ארגון ומינהל .3

ארגון העבודה הפדגוגית

3.1

 תכנית יסוד (ליבה) לחינוך היסודי במדינת ישראל

3.1-25

1. מבוא

1.1 תמצית

סעיף זה מחליף את סעיף 3.1-22 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), "תכנית יסוד (ליבה) לחינוך היסודי במדינת ישראל", בגלל טעות שנפלה בחוזר הקודם - השמטת המגזר הדרוזי.

תכנית היסוד (הליבה) היא המכנה המשותף המורכב מהתכנים, מהמיומנויות ומהערכים המחייבים את כל הלומדים במערכת החינוך בישראל. המקצועות הנלמדים בתכנית זו הם הבסיס המחייב בכל מערכת החינוך, ועל בית-ספר להכריע מה להוסיף על ההיקף המחייב ובאיזה תוקף.

סעיף זה מגדיר את מספר השעות המחייב לכל אשכול מקצועות ולכל תחום דעת לכיתה א', לכיתות ב' ו-ג' ולכיתות ה'-ו' בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר ובמוסדות הפטור, ומומלצים בו תכנים נוספים מאשכול האמנויות ומאשכול תרבות חברה, שבאמצעותם יוקנו לבוגרי המערכת מיומנויות וערכים.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-1 בנובמבר.
  ב. התחולה: החינוך היסודי - כל הזרמים והמגזרים.
  ג. הסטטוס: החלפה.
  ד. חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 3.1-22 בחוזר הוראות הקבע סד/1 (א) - מבוטל.
  ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 3.1-8 בחוזר הוראות הקבע תשס/7(ב), "מבנה הלימודים, עקרונות ההוראה וארגון מערכת השעות בבית הספר היסודי" - בתוקף.
1.3 התפוצה: מפקחים, מנהלים ומורים בחינוך היסודי.
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית והאגף לחינוך יסודי
  ב. בעל התפקיד: המזכירות הפדגוגית ומנהלת האגף לחינוך יסודי
  ג. מס' הטלפון: 02-5602236 ו-02-5603283/4.
  ד. הדוא"ל: sararu@education.gov.il.2. רקע

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית ומדינה הקולטת עלייה, ומערכת החינוך שלה נעה מאז הקמתה ממדיניות של כור היתוך למדיניות של הכרה בגיוון ההולך וגדל של אוכלוסיית הלומדים, כמו גם הכרה בשונות התרבותית והחברתית הקיימת בחברה בישראל. במהלך השנים מאז שקמה המדינה השתנו פני החברה מחברה שבה הסולידריות החברתית והדאגה לרווחת הקולקטיב הן מאושיות קיומה לחברה סקטוריאלית, מתוחכמת ואינדיווידואליסטית, שבה הערכים הקולקטיביים כמעט נעלמו לחלוטין, והרווחה האישית של הפרט מאפיינת היום את החברה הישראלית על חשבון הסולידריות הקולקטיבית. התפתחויות אלה הביאו להכרה בחיוניות של גיבוש תשתית חינוכית ותרבותית משותפת שבה מכנים משותפים חינוכיים וערכיים לכלל החברה בישראל באמצעות תכנית יסוד מחייבת (תכנית ליבה) - תכנית שתשמש בסיס לחיזוק של המשותף בחברה, תוך מתן אפשרות לקבוצות החברתיות השונות להגשים את מטרותיהן הספציפיות.

במהותה תכנית היסוד (הליבה) -
1. מגדירה את התכנים שהתלמידים במערכת החינוך הישראלית חייבים לדעת;
2. כוללת את מיומנויות הלמידה ואת הערכים שהתלמידים במערכת החינוך הישראלית חייבים לרכוש;
3. מבוססת על תכניות הלימודים הקיימות והמשתנות מעת לעת.
יש להתייחס אל תכנית היסוד (הליבה) כאל הציר שכל בית ספר בונה עליו את תכנית לימודי החובה והבחירה שלו כדי שבסופו של התהליך יהיו הבוגרים של מערכת החינוך הישראלית אזרחים יצרניים המסוגלים לתפקד בצורה נאותה הן במישור ההכרתי (הקוגניטיבי) והן במישור הריגושי (האפקטיבי), כאמור בסעיף 2 של חוק החינוך הממלכתי.

תכנית יסוד (הליבה) חלה על כל התלמידים במערכת החינוך היסודי בישראל, והיא תנאי מוקדם לקבלת תקצוב ממלכתי. בחינוך הרשמי (הממ' והממ"ד העברי, הממ' הערבי והממ' הדרוזי) על התלמידים ללמוד 100% מתכנית היסוד (הליבה). תלמידים במוסדות מוכרים שאינם רשמיים חייבים ללמוד לפחות 75% מכלל השעות המוגדרות כחובה בחינוך הרשמי, ועליהם להגיע לרמת ההישגים הנהוגה במוסדות החינוך הרשמיים. העמידה ברמת ההישגים הנדרשת בחינוך הרשמי והמוכר תיבדק באמצעות מדדי יעילות וצמיחה בית ספריים (מיצ"ב) וסטנדרטים חינוכיים. בחינוך הרשמי ייבחנו התלמידים ב-4 תחומים - שפת אם, אנגלית, מתמטיקה ומדעים - ובחינוך המוכר ייבחנו התלמידים ב-3 מתוך 4 התחומים לפחות. במוסדות הפטור יידרשו התלמידים ללמוד לפחות 55% מכלל השעות המוגדרות כחובה בחינוך הרשמי.


3. חלוקת השעות על פי תכנית היסוד (הליבה)

3.1 תכנית היסוד (הליבה) לביה"ס היסודי - כיתה א'

3.2 תכנית היסוד (הליבה) לביה"ס היסודי - כיתות ב'-ג'

3.3 תכנית היסוד (הליבה) לביה"ס היסודי - כיתות ד'-ו'
4. קווים מנחים לארגון הלימודים על פי תכנית היסוד (הליבה) -
    הסבר לחלוקת השעות


4.1 התכנים בחינוך היסודי

בכיתות א'-ו' לומדים בסך הכול 32-29 ש"ש, בהתאם למדיניות החינוך היסודי. ארגון הלמידה לכלל התלמידים בחינוך הרשמי ולתלמידים בחינוך המוכר וחלוקת השעות בכיתות א'-ו' למקצועות ולנושאי הלימוד ייקבעו על פי שיקולים חינוכיים, היקף תכנית הלימודים, מאפייני אוכלוסיית התלמידים וכיו"ב, ובלבד שייכללו בחינוך הרשמי 100% השעות שנקבעו לתכנית הליבה ובחינוך המוכר לפחות 75% מסך כל תחומי התוכן והיקף השעות על פי מבנה האשכולות והתכנים שבהם, וכן שהתלמידים בחינוך המוכר ילמדו את אחד משני המקצועות אנגלית או טבע ומדעים. במוסדות פטור יילמדו לפחות 55% מסך כל תחומי התוכן והיקף השעות על פי האשכולות והתכנים שבהם, ובלבד שהתלמידים במוסדות הפטור ילמדו עברית ומתמטיקה.

לפי זה תכנית היסוד (הליבה) בכיתה א' מורכבת מ-15 ש"ש בחינוך הממ' והממ"ד העברי והממ' הערבי והממ' הדרוזי, בכיתות ב'-ג' היא מורכבת מ-17 ש"ש בחינוך הממ' והממ"ד העברי ומ-20 ש"ש בחינוך הממ' הערבי והממ' הדרוזי, ובכיתות ד'-ו' היא מורכבת מ-20 ש"ש בחינוך הממ' והממ"ד העברי ומ-23 ש"ש בחינוך הממ' הערבי והממ' הדרוזי. לפיכך ילמדו התלמידים הלומדים בחינוך הרשמי את מלוא שעות הבסיס בכל דרגת כיתה, התלמידים הלומדים במוסדות מוכרים שאינם רשמיים עבריים ילמדו 11 ש"ש בכיתה א', 13 ש"ש בכיתות ב'-ג' ו-15 ש"ש בכיתות ד'-ו', התלמידים הלומדים במוסדות מוכרים שאינם רשמיים ערביים ודרוזיים ילמדו 11 ש"ש בכיתה א', 13 ש"ש בכיתות ב', 15 ש"ש בכיתה ג' ו-17 ש"ש בכיתות ד'-ו', והתלמידים הלומדים במוסדות הפטור ילמדו 8 ש"ש בכיתה א', 9 ש"ש בכיתות ב'-ג' ו-11 ש"ש בכיתות ד'-ו' - הכול על פי מבנה האשכולות והתכנים שבהם.

תכנית יסוד (ליבה) זו תהיה בתוקף במשך חמש שנים מיום אישורה. בתום חמש השנים היא תיבדק ותעודכן בהתאם להתפתחויות במערכת החינוך.
4.2 חלוקת השעות לפי אשכולות
  א. אשכול יהדות, רוח וחברה

  בחינוך הרשמי בחינוך המוכר במוסדות פטור
תנ"ך/מורשת (ב'-ו') 2 ש"ש 2 ש"ש 2 ש"ש
3 ש"ש 2 ש"ש 2 ש"ש  

הערה: לימודי החברה כוללים את המקצועות מולדת, חברה, אזרחות, היסטוריה וגיאוגרפיה. לימודי המולדת, החברה והאזרחות נלמדים בכיתות ב'-ד' ביחידות עצמאיות, כמפורט בתכנית הלימודים החדשה "מולדת, חברה ואזרחות לבית הספר היסודי". ההחלטה אילו יחידות תילמדנה ובאיזו דרגת כיתה תתקבל בכל מקרה על ידי מנהלי בתי הספר והמורים בכיתותיהם. לימודי הגיאוגרפיה מתחילים בכיתה ה', ולימודי ההיסטוריה החל מכיתה ו'.
  ב. אשכול שפות וספרות

  בחינוך הרשמי בחינוך המוכר במוסדות פטור
עברית/ערבית (שפת אם) (א') 6 ש"ש 4 ש"ש 3 ש"ש
עברית/ערבית (שפת אם) (ב'-ו') 3 ש"ש 2 ש"ש 3 ש"ש
אנגלית (שפה זרה) (ד'-ו') 3 ש"ש 2 ש"ש  
עברית בביה"ס הערבי (ג'-ו') 3 ש"ש 2 ש"ש  
עברית בביה"ס הדרוזי (ב'-ו') 3 ש"ש 2 ש"ש  

הערה: לימודי שפות נוספות ו/או תוספת ש"ש לשפות החובה שבליבה יהיו בהתאם למדיניות החינוך היסודי. אפשר לכלול לימודי שפה זרה בכיתות נמוכות יותר.
  ג. אשכול מתמטיקה ומדעים

  בחינוך הרשמי בחינוך המוכר במוסדות פטור
מתמטיקה (א'-ו') 5 ש"ש 4 ש"ש 3 ש"ש
טבע ומדעים (א'-ו') 2 ש"ש 2 ש"ש  

הערה: ארגון הלמידה ו/או תוספת ש"ש מעבר לחובה שבליבה יהיו בהתאם למדיניות החינוך היסודי.
  ד. אשכול אמנויות הגוף

  בחינוך הרשמי בחינוך המוכר
חינוך גופני (א') 2 ש"ש ש"ש אחת
חינוך גופני (ב'-ו') 2 ש"ש ש"ש אחת

הערה: שיעורי החינוך הגופני הם חובה מכיתה א' ועד כיתה ו'.5. תכנים נוספים המומלצים לבית הספר היסודי בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר
    שאינו רשמי


5.1 אשכול אמנויות - 2 ש"ש

מוזיקה (א'-ו')

אמנות פלסטית (א'-ו')

תיאטרון (א'-ו')

מחול (א'-ו')

תקשורת, קולנוע וטלוויזיה (א'-ו').

הערה: מנהלי בתי הספר ייתנו משקל לנושאים אלה, וחובה עליהם לדאוג לשילובם באופן ספירלי בתכנית הלימודים השבועית בהתאם למדיניות החינוך היסודי.
5.2 אשכול תרבות בית ספרית - 2 ש"ש

אורח החיים במדינה יהודית ודמוקרטית (א'-ו')

איכות החיים ושימור הסביבה (א'-ו')

כישורי חיים, בטיחות וזהירות בדרכים ובריאות (א'-ו').

הערה: מנהלי בתי הספר ייתנו משקל לנושאים אלה, וחובה עליהם לדאוג לשילובם באופן ספירלי בתכנית הלימודים השבועית בהתאם למדיניות החינוך היסודי.
5.3 מיומנויות וערכים
באמצעות התכנים שלעיל יוקנו לבוגרי מערכת החינוך בישראל המיומנויות והערכים שלהלן:
  א. מיומנויות
- אוריינות תרבות ולשונית
- אוריינות אנליטית ומידענית
- אוריינות כמותית
- אוריינות אסתטית
- מודעות לבריאות
- אוריינות אישית ובין-אישית
- אוריינות חברתית.
  ב. ערכים
- זהות יהודית/ערבית/דרוזית ודמוקרטית
- תרבות יהודית/ערבית/דרוזית כללית והומניסטית
- כבוד האדם
- סקרנות, יצירתיות, יעילות, דיוק, יושר, חשיבה עצמאית, מודעות עצמית, הגינות, אסתטיקה, אתיקה, מוסריות ואחריות הדדית, מסוגלות, צדק חברתי, דו-קיום וסובלנות.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(א), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005