אורחות חיים במוסדות החינוך .2

אלימות

2.1

 התיקון החדש לחוק לתיקון דיני ראיות –
חקירת תלמידים כקרבנות או כעדים

2.1-10

1. מבוא

1.1 תמצית

לאחרונה התקבל בכנסת תיקון לחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955, ולחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),
התשל"א-1971. התיקון מסדיר בחוק את זכותו של קטין נפגע עברה או עד לעברה להיחקר בידיעת הורהו. עם זאת, החוק קובע סייגים לגבי התנאים שבהם אפשר לחקור תלמיד גם ללא ידיעת ההורים. בנוסף התיקון קובע כי חקירת קטין ללא ידיעת הורהו תיעשה ככלל בתוך המסגרת החינוכית או הטיפולית שהוא שוהה בה, אך מותר להוציאו לחקירה מחוץ למסגרת כאשר החוקר מעריך כי חקירתו מחוץ למסגרת עדיפה על חקירתו בתוכה.
1.2 א. התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2005.
  ב. התחולה: כל חטיבות הגיל, המגזרים והזרמים.
  ג. הסטטוס: חדש.
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא
- חוזר מיוחד א', התשנ"ח, "מניעת התעללות בקטינים ובחסרי ישע", סעיף 12, "נוהלי חקירה על-ידי חוקרי נוער" - בתוקף
- סעיף 2.1-4 בחוזר הוראות הקבע סא/6(א), "תיקון סעיף 12 בחוזר מיוחד א', התשנ"ח, 'מניעת התעללות בקטינים ובחסרי ישע' " - בתוקף.
  ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
- סעיף 2.1-2 בחוזר הוראות הקבע תשס/2(א), "התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים" - בתוקף.
- סעיף 2.1-8 בחוזר הוראות הקבע סג/9(א), "מתן סיוע נפשי ותמיכה ע"י בית הספר לתלמיד שיש חקירה בעניינו" - בתוקף.
1.3 המשנה החינוכית

חוק זה בא לקבוע כי חקירת תלמידים כקרבנות או כעדים תיעשה בידיעת ההורים. יחד עם זאת, מתוך ראיית טובת הילד החוק מאפשר חקירת תלמיד גם ללא ידיעת הוריו במקרים שבהם ההורים או בני משפחה אחרים חשודים בפגיעה בתלמיד. חקירת התלמיד ללא ידיעת הוריו מתאפשרת גם כאשר התלמיד מבקש שלא תימסר הודעה להורים. סעיף זה בחוק מיישם את העיקרון של זכות הילד להישמע ושל זכותו שיתחשבו בדעתו.

במקרים שבהם הילד נחקר ללא ידיעת הוריו המסגרת החינוכית משמשת סביבה מכילה ותומכת, ויש לה תפקיד משמעותי בליוויו בתהליך החקירה.
1.4 התפוצה: מפקחים, יועצים בכירים, יועצים, מדריכי שפ"י, פסיכולוגים חינוכיים מחוזיים ובכירים, פסיכולוגים חינוכיים, מנהלי בתי-ספר, מורים וגננות.
1.5 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: היחידה למניעת התעללות בילדים ובבני נוער
  ב. בעל התפקיד: ראש היחידה למניעת התעללות בילדים ובבני נוער
  ג. מספר הטלפון: 02-5603234, 02-5603874 ו-02-5603244
  ד. כתובת דוא"ל: shoshzi@education.gov.il.
1.7 נספח: לשון החוק כפי שנתקבל בכנסת.2. הסבר החוק

2.1 הגדרת "חוקר": חוקר ילדים מטעם משרד הרווחה (החוקר קטינים עד גיל 14 בעיקר בעברות של מין ואלימות) וחוקר נוער של המשטרה (החוקר בדרך כלל קטינים מעל גיל 14 ומתחת לגיל 14 בעברות שחקירתן אינן בסמכותו של חוקר ילדים).
2.2 יידוע הורים או הימנעות מיידועם בחקירת תלמיד כנפגע או כעד
  2.2.1 תלמיד שיש לחקרו כנפגע או כעד יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו.
  2.2.2 על אף האמור לעיל מותר להזמין תלמיד לחקירה ולחקרו ללא הודעה להוריו כאשר מתקיימים התנאים האלה:
א. התלמיד ביקש כי ההודעה על חקירתו לא תימסר להוריו. במקרה זה ימסור החוקר הודעה על החקירה לפקיד הסעד. על אף בקשת התלמיד פקיד הסעד רשאי להורות כי תימסר הודעה להורים, אם הוא חושב שטובת התלמיד מחייבת זאת.*
ב. הממונה על החקירה סבר שההודעה להורים תעכב את החקירה בשל קושי לאתרם ושעיכוב זה עלול לסכל את חקירת העברה או לסכל מניעה של פשע. במקרה זה תימסר הודעה על החקירה למבוגר האחראי על התלמיד באותה עת או למבוגר שהוא קרוב של התלמיד, ובהמשך תימסר הודעה להורים.
ג. הממונה על החקירה, לאחר היוועצות עם פקיד הסעד, סבר כי ההודעה להורים עלולה לפגוע בטובת התלמיד או בטובת החקירה, כיוון שהחשוד הוא בן משפחתו של התלמיד, או משום שיידוע ההורים עלול לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של התלמיד.**
2.3 מקום חקירת התלמיד כנפגע או כעד
  2.3.1 במקרה שצריך לחקור תלמיד ללא ידיעת הוריו תיעשה החקירה ככלל בתוך המסגרת החינוכית.
  2.3.2 החוק מתיר הוצאת תלמיד לחקירה למקום אחר כאשר החוקר סובר כי הוצאת התלמיד מתוך המסגרת עדיפה על חקירתו בתוכה, ובלבד שהתלמיד לא יוצא מהמסגרת בניגוד לרצונו.

הוצאת התלמיד מן המסגרת תיעשה רק לאחר שהחוקר עשה את כל אלה:
א. הזדהה בפני מנהל המסגרת, או בפני אחראי אחר על ניהול המסגרת, והודיע לו כי הוא מוציא את התלמיד מן המסגרת ומסר לו את פרטיו;
ב. התייעץ עם עובדי החינוך והטיפול מתוך המסגרת המכירים את התלמיד לאחר שהם שוחחו עמו, ביררו מה רצונו ושקלו את טובתו;
ג. הסביר לתלמיד בלשון מובנת לו את מטרת הוצאתו מן המסגרת ואת הצורך בביצועה של החקירה ובהוצאתו לשם כך מתוך המסגרת החינוכית.
2.4 ליווי התלמיד לחקירה
  2.4.1 הוצאת תלמיד לחקירה מחוץ למסגרת החינוכית תיעשה, ככל האפשר, בליווי עובד חינוך או אדם אחר המכיר את התלמיד מתוך המסגרת החינוכית.
  2.4.2 בתום החקירה יחזיר החוקר את התלמיד לביתו או למסגרת החינוכית או יוודא כי המלווה יחזיר אותו אל המסגרת. אם החקירה נמשכת מעבר לשעות הלימודים, יחזיר החוקר את התלמיד בתום החקירה לביתו, אלא אם כן החליט פקיד סעד אחרת.
2.5 דיווח להורי התלמיד הנחקר
  2.5.1 מנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד הוצא ממנה לחקירה, או כל איש צוות אחר, אינם רשאים לדווח להורים על הכוונה לבצע את החקירה, על דבר החקירה או על הוצאת התלמיד מהמסגרת החינוכית, אלא אם קיבלו אישור על כך מהממונה על החקירה.
  2.5.2 אם פנה ההורה מיזמתו למסגרת החינוכית של התלמיד בעת שהוא הוצא ממנה וביקש לדעת היכן ילדו, יודיע מנהל המסגרת להורה כי התלמיד הוצא מן המסגרת בהתאם לחוק על ידי חוקר ובמקביל ידווח על כך מיד לחוקר שהוציא את התלמיד.

_______________
*בנסיבות מסוימות לא תידרש מעורבות פקיד סעד אלא חוקר נוער.
**בנסיבות מסוימות לא תידרש היוועצות עם פקיד סעד, וההחלטה תהיה בלעדית של הממונה על החקירה.3 נספח  לשון החוק

החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 12) התשס"ה-2005*

תיקון סעיף 1
1. בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955 1 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1 -
  (1) אחרי ההגדרה "אח" יבוא:

""בן משפחה" - הורה, הורה של הורה, אח, גיס, דוד או צאצא של כל אחד מאלה;";
  (2) אחרי ההגדרה "פגיעת איבה" יבוא:

""פקיד סעד" - פקיד סעד שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, 2 או פקיד סעד כהגדרתו בסעיף 1 בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969, 3 לפי העניין;".


_______________
*התקבל בכנסת ביום י"ג בסיוון התשס"ה (20 ביוני 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 69, מיום ח' בכסלו התשס"ה (3 בדצמבר 2004), עמ' 252.

הוספת סעיפים 4א ו-4ב
2. אחרי סעיף 4 בחוק העיקרי יבוא:

"הזמנת ילד לחקירה
  4א.
(א) ילד שיש לחקרו בעברה המנויה בתוספת שאין הוא חשוד בביצועה, יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו.
(ב) על אף הוראת סעיף קטן (א), מותר להזמין ילד לחקירה כאמור באותו סעיף קטן בלא הודעה להורהו, ומותר לחקרו, אף בלא ידיעת ההורה, אם מתקיים אחד מאלה:
  (1) הילד ביקש כי לא תימסר להורהו הודעה על חקירתו; הודעה על החקירה תימסר לפקיד הסעד, לכל המאוחר עם תום החקירה, והוא רשאי להורות, על אף בקשת הילד, כי תימסר הודעה להורה, אם סבר כי טובת הילד מחייבת זאת;
  (2) לדעת הממונה על חקירת העברה, לאחר שהתייעץ עם חוקר הילדים, הזמנת הילד בהודעה להורהו תעכב את חקירת העברה בשל קושי להודיע להורה במאמץ סביר, ויש יסוד סביר להניח שהעיכוב יסכל את חקירת העברה או יסכל מניעה של פשע; ואולם, בכפוף להוראות סעיף זה, הודעה על החקירה תימסר לבגיר האחראי על הילד באותה העת או לקרוב בגיר של הילד, ככל הניתן בנסיבות העניין, וכן תימסר הודעה להורהו מוקדם ככל האפשר;
  (3) לדעת הממונה על חקירת העברה, לאחר שהתייעץ עם פקיד הסעד, נכון לעשות כן על יסוד אחד מאלה:
(א) טעמים של טובת הילד, או טעמים של טובת החקירה שאין בהם פגיעה בטובת הילד, בשל היות החשוד בביצוע העברה מן משפחתו של הילד;
(ב) חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הילד.
(ג) חדל להתקיים הטעם שהצדיק חקירת ילד בלא ידיעת הורהו כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע הממונה על חקירת העברה להורה על חקירת הילד, אם אין מניעה אחרת להודיע עליה לפי סעיף זה.
(ד) הוראות סעיף זה וסעיף 4ב יחולו גם לעניין פעולות חקירה כאמור בסעיף 7.
(ה) הוראות סעיף זה יחולו גם על זימון ילד לתחנת המשטרה לפי סעיף 68(א) בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, 4 בעניין חקירה בעברה המנויה בתוספת.
  הוצאת ילד ממקום שהותו לצורך חקירה
  4ב.
(א) בסעיף זה, "מקום שהות" - מקום שבו שוהה ילד לצורך חינוכי או טיפולי, שאינו טיפול רפואי, לרבות בית ספר, גן ילדים או קייטנה.
(ב) התקיים תנאי המצדיק חקירת ילד בעברה המנויה בתוספת שאין הוא חשוד בביצועה, בלא ידיעת הורהו כאמור בסעיף 4א, רשאי חוקר ילדים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), להוציא את הילד ממקום שהותו, אף בלא ידיעת ההורה, לצורך החקירה או לצורך פעולה אחרת כאמור בסעיף 7 בקשר לעברה כאמור, ובלבד שהילד לא יוצא ממקום שהותו בניגוד לרצונו.
(ג) חוקר ילדים לא יוציא ילד ממקום שהותו לפי הוראות סעיף זה, אלא אם כן סבר כי חקירת הילד מחוץ למקום שהותו עדיפה בנסיבות העניין על חקירתו במקום שהותו ולאחר שעשה את כל אלה:
  (1) הזדהה לפני מנהל מקום שהותו של הילד או לפני האדם האחראי על ניהול המקום באותה עת, הודיע לו כי הוא עומד להוציא את הילד מהמקום ומסר לו את פרטיו;
  (2) התייעץ עם עובדי חינוך או טיפול במקום שהותו של הילד המכירים את הילד;
  (3) הסביר לילד, בלשון המובנת לו בהתאם לגילו וליכולותיו, את מטרת הוצאתו ממקום שהותו והצורך בביצועה.
(ד) הוציא חוקר ילדים ילד ממקום שהותו כאמור בסעיף זה, ילווה הילד, ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, במהלך שהותו מחוץ למקום, גם בידי עובד חינוך או אדם אחר המוכר לו מאותו מקום (בסעיף זה - המלווה), בכפוף להוראת סעיף 5.
(ה) בלי לגרוע מהוראות כל דין, חוקר ילדים שהוציא ילד ממקום שהותו כאמור בסעיף זה יחזיר את הילד בתום החקירה לביתו, לאחר שהתייעץ עם הממונה על חקירת העברה, או למקום שממנו הוצא הילד, או יוודא כי המלווה יחזיר את הילד אל אותו המקום."
תיקון חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) - מס' 13
3. בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-:1971 5
  (1) בסעיף 1 -
(א) בהגדרה "קטין", לפני "לרבות בגיר" יבוא "מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, ולעניין חשוד ונאשם";
(ב) בסופו יבוא:

""חוק הגנת ילדים" - חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955, 6

"חוקר נוער" - שוטר שהמפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך לעניין זה הסמיך לחקור נוער;

"פקיד סעד" - פקיד סעד שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, 7 או פקיד סעד כהגדרתו בסעיף 1 בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969, 8 לפי העניין."
  (2) אחרי סעיף 9 יבוא:

"פרק ב'1: חקירת עדים קטינים


חקירת עד קטין
9א. (א) בסעיף זה, "בן משפחה" - הורה, הורה של הורה, אח, גיס, דוד, או צאצא של כל אחד מאלה.
  (ב) קטין שיש לחקרו בעברה שחוק הגנת ילדים לא חל על חקירתה, שאין הוא חשוד בביצועה, יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו.
  (ג) על אף הוראת סעיף קטן (ב), מותר להזמין קטין לחקירה כאמור באותו סעיף קטן, ומותר לחקרו, אף בלא ידיעת ההורה, אם מתקיים אחד מאלה:
(1) הקטין ביקש כי לא תימסר להורהו הודעה על חקירתו; הודעה על החקירה תימסר לפקיד, לכל המאוחר עם תום החקירה, והוא רשאי להורות, על אף בקשת הקטין, כי תימסר הודעה להורה, אם סבר כי טובת הקטין מחייבת זאת;
(2) לדעת הממונה על חקירת העברה, לאחר שהתייעץ עם חוקר הנוער, הזמנת הקטין בהודעה להורהו תעכב את חקירת העברה, בשל קושי להודיע להורה במאמץ סביר, ויש יסוד סביר להניח שהעיכוב יסכל את חקירת העברה או יסכל מניעה של פשע; ואולם, בכפוף להוראות סעיף זה, הודעה על החקירה תימסר לבגיר האחראי על הקטין באותה העת או לקרוב בגיר של הקטין, ככל הניתן בנסיבות העניין, וכן תימסר הודעה להורהו מוקדם ככל האפשר;
(3) לדעת הממונה על חקירת העברה, לאחר שהתייעץ עם פקיד הסעד, נכון לעשות כן על יסוד אחד מאלה:
  (א) טעמים של טובת הקטין או טעמים של טובת החקירה שאין בהם פגיעה בטובת הקטין, בשל היות החשוד בביצוע העברה בן משפחתו של הקטין;
  (ב) חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.
  (ד) חדל להתקיים הטעם שהצדיק חקירת קטין בלא ידיעת הורהו כאמור בסעיף קטן (ג), יודיע הממונה על חקירת העברה להורה על חקירת הקטין, אם אין מניעה אחרת להודיע עליה לפי סעיף זה.
  (ה) הוראות סעיף זה יחולו גם על זימון קטין לתחנת המשטרה לפי סעיף 68(א) בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 9.
  (ו) הוראות פסקאות (1) ו-(3) של סעיף קטן (ג) הנוגעות לפקיד הסעד יחולו רק לגבי חקירה בעברה המנויה בתוספת לחוק הגנת ילדים של קטין שהוא נפגע העברה; לעניין פסקה (1) האמורה הסמכות הנתונה לפקיד הסעד באותה פסקה תהיה נתונה לחוקר נוער.
הוצאת קטין ממקום שהותו לצורך חקירה
9ב. (א) בסעיף זה, "מקום שהות" - מקום שבו שוהה ילד לצורך חינוכי או טיפולי, שאינו טיפול רפואי, לרבות בית ספר, גן ילדים או קייטנה.
  (ב) התקיים תנאי המצדיק חקירת קטין בעברה, שחוק הגנת ילדים לא חל על חקירתה ושאין הוא חשוד בביצועה, בלא ידיעת הורהו כאמור בסעיף 9א, רשאי חוקר נוער, בכפוף להוראת סעיף קטן (ג), להוציא את הקטין ממקום שהותו, אף בלא ידיעת ההורה, לצורך החקירה, ובלבד שהקטין לא יוצא ממקום שהותו בניגוד לרצונו.
  (ג) חוקר נוער לא יוציא קטין ממקום שהותו לפי הוראות סעיף זה, אלא אם כן סבר כי חקירת הקטין מחוץ למקום שהותו עדיפה בנסיבות העניין על חקירתו במקום שהותו ולאחר שעשה את כל אלה:
(1) הזדהה לפני מנהל מקום שהותו של הקטין או לפני האדם האחראי על ניהול המקום באותה עת, הודיע לו כי הוא עומד להוציא את הקטין מהמקום ומסר לו את פרטיו;
(2) התייעץ עם עובדי חינוך או טיפול במקום שהותו של הקטין המכירים את הקטין;
(3) הסביר לקטין, בלשון המובנת לו בהתאם לגילו וליכולותיו, את מטרת הוצאתו ממקום שהותו והצורך בביצועה.
  (ד) הוציא חוקר נוער קטין ממקום שהותו כאמור בסעיף זה, ילווה הקטין, ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, במהלך שהותו מחוץ למקום, גם בידי עובד חינוך או אדם אחר המוכר לו מאותו מקום (בסעיף זה - המלווה).
  (ה) בלי לגרוע מהוראות כל דין, חוקר נוער שהוציא קטין ממקום שהותו כאמור בסעיף זה יחזיר את הקטין בתום החקירה לביתו, לאחר שהתייעץ עם הממונה על חקירת העברה, או למקום שממנו הוצא הקטין, או יוודא כי המלווה יחזיר את הקטין אל אותו המקום.
עיכוב עד קטין
9ג. עוכב עד קטין במקום ונתבקש להילוות לשוטר אל תחנת המשטרה לפי סעיף 68(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, תימסר על כך בהקדם האפשרי הודעה להורהו, ואם לא ניתן להודיע להורה כאמור - לאדם הקרוב לקטין, אלא אם כן סבר הממונה על תחנת המשטרה שאליה הובא הקטין כי הודעה כאמור עשויה לפגוע בשלום הקטין או אם ביקש זאת הקטין."
תחילה
4. תחילתו של חוק זה ביום כ"ז באב התשס"ה (1 בספטמבר 2005).
_______________
1 התקבל בכנסת ביום י"ג בסיוון התשס"ה (20 ביוני 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 69, מיום ח' בכסלו התשס"ה (3 בדצמבר 2004), עמ' 252.
2 ס"ח התש"ך, עמ' 52.
3 ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.
4 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.
5 ס"ח התשל"א, עמ' 134.
6 ס"ח התשט"ו, עמ' 96.
7 ס"ח התש"ך, עמ' 52.
8 ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.
9 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(א), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005