תכניות לימודים .9

מקצועות הלימוד

9.7

  פרסום חוזרי המפמ"רים באינטרנט

9.7-2

כפי שהודענו בחוזר "הודעות ומידע" סה/1(א), סעיף 9.7-2, חוזרי המפמ"רים
מופיעים באתר המזכירות הפדגוגית, בכתובת זו: http://www.education.gov.il/MazkirutPedagogit.

החוזרים אינם נשלחים עוד לבתי הספר, ועל המנהלים לדאוג להורדת ההודעות הרלוונטיות למורים המתאימים.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005