תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

 התכנית החינוכית "חוקרים צעירים" (ח"ץ)

9.15-4

בחוזר הוראות הקבע סא/2(א), סעיף 7.10-1, הבאנו את הוראות הקבע הנוגעות להשתתפות בתכנית החינוכית "חוקרים צעירים".

להלן לוח הזמנים להגשת העבודות ולטקסים במפעל החינוכי "חוקרים צעירים" (בנושא "חקר אישי, משפחתי, קהילתי"):
1. בתי ספר בחינוך הממלכתי המעוניינים להשתתף בתכנית יירשמו עד י"ז בכסלו התשס"ו, 18.12.05 (ראה דף הרשמה להלן).
2. עבודות יש להגיש למחנכים לא יאוחר מ-כ"א באדר התשס"ו, 21 במרס 2006.
3. שמות התלמידים המצטיינים בבתי הספר יועברו למטה לא יאוחר מ-כ"ט באדר התשס"ו, 29 במרס 2006.
4. חלוקת הפרסים בטקס הארצי תתקיים בחודש אייר התשס"ו, מאי 2006 (על כך תבוא הודעה נפרדת).


קבלת פרטים והרשמה

בתי ספר, רשויות ומוסדות המעוניינים להצטרף לתכנית כתיבת העבודות מתבקשים למלא טופס כדוגמת זה שלהלן. הפונים יקבלו הנחיות איך להגיש את עבודת החקר.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר משה זעפרני, מפקח ארצי, מורשת
קהילות ישראל בחינוך הממלכתי, טל' 02-5603165 ו-050-6283206,
פקס' 02-5603580.

דף הרשמה לתכנית ח"ץ

לכבוד מר משה זעפרני
מפקח ארצי, מורשת קהילות ישראל
המזכירות הפדגוגית
רח' דבורה הנביאה 2
ירושלים 91911

שלום רב,
הנדון: תחרות בכתיבת עבודות חקר
אנו מעוניינים ליטול חלק במפעל החינוכי חוקרים צעירים (ח"ץ), בנושא
- חקר אישי, משפחתי       
- חקר קהילה       
- חקר נושא ברמה מתקדמת       
(סמן בריבוע הרצוי)

שם בית הספר: ________________________________________________
הכתובת: ____________________________________________________
המיקוד: ____________________________________________________
היישוב: _____________________________________________________
הדוא"ל: _____________________________________________________
מספר הפקס': _________________________________________________
מספר הטלפון: _________________________________________________
שם המנהל/ת: _________________________________________________
מס' הטלפון בבית הספר: _________________________________________
המורה האחראי/ת: _____________________________________________
סוג בית הספר: חטיבה, תיכון (הקף במעגל)
מס' התלמידים שישתתפו בפרויקט: __________________________________
מכיתות _____________________________________________________


_____________ _____________ _____________________
תאריך חותמת בית הספר חתימת מנהל בית הספר


-    העתק: למפקח הכולל של בית הספרהודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005