תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 תחרות ארצית בנושא יישום "הקיימות" באורח החיים בבית הספר, שנת התשס"ו

9.4-4

התחרות היא במסגרת הפעולות הנעשות ליישום החלטת הממשלה בעניין הפעלת נושא "הקיימות" בכל משרדי הממשלה, ובהם גם משרד החינוך התרבות והספורט.

ה"קיימות" יכולה לבוא לביטוי בבית הספר בדרכים שונות; להלן דוגמאות מספר:
- חיסכון במשאבים - מים, חשמל, נייר
- מחזור חומרים - הכנת קומפוסט
- שימוש חוזר - נייר, פחיות, צמיגים, תצוגות אמנות מחומרים משומשים
- ייצור אנרגיה נקייה
- איסוף בגדים לשימוש חוזר, שימוש חוזר בספרי לימוד
- הקמת גינה לימודית אקולוגית, הפעלת חקלאות אורגנית.

אלה הקריטריונים להערכת בתי הספר:

מספר הפעולות, גיוון הפעולות, מספר התלמידים השותפים לכל אחת מהפעולות, מעורבות הצוות החינוכי, שילוב נושא ה"קיימות" בתכניות הלימודים בכיתות השונות, המעורבות של גורמים מקצועיים בפעילות הבית-ספרית בנושא זה, המעורבות של גורמים נוספים כמו הורים, הרשות ועוד, פעילות התלמידים גם מחוץ לבית הספר בנושא התחרויות ותיעוד הפעילויות.

התחרות תתקיים בשלוש קטגוריות:
- בבית הספר היסודי
- בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה
- בחינוך המיוחד.

התחרות תפעל בשני שלבים:
א. בשלב הראשון, במסגרת המחוזות: בכל מחוז ימנה מנהל המחוז ועדה שתבחן את בתי הספר הנרשמים על פי המדדים שנקבעו ותמליץ על בתי הספר שייצגו את המחוז בשלב הארצי. מכל מחוז יעלו לשלב הארצי שני בתי ספר יסודיים, בית ספר אחד מקבוצת העל-יסודיים ובית ספר אחד מהחינוך המיוחד. השלב הראשון יסתיים ב-ה' בניסן התשס"ו, 3.4.06.
ב. השלב השני יחל עם החזרה מחופשת פסח, ותפעל בו ועדה ארצית שתעריך את בתי הספר שעלו לשלב זה על פי אותם מדדים.

ההרשמה לתחרות תיעשה באמצעות הפיקוח וההדרכה על הוראת החקלאות ואיכות הסביבה במחוזות, כדלקמן:
- מר אבי אלקיים, מחוז ירושלים ומנח"י, טל' 02-5601662 ו-050-6282423
- מר נפתלי מדר, מחוז צפון, טל' 054-6626863
- מר ראד סח, המגזר הערבי, טל' 052-4774077 ו-04-6470747
- מר אביגדור נעים, מחוז חיפה, טל' 050-6282581 ו-04-8632700
- מר יוסי מזוז, מחוז תל-אביב, טל' 03-6896234 ו-050-6221540
- מר ישראל אדיר, מחוז מרכז, טל' 050-8508890
- הגב' מרים שדה, מחוז דרום, טל' 054-4945108.

ההרשמה תסתיים ביום שישי, כ"ג במרחשוון התשס"ו, 25.11.05.


פרטים נוספים אפשר לקבל ממר ישראל ויסנשטרן, המפמ"ר לחקלאות
ולמדעי הסביבה, טל' 03-6898829 ו-050-6282087, ובאמצעות הפיקוח
וההדרכה במחוזות על פי הרשימה שלעיל.

להלן טופס ההרשמה לתחרות:

לכבוד
הפיקוח על הוראת החקלאות ואיכות הסביבה
מחוז __________

אבקש לרשום את בית הספר __________ לתחרות של יישום "הקיימות" באורח החיים בבית הספר בשנת התשס"ו.

-   כתובת בית הספר: _________________
-   מספר הטלפון: __________________
-   מספר הפקס': ____________________
-   האחראי על התחרות בבית הספר: __________________
-   מספר הטלפון הנייד של האחראי: _______________

שם מנהל/ת בית הספר _________________     חתימה _____________הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005