשס"ו (31.8.06):

תאריך הלידה גיל פרישת החובה
- עד 31.3.39 65
- מ-1.4.39 עד 31.8.39 65 וארבעה חודשים
- מ-1.9.39 עד 30.4.40 65 ושמונה חודשים
- מ-1.5.40 עד 31.12.40 66
- מ-1.1.41 עד 31.8.41 66 וארבעה חודשים
- 1.9.41 עד 30.4.42 66 ושמונה חודשים
- מ-1.5.42 ואילך 67
2. עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל 60 על פי הרישום בתעודת הזהות לפני ח' באלול התשס"ו (1.9.06) רשאים לפרוש בסוף שנת הלימודים התשס"ו, ב-ז' באלול התשס"ו, 31.8.06, אם השלימו עשר שנות שירות ב-1/3 משרה לפחות.
3. גננות בגני ילדים רשמיים, שתגענה לגיל פרישה מרצון כמפורט להלן, על פי הרישום בתעודת הזהות, לפני ח' באלול התשס"ו (1.9.06) רשאיות לפרוש לקצבה בסוף שנת הלימודים התשס"ו, אם השלימו עשר שנות שירות ב-1/3 משרה לפחות:

תאריך הלידה גיל הפרישה מרצון של גננת
- עד 31.3.47 57
- מ-1.4.47 עד 31.8.47 57 וארבעה חודשים
- מ-1.9.47 עד 30.4.48 57 ושמונה חודשים
- מ-1.5.48 עד 31.12.48 58
- מ-1.1.49 עד 31.8.49 58 וארבעה חודשים
- מ-1.9.49 עד 30.4.50 58 ושמונה חודשים
- מ-1.5.50 ואילך 59
4. עובדי הוראה העומדים לפרוש לקצבה בהתאם לסעיפים לעיל יפנו ללשכת מחוז עבודתם עד לא יאוחר מ-ב' בשבט התשס"ו (31.1.06) כדי למלא טופסי תביעה לגמלה.
5. לטופסי התביעה לגמלה יש לצרף, בין היתר, גם את תלוש המשכורת האחרון.
6. משרדנו לא יהיה אחראי לעיכוב כלשהו שיחול בביצוע תשלום הקצבה לעובד הוראה שיגיש את טופס התביעה לגמלה לאחר המועד ולא יצרף את כל המסמכים הנדרשים.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר נתן מרקו, מנהל תחום גימלאות, פיצויים
והסבה, טל' 02-5604776/8.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005